Euroopa Komisjon > EGV > Juristid > Gibraltar

Viimati muudetud: 30-10-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Juristid - Gibraltar

 

SISUKORD

1. Kohtunikud 1.
2. Palgata rahukohtunikud 2.
3. Prokurörid 3.
4. Kohtusekretärid 4.
5. Šerifid 5.
6. Kohtutäiturid 6.
7. Advokaadid 7.
a) Vandeadvokaadid a)
b) Õigusnõustajad b)
8. Notarid 8.
9. Jurist-asjaajaja 9.

 

1. Kohtunikud

Ametisse nimetamise tingimused

Erinevalt mitmes teises Euroopa riigis kehtivast süsteemist peab Gibraltaril kohtunikuks saada sooviv isik töötama esmalt kas siis õigusnõustaja (solicitor) või vandeadvokaadina (barrister). Kohtuniku ameti taotleja peab olema Gibraltari, Ühendkuningriigi, Iirimaa või mõne Briti Rahvaste Ühendusse kuuluva riigi kodanik ja olema advokaadina või õigusnõustajana praktiseerinud taotletava ametikoha kohta seaduses sätestatud ajavahemiku vältel. Gibraltari ülemkohtuniku (Chief Justice), teise astme kohtu kohtuniku või teise astme kohtu esimehe ametikohale kandideeriv isik peab olema advokaadina praktiseerinud vähemalt kümme aastat. Tegelikult on ametisse nimetatud kohtunikud enamasti siiski umbes 20aastase advokaadikogemusega. See tuleneb asjaolust, et advokaadid saavad kohtunikuks enamasti oma karjääri keskpaigas (või selle hilises etapis).

Ülemkohtuniku, teise astme kohtu esimehe või teise astme kohtu kohtuniku ametikoha taotleja peab taotlemise ajal või enne seda olema olnud kohtunik tsiviil- ja kriminaalasjades piiramatu kohtualluvusega kohtus kas mõnes Briti Rahvaste Ühendusse kuuluvas riigis või Iirimaal või kohtus, mis käsitleb mõne sellise kohtu otsuste peale esitatud apellatsioonkaebusi. Gibraltari Ülemkohtu lisakohtuniku ametikoha puhul võib kohaldada leebemaid tingimusi, kuigi nõutavad on ulatuslikud kogemused tsiviil- ja kriminaalõiguse valdkonnas.

Ametisse nimetamine

Gibraltari põhiseaduse järgi nimetab kohtunikud ametisse Gibraltari kuberner. Vabad ametikohad kuulutatakse tavaliselt välja. Jurisdiktsiooni väiksuse tõttu on praegu lisaks ülemkohtunikule vaid üks lisakohtuniku ametikoht.

back

ÜlesÜles

Kohtu sõltumatus

Kohtu sõltumatus nõuab, et kohtunikud teeksid otsuseid oma äranägemise kohaselt ja ilma välise mõjutuseta. Õigusemõistmise huvides on eelkõige see, et kohtunikud jääksid sõltumatuks valitsuse seisukohtadest või kontrollist. Kohtunik ei tohi kuuluda äriühingu juhatusse ja teda ei tohi mõjutada kohtuasja tulemustest huvitatud üksikisikute või rühmade avaldatav surve. Igal juhul peab kohtunik mõistma õigust kooskõlas seadusega ja vastavalt juhtumi asjaoludele, sõltumata sellest, kas tema otsus on populaarne või mitte.

Kohtu sõltumatus ei tähenda siiski lihtsalt sõltumatust välismõjutustest, vaid ka ühe kohtuniku sõltumatust teisest kohtunikust. Ühelgi kohtunikul ei ole – ükskõik kui silmapaistev ta ka pole – õigust öelda teisele kohtunikule, kuidas mõne üksikjuhtumi puhul otsust langetada. Kohtunikud võivad kaaskohtunikelt nõu küsida ja võtta arvesse teiste kohtunike poolt muudes kohtuasjades avaldatud seisukohti. Nad peavad siiski arvestama kõrgema astme kohtute langetatud siduvaid otsuseid.

Tavaliselt saavad kohtuniku otsuse või käitumisega rahulolematud inimesed esitada apellatsioonkaebuse kõrgema astme kohtule.

Töötasu

Gibraltari Ülemkohtu lisakohtuniku ametikohal on praegu brutopalk 72 091 Inglise naela aastas. Gibraltari ülemkohtuniku ametikoha brutopalk on praegu 78 528 Inglise naela aastas.

Kohtunike kategooriad

Gibraltari kohtute eri liike on kirjeldatud dokumendis: ”Kohtukorraldus – Gibraltar”.

Gibraltari teise astme kohtu esimees – tegutseb Gibraltari teise astme kohtu esimehena nii kriminaal- kui ka tsiviilasjades.

back

ÜlesÜles

Teise astme kohtu kohtunik – osaleb Gibraltari teise astme kohtu töös. Apellatsioonikohtu moodustavad kaks apellatsioonikohtunikku koos esimehega.

Gibraltari Ülemkohtu ülemkohtunik – tema on kõige kõrgema astme kohtunik Gibraltaril ja tegutseb eesistujana kõikide ülemkohtus käsitletavate juhtumite puhul. Ta on ka ex officio Gibraltari teise astme kohtu liige.

Lisakohtunik – tema võib tegutseda eesistujana kõikide ülemkohtus käsitletavate juhtumite puhul. Ülemkohtuniku äraolekul täidab lisakohtunik ka ülemkohtuniku ametikohustusi.

Palgaline rahukohtunik (Stipendiary Magistrate)– istub rahukohtus ja tegeleb samalaadsete juhtumitega nagu palgata rahukohtunik (vt allpool), kuid ta saab abistada eelkõige pikemate ja keerukamate juhtumite puhul.

Ülemkohtu sekretär – kandideerimistaotlused on oodatud vaba ametikoha tekkimise korral. Taotleja peab olema vähemalt viieaastase töökogemusega vandeadvokaat või õigusnõustaja. Sekretär täidab ülemkohtu Master´i, kohtusekretäri ja kohtukulude kohtuniku kohustusi. Lisaks on ta vandekomissar (Commissioner for Oaths), Gibraltari apellatsioonikohtu sekretär, Gibraltari šerif, admiraliteedi kohtutäitur (Admiralty Marshal), asekoroner ja peahaldur (Administrator General).

Muud ametikohad

Lisaks nimetatud kohtutele on Gibraltaril muid kohtuid, mis tegelevad mitmesuguste teemadega nagu vaimne tervis, sotsiaalne turvalisus, sotsiaaltoetused, transport ja tööhõive. Nende kohtute liikmeteks võivad olla mittejuristid või eksperdid, näiteks arstid, ja palgata töötajad, kuigi eesistuja on peaaegu alati õigusasjatundja.

back

ÜlesÜles

Lisateave

 • Judicial Studies Board English(vastutab kohtunike väljaõppe eest).

2. Palgata rahukohtunikud

Gibraltaril tegelevad palgata rahukohtunikud, keda tuntakse ka kui lihtsalt rahukohtunikke, väiksemate juhtumitega, näiteks liiklusrikkumistega. Nad ei pea olema kvalifitseeritud juristid ja nad töötavad palgata.

Palgata rahukohtunik osaleb kohtuistungitel osaajaga, tavaliselt ühena kolmeliikmelisest kohtukoosseisust, kellest üks on saanud eesistuja väljaõppe ja juhib kohtukoosseisu asja arutamisel ning kõneleb selle nimel. Kohtukoosseisu abistab ametnik, kes nõustab õiguse ja menetluse küsimustes. Palgata rahukohtunikud vaatavad üle juhtumi tõendusmaterjali ja teevad kohtuotsuse. Kui kohtualune tunnistatakse süüdi või kui ta tunnistab end ise süüdi, valivad nad kõige asjakohasema karistuse. Rahukohtunikud tegelevad suhteliselt lihtsamate kriminaalasjadega nagu väiksemad vargused, varavastased süüteod, avaliku korra rikkumised ja liiklusrikkumised. Rahukohtunikud tegelevad ka rea perekonda ja lapsi puudutavate küsimustega ning baaride, kõrtside, ööklubide ja hasartmänguasutuste litsentsitaotlustega.

3. Prokurörid

Peaprokuratuur vastutab Gibraltaril kriminaalasjade läbivaatamise ja vajaduse korral süüdistuse esitamise eest pärast politseijuurdlust. Ta nõustab ka politseid kriminaalasjadega seotud küsimustes. Lisaks peaprokurörile on praegu üks vanemprokurör ja kuus prokuröri. Kõik süüdistused esitatakse peaprokuröri nimel.

back

ÜlesÜles

Kuninglik prokurör on riigiametnik. Selle ametikoha taotlejad peavad olema vandeadvokaadid Inglismaal ja Walesis või Inglismaal ja Walesis tegevusluba omavad õigusnõustajad. Enne tööleasumist peavad prokurörid saama Gibraltaril advokaadiseisuse. Samuti peavad nad olema Euroopa Liidu või Briti Rahvaste Ühenduse kodanikud.

Kuninglike prokuröride koodeks

Kuigi Inglismaa ja Walesi kuninglike prokuröride koodeksit Gibraltaril rangelt ei kohaldata, püüab peaprokuratuur asjas otsuse tegemisel lähtuda enamasti koodeksis sätestatud suunistest.

Otsust, kas esitada juhtumi puhul süüdistus või mitte, kaalutakse kahest aspektist: tõendeid ja avalikku huvi arvestades.

Peaprokurör peab olema kindel, et olemasolevatest tõenditest piisab reaalse võimaluse tagamiseks, et süüdistatav iga süüdistuse osas ka süüdi mõistetakse. Ta peab hindama kaitse võimalikke argumente ja seda, kuidas need võivad süüdistuse positsiooni mõjutada. Reaalne väljavaade saavutada süüdimõistev kohtuotsus on objektiivne katse. See tähendab, et vandekohus või rahukohtunike kogu on, juhul kui seda seaduse nõuete kohaselt suunatakse, valmis kohtualust esitatud süüdistuses pigem süüdi mõistma.

Peaprokurör peab seda selle otsustamisel, kas süüdistuse esitamiseks on piisavalt tõendeid või mitte, kaaluma, kas tõendeid saab kasutada ja kas need on usaldusväärsed. Paljudel juhtudel ei põhjusta tõendamine mingit muret. Kuid mõnel juhul ei pruugi tõendid olla nii kindlad, kui see esialgu tundub. Peaprokurör peab kaaluma, kas tõendit saab kohtus kasutada – mõni tõend näiteks välistatakse selle saamise viisi tõttu või õigusnormi tõttu, mis välistab kuulujutu kasutamise tõendina. Peaprokurör peab ka otsustama, kas tõendid on usaldusväärsed.

back

ÜlesÜles

Avaliku huvi olemasolu tuleb kaaluda iga juhtumi korral, kui süüdimõistmise reaalse väljavaate tagamiseks on piisavalt tõendeid. Süüdistus tavaliselt esitatakse, välja arvatud kui esinevad süüdistuse vastu kõnelevad avalikku huvi pakkuvad asjaolud, mis ilmselgelt kaaluksid üles süüdistuse poolt kõnelevad asjaolud. Kuigi mõnel juhul võivad avalikku huvi pakkuvad asjaolud olla süüdistuse esitamise vastu, süüdistus tihti ikkagi esitatakse ja need asjaolud esitatakse kohtule, et viimane neid kohtuotsuse tegemisel arvestaks.

Peaprokurör peab süüdistuse esitamise poolt- ja vastuargumente hoolikalt ning õiglaselt kaaluma. Avalikku huvi pakkuvad asjaolud, mis võivad süüdistuse esitamise otsust mõjutada, sõltuvad tavaliselt rikkumise tõsidusest või kahtlusaluse olukorrast. Mõned asjaolud võivad süüdistuse esitamise vajadust suurendada, kuid teised võivad viia järeldusele, et mõni teine meede võib olla parem.

Ametisse nimetamine

Kuningliku prokuröri ametikoha vabanemisest kuulutatakse tavaliselt kohalikus kirjutavas ajakirjanduses. Kandidaatidelt eeldatakse taotlusvormi täitmist ning oma põhiliste pädevuste või selle ametikoha nõuetele vastamise kohta tõendite esitamist. Nendele nõuetele kõige paremini vastavad kandidaadid kutsutakse vestlusele, kus hinnatakse põhjalikumalt nende sobivust sellesse ametisse.

Prokuröride kategooriad

Lisaks kuninglikule prokurörile on üks kuninglik vanemprokurör. Gibraltari peaprokurör vastutab Gibraltari põhiseaduse järgi süüdistuste esitamiste eest. Kuninglik vanemprokurör ja kuninglik prokurör võivad peaprokuröri süüdistuse esitamisel esindada. Mõnel juhul võib peaprokurör ise kohtusse ilmuda.

back

ÜlesÜles

Kuningliku prokuröri praegune ametipalk on vahemikus 26 012 kuni 35 333 Inglise naela.

4. Kohtusekretärid

Gibraltari kohtute kohtusekretärid ja muud töötajad on riigiteenistujad, kes ei ole saanud väljaõpet õigusvaldkonnas ja kes tegelevad haldusküsimustega. Kohtusekretärid tagavad, et kohtunikel oleks õiged dokumendid kohtuasja juhatamiseks kohtus, ning abistavad kohtunikke muus haldustöös.

Teised kohtuteenistujad täidavad nendele ettenähtud funktsioone. Mõned tegelevad juhtumite nimekirjade või ajagraafiku koostamisega, teised tegelevad paberitööga, samas kui kolmandad suhtlevad kohtusse pöörduvate inimestega. Kuigi kohtuteenistujad võivad kohtusse pöörduvaid inimesi nõustada kohtumenetluse küsimustes, ei saa nad anda juriidilist nõu ega soovitusi kohtumenetluse pooltele edasise tegevuse kohta.

Riigiteenistujatena on kohtuteenistujad Gibraltari valitsuse palgal, kuigi nad peavad täitma kõiki korraldusi, mida Gibraltari ülemkohtunik võib neile anda.

5. Šerifid

Nagu eespool märgitud, on šerifiamet üks ülemkohtu sekretäri ülesannetest.

Šerif täidab ülemkohtu sundtäitmiskäske (täitedokument võla sissenõudmise kohta, kui kohtuotsus langetati võlgniku kahjuks), samuti korraldusi valduse ning kauba tagastamise kohta. Kui ülemkohtu otsust on vaja eraldi täide viia, teeb seda šerif.

Gibraltari šerif võib nimetada ka tema nimel tegutsevad asešerifid.

6. Kohtutäiturid

Kohtutäitur on riigiteenistuja, kes tegeleb nii ülemkohtu kui ka esimese astme kohtu langetatud ja seal registreeritud kohtuotsuste ja/või kohtumääruste täitmisega. Riigiteenistuja ametikohana on see koht avatud kõigile Euroopa Liidu kodanikele. Kohtutäitur jõustab kohtumäärusi otsuse täitmise kohta, taastab maaomandi valduse kohtumääruse alusel ja nõuab kauba tagastamise määruse alusel kaupa tagasi. Täitmise kord on sätestatud tsiviilmenetluses (Civil Procedure Rules). Lisaks täidab kohtutäitur muid ülesandeid, sealhulgas toimetab isiklikult kätte dokumente ja vanglasse saatmise korraldusi. Kohtutäitur teostab ka areste mereõiguse asjades.

back

ÜlesÜles

Lisateave

 • Tsiviilmenetluse seadus English 

7. Advokaadid

See juristide kategooria koosneb Gibraltaril kahest eraldi juristide rühmast – vandeadvokaadid ja õigusnõustajad. Nii vandeadvokaatide kui ka õigusnõustajate ülesanded on siiski niivõrd segunenud, et tegelikult tegutsevad juristid nii vandeadvokaatide kui ka õigusnõustajatena. Erasektori juristide tegevust reguleerib advokatuuri üldnõukogu (The General Council of the Bar).

Isik ei ole kohustatud konsulteerima juristiga ja teda ei pea esindama jurist. Lihtsate võlanõuete korral ei pruugi kohtuvaidluse pool pidada juristiga konsulteerimist vajalikuks. Üldiselt siiski on kohtuvaidluse poolel soovitatav juristiga konsulteerida, kui nõue käsitleb 5000 Inglise naela ületavat rahasummat ja eriti kui sellega kaasneb hüvitise nõue (kahjutasu).

a) Vandeadvokaadid

Vandeadvokaat on jurist, kellel on õigus kohtus üles astuda. See tähendab, et neljast advokaatide kutseühingust ( Inns of Court English- Middle Temple, Inner Temple, Gray’s Inn ja Lincoln’s Inn) ühe vanemliikmed võtavad ta advokaadiseisusesse vastu ja tal lubatakse ilmuda kliendi kaitsmiseks kohtusse. Tulevane vandeadvokaat peab pärast ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist õppima kutseühingute juurde kuuluvas õigusteaduste koolis (Inns of Court School of Law English) ja sooritama selle lõpueksami. Inglismaal ja Walesis kohustuslik üheaastane praktiseerimine kogenud vandeadvokaadi käe all ei ole Gibraltaril vajalik.

back

ÜlesÜles

Mida vandeadvokaat teeb?

Vandeadvokaadid on iseseisvad eriväljaõppe saanud õigusnõustajad ja kohtuadvokaadid. Nad võivad olla füüsilisest isikust ettevõtjad ning Inglismaal ja Walesis tegutsevad nad rühmana koos kontorites, mida kutsutakse advokaadibüroodeks; Gibraltaril töötavad vandeadvokaadid ametiülesannete segunemise tõttu ettevõtetes õigusnõustajatena. Vandeadvokaat katab tavaliselt osa ettevõtte kuludest.

Vandeadvokaadid saavad peamiselt advokaadi väljaõppe; teisisõnu koolitatakse neid kaitsma kliente kõigis kohtutes. Gibraltaril aga veedavad vandeadvokaadid enamiku oma ajast klientidega kohtudes ja neid nõustades, tegelevad kohtuvaidluse kõigi aspektidega (alates kohtuprotsessi alustamisele eelnevast kirjavahetusest kuni menetlusdokumentide vormistamise ja kohtus esinemiseni) ning uurivad juhtumeid. Sõltuvalt vandeadvokaadi valitud spetsialiseerumisest, võib ta keskenduda kohtuvaidluste asemel pigem näiteks ettevõtjate nõustamisele.

Vandeadvokaadiks saamiseks vajalikud oskused

Gibraltari õigusüliõpilased peavad oma advokatuurieksamid sooritama siiski Inglismaal ja Walesis ning seal saavad nad ka advokaadiks. Advokatuuri kutseõppekursus (Bar Vocational Course, BVC) on etapp, mille vandeadvokaadiks saada soovivad isikud peavad läbima. See on üheaastane, peamiselt praktiline kursus, mille eesmärk on pakkuda nooremvandeadvokaadi töö spetsiifikale vastavat väljaõpet. Kaheaastased osaajaga kursused toimuvad praegu üksnes advokaatide kutseühingute juurde kuuluvas õigusteaduste koolis (Inns of Court Law School). Õpilastel lastakse tegeleda asjadega (sealhulgas osalemine väljamõeldud kohtuprotsessides, vaidlustes ja praktikal), mis aitavad neil arendada vajalikke oskusi; BVC aitab valmistuda 12kuuliseks (ja pikemaks) praktiseerimiseks kogenud vandeadvokaadi käe all. Enamikku oskustest õpetatakse osaluse ja rollimängude kaudu – koostatakse soovituste projekte, peetakse läbirääkimisi juriidiliste probleemide lahendamiseks ja töötatakse läbi kohtumenetlusi.

back

ÜlesÜles

Vandeadvokaadid peavad olema avalikkusele esinedes enesekindlad ja tundma end mugavalt, suutma käigu pealt kiiresti mõelda ja pingutama edu saavutamise nimel. Advokatuuri nõukogu peab vajalikuks järgmiste nõuete täitmist:

 • akadeemiline suutlikkus (kooli lõpueksamite head tulemused – Inglismaal ja Walesis A-tase – ja vähemalt kraad Upper Second Class Honours Degree);
 • hea kirjalik ja suuline väljendusoskus;
 • matemaatiline suutlikkus;
 • inimestega suhtlemise oskus;
 • tulemuslikkus;
 • infotehnoloogiaga seotud oskused;
 • kutsealane vastutustunne;
 • pidev erialane enesetäiendamine.
Valitsusnõunik

Ligikaudu 10% praktiseerivatest vandeadvokaatidest on valitsusnõunikud (Queen’s Counsel ehk QC, või kui valitseb kuningas, siis King’s Counsel ehk KC). Valitsusnõuniku ametiastet on traditsiooniliselt peetud lugupidamisavalduseks advokaadile. Valitsusnõunik tegeleb kõige olulisemate ja keerukamate juhtumitega. Õigusnõustajad võivad saada valitsusnõunikuks alates 1996. aastast.

Vandeadvokaadi töötasu

Vastupidi Inglismaal ja Walesis tegutsevatele vandeadvokaatidele saavad Gibraltari vandeadvokaadid tavaliselt oma ettevõttes kindlaksmääratud palka. Kui vandeadvokaat tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana, see ei kehti. Ettevõttes töötamise korral eeldatakse tavaliselt, et vandeadvokaat aitab katta ettevõtte jooksvad kulud; panuse suurus sõltub ettevõttest. Tavaline praktika on järgmine: kindlaksmääratud aastapalka teenivalt vandeadvokaadilt oodatakse, et ta saaks oma klientidelt aastas õigusabitasu kokku summas, mis võrdub tema kolmekordse aastapalgaga. Kui vandeadvokaat selle normi ületab, võib ta oodata preemiat, mis võib olla teatav protsent normi ületavast summast.

back

ÜlesÜles

Teistest Euroopa Liidu riikidest pärit advokaadid, kes Gibraltaril praktiseerivad

Gibraltaril kehtib Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nr 98/5/EÜ, millega võimaldatakse alaliselt tegutseda advokaadi kutsealal muus liikmesriigis kui see, kus kutsekvalifikatsioon omandati.

b) Õigusnõustajad
Õigusnõustaja roll

Õigusnõustaja ülesanne on anda asjatundja õigusnõu ja abi. Ametiülesannete segunemise tõttu Gibraltaril kattub õigusnõustajate ja vandeadvokaatide töö siiski olulisel määral.

Õigusnõustaja töö on üldiselt pakkuda klientidele (elanikele, ettevõtetele, vabatahtlikele ühingutele, heategevusühingutele ja –asutustele jne) õigusnõu ja esindamist, sealhulgas esindust kohtus. Enamik õigusnõustajaid töötab erapraksises, mis on klientidele teenuseid osutav õigusnõustajate ja vandeadvokaatide ühendus.

Õigusnõustaja (või praktiseeriv õigusnõustaja, kui tegemist on vandeadvokaadiga) annab tavaliselt klientidele õigusnõu. Kui need kliendid soovivad seejärel enda esindamist kohtus, võib õigusnõustaja nende nimel kohtusse ilmuda või anda kohtuprotsessil osalemise üle vandeadvokaadile. Vandeadvokaadi osalemine ei ole tingimata vajalik, sest Gibraltaril on õigusnõustajatel võrdne õigus olla esindajaks kõrgemas kohtus (juhul kui neil on õigus klienti esindada).

Õigusnõustaja kutseajal praktiseerimiseks on järgmised võimalused.

 • Erapraksis

  Gibraltaril on palju õigusbüroosid, kus töötavad kvalifitseeritud õigusnõustajad ja vandeadvokaadid (praktiseeriva õigusnõustajana). Õigusnõu sooviv inimene pöördub kõigepealt õigusnõustaja või praktiseeriva õigusnõustaja poole. Õigusbürood võivad olla 10–15 partnerist koosnevad suurorganisatsioonid või ka ühestainsast isikust koosnevad väikeettevõtted. Õigusnõustajad ja praktiseerivad õigusnõustajad osutavad tavaliselt üldisi teenuseid. Nad võivad tegeleda omandiõiguse ülemineku (majade ja maa ostu ja müügi) ja kahjunõuetega, nõustada ja esindada oma kliente kohtus kriminaalasjades, tegeleda perekonnaõiguse ja lapsehooldusasjade ning lahutustega. Nad koostavad ka testamente ja haldavad surnud isikute pärandit.

Õigusnõustajad ja praktiseerivad õigusnõustajad nõustavad sageli ettevõtjaid sellistel teemadel nagu tööõigus, lepingud ja äriühingu moodustamine.

back

ÜlesÜles

 • Eripraksised

  Mõnedel Gibraltari suurtel õigusbüroodel võivad olla eriosakonnad, kus tegeletakse korporatiivsete ja rahvusvaheliste suurklientidega. Mõnedel büroodel võivad olla ka esindused maailma suuremates rahandus- ja ärikeskustes.

 • Tasuta õigusabi praksis

  Mitmetes ettevõtetes on advokaate, kes soovivad esindada kliente tasuta õigusabi raames tsiviil- ja/või kriminaalprotsessis – s.t nad esindavad kliente, kellel ei ole tavaliselt võimalik õigusnõustajale maksta. Tasuta õigusabi antakse väga mitmesugustes valdkondades, alates lahutusõigusest ja isikukahjudest kuni kuritegudeni.

 • Muud praksised

  Kõik õigusnõustajad ei tööta erapraksises. Õigusnõustaja võib töötada palgalise õigusnõuandjana äri- või tööstusettevõttes, näiteks pangas.
Kvalifikatsioon

Enamik Gibraltaril praktiseerivatest õigusnõustajatest on saanud oma kvalifikatsiooni Ühendkuningriigis. Seal kehtestab õigusliit (Law Society) eeskirjad nõutava õigusalase koolituse kohta ning nende ülesanne on tagada, et praktikandi haridus oleks nii põhjalik kui ka laiahaardeline.

Tulevaselt õigusnõustajalt ei nõuta õigusalase kraadi olemasolu. Kui kellelgi on kraad mõnes teises valdkonnas kui õigusteadus, peab ta läbima üheaastase täisajaga (või kaheaastase osaajaga) kursuse, mis lõpeb üldise kutseeksamiga (Common Professional Examination, CPE) või kõrgharidusele järgneva astme õigusteaduste diplomiga (post-graduate Diploma in Law). Need kursused annavad õigusteaduse põhiteadmised, mis on vajalikud õigusnõustaja kvalifikatsiooni saamiseks. Pärast õigusteaduste kraadiga lõpetamist, üldise kutseeksami edukat sooritamist või õigusteaduste diplomi saamist läbitakse õiguspraktika kursus, mis on õigusnõustajate erialane ettevalmistus. See kursus kestab ühe akadeemilise aasta või kaks aastat osaajaga õppides. Kursusel õpetatakse seaduste kohaldamist vastavalt kliendi vajadustele ja seda pakuvad mitmed eri kolledžid ning ülikoolid. Pärast õiguspraktika kursuse (Legal Practice Course, LPC) edukat läbimist peab tulevane õigusnõustaja sõlmima õigusnõustamisega tegeleva äriühingu või muu selleks sobiva organisatsiooniga (nagu kohalik omavalitsus või kuninglik prokuratuur) kaheaastase praktikalepingu, et saada praktilisi kogemusi mitmes õigusvaldkonnas. Selles etapis saab õigusnõustaja praktikandi palka.

back

ÜlesÜles

Praktika põhineb konkurentsil ja kõik õigusnõustajaks pürgijad peavad olema teadlikud nõutavast pühendumusest.

Õigusnõustajatel peab olema hea suhtlemisoskus, nii kirjalik ja suuline väljendusoskus kui ka inimestega ümber käimise oskus. Nad peaksid olema loogilise mõtlemisega ning suutma probleeme hoolikalt uurida ja teavet selgelt ja liigendatult esitada.

Õigusnõustaja töötasu

Õigusnõustaja praktikandi või alles hiljuti õigusnõustaja kvalifikatsiooni saanud isiku palk võib olla vahemikus 12 000 kuni 18 000 Inglise naela.

Teistest Euroopa Liidu riikidest pärit juristid, kes Gibraltaril praktiseerivad

Gibraltaril kehtib Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nr 98/5/EÜ, millega võimaldatakse alaliselt tegutseda advokaadi kutsealal muus liikmesriigis kui see, kus kutsekvalifikatsioon omandati.

Euroopa jurist, kes soovib Gibraltaril oma kutsetegevusega tegeleda alaliselt ja oma kodumaal kehtiva kutsenimetuse all, peab end registreerima ülemkohtuniku juures.

Lisateave

 • The Bar Council English
 • The Law Society English

8. Notarid

Notar on vana kutseala ja üks kolmest vanimast juristi ametist Ühendkuningriigis. Notar on tavaliselt Canterbury peapiiskopi nimetatud jurist, kellele kehtivad Inglismaa ühe vanima kohtu, Court of Faculties’i, eeskirjad. Gibraltaril on kõik notarid registreeritud ülemkohtu sekretäri juures.

back

ÜlesÜles

Notaritele kehtivad samasugused kutsetegevuse eeskirjad nagu õigusnõustajate suhtes ja nad peavad kord aastas oma tegevusluba pikendama. Seda saab teha üksnes juhul, kui nad on järginud eeskirju. Notar nimetatakse ametisse isikuliselt.

Notarite roll Gibraltaril suureneb. Nõudlus nende teenuste järel kasvab nii äri- kui ka erasektoris. Selle põhjuseks on kaubanduse kasv Euroopas ja maailmas ning inimeste liikuvuse suurenemine.

Notari kvalifikatsioon

Notari kvalifikatsiooni saavad omandada kõik, mitte üksnes juristid. Kõik tulevased notarid peab ametisse nimetama Canterbury peapiiskop, enne kui nad saavad end registreerida ülemkohtu sekretäri juures.

Rahvusvaheliselt tunnustatud õiguslik seisund

Notaril on ametipitsat. Notari koostatud ning tema allkirja ja ametipitseriga kinnitatud dokumente tunnistavad enamiku riikide vastutavad õigusametnikud.

Notari kohustused

Notarid täidavad järgmisi ülesandeid.

 • Lepingute ja muude dokumentide koostamine, tõendamine, autentimine ja kinnitamine (kasutamiseks mujal maailmas) notari allkirja ja ametipitseriga. See muudab need notariaalselt tõestatud või kinnitatud küsimustes avalikkuse või selle riigi kohtuvõimude silmis, kus neid kavatsetakse kasutada, tõendusmaterjalina vastuvõetavaks.
 • Notari poolt avalikult koostatud dokumentide autentsete koopiate väljastamine.
 • Vannete ja avalduste vastuvõtmine kasutamiseks menetlustes Gibraltaril ja mujal.
 • Läbirääkimistega seotud tehingute ülestähendamine või tõendamine ning laevade teekonnal ette tulevate sündmuste ja laevade juhtimisega, samuti laevadel toimuva kaubaveoga seotud ametlike dokumentide koostamine.

Lisateave

 • The Notaries Society English

9. Jurist-asjaajaja

Jurist-asjaajaja peab vastavas instituudis (Institute of Legal Executives, ILEX) saama õiguspraktika valdkonnas samal tasemel õigusalase ettevalmistuse, mida nõutakse õigusnõustajatelt. Nad peavad saama ka kas mõnes õigusbüroos või äriühingu või kohaliku omavalitsuse asutuse/riigiasutuse õigusosakonnas õigusnõustaja järelevalve all vähemalt viieaastase töökogemuse. ILEXi lõpetanud saavad aastase praktiseerimistunnistuse ja üksnes ILEXis erialase ettevalmistuse saanud võivad kasutada jurist-asjaajaja nimetust.

back

ÜlesÜles

ILEX on kutseorganisatsioon, mis esindab jurist-asjaajajaid ja selle ala õppijaid ning suurendab nende rolli ja parandab positsiooni juristide seas. Ta on üldise õigushariduse peamine pakkuja ja mõjutab õigusreformi. ILEX asutati 1963. aastal õigusliidu (Law Society) toetusel. Managing Clerks’ Association, millest kujundati ILEX, tunnistas, et paljud teenustasu eest ja ettevõtete juhtkonnas töötavad inimesed, kes ei ole õigusnõustajad, vajavad ja soovivad koolitust, mis tõstaks taset ja tunnustaks teadmiste ning oskuste olemasolu. ILEXi pakutud haridus- ja koolitusvõimaluste valik on suurenenud ning mitmekesistunud, nii et ILEX suudab pakkuda kõigile avatud õigusalast karjääri.

Jurist-asjaajaja töö

Spetsialiseerudes õiguse kindlale valdkonnale, on jurist-asjaajaja igapäevatöö sarnane õigusnõustaja omaga. Neil ei ole iseseisva praktiseerimise õigust.

Nad töötavad teenustasu eest – erapraksises maksavad nende teenustasu kliendid –, andes oma otsese panuse õigusbüroo tuludesse. See on oluline erinevus jurist-asjaajaja ja teiste õigusvaldkonna abiteenistujate vahel, kelle töö on tavaliselt rutiinsemat laadi.

ILEXi lõpetanu nime ja staatuse võib avaldada selle õigusnõustaja ametlikul plangil, kelle juures ta töötab.

ILEXi lõpetanu on saanud väljaõppe mitmes erivaldkonnas.

Kohtuvaidlus

Jurist-asjaajajad saavad praegu Gibraltaril abistada tsiviil-, kriminaal- ja abieluprotsessi ettevalmistamisel, kuid neil ei ole õigust olla esindajaks kohtus, nagu see on Inglismaal ja Walesis.

Nad võivad hankida ekspertide arvamusi, koostada kohtumenetluse käigus menetlusdokumente, kohtukutseid ja vande all võetud kirjalikke tunnistusi, informeerida advokaati ja võrrelda kohtuprotsessiga seotud asjakohaseid dokumente, tõendusmaterjali ja teavet.

back

ÜlesÜles

Erikohtute menetluses, vahekohtumenetluses ja avaliku juurdluse käigus võivad nad teha ülestähendusi asjaolude, seaduste ja menetluse kohta, et teha võimalikuks kohtuvaidluse poole asja esitamine kohtus või erikohtus.

Ametikohustused suurenevad kogemuste lisandudes ja ILEXi lõpetanud hakkavad tõenäoliselt üha enam kokku puutuma õigusnõu vajavate klientidega. ILEXi lõpetanutele antud kutsealased õigused hõlmavad järgmisi valdkondi.

 • Omandi loovutamine

  Jurist-asjaajajad saavad anda nõu ja koostada dokumente maa ostu ning müügi kohta, sealhulgas lepingud, üleandmisdokumendid, üürilepingud ja pandiõigused (charges). Nad võivad ka nõustada omandiõiguse, servituudi, pandiõiguste, piiride, kuivendusõiguse ja teekasutusõiguse küsimustes ning teha koostööd teiste kutsealade asjatundjatega, sealhulgas litsentseeritud maamõõtjate ja arhitektidega.

 • Usaldustehingud, testamendi kinnitamine ja pärandvara valitsemine

  Nad võivad abistada ka testamentide ja muude soove väljendavate dokumentide koostamisel, omavad kogemusi testamendi täitja ja esindaja õiguste saamisel ning teadmisi pärandiregistri protseduuride kohta pärandvara valitsemisel.

 • Äriühingu- ja kaubandusõigus

  Mõned jurist-asjaajajad nõustavad äriühingute registreerimise ja juhtimise küsimustes, koostavad äriühingu põhikirju ja nõustavad juhte, sekretäre ja teisi juhtimis- ning kontrollimisülesannete osas. Nad võivad ka nõustada usaldusühingute loomise ja juhtimise ning pankroti ja maksejõuetusega seotud õiguses.

 • Kohalik omavalitsus ja riigihaldus

  Mõnedel on teadmised ametiasutuste funktsioonide kohta või elamumajandust, haridust, projekteerimist, tervishoidu, hoolekannet puudutavate seaduste ja haldusõiguse valdkonnas.
Töötasu

Tasu määrad sõltuvad tööandjast, töö asukohast, töö laadist ja iseseisva töötegemise võimest.

Täiendav informatsioon

 • Institute of Legal Executives English

« Juristid - Üldteave | Ühendkuningriik - Üldteave »

back

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 30-10-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik