Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Švedska

Zadnja sprememba: 02-03-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Švedska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je brezplačna pravna pomoč? 2.
3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči? 3.
4. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore? 4.
5. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek? 5.
6. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 6.
7. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 7.
8. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 8.
9. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 9.
10. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 10.
11. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika? 11.
12. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka? 12.
13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč? 13.
14. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva? 14.
15. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)? 15.
16. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči? 16.

 

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi?

Sam sodni postopek je na Švedskem brezplačen, plačati je treba le takso za vložitev, ki trenutno znaša 450 SEK (približno 47 EUR).

Če je oseba upravičena do brezplačne pravne pomoči, plača takso za vložitev država.

2. Kaj je brezplačna pravna pomoč?

Obstajata dve obliki brezplačne pravne pomoči v civilnih zadevah:

 • pravno svetovanje in
 • brezplačna pravna pomoč.

Obe obliki ureja Zakon o brezplačni pravni pomoči (1996:1619).

3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči?

Pravno svetovanje

Do pravnega svetovanja v vseh pravnih zadevah so upravičeni vsi - fizične osebe, združenja, gospodarske družbe itd.

Pravno svetovanje izvaja odvetnik ali odvetniški pripravnik v odvetniški pisarni. Oseba ima na voljo največ dve uri pravnega svetovanja, ki se lahko porazdelita na več posameznih srečanj. Cena pravnega svetovanja je zdaj 1 162 SEK (približno 120 EUR). Če prejemnik pravnega svetovanja nima dovolj finančnih sredstev, lahko plača polovični znesek. Če je prejemnik pravnega svetovanja otrok, je običajno oproščen plačila. Če se znesek plačila zmanjša, zagotovi drugi del plačila država.

Brezplačna pravna pomoč

Brezplačna pravna pomoč se lahko dodeli le fizičnim osebam, to pomeni, da do nje niso upravičene gospodarske družbe, združenja itd. V nekaterih primerih so do brezplačne pravne pomoči upravičene tudi zapuščine. Državljani vseh držav članic EU imajo enake pravice do brezplačne pravne pomoči kot švedski državljani.

Na vrh straniNa vrh strani

Brezplačna pravna pomoč se lahko dodeli za večino pravnih zadev (glejte odgovor na vprašanje 4 spodaj).

Oseba je upravičena do brezplačne pravne pomoči, če izpolnjuje nekatere pogoje:

 1. Uporabiti mora najmanj eno uro pravnega svetovanja.
 2. Njen dohodek ne sme presegati finančne mejne vrednosti, ki zdaj znaša 260 000 SEK (približno 27 375 EUR). Pri oceni dohodka prosilca se upošteva njegovo celotno finančno stanje, na primer kakršni koli odhodki za preživnino za otroka, premoženje ali dolgovi.
 3. Potrebna je pravna pomoč, ki presega pravno svetovanje in je ni mogoče dobiti drugače.
 4. Finančni prispevek države k stroškom je lahko upravičen tudi glede na naravo in pomen zadeve, vrednost spornega predmeta ter splošne okoliščine.
 5. Če oseba sklene zavarovanje pravne varnosti ali bi ga morala skleniti, se najprej uporabi takšno zavarovanje.

4. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore?

Pravno svetovanje

Kot je navedeno v odgovoru na vprašanje 3 zgoraj, se lahko pravno svetovanje dodeli v vseh pravnih zadevah. Pravno svetovanje zajema na primer naslednja področja:

 • predpisi o sklenitvi zakonske zveze in drugih oblik skupnega življenja
 • predpisi o razvezi zakonske zveze
 • preživnine
 • oporoke in dedovanje
 • nakupi in pogodbe.

Brezplačna pravna pomoč

Kot je navedeno v odgovoru na vprašanje 3 zgoraj, se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli v večini pravnih zadev, čeprav obstaja nekaj izjem. Ne more se dodeliti na primer v zadevah, v katerih se lahko določi javni zagovornik ali javni zastopnik. Žrtvi kaznivega dejanja se lahko v nekaterih primerih določi „zastopnik oškodovanca“ (glejte Zakon o zastopnikih oškodovancev 1988:609). Takšno pravno zastopanje je v celoti brezplačno. Ena od nalog zastopnika oškodovanca je tudi pomoč oškodovancu pri vložitvi civilne tožbe v zvezi s kaznivim dejanjem, npr. odškodninskega zahtevka. Če je določen zastopnik oškodovanca, se ne more dodeliti tudi brezplačna pravna pomoč.

Na vrh straniNa vrh strani

V nekaterih primerih se dodeli brezplačna pravna pomoč le, če obstajajo posebni razlogi, na primer postopek poteka v tujini ali v zadevah, v katerih vrednost zahtevka očitno ne bo presegla 18 950 SEK (približno 1 195 EUR).

5. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek?

Na Švedskem ni posebnega postopka v okoliščinah, v katerih je treba prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči preučiti takoj. Vseeno splošna postopkovna načela zahtevajo, da je treba zadevo čim prej obravnavati.

6. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Nacionalna sodna uprava je pripravila preprost obrazec prošnje z navodili o izpolnjevanju. Izvodi obrazca so na voljo pri uradu za brezplačno pravno pomoč ali sodiščih. Obrazec lahko zahtevate tudi pri Nacionalni sodni upravi svenska.

7. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Kot je navedeno v odgovoru na vprašanje 6 zgoraj, lahko pri Nacionalni sodni upravi in drugih organih dobite preprost obrazec prošnje, ki vključuje navodila o izpolnjevanju prošnje. Nadaljnje informacije so na voljo pri Nacionalni sodni upravi.

Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči mora vključevati tudi informacije o pravni zadevi, s katero je povezana, o tem, ali je mogoče, da bo postopek potekal v tujini, ali je že bilo odobreno pravno svetovanje o tej zadevi, ali je sklenjeno ali bilo sklenjeno zavarovanje pravne varnosti, ki zajema to zadevo, ter informacije o finančnem stanju in drugih okoliščinah. Te informacije je treba navesti na obrazcu, ki je na voljo pri Nacionalni sodni upravi.

Na vrh straniNa vrh strani

Prošnji ni treba priložiti drugih obrazcev. Vseeno je priporočljivo priložiti kakršne koli dokumente, ki utemeljujejo navedene informacije.

8. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči je treba poslati sodišču ali uradu, pristojnemu za preučitev prošnje.

Če je za zadevo ali vprašanja, ki so pomembna za sodni postopek, pristojno sodišče, mora prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči preučiti sodišče. V nasprotnem primeru o dodelitvi brezplačne pravne pomoči odloča urad za brezplačno pravno pomoč.

9. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

O tem prosilca pisno obvesti urad za brezplačno pravno pomoč ali sodišče.

10. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Če je prosilcu dodeljena brezplačna pravna pomoč, se mu hkrati dodeli tudi brezplačni pravni zastopnik. Če želi dobiti dodatne informacije, mora zato stopiti z njim v stik.

11. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika?

Upravičencu se kot brezplačni pravni zastopnik dodeli odvetnik ali odvetniški pripravnik ali druga ustrezna oseba. Če prosilec predlaga primerno osebo, se lahko ta oseba določi kot brezplačni pravni zastopnik, če se zato stroški ne povečajo bistveno ali če ni drugega razloga, zaradi katerega to ne bi bilo mogoče.

Na vrh straniNa vrh strani

12. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka?

Če je dodeljena brezplačna pravna pomoč, država plača naslednje stroške:

 1. Honorarje brezplačnega pravnega zastopnika za največ 100 ur opravljenega dela, razen če sodišče odloči drugače.
 2. Razumne stroške za predložitev dokazov na sodišču splošne pristojnosti, delovnem sodišču in gospodarskem sodišču.
 3. Stroške preiskave, ki je upravičeno potrebna za varstvo pravic prosilca, do največ 10 000 SEK (približno 1 053 EUR).
 4. Stroške mediacije v skladu z oddelkom 17 poglavja 42 Zakonika o sodnem postopku.
 5. Stroške za vložitev in obravnavo ter stroške izvršitve.

Vse stroške, ki niso zajeti v brezplačni pravni pomoči, mora kriti prosilec. Vseeno jih lahko prosilcu vrne nasprotna stranka, če je prosilec uspešen v zadevi.

Če je prosilcu dodeljena brezplačna pravna pomoč, mora plačati del stroškov brezplačne pravne pomoči. Ta del je izražen kot odstotek stroškov za brezplačnega pravnega zastopnika. Sistem ima šest stopenj, ki so odvisne od dohodka prosilca, izražene pa so kot stalni dohodkovni razredi. Glede na posamezen dohodkovni razred je treba plačati od 2 % do 40 % stroškov. Dohodkovni razred in s tem odstotek, ki ga je treba plačati, se določita na podlagi finančnega stanja prosilca. Pri izračunu se upoštevajo letni dohodek, preživninske obveznosti in premoženje prosilca. Ta del stroškov za brezplačno pravno pomoč mora prosilec plačati brezplačnemu pravnemu zastopniku, takoj ko stroški nastanejo.

13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč?

Če se prosilcu dodeli brezplačna pravna pomoč, lahko uporabi vse ugodnosti švedskega sistema brezplačne pravne pomoči (glejte odgovor na vprašanje 12 zgoraj). Zato ni mogoče dodeliti delne brezplačne pravne pomoči.

Na vrh straniNa vrh strani

Po drugi strani je zunaj sistema brezplačne pravne pomoči mogoče prejeti finančno pomoč za nekatere stroške, povezane s sodnim postopkom, zlasti potne stroške za prihod na sodišče in stroške za priče, pozvane na sodišče. Zato lahko država stranki v postopku ali pravni zadevi ali stranki, ki je pozvana na sodišče, plača potne stroške in dnevnice, če so upravičeni (oddelek 6 poglavja 11 Zakonika o sodnem postopku). Država lahko plača tudi nadomestilo priči za nujne potne stroške in dnevnice ter porabljen čas (oddelek 24 poglavja 36 Zakonika o sodnem postopku), če je to primerno glede na finančno stanje. Pravne osebe niso upravičene do nadomestila za potne stroške in dnevnice zaradi nastopa pred sodiščem.

14. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva?

Ja.

15. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)?

Ko je sodni postopek končan, se izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine. Brezplačna pravna pomoč se praviloma prekine tudi takrat, kadar brezplačni pravni zastopnik opravi 100 ur dela. Vseeno lahko sodišče odloči, da se mora brezplačna pravna pomoč izvajati še naprej.

V nekaterih primerih se izvajanje brezplačne pravne pomoči lahko tudi predčasno prekine - če na primer prosilec ne plača svojega prispevka k stroškom za brezplačno pravno pomoč ali če so predložene informacije nepravilne in se brezplačna pravna pomoč ne bi dodelila, če bi bile predložene pravilne informacije. Brezplačna pravna pomoč se lahko predčasno konča tudi takrat, kadar brezplačni pravni zastopnik opravi 100 ur dela in sodišče ne odloči, da se mora brezplačna pravna pomoč nadaljevati.

16. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči?

Zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči se lahko pritožita prosilec in Nacionalna sodna uprava. Če je odločitev sprejelo sodišče, se uporablja enak pritožbeni postopek kot pri drugih odločitvah. Pisno obvestilo sodišča o odločitvi vključuje tudi informacije o tem, kako se je mogoče pritožiti. Če je odločitev sprejel urad za brezplačno pravno pomoč, je treba pritožbo vložiti pri odboru za brezplačno pravno pomoč.

Nadaljnje informacije

Nadaljnje informacije o švedskem sistemu brezplačne pravne pomoči in obrazci prošnje so na voljo pri Nacionalni sodni upravi na naslednjem naslovu:

Domstolsverket

 S-551 81 JÖNKÖPING

 www.dom.se svenska

Telefon: + 46-36-15 53 00

Telefaks: + 46-36-16 57 21

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Švedska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 02-03-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo