Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομικά επαγγέλματα > Γιβραλτάρ

Τελευταία ενημέρωση: 30-10-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομικά επαγγέλματα - Γιβραλτάρ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Δικαστέ 1.
2. Lay Magistrates (ειρηνοδίκες) 2.
3. Εισαγγελείς (Prosecutors) 3.
4. Οι γραμματείς του Δικαστηρίου 4.
5. Sheriffs 5.
6. Bailiffs (δικαστικός επιμελητής) 6.
7. Δικηγόροι 7.
α) Barristers α)
β) Solicitors β)
8. Συμβολαιογράφοι 8.
9. Νομικά στελέχη 9.

 

1. Δικαστέ

Προσόντα διορισμού τους

Αντίθετα από το ισχύον σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σύστημα, αυτοί που επιθυμούν να γίνουν δικαστές στο Γιβραλτάρ πρέπει προηγουμένως να είναι δικηγόροι, είτε solicitors είτε barristers. Οι υποψήφιοι να διοριστούν ως δικαστές πρέπει να είναι υπήκοοι του Γιβραλτάρ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας ή χώρας της Κοινοπολιτείας και να έχουν ασκήσει δικηγορία επί ορισμένο ελάχιστο διάστημα, όπως εξειδικεύεται δια νόμου για κάθε είδος θέσης δικαστή. Για τις θέσεις του Αρχιδικαστή (Chief Justice) του Gibraltar, εφέτη ή προέδρου του εφετείου, ο υποψήφιος πρέπει να έχει ασκήσει δικηγορία, επί δεκαετία τουλάχιστον. Στην πράξη πάντως, οι διοριζόμενοι δικαστές συνήθως προϋπήρξαν δικηγόροι επί είκοσι περίπου έτη. Συνεπώς, οι δικηγόροι γίνονται συνήθως δικαστές περί τα μέσα (ή τα τέλη) της σταδιοδρομίας τους.

Για τις θέσεις του Chief Justice, του προέδρου εφετών ή του εφέτη, απαιτείται επίσης από τον υποψήφιο να είναι ή να υπήρξε δικαστής σε δικαστήριο με απεριόριστη δικαιοδοσία σε θέματα αστικού και ποινικού δικαίου σε κάποιο μέρος της Κοινοπολιτείας ή στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ή σε δικαστήριο που εκδικάζει σε δεύτερο βαθμό υποθέσεις των ανωτέρω δικαστηρίων. Για τη θέση του Additional Judge (Παρέδρου) στο Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) του Γιβραλτάρ, μπορούν να εφαρμόζονται λιγότεροι αυστηροί όροι, αν και απαιτείται μεγάλη εμπειρία σε ποινικές και αστικές υποθέσεις.  

Διαδικασία διορισμού

Σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις του Γιβραλτάρ (Gibraltar Constitution Order), οι δικαστές διορίζονται από τον Κυβερνήτη  του Γιβραλτάρ. Λόγω της μικρής έκτασης της δικαιοδοσίας, σήμερα υπάρχει μία μόνο θέση Additional Judge πέραν αυτής του Chief Justice.

Ανεξαρτησία των δικαστηρίων

Η δικαστική ανεξαρτησία επιβάλλει να αποφασίζουν οι δικαστές ακολουθώντας την προσωπική τους κρίση χωρίς οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή. Ειδικότερα, το συμφέρον της δικαιοσύνης απαιτεί να παραμένουν οι δικαστές, κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, ανεξάρτητοι και μη υποκείμενοι σε απόψεις ή σε ελέγχους της κυβέρνησης. Κανένας δικαστής δεν μπορεί να είναι διευθυντής εμπορικής εταιρείας και δεν πρέπει να επηρεάζεται από πιέσεις ασκούμενες από άτομα ή ομάδες που έχουν συμφέρον συναρτώμενο με την έκβαση των υποθέσεων. Σε κάθε υπόθεση, οι δικαστής οφείλει να απονέμει δικαιοσύνη σύμφωνα με το νόμο και σύμφωνα με τα περιστατικά της υπόθεσης, ανεξάρτητα από τον εάν είναι δημοφιλής ή όχι η απόφασή του.  

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η ανεξαρτησία των δικαστών δεν σημαίνει, ωστόσο, απλώς ανεξαρτησία από εξωτερικές επιρροές, αλλά και από επιρροές του ενός δικαστή επί του άλλου. Κανένας δικαστής, οποιοδήποτε κύρους, δεν δικαιούται να υπαγορεύει σε άλλο δικαστή τον τρόπο που θα εφαρμόζει την κρίση του σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη υπόθεση. Οι δικαστές μπορούν να ζητούν τη συμβουλή των άλλων δικαστών και λαμβάνουν υπόψη τους τις απόψεις που διατύπωσαν άλλοι δικαστές σε άλλες υποθέσεις. Όμως, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις αποφάσεις ανωτέρων δικαστηρίων, οι οποίες είναι δεσμευτικές.

Όσοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις αποφάσεις ή από τους χειρισμούς των δικαστών δύνανται, κατ΄ αρχήν, να ασκήσουν προσφυγή σε ανώτερο δικαστήριο.

Αμοιβές

Για το λειτούργημα του Additional Judge του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Γιβραλτάρ, οι ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές ανέρχονται σε £72.091. Οι ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές του Chief Justice of Gibraltar, ανέρχονται σήμερα σε £78.528.

Οι διάφορες κατηγορίες δικαστών

Τα διάφορα δικαστήρια του Γιβραλτάρ περιγράφονται στο “Organisation of justice – Gibraltar”.

Ο πρόεδρος του εφετείου του Γιβραλτάρ – προεδρεύει του Court of Appeal in Gibraltar, τόσο του πολιτικού όσο και του ποινικού τμήματός του.

The Justices of Appeal (εφέτες) – απαρτίζουν το εφετείο του Γιβραλτάρ. Δύο εφέτες μετέχουν στη σύνθεση του εφετείου, μαζί με τον Πρόεδρό του.

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Γιβραλτάρ (Chief Justice of the Supreme Court of Gibraltar) – είναι ο υψηλότερος στην ιεραρχία του λειτουργήματος του δικαστή στο Γιβραλτάρ και προεδρεύει όλων των διαφόρων δικαιοδοσιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Είναι επίσης ex officio μέλος του εφετείου του Γιβραλτάρ.

Additional Judge (αναπληρωτής δικαστής) – δύναται να προεδρεύει όλων των διαφόρων δικαιοδοσιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο Additional Judge αναλαμβάνει επίσης τα καθήκοντα Chief Justice όταν ο τελευταίος απουσιάζει.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Stipendiary Magistrate (έμμισθος Ειρηνοδίκης) – εδρεύει στο Ειρηνοδικείο (Magistrates’ court) και εκδικάζει τις υποθέσεις ίδιου τύπου με αυτές που εκδικάζουν οι lay magistrates (βλ. παρακάτω) ειδικότερα πάντως αξιοποιούνται αναλαμβάνοντας τις υποθέσεις που είναι οι μάλλον μακροσκελείς και πολύπλοκες.

Registrar of the Supreme Court (γραμματέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου) – Δημοσιεύονται προκηρύξεις για την πλήρωση της εκάστοτε κενής θέσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι barristers ή solicitors με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία. Ο γραμματέας αναλαμβάνει σωρευτικά τα καθήκοντα προϊσταμένου (Master), γραμματέα (Registrar) και δικαστή εξόδων (Costs Judge). Επιπλέον, ο γραμματέας έχει τον τίτλο και τα σχετικά καθήκοντα του Commissioner for Oaths, του Registrar of the Court of Appeal for Gibraltar, του Sheriff of Gibraltar, του Admiralty Marshal, του Deputy Coroner και του Administrator General.

Λοιποί διορισμοί:

Πέραν των δικαστηρίων, υπάρχουν επίσης άλλα δικαιοδοτικά όργανα στο Γιβραλτάρ, που ασχολούνται με διάφορης φύσεως θέματα, όπως διανοητικής υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικών παροχών, μεταφορών και απασχόλησης. Στα μέλη των οργάνων αυτών μπορούν να συμπεριλαμβάνονται ειδικοί ή εμπειρογνώμονες πέραν των νομικών, όπως γιατροί και άλλοι πολίτες, αν και ο πρόεδρός τους διαθέτει σχεδόν πάντοτε νομική κατάρτιση.

Περαιτέρω πληροφορίες

 • Judicial Studies Board English(αρμόδιος φορέας για την κατάρτιση των δικαστών):

2. Lay Magistrates (ειρηνοδίκες)

Στο Γιβραλτάρ, οι ειρηνοδίκες, που αποκαλούνται επίσης Justices of the Peace ή JPs, ασχολούνται με τις ήσσονος σπουδαιότητας υποθέσεις, όπως με τις τροχαίες παραβάσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν νομική κατάρτιση και είναι άμισθοι.

Είναι μερικής απασχόλησης, συνεδριάζουν συνήθως στα πλαίσια ενός “bench” (έδρας) τριών ατόμων, ένα από τα οποία διαθέτει κατάρτιση ικανή ώστε να ενεργεί ως Πρόεδρος, καθοδηγώντας τα άλλα μέλη του  bench στις εργασίες του και εκπροσωπώντας το. Ένα bench επικουρείται από γραμματέα δικαστηρίου, ο οποίος παρέχει νομικές συμβουλές σε θέματα ουσίας και διαδικασίας. Για κάθε υπόθεση, εξετάζουν τις αποδείξεις και καταλήγουν σε ετυμηγορία. Σε περίπτωση απόδειξης της ενοχής ή αποδοχής της από τον κατηγορούμενο, αποφασίζουν σχετικά με την πλέον ενδεδειγμένη ποινή. Οι lay Magistrates εκδικάζουν επίσης τις λιγότερο σοβαρές ποινικές υποθέσεις όπως μικροκλοπές, φθορές ξένης περιουσίας, διατάραξη της δημόσιας τάξης και αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Μπορούν επίσης να εκδικάζουν ποικίλες υποθέσεις που άπτονται των οικογενειών και των τέκνων, ή αιτήσεις για άδεια λειτουργίας μπαρ, καφενείων, νυκτερινών κέντρων και καταστημάτων τυχερών παιγνίων.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Εισαγγελείς (Prosecutors)

Η γενική εισαγγελία (Attorney General’s Chambers) είναι αρμόδια για την εξέταση, και όπου είναι ενδεδειγμένο, τη δίωξη σε ποινικές υποθέσεις στο Γιβραλτάρ, μετά από διενέργεια αστυνομικής έρευνας. Επίσης, συμβουλεύουν την αστυνομία σε θέματα αναφερόμενα σε ποινικές υποθέσεις. Πέραν του γενικού εισαγγελέα, υπάρχουν σήμερα ένας Senior Crown Counsel και έξι Crown Counsel. Οι διώξεις κινούνται εξ ονόματος του γενικού εισαγγελέα.

Οι Crown Counsel κατατάσσονται στους δημόσιους υπαλλήλους. Οι υποψήφιοι να διοριστούν στη θέση αυτή πρέπει να είναι είτε barrister μέλη του δικηγορικού συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας, είτε solicitor στην Αγγλία και την Ουαλία. Επίσης, είναι υποχρεωτικό, για να μπορούν να ασκήσουν το λειτούργημα, να είναι μέλη του δικηγορικού συλλόγου του Γιβραλτάρ. Τέλος, πρέπει να είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κοινοπολιτείας.

Ο κώδικας για τους Crown Prosecutors (εισαγγελικός κώδικας)

Αν και ο εισαγγελικός κώδικας της Αγγλίας και Ουαλίας τυπικά δεν τυγχάνει εφαρμογής στο Γιβραλτάρ η εισαγγελία του Γιβραλτάρ τείνει να ακολουθεί, όταν αποφαίνεται επί των υποθέσεων, τις κατευθύνσεις που ορίζονται στον κώδικα αυτόν.

Η απόφαση κατά πόσον πρέπει ή όχι να διαταχθεί δίωξη σε ορισμένη υπόθεση βασίζεται σε δύο κριτήρια: το κριτήριο των αποδείξεων και το κριτήριο του δημοσίου συμφέροντος.

Ο γενικός εισαγγελέας οφείλει να έχει πεποίθηση ότι υπάρχουν αρκετές αποδείξεις που να οδηγούν ρεαλιστικά σε καταδίκη καθενός από τους κατηγορούμενους για κάθε μια από τις απαγγελλόμενες κατηγορίες. Οφείλει να λαμβάνει υπόψη του το δυνητικό περιεχόμενο της υπεράσπισης, όπως και τον τρόπο με τον οποίο πιθανολογείται η επίδρασή της επί του κατηγορητηρίου. Μια ρεαλιστική προοπτική καταδίκης αποτελεί ένα αντικειμενικό κριτήριο. Σημαίνει ότι οι ένορκοι ή η έδρα, καθοδηγούμενοι ορθά, σύμφωνα με το νόμο, θα εκδώσει μάλλον καταδικαστική παρά απαλλακτική ετυμηγορία για τα επιμέρους σημεία του κατηγορητηρίου.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όταν αποφασίζει κατά πόσον υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για την άσκηση δίωξης, ο γενικός εισαγγελέας οφείλει να σταθμίζει κατά πόσο τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν και είναι αξιόπιστα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι αποδείξεις δεν θέτουν καμία δυσκολία. Υπάρχουν όμως και υποθέσεις στις οποίες οι αποδείξεις ενδεχομένως δεν είναι τόσο ισχυρές όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Ο γενικός εισαγγελέας οφείλει να θέτει το ερώτημα κατά πόσον οι αποδείξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώπιον του δικαστηρίου – παραδείγματος χάρη ορισμένες αποδείξεις τίθενται κατά μέρος λόγω του τρόπου συλλογής τους ή λόγω της ισχύος του κανόνος που απαγορεύει να χρησιμοποιούνται οι φημολογίες ως αποδείξεις. Οφείλει επίσης να αποφασίσει κατά πόσον τα αποδεικτικά στοιχεία είναι αξιόπιστα.

Το δημόσιο συμφέρον πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε υπόθεση στην οποία υπάρχουν αρκετές αποδείξεις που να παρέχουν ρεαλιστική προοπτική καταδίκης. Συνήθως, ασκείται δίωξη, εκτός εάν υπάρχουν παράγοντες που άπτονται το δημοσίου συμφέροντος και οι οποίοι τείνουν περισσότερο εναντίον της άσκησης δίωξης παρά υπέρ της. Παρόλο που σε συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχουν ενδεχομένως παράγοντες δημοσίου συμφέροντος που συνηγορούν εναντίον της άσκησης δίωξης, συχνά θα ασκηθεί πράγματι η δίωξη και θα τεθούν οι παράγοντες αυτοί υπόψη του δικαστηρίου το οποίο θα τους σταθμίσει στο πλαίσιο έκδοσης της απόφασής του.

Ο γενικός εισαγγελέας οφείλει να σταθμίζει προσεκτικά και ακριβοδίκαια τους παράγοντες που τείνουν υπέρ ή κατά της άσκησης δίωξης. Οι παράγοντες δημόσιου συμφέροντος που μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση σχετικά με την άσκηση δίωξης, συνήθως εξαρτώνται από τη σοβαρότητα του αδικήματος ή τις ιδιαίτερες περιστάσεις που αφορούν τον ύποπτο. Μερικοί παράγοντες δυνατόν να εντείνουν την ανάγκη να ασκηθεί δίωξη, ενώ άλλοι ενδεχομένως να υποδεικνύουν ότι είναι προτιμότερες διαφορετικές ενέργειες.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Διαδικασία διορισμού

Οι κενές θέσεις των Crown Counsel κανονικά προκηρύσσονται στον τοπικό τύπο. Από τους υποψηφίους ζητείται να συμπληρώσουν ένα έντυπο αιτήσεως, το οποίο να διαλαμβάνει αποδείξεις για τα κύρια απαιτούμενα για τη θέση αυτή προσόντα ή κριτήρια. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα βέλτιστα τα κριτήρια αυτά καλούνται σε συνέντευξη, στη διάρκεια της οποίας εξακριβώνεται περαιτέρω η καταλληλότητά τους.

Είδη των εισαγγελέων

Πέραν του Crown Counsel, υπάρχει ένας Senior Crown Counsel. Ο γενικός εισαγγελέας του Γιβραλτάρ ασκεί, σύμφωνα με το σύνταγμα του Γιβραλτάρ, όλες τις διώξεις. Ο Senior Crown Counsel και οι Crown Counsel μπορούν να εκπροσωπούν τον γενικό εισαγγελέα σε όλες τις διώξεις. Σε ορισμένες υποθέσεις μπορεί να παρίσταται ο ίδιος ο γενικός εισαγγελέας.

Οι σημερινές αποδοχές για τους εισαγγελείς του Στέμματος (Crown Counsel) κυμαίνονται από £26.012 έως £35.333.

4. Οι γραμματείς του Δικαστηρίου

Οι γραμματείς και το λοιπό προσωπικό στα δικαστήρια του Γιβραλτάρ είναι δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς νομική κατάρτιση, επιφορτισμένοι με διοικητικά καθήκοντα. Οι γραμματείς φροντίζουν ώστε οι δικαστές να διαθέτουν τα σωστά έγγραφα που τους επιτρέπουν να εκδικάζουν τις υποθέσεις, και παρέχουν οποιαδήποτε άλλη διοικητική αρωγή τους ζητηθεί από τους δικαστές.

Το λοιπό προσωπικό των δικαστηρίων επιφορτίζεται με συγκεκριμένα καθήκοντα. Ορισμένοι ασχολούνται με τη σύνταξη του πινακίου και των προσδιορισμό των δικάσιμων των υποθέσεων, άλλοι χειρίζονται την διεκπεραίωση των φακέλων, ενώ άλλοι επικοινωνούν με το κοινό και τους ενδιαφερομένους των δικαστηρίων. Το προσωπικό των δικαστηρίων μπορεί να συμβουλεύει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις δικαστικές διαδικασίες, αλλά δεν μπορεί να παρέχει νομικές συμβουλές ούτε να τους συστήνει πια οδό θα ακολουθήσουν.

Το προσωπικό των δικαστηρίων αποτελείται από δημοσίους υπαλλήλους διοριζόμενους από την κυβέρνηση του Γιβραλτάρ αλλά τελεί υπό τις οδηγίες του Chief Justice of Gibraltar.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

5. Sheriffs

Όπως προαναφέρεται, το λειτούργημα του sheriff είναι μια από τις αρμοδιότητες του Γραμματέα του ανωτάτου δικαστηρίου.

Ο Sheriff είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των ενταλμάτων fieri facias του Ανωτάτου Δικαστηρίου (διαταγή πληρωμής χρέους όταν έχει εκδοθεί η απόφαση εις βάρος του οφειλέτη) όπως επίσης εντάλματα αναφερόμενες σε θέματα κατοχής και επιστροφής αγαθών. Στις περιπτώσεις οι αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου περιέχουν διατάξεις για την εκτέλεσή τους, οι sheriffs προβαίνουν στην εφαρμογή τους.

Ο Sheriff of Gibraltar δύναται επίσης να διορίζει αναπληρωτές του, οι οποίοι ενεργούν εξ ονόματός του.

6. Bailiffs (δικαστικός επιμελητής)

Ο Bailiff είναι δημόσιος υπάλληλος ασχολούμενος με την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και/ή διατάξεων τόσο του ανωτάτου δικαστηρίου όσο και του πρωτοδικείου (Court of First Instance). Η θέση του ως δημοσίου υπαλλήλου, είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιος για πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, είτε αυτές αφορούν έγγειο ιδιοκτησία (ακίνητα) είτε κινητά. Τις διαδικασίες εκτέλεσης διαλαμβάνει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας. Επιπλέον, ο  Bailiff ασκεί και άλλα καθήκοντα, ιδίως επιδόσεις εγγράφων και κατασχέσεις. Επίσης, στα πλαίσια διαδικασιών ναυτικού δικαίου (admiralty proceeding), o Bailiff προβαίνει στην εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης.

Περαιτέρω πληροφορίες

 •  Civil Procedure Rules English(κανόνες πολιτικής δικονομίας)

7. Δικηγόροι

Το νομικό επάγγελμα στο Γιβραλτάρ ασκείται από δύο χωριστά είδη δικηγόρων - barristers και solicitors. Όμως, οι ρόλοι τόσο των solicitors όσο και των barristers είναι αλληλένδετοι, κατά τρόπο ώστε, κάθε δικηγόρος ασκεί το επάγγελμα τόσο του solicitor όσο και του barrister. Στον ιδιωτικό τομέα, το νομικό επάγγελμα διέπεται από το General Council of the Bar (συμβούλιο δικηγορικών συλλόγων του Ηνωμένου Βασιλείου).

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Δεν απαιτείται από ορισμένο πρόσωπο να συμβουλεύεται ή να εκπροσωπείται από δικηγόρο. Σε απλές υποθέσεις χρέους, ο διάδικος ενδέχεται να μην το κρίνει αναγκαίο να προσλάβει δικηγόρο. Κατά γενικό κανόνα όμως, εάν το αίτημα αναφέρεται σε ποσό που υπερβαίνει τις £5000, και ιδίως αν περιλαμβάνει αίτημα αποζημίωσης (‘damages’), είναι φρόνιμο για το διάδικο να λαμβάνει τουλάχιστον τη συμβουλή δικηγόρου.

α) Barristers

Ο barrister είναι δικηγόρος ο οποίος έχει γίνει δεκτός να αγορεύει ενώπιον του δικαστηρίου ("plead at the bar"). Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει δεκτός σε ένα από τους τέσσερις  "συλλόγους barristers", δηλαδή τους Inns of Court English(Middle Temple, Inner Temple, Gary’s Inn και Lincoln's Inn) και δικαιούται να παρίσταται στο δικαστήριο εκπροσωπώντας πελάτη του. Ο υποψήφιος barrister  αφού αποφοιτήσει από την νομική σχολή πανεπιστημίου, οφείλει να φοιτήσει στην Inns of Court School of Law English, και να συμμετάσχει με επιτυχία στις τελικές εξετάσεις ("bar final"). Η μονοετής άσκηση, που είναι υποχρεωτική στην Αγγλία και στην Ουαλία, δεν είναι αναγκαία στο Γιβραλτάρ.

Τί κάνει ένας barrister

Οι barristers είναι μεμονωμένοι νομικοί σύμβουλοι και παρίστανται σαν τέτοιοι στο δικαστήριο. Μπορούν να είναι αυταπασχολούμενοι και, παρόλο που στην Αγγλία και την Ουαλία εργάζονται σε ομάδες, σε γραφεία γνωστά ως chambers, στο Γιβραλτάρ, δεδομένου ότι το επάγγελμα είναι ενιαίο, οι barristers εργάζονται σε εταιρίες ενεργώντας ως solicitors. Η συνήθης πρακτική για κάθε εταιρία είναι ο barrister να συνεισφέρει στην κάλυψη του κόστους της εταιρίας.

Οι κύρια κατάρτιση των barristers είναι η συνηγορία, με άλλα λόγια, έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να αντιπροσωπεύουν τους πελάτες τους σε όλα τα δικαστήρια. Στο Γιβραλτάρ όμως, οι barristers απασχολούνται τον περισσότερο χρόνο σε συσκέψεις με τους πελάτες και στην παροχή σ΄αυτούς συμβουλών, σχετικά με όλες τις πτυχές μιας διαφοράς (από τη σύνταξη εξώδικων επιστολών και την κατάθεση εγγράφων μέχρι τις παραστάσεις ενώπιον δικαστηρίου) και με την έρευνα των υποθέσεων. Ανάλογα με τον τομέα που έχει επιλέξει ως ειδικότητα, ο barrister μπορεί, για παράδειγμα, να ενδιαφέρεται περισσότερο για εμπορικές υποθέσεις παρά για δικαστικές διαφορές.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τα αναγκαία προσόντα για να γίνει κάποιος Barrister

Στο Γιβραλτάρ, οι φοιτητές της νομικής οφείλουν, οπωσδήποτε, να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις τους (Bar exams in England and Wales) και να εγγραφούν στο δικηγορικό σύλλογο (Bar). Τα επαγγελματικά μαθήματα του δικηγορικού συλλόγου (Bar Vocational Course - BVC) αποτελούν το υποχρεωτικό επαγγελματικό στάδιο που πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όσοι επιθυμούν να γίνουν barristers. Πρόκειται για πρακτικά μαθήματα, διάρκειας ενός έτους, που έχουν καταστρωθεί έτσι ώστε να παρέχουν την ειδική απαιτούμενη κατάρτιση για την εργασία ενός νέου barrister. Η μόνη σχολή στην οποία σήμερα παρέχονται τα μαθήματα αυτά κατά μερικό ωράριο σε διετή βάση, είναι η Inns of Court Law School. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ένα φάσμα δραστηριοτήτων (μεταξύ άλλων εικονικές δίκες, ρητορικές ασκήσεις και πρόσθετες πρακτικές ασκήσεις μικρής διάρκειας - mini-pupil ages) οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες, ενώ τα BVC βοηθούν στην προετοιμασία της δωδεκάμηνης πρακτικής άσκησης (και επέκεινα). Η εκμάθηση των δεξιοτήτων γίνεται μέσα από τη συμμετοχή των φοιτητών και το παίξιμο ρόλων, τη σύνταξη σχεδίων συστάσεων, τη διαπραγμάτευση λύσεων σε νομικά προβλήματα, και την εργασία μέσω δικονομικών διαδικασιών.

Οι barristers πρέπει να διακρίνονται από αυτοπεποίθηση και άνεση ομιλίας μπροστά στο κοινό, να έχουν ετοιμότητα πνεύματος και θέληση για επιτυχία. Το Bar Council (συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου) αναφέρει ως προαπαιτούμενα τα εξής:

 • Ικανότητα για πανεπιστημιακές σπουδές (καλά αποτελέσματα στις εξετάσεις αποφοίτησης από το λύκειο (‘A’ levels στην Αγγλία και την Ουαλία) και τουλάχιστον ένα Upper Second Class Honours Degree - δίπλωμα λίαν καλώς)
 • Καλές ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Γνώσεις αριθμητικής
 • Ικανότητες διαπροσωπικών σχέσεων
 • Προσωπική αποτελεσματικότητα
 • Δεξιότητες πληροφορικής
 • Επαγγελματισμό
 • Προσήλωση στη διαρκή επαγγελματική τελειοποίηση
Queen’s Counsel (Σύμβουλος της Βασιλίσσης)

Το 10% περίπου των barristers που ασκούν το επάγγελμα είναι Queen’s Counsel (QCs) οι οποίοι, όταν ο μονάρχης είναι βασιλεύς, αναφέρονται ως King’s Counsel (KCs). Ο τίτλος του Queen’s Counsel παραδοσιακά αποτελεί σημείο αναγνώρισης κάποιου ως εξέχοντος μάχιμου δικηγόρου. Οι Queen’s Counsel αναλαμβάνουν τις σημαντικότερες και πολυπλοκότερες υποθέσεις. Από το 1996, μπορεί και οι solicitors να γίνονται Queen’s Counsel.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι αποδοχές των barristers

Οι barristers του Γιβραλτάρ, σε αντίθεση με τους barristers της Αγγλίας και της Ουαλίας, συνήθως λαμβάνουν μια πάγια αντιμισθία στην εταιρία τους. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει στις περιπτώσεις που ο barrister εργάζεται ως μεμονωμένος επαγγελματίας για λογαριασμό του. Όταν εργάζονται σε εταιρία, κανονικά αναμένεται από τους barristers να συνεισφέρουν στα έξοδα λειτουργίας της εταιρίας· το ποσό της συνεισφοράς τους ποικίλλει ανάλογα την εταιρία. Το σύνηθες παράδειγμα είναι το εξής: ένας barrister που κερδίζει πάγιο ετήσιο μισθό αναμένεται ότι θα δημιουργεί ως έσοδο από τους πελάτες, σε αμοιβές δικηγόρου, το τριπλάσιο της ετήσιας αντιμισθίας του. Στις περιπτώσεις που ο barrister υπερβαίνει το “στόχο” του, δημιουργεί προσδοκία να λάβει πριμ, το οποίο μπορεί να υπολογίζεται σε ποσοστό του ποσού κατά το οποίο υπερβαίνει το “στόχο” του.

Δικηγόροι από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν το επάγγελμα στο Γιβραλτάρ

Η οδηγία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 98/5/ΕΚ για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος, ισχύει και εφαρμόζεται στο Γιβραλτάρ.

β) Solicitors
Ρόλος του solicitor

Ο ρόλος του solicitor είναι να παρέχει, ως ειδικός, νομικές συμβουλές και βοήθεια. Όμως, καθώς το επάγγελμα στο Γιβραλτάρ είναι ενιαίο, το έργο του solicitor και του barrister αλληλεπικαλύπτεται σε μεγάλο βαθμό.

Γενικά, εργασία του solicitor είναι να προσφέρει σε πελάτες (μεμονωμένα πρόσωπα, επιχειρήσεις, εθελοντικές οργανώσεις, φιλανθρωπικές ενώσεις κλπ.) αξιόπιστες νομικές συμβουλές και να τους εκπροσωπεί, μεταξύ άλλων παριστάμενος στο δικαστήριο. Οι περισσότεροι solicitors έχουν το δικό τους δικηγορικό γραφείο, στο οποίο συνεργάζονται solicitors και barristers, προσφέροντας υπηρεσίες στους πελάτες.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι solicitors (ή οι δικηγόροι που ενεργούν ως solicitors, στην περίπτωση που είναι barrister) συνήθως παρέχουν νομικές συμβουλές σε πελάτες. Εάν οι πελάτες αυτοί χρειάζονται στη συνέχεια εκπροσώπηση στα δικαστήρια του Γιβραλτάρ, ο solicitor μπορεί βεβαίως να παρίσταται εξ ονόματός τους ή να ορίσει κάποιον  barrister να αναλάβει την υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου. Δεν χρειάζεται πάντοτε κάποιος barrister, στο μέτρο που οι solicitors έχουν τα ίδια δικαιώματα παράστασης (δικαιούνται δηλαδή να αντιπροσωπεύουν τους πελάτες τους) στα ανώτερα δικαστήρια.

Στα πλαίσια του επαγγέλματος του solicitor διακρίνονται διάφορα πεδία άσκησης:

 • Ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματος

  Υπάρχει σημαντικός αριθμός εταιρειών δικηγόρων στο Γιβραλτάρ, αποτελούμενες από ειδικευμένους solicitors και barristers (εργαζόμενους ως  acting solicitors). Ο solicitor ή ο acting solicitor αποτελεί συνήθως το πρώτο σημείο επαφής για κάποιον που ζητεί νομικές συμβουλές. Οι δικηγορικές εταιρίες μπορούν να κυμαίνονται από μεγάλα γραφεία που απαρτίζουν δέκα έως δεκαπέντε συνεργαζόμενοι δικηγόροι, μέχρι μια μονοπρόσωπη δικηγορική εταιρία. Οι solicitors και οι acting solicitors συνήθως ασκούν γενική δικηγορία. Μπορεί να πραγματοποιούν μεταβιβάσεις (αγορά και πώληση ακινήτων και έγγειας ιδιοκτησίας), να διερευνούν απαιτήσεις λόγω σωματικής βλάβης, να συμβουλεύουν και να εκπροσωπούν ενώπιον των δικαστηρίων πρόσωπα για λογαριασμό των πελατών τους σε ποινικές υποθέσεις ή να ασχολούνται με θέματα οικογενειακού δικαίου, γονικής μέριμνας και με διαζύγια. Επίσης, συντάσσουν διαθήκες και διοικούν περιουσίες κληρονομούμενων.

Οι solicitors  και οι acting solicitors συχνά συμβουλεύουν επίσης επιχειρήσεις σε θέματα όπως αυτά του εργατικού δικαίου, των συμβάσεων και της σύστασης εταιριών.

 • Επαγγελματική εξειδίκευση

  Ορισμένες μεγάλες εταιρείες στο Γιβραλτάρ διαθέτουν ειδικευμένα τμήματα, τα οποία ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών σε πελάτες που είναι μεγάλες εταιρείες και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ορισμένες εταιρείες δυνατόν επίσης να διαθέτουν γραφεία στα κυριότερα χρηματιστικά και επιχειρηματικά κέντρα ανά τον κόσμο.

 • Παροχή νομικής βοήθειας και αρωγής

  Πολλές εταιρείες έχουν νομικούς οι οποίοι διατίθενται να εκπροσωπούν πελάτες στη βάση παροχής νομικής αρωγής (αστικές διαφορές) και/ή νομικής συνδρομής ή βοήθειας (ποινικές υποθέσεις) – τους πελάτες δηλαδή οι οποίοι κανονικά δεν είναι σε θέση να καλύψουν τα δικηγορικά έξοδα. Οι εργασίες παροχής νομικής βοήθειας και αρωγής ποικίλλουν σε εξαιρετικό βαθμό, από υποθέσεις διαζυγίου μέχρι σωματικές βλάβες και εγκλήματα.

 • Άλλες μορφές άσκησης του επαγγέλματος

  Όλοι οι solicitors δεν εργάζονται από δικό τους γραφείο. Οι solicitors πράγματι, μπορούν να εργάζονται ως νομικοί σύμβουλοι, σε βιομηχανικές ή εμπορικές επιχειρήσεις, όπως τράπεζες.
Προσόντα

Οι περισσότεροι solicitors που ασκούν το επάγγελμα στο Γιβραλτάρ έχουν αποκτήσει πτυχίο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί, τους κανόνες για την απαιτούμενη νομική εκπαίδευση και κατάρτιση καθορίζει η Law Society, και μάλιστα κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται παροχή στον ενδιαφερόμενο τόσο ευρείας όσο και διεξοδικής εκπαίδευσης.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο υποψήφιος solicitor δεν είναι αναγκαίο να διαθέτει πτυχίο της νομικής. Αν κάποιος διαθέτει πτυχίο σε τομέα άλλο από το δίκαιο, οφείλει να παρακολουθήσει, σε πλήρη απασχόληση σειρά μαθημάτων ενός έτους (ή δύο ετών με μερική απασχόληση) που οδηγούν στην απόκτηση του Common Professional Examination (CPE) ή του μεταπτυχιακού Diploma in Law. Με τα μαθήματα αυτά παρέχονται οι βασικές νομικές γνώσεις, οι οποίες απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου του solicitor. Μετά την απόκτηση του πτυχίου νομικής, του CPE ή του Diploma in Law, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αρχίσει μαθήματα πρακτικής άσκησης, που αποτελούν την επαγγελματική κατάρτιση για τους solicitors. Τα μαθήματα αυτά διαρκούν είτε ένα ακαδημαϊκό έτος σε πλήρη απασχόληση είτε δύο έτη σε μερική απασχόληση. Διδάσκεται η πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πελατών, η δε διδασκαλία αυτή παρέχεται από διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια.

Ο ενδιαφερόμενος, αφού ολοκληρώσει αυτά τα πρακτικά μαθήματα (Legal Practice Course - LPC), οφείλει να συνάψει μια διετή σύμβαση άσκησης με μια εταιρεία solicitors ή με κάποιο άλλο οργανισμό (όπως έναν ΟΤΑ ή την εισαγγελία - Crown Prosecution Service) ώστε να αποκτήσει πρακτική εμπειρία σε διάφορα νομικά πεδία. Στο στάδιο αυτό της άσκησής του ο solicitor λαμβάνει μισθό.

Η όλη διαδικασία κατάρτισης διεξάγεται μέσα σε ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον και όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν solicitor πρέπει να έχουν επίγνωση της απαιτούμενης από αυτούς προσήλωσης.

Οι Solicitors χρειάζεται να διαθέτουν καλές πολύπλευρες επικοινωνιακές δεξιότητες, τόσο γραπτού και προφορικού λόγου όσο και διαπροσωπικές. Επίσης, θα πρέπει κατά προτίμηση να χαρακτηρίζονται από λογική σκέψη και από ικανότητα προσεκτικής έρευνας των θεμάτων, όπως και δυνατότητα παρουσίασης των πληροφοριών με σαφήνεια και ορθή διάρθρωση.

Οι αποδοχές των solicitors

Οι μισθοί των ασκούμενων solicitors ή των solicitors στην αρχή της σταδιοδρομίας τους κυμαίνονται μεταξύ  £12000 και £18000.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Δικηγόροι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν το επάγγελμα στο Γιβραλτάρ

Στο Γιβραλτάρ ισχύει η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 98/5/ΕΚ για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος.

Ένας ευρωπαίος δικηγόρος ο οποίος επιθυμεί να έχει μόνιμες επαγγελματικές δραστηριότητες στο Γιβραλτάρ με βάση τον επαγγελματικό τίτλο που διαθέτει στην χώρα του οφείλει να τύχει καταχώρησης σε σχετικό μητρώο από τον Chief Justice.

Περαιτέρω πληροφορίες

 • The Bar Council English
 • The Law Society English

8. Συμβολαιογράφοι

Το επάγγελμα του συμβολαιογράφου έχει καθιερωθεί από πολύ παλιά: ο συμβολαιογράφος είναι μέλος του τρίτου και παλαιότερου κλάδου των νομικών επαγγελμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο/η συμβολαιογράφος είναι συνήθως δικηγόρος που έχει διοριστεί από τον Αρχιεπίσκοπο του  Canterbury και υπόκειται στις ρυθμίσεις του Court of Faculties, ένα από τα παλαιότερα δικαστήρια της Αγγλίας. Στο Γιβραλτάρ, όλοι οι συμβολαιογράφοι (Public Notaries) είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ανωτάτου δικαστηρίου.

Οι συμβολαιογράφοι υπόκεινται σε παρόμοιους επαγγελματικούς κανόνες με αυτούς των solicitors και οφείλουν να ανανεώνουν κάθε χρόνο το πιστοποιητικό άσκησης του επαγγέλματός τους. Η ανανέωση αυτή τους χορηγείται υπό τον όρο ότι έχουν συμμορφωθεί προς τους κανόνες. Ο συμβολαιογράφος διορίζεται σε θέση η οποία είναι προσωποπαγής.

Ο ρόλος των συμβολαιογράφων στο Γιβραλτάρ ολοένα διευρύνεται. Η ζήτηση για τις υπηρεσίες τους αυξάνεται διαρκώς, τόσο για τις εμπορικές όσο και για τις ιδιωτικές υποθέσεις. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη, σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, εμπορική κίνηση και προσωπική κινητικότητα.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τρόπος διορισμού συμβολαιογράφου

Η δυνατότητα να γίνει κάποιος συμβολαιογράφος είναι ανοικτή σε όλους, όχι απλώς στους νομικούς. Όσοι επιθυμούν να γίνουν συμβολαιογράφοι πρέπει πρώτα να διοριστούν από τον Αρχιεπίσκοπο του Canterbury και στη συνέχεια να εγγραφούν στο Μητρώο από το γραμματέα του ανωτάτου δικαστηρίου.

Διεθνώς αναγνωρισμένο νομικό καθεστώς

Ο συμβολαιογράφος κατέχει επίσημη σφραγίδα. Με την υπογραφή και την επίσημη σφραγίδα συμβολαιογράφου, οι συμβολαιογραφικές πράξεις αναγνωρίζονται στις περισσότερες χώρες του κόσμου ως δικαιολογητικά συντασσόμενα από αρμόδιο δικαστικό υπάλληλο.  

Καθήκοντα του συμβολαιογράφου

Οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν τις εξής εργασίες:

 • Καταρτίζουν, βεβαιώνουν, επικυρώνουν και πιστοποιούν (προς χρήση οπουδήποτε στον κόσμο), πράξεις και λοιπά έγγραφα που φέρουν την υπογραφή και την επίσημη σφραγίδα του συμβολαιογράφου. Τα έγγραφα αυτά γίνονται έτσι δεκτά ως απόδειξη του πιστοποιούμενου ή βεβαιούμενου από το συμβολαιογράφο περιεχομένου τους, τόσο από τις δημόσιες όσο και από τις δικαστικές αρχές της χώρας στην οποία θα χρησιμοποιηθούν.
 • Εκδίδουν γνήσια αντίγραφα των δημόσιων συμβολαιογραφικών πράξεων.
 • Καταχωρούν δικαστικούς όρκους και δηλώσεις για το Γιβραλτάρ και για άλλες χώρες.
 • Λαμβάνουν σημείωση ή πιστοποιούν συναλλαγές σε διαπραγματεύσιμους τίτλους και συντάσσουν επίσημα έγγραφα σχετικά με γεγονότα που λαμβάνουν χώρα εν πλω, σχετικά με τους πλόες και με τη μεταφορά φορτίων σε πλοία.

Περαιτέρω πληροφορίες

 • The Notaries Society English

9. Νομικά στελέχη

Τα νομικά στελέχη (Legal Executives) πρέπει να είναι κάτοχοι του τίτλου άσκησης νομικού επαγγέλματος σε ορισμένο τομέα, που εκδίδει το Ινστιτούτο Νομικών Στελεχών (Institute of Legal Executives - ILEX), σε επίπεδο ίδιο με το επίπεδο που απαιτείται για τους  solicitors. Οφείλουν επίσης να έχουν πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, εργαζόμενοι υπό την εποπτεία ενός solicitor σε δικηγορικό γραφείο ή σε νομικό τμήμα ιδιωτικής εταιρείας ή στην νομική υπηρεσία οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης / εθνικής διοίκησης. Ο σύλλογος τους εκδίδει σε κάθε μέλος (Fellow) ετήσιο πιστοποιητικό άσκησης του επαγγέλματος, και μόνον οι Fellows of ILEX μπορούν να φέρουν τον τίτλο του 'Legal Executives'.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το ILEX είναι επαγγελματικός φορέας που εκπροσωπεί τους Legal Executives και τους ασκούμενους Legal Executives και παράλληλα ενισχύει το ρόλο και το καθεστώς τους στα πλαίσια του νομικού επαγγέλματος. Είναι από τα κυριότερα ιδρύματα παροχής συνολικής νομικής εκπαίδευσης και επηρεάζει τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Το ILEX ιδρύθηκε το 1963 με την υποστήριξη της Law Society. Προήλθε από τους κόλπους της Managing Clerks' Association, η οποία αναγνώρισε το γεγονός ότι πολλοί από τους επ΄αμοιβή εργαζόμενους υπαλλήλους, που δεν είναι solicitors μεν αλλά στελέχη των εταιρειών, επιθυμούσαν και χρειάζονταν ένα πρόγραμμα κατάρτισης βάσει του οποίου θα βελτίωναν το επίπεδό τους και θα επιβραβεύονταν οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους. Οι δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρει το ILEX έχουν αναπτυχθεί τόσο στον αριθμό όσο και στην τυπολογία τους, κατά τρόπο που το ILEX να μπορεί να πλαισιώνει κάθε ενδιαφερόμενο για μια σταδιοδρομία σε νομικές εργασίες.

Η εργασία των νομικών στελεχών

Η καθημερινή εργασία των νομικών στελεχών, που ειδικεύονται σε ορισμένο τομέα της νομοθεσίας, είναι παρόμοια με αυτήν των solicitors. Τα νομικά στελέχη δεν διαθέτουν όμως το δικαίωμα να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

Δεν είναι μισθωτοί αλλά δικαιούνται συγκεκριμένες αμοιβές – σε ιδιωτικά γραφεία, η εργασία τους χρεώνεται απευθείας στον πελάτη – συνεισφέροντας άμεσα στα έσοδα μιας νομικής εταιρείας. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά μεταξύ των Legal Executives και των άλλων κατηγοριών νομικού βοηθητικού προσωπικού, που κατά κανόνα έχουν μάλλον τις εργασίες ρουτίνας.

Το όνομα και η ιδιότητα των Fellows μπορεί να αναγράφεται στα επίσημα επαγγελματικά έγγραφα των solicitors που τους απασχολούν.

Τα μέλη (Fellows) του  ILEX διαθέτουν κατάρτιση ώστε να ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα ειδικευμένων εργασιών.

Διαδικασίες επί διαφορών

Σήμερα στο Γιβραλτάρ, οι Legal Executives ενεργούν ως βοηθοί σε προπαρασκευαστικές εργασίες επί αστικών, ποινικών και οικογενειακών διαφορών, αλλά δεν δικαιούνται να παρίστανται και να αγορεύουν στα δικαστήρια, όπως συμβαίνει στην Αγγλία και στην Ουαλία.

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Μπορούν επίσης να ζητούν και να λαμβάνουν εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, να ετοιμάζουν προτάσεις, κλήσεις, ένορκες γραπτές καταθέσεις κατά τη διάρκεια μιας δικαστικής διαδικασίας, να ζητούν δικηγορικές συμβουλές από δικηγόρους και να συγκεντρώνουν τα έγγραφα, τις αποδείξεις και τις πληροφορίες σε υπό εκδίκαση υποθέσεις.

Σε δικαστικές διαδικασίες, σε διαιτησίες και σε δημόσιες έρευνες, μπορούν να διατυπώνουν παρατηρήσεις επί των γεγονότων, σε νομικά και διαδικαστικά θέματα, ώστε να επιτρέπουν στους διάδικους να φέρουν την υπόθεσή τους ενώπιον των δικαστηρίων διαφόρου βαθμού.

Οι επαγγελματικές ευθύνες που αναλαμβάνουν αυξάνουν όσο αυξάνεται η εμπειρία τους και τα μέλη του ILEX αποτελούν τα πρόσωπα με τα οποία έρχονται κυρίως σε επαφή οι πελάτες που ζητούν επαγγελματικές συμβουλές επί νομικών θεμάτων. Στα μέλη του ILEX  έχουν παραχωρηθεί επαγγελματικά δικαιώματα στους παρακάτω τομείς:

 • Πράξεις μεταβιβάσεως

Οι Legal Executives μπορούν να παρέχουν συμβουλές και να ετοιμάζουν έγγραφα σχετικά με τις αγοραπωλησίες σε ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων, των πράξεων μεταβίβασης, των μισθώσεων και των βαρών. Μπορούν επίσης να συμβουλεύουν σε ζητήματα που αφορούν τίτλους κυριότητος, δουλείες, επιβαρύνσεις, όρια ιδιοκτησιών, δικαιώματα αποχέτευσης και διόδου και να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των ορκωτών τοπογράφων και αρχιτεκτόνων.

 • Κληροδοσίες, επικυρώσεις διαθηκών και διοίκηση κληρονομικών ομάδων

Μπορούν επίσης να βοηθούν στη σύνταξη διαθηκών και άλλων εγγράφων που προβλέπουν τη σύσταση κληροδοτημάτων, να διαθέτουν πείρα στη λήψη κληρονομητηρίων και εγγράφων αντιπροσώπευσης, και να γνωρίζουν τις διαδικασίες του Τμήματος Διαθηκών στα πλαίσια διαχείρισης κληρονομικής περιουσίας.

 • Εταιρικό και εμπορικό δίκαιο

Μερικοί Legal Executives παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη σύσταση και διαχείριση εταιρειών, συντάσσουν ιδρυτικές πράξεις και εταιρικά και συμβουλεύουν τους διευθυντές, γραμματείς και λοιπά πρόσωπα των εταιρειών σχετικά με τα καθήκοντα διαχείρισης και ελέγχου. Μπορούν επίσης να παρέχουν νομικές συμβουλές σχετικά με την ίδρυση και διαχείριση συνεταιρισμών και προσωπικών εταιρειών, όπως και σε θέματα πτωχεύσεων και αφερεγγυότητας.

 • Τοπική αυτοδιοίκηση και δημόσια διοίκηση

Άλλα νομικά στελέχη διαθέτουν επίσης γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών ή σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει θέματα στέγασης, εκπαίδευσης, πολεοδομίας, δημόσιας υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και διοικητικού δικαίου.

Αποδοχές

Τα επίπεδα των αποδοχών ποικίλλουν ανάλογα με το είδος του εργοδότη, τον τόπο απασχόλησης, τη φύση της εργασίας και το βαθμό στον οποίο αποδεικνύουν ικανότητα να εργάζονται αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Institute of Legal Executives English

« Νομικά επαγγέλματα - Γενικές Πληροφορίες | Ηνωµένο Βασίλειο - Γενικές Πληροφορίες »

back

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 30-10-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο