Europeiska Kommissionen > ERN > Juridiska yrken > Gemenskapsrätt

Senaste uppdatering: 06-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Juridiska yrken - Gemenskapsrätt

Se eller för den senast uppdaterade versionen av denna text English

EU gör det lättare för advokater att utöva sitt yrke i andra medlemsstater

Alla EU-medlemsstater har särskilda bestämmelser om juridiska yrken.

Det finns naturligtvis vissa likheter, men bestämmelserna skiljer sig ändå ganska rejält åt från ett land till ett annat. Ofta lever djupt rotade traditioner kvar.

Det finns ingen gemenskapslagstiftning om de juridiska yrkenas ställning och villkoren för att utöva dem.

Det finns dock två EU-direktiv, från 1988 respektive 1998, med villkor för en advokat som har fått sin titel i en medlemsstat att permanent utöva advokatyrket i en annan medlemsstat.

Enligt direktivet från 1998 får alla advokater permanent utöva advokatyrket i samtliga medlemsstater och använda sin titel från ursprungslandet. Om vissa krav är uppfyllda får advokater också bli medlemmar i advokatsamfundet i det nya landet. En svensk advokat som sedan tre år tillbaka arbetar i Frankrike har rätt att jämställas med en fransk advokat.

Men det är alltså fortfarande medlemsstaterna som själva reglerar advokatyrket. En svensk advokat kan alltså bosätta sig och utöva verksamhet i Frankrike, men han eller hon måste alltid följa bestämmelserna i Frankrike.

EU-kommissionen har lagt fram en grönbok PDF File (PDF File 263 KB) (ett slags diskussionsunderlag) om alternativa system för tvistlösning och där diskuteras frågan om utövande av verksamhet som medlare eller förlikningsman.

Referensdokument

 • Rådets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls
 • Grönbok PDF File (PDF File 263 KB) om alternativa system för tvistlösning inom civil- och handelsrätt.

« Juridiska yrken - Allmän information | Gemenskapsrätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 06-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket