Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Έννομη τάξη > Λιθουανία