Európska komisia > EJS > Právny poriadok > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 18-12-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právny poriadok - Medzinárodné právo

Subjektami medzinárodného práva sú štáty

Prameňmi medzinárodného práva sú zmluvy, dohovory a dohody medzi štátmi alebo v určitých prípadoch medzi medzinárodnými organizáciami.

Európske spoločenstvo ako také môže uzatvárať zmluvy dojednané Komisiou. Táto právomoc mu vyslovene vyplýva zo zmlúv, napríklad v prípade obchodnej politiky, alebo z rozsudkov Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. Podľa Súdneho dvora, ak právo Spoločenstva udeľuje inštitúciám Spoločenstva právomoc interne postupovať s cieľom dosiahnuť určitý cieľ, majú tieto inštitúcie právomoc vstupovať do medzinárodných dohôd potrebných na dosiahnutie tohto cieľa.

Medzinárodné zmluvy sú pre štáty a medzinárodné organizácie, ktoré sú skutočnými subjektami medzinárodného práva, záväzné. Môžu však mať účinky aj na jednotlivcov a podniky.

Na otázku, či medzinárodné právo je právnym systémom v pravom slova zmysle, a ak áno, ako by sa malo začleniť do vnútroštátneho práva, aby sa jeho účinky zachovali, existuje niekoľko odpovedí.

Niektoré členské štáty prijali unitárnu teóriu, podľa ktorej medzinárodné právo je priamou súčasťou domáceho právneho systému, iné uprednostňujú dualistickú teóriu, podľa ktorej medzinárodné právo a domáce právo sú dva samostatné a nezávislé právne systémy. V tomto prípade je medzinárodné právo potrebné začleniť do domáceho právneho systému prostredníctvom zákonov.

Kliknutím na vlajky členských štátov získate bližšie informácie k tejto problematike.

Hlavnými medzinárodnými organizáciami v oblasti medzinárodného práva súkromného sú Rada Európy a Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom English - français.

« Právny poriadok - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 18-12-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo