Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Právo spoločenstva

Posledná úprava: 06-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Právo spoločenstva

Posledné znenie pozri pod English

Európska únia uľahčuje vykonávanie právnického povolania v inom členskom štáte.

Členské štáty Európskej únie stanovujú právne predpisy týkajúce sa právnických povolaní.

Napriek podobnostiam sú tieto právne predpisy v jednotlivých krajinách značne rozdielne, pretože v nich pretrvávajú stopy častokrát dávnych tradícií.

Právo Spoločenstva nestanovuje pravidlá pre štatút alebo podmienky vykonávania právnických povolaní.

V každom prípade však dve európske smernice, prvá z roku 1988 a druhá z roku 1998, upresňujú podmienky, podľa ktorých právnik, ktorý získal svoj diplom v jednom členskom štáte, môže trvale vykonávať svoje povolanie v inom členskom štáte.

Predovšetkým smernica z roku 1998 stanovuje, že každý právnik je oprávnený trvale vykonávať právnické činnosti v ktoromkoľvek členskom štáte na základe profesijného titulu domovskej krajiny. Na druhej strane, začlenenie do právnického stavu v hostiteľskom členskom štáte môže byť podriadené určitým podmienkam. V princípe sa s právnikom, ktorý vykonáva na základe profesijného titulu domovskej krajiny tri roky povolanie v hostiteľskom štáte, musí zaobchádzať rovnocenne ako s právnikom tohto štátu.

Je však potrebné opätovne upresniť, že právne predpisy upravujúce právnické povolanie zostávajú v kompetencii členských štátov. Inými slovami, právnik z jedného členského štátu sa môže usadiť v inom členskom štáte a vykonávať tam trvale svoju činnosť, ale musí rešpektovať všetky právne predpisy hostiteľského štátu.

Komisia, okrem iného, predložila zelenú knihu English PDF File (PDF File 271 KB) o alternatívnych spôsoboch riešenia sporov , ktorá nastoľuje otázky a poskytuje podnety na zamyslenie v súvislosti s vykonávaním činnosti sprostredkovateľa alebo zmierovateľa.

Referenčné dokumenty:

Smernica Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov

Smernica 98/5/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia

Zelená kniha English PDF File (PDF File 271 KB) o alternatívnych spôsoboch riešenia sporov spadajúcich do občianskeho a obchodného práva

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Právo spoločenstva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo