Europa-Kommissionen > ERN > Juridiske erhverv > EU-ret

Seneste opdatering : 06-08-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Juridiske erhverv - EU-ret

Seneste opdatering, se English

EU gør det lettere for advokater at udøve deres erhverv i en anden medlemsstat

Alle EU's medlemsstater har særskilte bestemmelser for juridiske erhverv.

Selv om der naturligvis er visse ligheder, varierer disse bestemmelser temmelig meget fra det ene land til det andet og vidner ofte om, at gamle traditioner stadig holdes i hævd.

Der findes ikke nogen fællesskabsbestemmelser for juridiske funktioner eller for vilkårene for at udøve dem.

Der findes dog to EU-direktiver, det ene fra 1988 og det andet fra 1998, som fastsætter, på hvilke betingelser en advokat, der har opnået sin titel i én medlemsstat, varigt kan udøve sit erhverv i en anden medlemsstat.

Bl.a. fastslår direktivet fra 1998, at en advokat har ret til varigt at udøve erhvervet som advokat i enhver anden medlemsstat og anvende den titel, han har opnået i oprindelseslandet. I øvrigt kan en advokat på visse betingelser optages i advokatsamfundet i modtagermedlemsstaten. I princippet skal en advokat, som i tre år har udøvet sit erhverv i modtagerlandet, sidestilles med en advokat fra dette land.

Det skal dog præciseres, at det fortsat er medlemsstaterne, der er kompetente til at fastsætte bestemmelserne for erhvervet. Med andre ord kan en advokat fra én medlemsstat nedsætte sig i en anden medlemsstat og varigt udøve sit erhverv, men han skal overholde alle modtagerlandets bestemmelser.

Kommissionen har i øvrigt forelagt en grønbog PDF File (PDF File 272 KB) om alternative konfliktløsninger, som diskuterer spørgsmål i forbindelse med funktionen som mægler eller forligsmand.

Referencedokumenter.

 • Rådets direktiv 89/48/EØF af 21. december 1988 om en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed

 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået

 • Grønbog PDF File (PDF File 272 KB) om alternativ konfliktløsning på det civil- og handelsretlige område

« Juridiske erhverv - Generelle oplysninger | EU-ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 06-08-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige