Европейска комисия > ЕСМ > Правен ред > Международно право

Последна актуализация: 28-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Правен ред - Международно право

Държавите са субектите на международното право

Източниците на международното право са договорите, конвенциите и споразуменията, които са сключили държавите или в определени случаи – международните организации.

Самата Европейска общност може да сключва договори, за които Комисията е провела преговори. Нейните правомощия за това са дадени изрично от Договорите, например по отношение на търговската политика, или чрез решения на Съда на Европейските общности. Съдът заявява, че ако правото на Общността дава на институциите на Общността правомощия във вътрешен план да работят за постигането на определена цел, те имат право да сключват международни споразумения, необходими за постигане на тази цел.

Международните договори са обвързващи за държавите и за международните организации, които са истинските субекти на международното право. Но те могат да оказват влияние и върху частните лица и фирмите.

Съществуват няколко отговора на въпроса дали международното право само по себе си е правна система и, ако това е така, как трябва да бъде включено в националното право, за да бъде ефективно.

Някои държави-членки са приели монистичната теория, според която международното право е пряка част от вътрешната правна система, докато други предпочитат дуалистичната теория, при което международното право и вътрешното право са две отделни и независими правни системи. Във втория случай международното право трябва да бъде включено във вътрешната правна система със закон.

Информация по този въпрос ще намерите, като щракнете върху флаговете на държавите-членки.

Главните международни организации, които работят в областта на международното частно право, са Съветът на Европа и Хагската конференция по международно частно право English - français.

« Правен ред - Обща информация | Международно право - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 28-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство