Европейска комисия > ЕСМ > Юридически професии

Последна актуализация: 15-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Юридически професии - Обща информация

Правосъдието и мъжете и жените, които работят за него.

Ако имате спор с някого и единият от вас реши да отнесе случая в съда, ще се срещнете с най-различни членове на юридическите професии.

В различните държави-членки те биват наричани различно и тяхната роля и статут значително варират.

Най-общо погледнато различните юридически професии са следните:

Съдиите са хората, които ще решат вашия случай. Те упражняват своите правомощия независимо.

Службите за публично съдебно преследване – те действат главно във връзка с наказателни дела, но могат да действат и от името на обществото в определени граждански случаи, които включват например осиновяване или въпроси за бащинството.

Чиновниците в съда и секретарите са отговорни за администрацията на съда.

Адвокатите съветват хората, които са включени в спорове, и ги представляват в съда. В повечето държави-членки те могат да бъдат назначени и от съда, за да представляват безплатно хората, които нямат достатъчно средства, за да си наемат адвокат. Щракнете върху „Правна помощ“ за допълнителна информация по тази тема.

В някои държави-членки една от задачите на съдия-изпълнителя е да връчва призовки.

В някои случаи може да ви бъде позволено или даже от вас може да се изисква да изложите вашия случай пред някой друг, различен от съдия, например посредник или арбитър. Щракнете върху "„Алтернативни методи за решаване на спорове“ за повече информация по този въпрос.

Държавите-членки на Европейския съюз регулират юридическите професии.

Макар че може да има естествени сходства между тях, тези разпоредби се различават значително в различните страни, тъй като често пъти са продължение на древни традиции.

Щракнете върху флаговете на държавите-членки, за да намерите информация относно как да използвате юридическите професии.

Съществуват сравнително малко разпоредби на Общността или международни разпоредби във връзка с юридическите професии.

По принцип на правилата се гледа от национална гледна точка. Ако щракнете върху иконите „Право на Общността“ и „Международно право“, ще намерите информация по този въпрос.

НагореНагоре

Последна актуализация: 15-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство