Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Švédsko

Posledná úprava: 02-03-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Švédsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto ich obvykle platí? 1.
2. Čo je právna pomoc? 2.
3. Mám nárok na právnu pomoc? 3.
4. Môžem získať právnu pomoc v prípade všetkých druhov konaní? 4.
5. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady? 5.
6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Ktoré dokumenty mám pripojiť k svojej žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. Kde mám zaregistrovať svoju žiadosť o právnu pomoc? 8.
9. Akým spôsobom budem informovaný o tom, či spĺňam alebo nespĺňam podmienky na získanie právnej pomoci? 9.
10. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, čo mám urobiť? 10.
11. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, kto mi vyberie právnika? 11.
12. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, pokryje trovy celého súdneho konania? 12.
13. Ak spĺňam podmienky na získanie čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí zvyšné trovy? 13.
14. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, pokryje aj akékoľvek preskúmanie, o ktoré by som mohol požiadať po súdnom konaní? 14.
15. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, môže sa zrušiť pred skončením súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)? 15.
16. Ak nespĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, môžem sa odvolať proti rozhodnutiu o nepriznaní právnej pomoci? 16.

 

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto ich obvykle platí?

Samotné súdne konania sú vo Švédsku bezplatné, okrem poplatku za žiadosť, ktorý v súčasnosti predstavuje 450 SEK (približne 47 €).

Ak spĺňate podmienky na získanie právnej pomoci, poplatok za žiadosť zaplatí štát.

2. Čo je právna pomoc?

V občianskoprávnych veciach existujú dva druhy právnej pomoci:

 • právne poradenstvo a
 • právna pomoc.

Obidva druhy právnej pomoci sa riadia zákonom o právnej pomoci (1996:1619).

3. Mám nárok na právnu pomoc?

Právne poradenstvo

Právne poradenstvo môže vo všetkých právnych záležitostiach získať každý - fyzické osoby, združenia, spoločnosti, atď.

Právne poradenstvo môže poskytovať právnik alebo nižší advokát pôsobiaci v právnickej kancelárii. Právne poradenstvo sa môže poskytnúť v trvaní do dvoch hodín a tento čas sa môže rozdeliť na niekoľko stretnutí. Za právne poradenstvo sa platí poplatok, ktorý v súčasnosti predstavuje 1 162 SEK (približne 120 eur). Ak osoba využívajúca právne poradenstvo nemá dostatočné finančné prostriedky, tento poplatok sa môže znížiť o polovicu. Ak je osobou, ktorá využíva právne poradenstvo, dieťa, obvykle nemusí zaplatiť žiadny poplatok. Zostatok v prípade zníženia poplatku zaplatí právnikovi štát.

Právna pomoc

Právna pomoc je k dispozícii iba fyzickým osobám, t. j. spoločnosti, združenia, atď. nie sú oprávnené získať právnu pomoc. Za určitých okolností sa však na majetok zosnulých osôb vzťahuje právna pomoc. Štátni príslušníci všetkých členských štátov EÚ majú rovnaké práva na právnu pomoc ako švédski štátni príslušníci.

HoreHore

Právna pomoc sa môže poskytnúť vo väčšine právnych vecí (pozri otázku 4).

Aby ste mohli získať právnu pomoc, musíte spĺňať určité podmienky:

 1. Museli ste získať aspoň hodinové právne poradenstvo.
 2. Váš príjem nesmie presiahnuť finančný limit, ktorý je v súčasnosti stanovený na 260 000 SEK (približne 27 375 eur). V prípade, že sa príjem žiadateľa odhaduje, zohľadňuje sa jeho celková ekonomická situácia, napríklad, akékoľvek výdavky na výživné dieťaťa, majetok, dlhy.
 3. Potrebujete pomoc právnika, ktorá presahuje rámec poskytnutého právneho poradenstva, a táto potreba sa nedá splniť žiadnym iným spôsobom.
 4. V závislosti od charakteru a významu prípadu, hodnoty predmetu sporu a celkových okolností môže štát považovať za vhodné, aby prispel k pokrytiu nákladov.
 5. Ak máte - alebo ste mali mať - poistenie právnej ochrany, toto poistenie sa využije ako prvé.

4. Môžem získať právnu pomoc v prípade všetkých druhov konaní?

Právne poradenstvo

Ako bolo uvedené v bode 3, právne poradenstvo je k dispozícii vo všetkých právnych veciach. Môžete, napríklad, získať informácie a poradenstvo v oblasti:

 • predpisov týkajúcich manželstva a iných foriem spolužitia,
 • predpisov týkajúcich sa rozvodu,
 • platieb výživného,
 • závetu a dedičstva,
 • kúpy a zmlúv.

Právna pomoc

Ako bolo uvedené v bode 3, právna pomoc sa môže poskytnúť vo väčšine právnych vecí, ale existujú určité výnimky. Nemožno ju, napríklad, poskytnúť v prípadoch, keď možno vymenovať verejného právneho poradcu obhajoby alebo verejného právneho poradcu. Ak ste boli obeťou trestného činu, v niektorých prípadoch možno vymenovať „právneho poradcu poškodených strán“ (pozri zákon o právnych poradcoch poškodených strán 1988:609). Právne zastupovanie tohto druhu je úplne bezplatné. Jednou z úloh právneho poradcu poškodených strán je pomôcť vám podať občiansku žalobu v súvislosti s trestným činom, napríklad, nárok na náhradu škôd. Ak vám bol určený právny poradca pre poškodené strany, nemôže vám byť poskytnutá aj právna pomoc.

HoreHore

V niektorých prípadoch musia existovať osobitné dôvody na poskytnutie právnej pomoci - napríklad, konania prebiehajúce v zahraničí alebo súdne spory, v ktorých hodnota nároku jasne nepresiahne 18 950 SEK (približne 1195 eur).

5. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady?

Neexistuje žiadny osobitnú postup v prípadoch, ktoré si vyžadujú okamžité spracovanie žiadosti o právnu pomoc. Všeobecné procedurálne zásady však vyžadujú, aby súdny spor alebo vec boli riešené čo najrýchlejšie.

6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc?

Národná súdna správa pripravila jednoduchý formulár žiadosti s pokynmi na jeho vyplnenie. Kópie formulára možno získať buď od orgánu pre právnu pomoc alebo od súdov. O formulár môžete požiadať aj Národnú súdnu správu svenska.

7. Ktoré dokumenty mám pripojiť k svojej žiadosti o právnu pomoc?

Ako bolo uvedené v bode 6, jednoduchý formulár žiadosti, ktorý obsahuje pokyny na jeho vyplnenie, môžete získať od rôznych orgánov, vrátane Národnej súdnej správy. Ďalšie informácie získate od Národnej súdnej správy.

Žiadosť o právnu pomoc by okrem iného mala obsahovať informácie o súdnom spore, ktorého sa žiadosť týka, či by sa konanie mohlo konať v zahraničí, či už ste využili právne poradenstvo v tomto spore, či máte alebo ste mali poistenie právnej ochrany, ktoré sa vzťahuje na túto záležitosť, a informácie o vašich finančných a iných pomeroch. Tieto informácie by sa mali zapísať do formulára, ktorý môžete získať od Národnej súdnej správy.

HoreHore

Nie je potrebné pripojiť žiadne ďalšie formuláre. Odporúča sa však pripojiť akékoľvek dokumenty, ktorými by sa mohli podložiť informácie, ktoré ste uviedli.

8. Kde mám zaregistrovať svoju žiadosť o právnu pomoc?

Žiadosti o právnu pomoc by sa mali zaslať súdu alebo orgánu, ktorý je zodpovedný za preskúmanie vašej žiadosti.

Ak sa súdny spor alebo záležitosti týkajúce sa súdneho konania majú prejednať na súde, vašu žiadosť o právnu pomoc musí preskúmať súd. Inak o tom, či právna pomoc bude alebo nebude poskytnutá, rozhoduje orgán pre právnu pomoc.

9. Akým spôsobom budem informovaný o tom, či spĺňam alebo nespĺňam podmienky na získanie právnej pomoci?

O prijatom rozhodnutí vás bude písomne informovať orgán pre právnu pomoc alebo súd, ktorý skúma vašu žiadosť o právnu pomoc.

10. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, čo mám urobiť?

Ak vám bola priznaná právna pomoc, súčasne bude určený právny poradca. Mali by ste sa s ním spojiť, aby ste získali ďalšie informácie.

11. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, kto mi vyberie právnika?

Za vášho poradcu poskytujúceho právnu pomoc môže byť vymenovaný právnik alebo nižší advokát alebo akákoľvek iná vhodná osoba. Ak ste vhodnú osobu navrhli vy sami, môže byť vymenovaná vtedy, ak nespôsobí výrazne zvýšenie nákladov súdneho sporu, alebo ak neexistuje žiadny iný konkrétny dôvod, aby k tomu nedošlo.

HoreHore

12. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, pokryje trovy celého súdneho konania?

Po priznaní právnej pomoci štát zaplatí tieto náklady:

 1. Poplatky pre poradcu poskytujúceho právnu pomoc do maximálne 100 hodín, pokiaľ súd nerozhodne inak.
 2. Primerané náklady na predloženie dôkazov všeobecnému súdu, pracovnému súdu a obchodnému súdu.
 3. Náklady na vyšetrovanie, ktoré je skutočne potrebné, aby sa zabezpečili vaše práva, do maximálnej výšky 10 000 SEK (približne 1 053 eur).
 4. Náklady na mediáciu v súlade s odsekom 17 kapitoly 42 Zbierky súdnych konaní.
 5. Poplatky za žiadosť a manipulačné poplatky a náklady na výkon rozsudku.

Akékoľvek výdavky, na ktoré sa nevzťahuje právna pomoc, musíte preto zaplatiť vy. Je však možné získať náhradu týchto výdavkov od odporujúcej strany, ak vyhráte súdny spor.

Ak vám bude priznaná právna pomoc, budete musieť prispieť k pokrytiu nákladov prostredníctvom poplatku za právnu pomoc. Tento poplatok tvorí percento nákladov vášho poradcu poskytujúceho právnu pomoc. Systém poplatkov je vytvorený zo šiestich úrovní v závislosti od vášho príjmu; tieto úrovne sú vyjadrené v pevne stanovených príjmových triedach. Percentá pre rôzne triedy sa pohybujú od 2% do 40%. O príjmovej triede, do ktorej ste zaradený, a teda o tom, aké percento musíte zaplatiť, sa rozhodne na základe vašich finančných pomerov. Na výpočet vášho ekonomického základu sa používa váš ročný príjem, záväzky spojené s výživným a aktíva. Poplatok za právnu pomoc musíte platiť svojmu poradcovi poskytujúcemu právnu pomoc priebežne tak, ako vznikajú náklady.

HoreHore

13. Ak spĺňam podmienky na získanie čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí zvyšné trovy?

Ak je vám priznaná právna pomoc, máte prístup ku všetkým výhodám švédskeho systému právnej pomoci (pozri bod 12). Preto nie je možné získať právnu pomoc iba na jednu konkrétnu časť.

Na druhej strane je možné, okrem systému právnej pomoci, získať finančnú podporu na určité výdavky spojené so súdnou žalobou, najmä cestovné výdavky na dostavenie sa na súd a výdavky na svedkov predvolaných, aby sa dostavili na súd. Ak ste teda stranou súdneho sporu alebo právnej záležitosti a boli ste predvolaný na súd, vaše cestovné výdavky a stravné môže zaplatiť štát, ak sa tieto výdavky považujú za primerané (kapitola 11, odsek 6 Zbierky súdnych konaní). Štát môže tiež, ak je to primerané vzhľadom na vaše finančné pomery, zaplatiť svedkovi náhradu nutných nákladov na cestu, stravného a straty času (kapitola 36, odsek 24 Zbierky súdnych konaní). Náhrada cestovných výdavkov a stravného v súvislosti s dostavením sa na súd nepatrí právnickým osobám.

14. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, pokryje aj akékoľvek preskúmanie, o ktoré by som mohol požiadať po súdnom konaní?

Áno.

15. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, môže sa zrušiť pred skončením súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)?

Keď sa súdne konanie považuje za ukončené, je samozrejmé, že vám prestane byť poskytovaná právna pomoc. Právna pomoc musí spravidla skončiť aj vtedy, ak váš poradca poskytujúci právnu pomoc odpracoval 100 hodín. Súd však môže rozhodnúť, že právna pomoc musí pokračovať.

V určitých prípadoch sa právna pomoc môže ukončiť predčasne - napríklad, ak nezaplatíte poplatok za právnu pomoc, alebo ak ste poskytli nesprávne informácie a právna pomoc by nebola priznaná, ak by boli poskytnuté správne údaje. Ďalším dôvodom, prečo môže byť právna pomoc predčasne ukončená je, že váš poradca pre právnu pomoc odpracoval 100 hodín a súd nerozhodol, že by právna pomoc mala pokračovať.

16. Ak nespĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, môžem sa odvolať proti rozhodnutiu o nepriznaní právnej pomoci?

Odvolať sa proti rozhodnutiu o nepriznaní právnej pomoci sa môžete vy aj Národná súdna správa. Ak rozhodnutie prijal súd, proti rozhodnutiu sa možno odvolať rovnakým spôsobom, ako proti akémukoľvek inému rozhodnutiu. Ak vás súd informuje o svojom rozhodnutí písomne, uvedie tiež, ako sa môžete odvolať. Ak rozhodnutie prijal orgán pre právnu pomoc, akékoľvek odvolanie sa musí predložiť Rade pre právnu pomoc.

Bližšie informácie

Ďalšie informácie o švédskom systéme právnej pomoci a formuláre žiadosti môžete získať od Národnej súdnej správy na tejto adrese:

Domstolsverket

S-551 81 JÖNKÖPING

www.dom.se svenska

Tel. + 46-36-15 53 00

Fax: + 46-36-16 57 21

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Švédsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 02-03-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo