Euroopa Komisjon > EGV > Juristid > Ühenduse õigus

Viimati muudetud: 20-04-2005
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Juristid - Ühenduse õigus

Viimased muudatused vaata inglise vōprantsuse keeles English

Euroopa Liit hõlbustab advokaadi kutsealal tegutsemist teises liikmesriigis.

Euroopa Liidu liikmesriikides on advokaadi kutsealal tegutsemine reguleeritud.

Isegi kui vastavates õigusaktides on sarnasusi, on need riikide lõikes üsna erinevad, peegeldades sageli pikaajalisi traditsioone.

Ühendus õigus ei reguleeri advokaadi kutsealal tegutsemise tingimusi.

Siiski on kahes Euroopa direktiivis, üks aastast 1988 ja teine aastast 1998 sätestatud tingimused, mille alusel advokaat, kes on saanud diplomi ühes liikmesriigis, saab kõnealusel kutsealal tegutseda alaliselt teises liikmesriigis.

1998. aasta direktiivis on sätestatud, et igal advokaadil on õigus alaliselt tegutseda teistes liikmesriikides päritolumaa kutsenimetuse all. Vastuvõtvas liikmesriigis võivad advokaadina tegutsemisele olla kehtestatud teatavad tingimused. Advokaat, kes on tegutsenud vastuvõtvas liikmesriigis oma päritolumaa kutsenimetuse all vähemalt kolm aastat, tuleb lugeda samaväärseks vastuvõtva liikmesriigi advokaatidega.

Veelkord tuleks täpsustada, et kutsealasid reguleerivad õigusaktid kuuluvad liikmesriikide pädevusse. See tähendab, et ühe liikmesriigi advokaat võib asuda elama teise liikmesriiki ja seal tegutseda alaliselt oma kutsealal, kuid ta peab järgima vastuvõtva riigi õigusakte.

Komisjon esitas rohelise raamatualternatiivsete vaidluslahendusmeetodite kohta, milles kergitatakse vahendaja või lepitaja rolliga seotud küsimusi ja arutletakse sellel teemal.

Allikad

Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv 89/48/EMÜ erihariduse ja vähemalt kolmeaastase koolituse järel antavate kõrgharidusdiplomite tunnustamise üldsüsteemi kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari direktiiv 98/5/EÜ, millega hõlbustatakse alalist tegutsemist advokaadi kutsealal muus liikmesriigis kui see, kus omandati kutsekvalifikatsioon

Roheline raamat alternatiivsete vaidluslahendusmeetodite kohta tsiviil- ja kaubandusõiguses

« Juristid - Üldteave | Ühenduse õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 20-04-2005

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik