Európska komisia > EJS > Právny poriadok

Posledná úprava: 17-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právny poriadok - Všeobecné informácie

Právne normy rôzneho pôvodu a dôležitosti

V každom členskom štáte sú oprávnené rôzne orgány prijímať právne normy.

Normy samotné môžu byť vyjadrené prostredníctvom rôznych nástrojov, ktoré sú známe ako pramene práva. Tieto nástroje sú pôvodcom, alebo ako sa vraví, prameňom práva uplatniteľného v príslušnom štáte.

Väčšinu prameňov práva predstavujú písomné nástroje, napríklad medzinárodné zmluvy, zákony, iné právne predpisy, správne opatrenia atď.

Existujú však aj ďalšie pramene práva, napríklad rozhodnutia súdov, zvyky a všeobecné zásady.

Od založenia Európskych spoločenstiev je prameňom práva v členských štátoch aj právo Spoločenstva.

Rôzne pramene práva nemajú v členských štátoch rovnaké postavenie.

Je možné, že jeden prameň sa musí použiť prednostne pred iným prameňom, ak sa dostanú do rozporu. Z hľadiska ich postavenia preto existuje hierarchia.

Právo Spoločenstva má napríklad prednosť pred vnútroštátnymi normami. To isté môže za určitých okolností platiť aj pre medzinárodné právo.

Ak kliknete na vlajku členského štátu, nájdete užitočné informácie o jeho právnom systéme.

Informácie o právnom systéme Spoločenstva a medzinárodnom právnom systéme získate na ikone Právo Spoločenstva a Medzinárodné právo.

Posledná úprava: 17-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo