Европейска комисия > ЕСМ > Юридически професии > Международно право

Последна актуализация: 24-07-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Юридически професии - Международно право

Някои международни принципи

Комитетът на министрите на Съвета на Европа издаде известен брой препоръки във връзка с юридическите професии.

Информация за инициативите на Съвета на Европа може да намерите на неговия уебсайт.

Една от тези инициативи засяга упражняването на професията адвокат English - français.

Тази препоръка е адресирана към правителствата на държавите-членки на Съвета и излага общите принципи, които трябва да бъдат следвани, за да се насърчи свободата за упражняване на тази професия.

Тя се занимава най-вече със следните въпроси: достъп до професията, първоначално и по-нататъшно обучение, роля и задължения на адвокатите, достъп за всички лица до адвокат, организация на Адвокатурата и дисциплинарни мерки.

Друга е свързана с независимостта на съдиите English.

Текстът е свързан с известен брой основни принципи за гарантиране независимостта на съдебната власт. Освен това препоръката разглежда работните условия за съдиите, техните отговорности, тяхната роля и ефективност.

В допълнение, Европейската конвенция Deutsch - English - français - italiano за защита на правата на човека и основните свободи гласи, че всеки, към когото е предявено обвинение за наказателно престъпление, има правото да се защити лично или посредством правна помощ, каквато сам избере, или - ако не разполага с достатъчно средства, за да заплати тази правна помощ, тя да му бъде оказана безплатно, когато интересите на правосъдието изискват това.

Тази клауза се отнася главно за криминалните случаи, но Европейският съд по правата на човека English - français я е разширил, за да обхване и гражданските случаи.

Документи за справка

 • Препоръка English - français Rec(2000)21 на Комитета на Министрите на държавите-членки относно свободата за упражняване на професията адвокат. (Съвет на Европа)
 • Препоръка English - français n° R (94) 12 на Комитета на Министрите на държавите-членки относно независимостта, ефективността и ролята на съдиите (Съвет на Европа)
 • Конвенция Deutsch - English - français - italiano за защита на правата на човека и основните свободи (Съвет на Европа)

« Юридически професии - Обща информация | Международно право - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 24-07-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство