Euroopa Komisjon > EGV > Juristid > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 25-09-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Juristid - Rahvusvaheline õigus

Mõned rahvusvahelised põhimõtted

Euroopa Nõukogu ministrite komitee on välja andnud mitmeid soovitusi, mis käsitlevad õigusvaldkonna ameteid.

Teavet Euroopa Nõukogu algatuste kohta saate Euroopa Nõukogu koduleheküljelt.

Üks algatustest käsitleb advokaadina tegutsemist English - français.

Kõnealune soovitus on adresseeritud Euroopa Nõukogu liikmesriikide valitsustele ja selles on sätestatud põhimõtted, mida tuleb järgida, et soodustada advokaadina tegutsemise vabadust.

Soovitus käsitleb konkreetselt järgmisi teemasid: juurdepääs kutsealale, esmane ja täiendkoolitus, advokaadi roll ja ülesanded, advokaadi kättesaadavus kõikidele isikutele, advokatuuride ülesehitus ja distsiplinaarmeetmed.

Teine soovitus käsitleb kohtunike sõltumatust English.

Kõnealune soovitus käsitleb mitmeid aluspõhimõtteid, millega tagatakse kohtunike sõltumatus. Soovituses uuritakse ka kohtunike töötingimusi, nende kohustusi, rolli ja jõudlust.

Lisaks on inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonis Deutsch - English - français - italiano sätestatud, et igal kuriteos süüdistataval on õigus kaitsta end ise või enda poolt valitud kaitsja abil või saada tasuta õigusabi juhul, kui õigusemõistmise huvid seda nõuavad ja süüdistataval pole piisavalt vahendeid õigusabi eest tasumiseks.

Kõnealune säte on seotud kriminaalasjadega, kuid Euroopa Inimõiguste Kohus English - français on laiendanud seda ka tsiviilasjadele.

Allikad

 • Ministrite komitee soovitus English - français Rec(2000)21 liikmesriikidele, mis käsitleb advokaadina tegutsemise vabadust (Euroopa Nõukogu).
 • Ministrite komitee soovitus English - français nr R (94) 12 liikmesriikidele, mis käsitleb kohtunike sõltumatust, töö tõhusust ja rolli (Euroopa Nõukogu).
 • Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon Deutsch - English - français - italiano (Euroopa Nõukogu).

« Juristid - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 25-09-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik