Европейска комисия > ЕСМ > Правен ред > Право на Общността

Последна актуализация: 02-08-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Правен ред - Право на Общността

Правото на Общността във вашето ежедневие.

Правото на Общността е самостоятелна правна система, която създава права и задължения за всички нас, които сме в Европа.

На вътрешния пазар търговията между държавите-членки непрекъснато се увеличава. Европейците пътуват все повече с цел установяване в друга страна, работа, бизнес, почивка, брак и т.н.

Ситуациите, които включват хора, живеещи в различни страни, се увеличават, а заедно с тях нараства и опасността от противоречие на закони и юрисдикции.

Тези случаи често пъти са по-сложни от останалите, тъй като възникват редица въпроси още преди разглеждането на самия спор. Например съдът на коя държава ще има юрисдикцията да се заеме с делото, какво право да приложи съдът, каква система за правна помощ ще действа, как може присъда, дадена в една страна, да бъде приведена в действие в друга и т.н.?

За да улесни живота на отделните хора и да помогне на практикуващите в областта на правото, Европейският съюз е приел, или планира да приеме, голям брой правила за уреждане на тези въпроси.

От 1999 г. с Договора от Амстердам English стана възможно да се приемат правила на Общността в областта на гражданското и търговско право.

Например Европейският съюз може да приема:

 • Регламенти,
 • Директиви,
 • Решения.

Тези инструменти, както и самите Договори, са източници на правото на Общността.

НагореНагоре

Съдебното сътрудничество по гражданските въпроси е част от правната система на Общността.

Това е отделна правна система, тъй като тя е автономна и различна от системите на държавите-членки, със свои собствени източници на правото.

Противно на традиционното международно право, което е насочено предимно към държавите, правото на Общността е насочено към частните лица и фирмите.

Правото на Общността има две допълнителни специфични черти, които го отличават от международното право:

 • Пряко въздействие

Регламентите са пряко приложими във всички държави-членки с две главни последици:

  • Всеки може да се позове пряко на даден регламент в подкрепа на своята теза в съда или другаде;
  • Регламентите се прилагат по един и същ начин навсякъде в Съюза, което очевидно улеснява уреждането на спорове между граждани на различни страни.

Директивите, от друга страна, трябва да бъдат „транспонирани“, тоест държавите-членки трябва да ги включат в своето национално право. Държавите имат известна свобода да решават по какъв начин да направят това.

Директивите нямат същото пряко въздействие като регламентите, тъй като те самите не създават непосредствено права и задължения за лицата. Националното законодателство трябва да бъде интерпретирано в светлината на принципите на директивите, даже ако е било създадено преди тях.

 • Върховенство на правото на Общността

Регламентите и директивите на Общността са част от правните системи на държавите-членки и имат предимство пред законите и другите национални източници на правото. С други думи, съдилищата трябва да не прилагат даден закон, ако той противоречи на правото на Общността.

Документи за справка

 • Европейските Договори English

« Правен ред - Обща информация | Право на Общността - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 02-08-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство