Komisja Europejska > EJN > Zawody prawnicze > Prawo wspólnotowe

Ostatnia aktualizacja: 06-08-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Zawody prawnicze - Prawo wspólnotowe

Ostatnia aktualizacja patrz English

Unia Europejska ułatwia adwokatom wykonywanie swojego zawodu w innym Państwie Członkowskim.

Wykonywanie zawodów prawniczych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej regulowane jest odpowiednimi przepisami.

Przepisy te, choć z natury rzeczy podobne, wykazują też w poszczególnych krajach spore różnice, świadcząc o ciągłości z często wielowiekowymi tradycjami.

Prawo wspólnotowe nie reguluje statusu ani warunków wykonywania zawodów prawniczych.

Jednakże dwie dyrektywy europejskie - jedna z 1988 r., a druga z 1998 r., precyzują warunki, na jakich adwokat, który uzyskał swój dyplom w Państwie Członkowskim, może wykonywać swój zawód na stałe w innym Państwie Członkowskim.

Dyrektywa z 1998 r. przewiduje w szczególności, że każdy adwokat ma prawo stałego wykonywania swojej działalności zawodowej w każdym innym Państwie Członkowskim, posługując się tytułem zawodowym uzyskanym w kraju pochodzenia. Integracja adwokatów w środowisku zawodowym przyjmującego Państwa Członkowskiego może również podlegać pewnym uregulowaniom. W zasadzie adwokat, który przez trzy lata wykonuje swój zawód, posługując się uzyskanym w kraju pochodzenia tytułem zawodowym, powinien być traktowany tak jak adwokat danego państwa przyjmującego.

Ponadto należy uściślić, że przepisy dotyczące wykonywania tego zawodu pozostają w gestii Państw Członkowskich. Innymi słowy, adwokat Państwa Członkowskiego może przyjechać i osiedlić się w innym Państwie Członkowskim i wykonywać tam swój zawód na stałe, lecz będzie musiał przestrzegać wszystkich przepisów kraju przyjmującego.

Komisja zaprezentowała także Zieloną Księgę English PDF File (PDF File 271 KB) dotyczącą alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów , która stawia pytania i dostarcza treści do rozważań na temat funkcji mediatora czy arbitra.

Dokumenty źródłowe.

Dyrektywa Rady 89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego trwających co najmniej trzy lata

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/5/WE z dnia 16 lutego 1998 r. mająca na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w Państwie Członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych

Zielona Księga English PDF File (PDF File 271 KB) w sprawie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów podlegających prawu cywilnemu i handlowemu

« Zawody prawnicze - Informacje ogólne | Prawo wspólnotowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 06-08-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania