Europeiska Kommissionen > ERN > Rättsordningen > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättsordningen - Internationell rätt

Folkrätten - staternas rättsordning

Folkrätten, världssamfundets rättsordning, består till stor del av fördrag, konventioner och andra överenskommelser som stater och i vissa fall internationella organisationer ingår.

Europeiska gemenskapen kan till exempel själv ingå internationella överenskommelser, och det är kommissionen som företräder den i förhandlingarna. Denna behörighet har kommissionen fått uttryckligen i fördragen, till exempel inom handelspolitiken, eller genom praxis från Europeiska gemenskapernas domstol. EG-domstolen har bland annat fastställt att så fort gemenskapsrätten har gett en EU-institution befogenheter internt inom EU att uppnå ett visst politiskt mål, får gemenskapen göra de internationella åtaganden som krävs för att uppnå detta mål.

Internationella överenskommelser binder stater eller internationella organisationer, och de är de som är folkrättens verkliga rättssubjekt. Sådana överenskommelser kan dock ha verkningar även för enskilda och företag.

Svaret på frågan om folkrätten utgör en egen rättsordning besvaras på olika sätt. Det samma gäller på vilket sätt den ska införlivas med inhemsk rätt för att få full verkan.

Vissa medlemsstater har godtagit den så kallade monistiska teorin. De menar att folkrätten automatiskt utgör en del av den inhemska rättsordningen. Andra medlemsstater är anhängare av den så kallade dualistiska teorin. De anser att folkrätten och den inhemska rätten är två skilda och oberoende rättsordningar. Enligt denna teori måste folkrätten, för att bli gällande i ett land, införlivas med den inhemska rättsordningen.

Klicka på medlemsstaternas flaggor så hittar du mer information i denna fråga.

De viktigaste internationella organisationer som arbetar med internationell privaträtt, den internationella rättens andra beståndsdel, är Europarådet en och Haagkonferensen för internationell privaträtt (en - fr).

« Rättsordningen - Allmän information | Internationell rätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket