Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομικά επαγγέλματα > Κοινοτικό δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 06-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομικά επαγγέλματα - Κοινοτικό δίκαιο

Για την τελευταία ενημέρωση του κειμένου βλ. English

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνει την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος σε άλλο κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθμίζουν με διατάξεις τα νομικά επαγγέλματα.

Οι διατάξεις αυτές, μολονότι έχουν ασφαλώς ομοιότητες, είναι αρκετά διαφορετικές ανάλογα με τη χώρα, διότι αντικατοπτρίζουν τη διατήρηση συχνά παλαιών παραδόσεων.

Το κοινοτικό δίκαιο δεν ρυθμίζει το καθεστώς ή τους όρους άσκησης των νομικών επαγγέλματων.

Ωστόσο, δύο ευρωπαϊκές οδηγίες, η μία του 1988 και η άλλη του 1998, διευκρινίζουν τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ένας δικηγόρος που απέκτησε το πτυχίο του σε ένα κράτος μέλος μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του επί μονίμου βάσεως σε άλλο κράτος μέλος.

Ειδικότερα, η οδηγία του 1998 προβλέπει ότι κάθε δικηγόρος έχει το δικαίωμα να ασκεί μονίμως τις δραστηριότητες του δικηγόρου σε κάθε άλλο κράτος μέλος υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής. Εξάλλου, η ένταξη στο επάγγελμα του δικηγόρου του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να εξαρτάται από ορισμένους όρους. Κατά κανόνα, ο δικηγόρος, που ασκεί επί τριετία το επάγγελμά του υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής στο κράτος υποδοχής, πρέπει να εξομοιώνεται με δικηγόρο του κράτους υποδοχής.

Διευκρινίζεται και πάλι ότι οι ρυθμίσεις του επαγγέλματος παραμένουν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Συνεπώς, δικηγόρος ενός κράτους μέλους μπορεί να εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος και να ασκήσει εκεί μόνιμα τις δραστηριότητές του, αλλά οφείλει να τηρήσει όλες τις αντίστοιχες διατάξεις του κράτους υποδοχής.

Εξάλλου, η Επιτροπή παρουσίασε Πράσινη Βίβλο PDF File (PDF File 492 KB) για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών, στην οποία τίθενται ερωτήματα και παρέχονται στοιχεία προβληματισμού σχετικά με την άσκηση του έργου της διαμεσολάβησης ή του συμβιβασμού.

Έγγραφα αναφοράς.

 • Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών

 • Οδηγία 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος

 • Πράσινη Βίβλος PDF File (PDF File 492 KB) για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών αστικού και εμπορικού δικαίου

« Νομικά επαγγέλματα - Γενικές Πληροφορίες | Κοινοτικό δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 06-08-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο