Европейска комисия > ЕСМ > Юридически професии > Право на Общността

Последна актуализация: 06-08-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Юридически професии - Право на Общността

За последната актуализация на текста моля вижте English

Европейският съюз улеснява работата като адвокат в друга държава-членка.

Държавите-членки на Европейския съюз регулират юридическите професии.

Макар че може да има естествени сходства между тях, тези разпоредби значително се различават в отделните страни, тъй като често представляват продължение на древни традиции.

Правото на Общността не регулира условията за упражняване на юридическите професии.

Две европейски директиви обаче - едната от 1988 г., а другата от 1998 г., посочват условията, при които даден адвокат, който е квалифициран в една държава-членка, може да упражнява постоянно своята професия в друга държава.

В частност директивата от 1998 г. посочва, че всеки адвокат може да упражнява постоянно своята професия във всяка друга държава-членка под професионалното название в неговата родна страна. Освен това държавата-членка домакин може да го приеме в професията адвокат при определени условия. По принцип адвокат, който е практикувал в страната домакин под названието на професията му в неговата родна страна в продължение на три години, трябва да бъде интегриран по същия начин, както би бил интегриран адвокат от тази страна.

Отново трябва да се посочи, че правилата, които управляват професията, все още са отговорност на държавите-членки. С други думи, адвокат от една държава-членка може да се установи в друга държава-членка и да практикува право там постоянно, но той трябва да спазва всички правила и разпоредби на страната домакин.

Освен това Комисията постави за обсъждане зелена книга English PDF File (PDF File 271 KB) относно алтернативното решаване на спорове, в която се задават въпроси и се предлага база за обсъждане на ролята на посредника или арбитъра.

Документи за справка

 • Директива 89/48/ЕИО от 21 декември 1988 г. относно общата система за признаване на дипломите за висше образование, давани при завършването на професионално образование и обучение с продължителност най-малко три години
 • Директива 98/5/EО на Европейския парламент и Съвета от 16 февруари 1998 г. относно улесняването постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията
 • Зелена книга English PDF File (PDF File 271 KB) за алтернативното решаване на спорове в гражданското и търговското право

« Юридически професии - Обща информация | Право на Общността - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 06-08-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство