Komisja Europejska > EJN > Pomoc sądowa > Szwecja

Ostatnia aktualizacja: 11-06-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Pomoc sądowa - Szwecja

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są koszty rozprawy sądowej i kto zwykle powinien je ponieść? 1.
2. Czym jest pomoc prawna? 2.
3. Czy mogę skorzystać z pomocy prawnej? 3.
4. Czy pomoc prawną można uzyskać dla wszystkich sporów? 4.
5. Czy istnieje specjalna procedura w nagłych przypadkach? 5.
6. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną? 6.
7. Jakie dokumenty powinienem załączyć do mojego wniosku o pomoc prawną? 7.
8. Gdzie powinienem zarejestrować mój wniosek o pomoc prawną? 8.
9. Jak zostanę poinformowany o tym, czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej? 9.
10. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, co powinienem zrobić? 10.
11. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto wybiera mojego prawnika? 11.
12. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona całość kosztów mojej rozprawy sądowej? 12.
13. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania częściowej pomocy prawnej, kto pokryje pozostałe koszty? 13.
14. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona odwołania, które ewentualnie zdecyduję się wnieść po rozprawie? 14.
15. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy pomoc ta może zostać cofnięta przed zakończeniem rozprawy (lub nawet po jej zakończeniu)? 15.
16. Jeśli nie kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy mogę odwołać się od tej decyzji? 16.

 

1. Jakie są koszty rozprawy sądowej i kto zwykle powinien je ponieść?

Samo postępowanie sądowe jest w Szwecji bezpłatne, z wyjątkiem opłaty za zgłoszenie, która obecnie wynosi 450 SEK (około 47 EUR).

Jeśli kwalifikujemy się do otrzymania pomocy prawnej, opłatę za zgłoszenie reguluje państwo.

2. Czym jest pomoc prawna?

W sprawach cywilnych istnieją dwa rodzaje pomocy prawnej:

 • porada prawna oraz
 • pomoc prawna.

Obydwa rodzaje reguluje Ustawa o pomocy prawnej (1996:1619).

3. Czy mogę skorzystać z pomocy prawnej?

Porada prawna

Każdy – osoby fizyczne, stowarzyszenia, spółki itp. – może uzyskać poradę prawną we wszystkich kwestiach prawnych.

Porady prawnej może udzielić prawnik lub pomocnik adwokata w kancelarii prawnika. Uzyskać można do dwóch godzin porady prawnej, a czas ten można rozłożyć na kilka sesji. Porada prawna podlega opłacie, obecnie wynoszącej 1 162 SEK (około 120 EUR). Jeżeli osoba uzyskująca poradę nie posiada wystarczających środków finansowych, opłata ta może zostać obniżona o połowę. Jeżeli osobą uzyskującą poradę prawną jest dziecko, nie musi ono zwykle uiszczać żadnej opłaty. W przypadku obniżenia opłaty prawnik otrzymuje różnicę od państwa.

Pomoc prawna

Pomoc prawna dostępna jest jedynie dla osób fizycznych, tzn. spółki, stowarzyszenia itp. nie kwalifikują się do pomocy prawnej. W określonych przypadkach jednakże pomoc prawną można przyznać w sprawach dotyczących spadku po osobie zmarłej. Obywatele wszystkich państw członkowskich UE mają takie samo prawo do pomocy prawnej jak obywatele szwedzcy.

Do góryDo góry

Pomocy prawnej można udzielić w większości kwestii prawnych (patrz pytanie 4 poniżej).

Aby zakwalifikować się do otrzymania pomocy prawnej, musimy spełniać określone warunki:

 1. Otrzymaliśmy przynajmniej godzinną poradę prawną.
 2. Wysokość naszych dochodów nie przekracza progu, aktualnie ustalonego na poziomie 260 000 SEK (około 27 375 EUR). Szacując dochód wnioskodawcy, uwzględnia się całość jego sytuacji finansowej, na przykład wszelkie koszty związane z alimentami, majątek i długi.
 3. Musimy potrzebować pomocy prawnika w zakresie przekraczającym uzyskaną poradę prawną i potrzeby tej nie można zaspokoić w żaden inny sposób.
 4. Zależnie od charakteru i znaczenia sprawy, wartości przedmiotu sporu i ogólnych okoliczności udział państwa w kosztach może również zostać uznany za wskazany.
 5. Jeśli posiadamy – lub powinniśmy posiadać – ubezpieczenie ochrony prawnej, zostanie ono wykorzystane w pierwszej kolejności.

4. Czy pomoc prawną można uzyskać dla wszystkich sporów?

Porada prawna

Jak wskazano w punkcie 3 powyżej, poradę prawną można otrzymać we wszystkich kwestiach prawnych.

Możemy na przykład uzyskać informacje i poradę na temat:

 • przepisów dotyczących małżeństwa i innych form wspólnego pożycia
 • przepisów dotyczących rozwodu
 • płatności alimentów
 • testamentów i spadków
 • zakupów i umów

Pomoc prawna

Jak wspomniano w punkcie 3 powyżej, pomoc prawną można przyznać w większości kwestii prawnych, istnieją jednak określone wyjątki. Pomocy prawnej nie można na przykład udzielić w sprawach, w których powołany może zostać obrońca lub adwokat z urzędu. Jeżeli padliśmy ofiarą przestępstwa, w niektórych przypadkach powołany może zostać „adwokat osób pokrzywdzonych” (patrz: Ustawa o adwokatach osób pokrzywdzonych 1988:609). Tego rodzaju zastępstwo prawne jest całkowicie bezpłatne. Jednym z zadań adwokata osób pokrzywdzonych jest pomoc we wniesieniu sprawy cywilnej w związku z przestępstwem, na przykład roszczenia o odszkodowanie. W przypadku, gdy powołano dla nas adwokata osób pokrzywdzonych, niemożliwe jest jednoczesne uzyskanie pomocy prawnej.

Do góryDo góry

W niektórych przypadkach muszą istnieć szczególne podstawy do przyznania pomocy prawnej – na przykład, jeżeli postępowanie toczy się za granicą lub w sprawach, w których wartość sporu na pewno nie przekroczy 18 950 SEK (około 1 195 EUR).

5. Czy istnieje specjalna procedura w nagłych przypadkach?

Nie istnieje specjalna procedura dotycząca sytuacji wymagających niezwłocznego rozpatrzenia wniosku o pomoc prawną. Ogólne zasady proceduralne wymagają jednak, by dana sprawa lub kwestia została rozstrzygnięta tak szybko, jak jest to możliwe.

6. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną?

Krajowa Administracja Sądowa opracowała prosty formularz wniosku wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu jego wypełniania. Kopie formularza można uzyskać od Organu ds. Pomocy Prawnej lub w sądach. Po formularz można zwrócić się również do Krajowej Administracji Sądowej English - svenska.

7. Jakie dokumenty powinienem załączyć do mojego wniosku o pomoc prawną?

Jak wskazano w punkcie 6 powyżej, prosty formularz wniosku wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu jego wypełniania można uzyskać od różnych organów, łącznie z Krajową Administracją Sądową. W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do Krajowej Administracji Sądowej.

Do góryDo góry

Wniosek o pomoc prawną powinien zawierać między innymi informacje na temat kwestii prawnej, której dotyczy wniosek, tego, czy postępowanie może być prowadzone za granicą, czy uzyskaliśmy poradę prawną w tej sprawie, czy posiadamy lub posiadaliśmy ubezpieczenie ochrony prawnej obejmujące naszą sprawę oraz informacje na temat naszej sytuacji finansowej i innych okoliczności. Informacje te należy podać w formularzu dostępnym w Krajowej Administracji Sądowej.

Nie ma potrzeby załączania żadnych innych formularzy. Wskazane może być jednak załączenie innych dokumentów na poparcie udzielanych przez nas informacji.

8. Gdzie powinienem zarejestrować mój wniosek o pomoc prawną?

Wnioski o pomoc prawną należy przesyłać do sądu lub organu odpowiedzialnego za rozpatrzenie naszego wniosku.

Jeśli sprawa lub kwestie istotne dla postępowania sądowego mają zostać przedstawione w sądzie, nasz wniosek o pomoc prawną musi rozpatrzyć sąd. W przeciwnym wypadku o przyznaniu pomocy prawnej decyduje Organ ds. Pomocy Prawnej.

9. Jak zostanę poinformowany o tym, czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej?

Organ ds. Pomocy Prawnej lub sąd rozpatrujący nasz wniosek o pomoc prawną poinformuje nas pisemnie o decyzji podjętej odpowiednio przez Organ lub przez sąd.

10. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, co powinienem zrobić?

W przypadku przyznania nam pomocy prawnej zostanie nam jednocześnie przydzielony adwokat. Dlatego też w celu uzyskania dalszych informacji powinniśmy kontaktować się właśnie z nim.

Do góryDo góry

11. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto wybiera mojego prawnika?

Naszym adwokatem w ramach pomocy prawnej może zostać prawnik, pomocnik adwokata lub inna odpowiednia osoba. Jeżeli sami zaproponujemy odpowiednią osobę, może ona zostać powołana, jeśli nie spowoduje to znacznej podwyżki kosztów sprawy ani jeśli nie istnieje szczególny powód uniemożliwiający to powołanie.

12. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona całość kosztów mojej rozprawy sądowej?

Jeżeli przyznano pomoc prawną, państwo pokrywa następujące koszty:

 1. Honorarium adwokata udzielającego pomocy prawnej do wysokości maksymalnie 100 godzin, chyba że sąd zadecyduje inaczej.
 2. Zasadne koszty przedkładania dowodów w sądzie powszechnym, Sądzie Pracy lub Sądzie Handlowym.
 3. Koszty dochodzenia zasadnie wymaganego w celu zabezpieczenia naszych praw, do maksymalnej wysokości 10 000 SEK (około 1 053 EUR).
 4. Koszty mediacji, zgodnie z sekcją 17 rozdziału 42 kodeksu postępowania sądowego.
 5. Opłaty zgłoszeniowe i manipulacyjne oraz koszty wykonania.

Jesteśmy więc zobowiązani do pokrycia wszystkich kosztów nieobjętych pomocą prawną. W przypadku wygrania sprawy możliwe jest jednak uzyskanie zwrotu tych kosztów od strony przeciwnej.

W przypadku przyznania nam pomocy prawnej musimy ponieść udział w kosztach w postaci opłaty za pomoc prawną. Na opłatę tę składa się odsetek kosztów adwokata udzielającego nam pomocy prawnej. System opłat składa się z sześciu poziomów, zależnych od naszego dochodu; wyrażone są one w stałych przedziałach dochodu. Udział w kosztach dla różnych przedziałów dochodów waha się od 2% do 40%. Decyzja o dotyczącym nas przedziale dochodów i w związku z tym o udziale, jaki musimy zapłacić, podejmowana jest na podstawie naszej sytuacji finansowej. Do obliczenia naszej podstawy ekonomicznej przyjmuje się nasz roczny dochód, zobowiązania alimentacyjne i aktywa. Opłatę za pomoc prawną musimy płacić na rzecz naszego adwokata udzielającego pomocy prawnej w sposób ciągły, według ponoszonych kosztów.

Do góryDo góry

13. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania częściowej pomocy prawnej, kto pokryje pozostałe koszty?

W przypadku przyznania nam pomocy prawnej uzyskujemy dostęp do wszystkich korzyści płynących ze szwedzkiego systemu pomocy prawnej (patrz punkt 12 powyżej). Dlatego też otrzymanie pomocy prawnej dla tylko jednej konkretnej części postępowania nie jest możliwe.

Z drugiej strony, oprócz systemu pomocy prawnej możliwe jest uzyskanie pomocy finansowej w odniesieniu do określonych kosztów związanych ze wstąpieniem na drogę sądową, szczególnie kosztów podróży do sądu oraz kosztów świadka wezwanego do stawienia się w sądzie. Dlatego też jeśli jesteśmy stroną w postępowaniu lub kwestii prawnej i zostaliśmy wezwani do stawienia się w sądzie, koszty naszej podróży i utrzymania może pokryć państwo, jeśli zostaną one uznane za zasadne (rozdział 11, sekcja 6 kodeksu postępowania sądowego). Jeśli jest to zasadne z punktu widzenia naszej sytuacji finansowej, państwo może również zrekompensować świadkowi niezbędne koszty podróży i utrzymania oraz utracony czas (rozdział 36, sekcja 24 kodeksu postępowania sądowego). Zwrot kosztów podróży i utrzymania w związku ze stawiennictwem w sądzie nie jest dostępny dla osób prawnych.

14. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona odwołania, które ewentualnie zdecyduję się wnieść po rozprawie?

Tak.

15. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy pomoc ta może zostać cofnięta przed zakończeniem rozprawy (lub nawet po jej zakończeniu)?

W momencie gdy postępowanie sądowe zostanie uznane za zakończone, przestaniemy oczywiście otrzymywać pomoc prawną. Z zasady pomoc prawna musi zostać wstrzymana również po przepracowaniu 100 godzin przez adwokata udzielającego nam pomocy prawnej. Jednakże sąd może podjąć decyzję o kontynuowaniu pomocy prawnej.

W określonych przypadkach pomoc prawna może zakończyć się przedwcześnie – na przykład jeśli nie uiścimy naszej opłaty za pomoc prawną lub jeśli udzieliliśmy nieprawidłowych informacji, a pomoc prawna nie zostałaby przyznana w przypadku udzielenia prawidłowych informacji. Innym powodem przedwczesnego zakończenia pomocy prawnej może być przepracowanie 100 godzin przez adwokata udzielającego nam pomocy prawnej, w sytuacji gdy sąd nie zadecyduje o kontynuowaniu pomocy prawnej.

16. Jeśli nie kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy mogę odwołać się od tej decyzji?

Odwołanie od decyzji o nieprzyznaniu pomocy prawnej możemy wnieść sami lub może to zrobić Krajowa Administracja Sądowa. Jeżeli decyzja została podjęta przez sąd, odwołanie można wnieść w taki sam sposób jak w przypadku każdej innej decyzji. W pisemnym zawiadomieniu o swojej decyzji sąd poinformuje nas również o sposobie odwołania. Jeżeli decyzję podjął Organ ds. Pomocy Prawnej, odwołanie należy wnieść do Rady Pomocy Prawnej.

Dalsze informacje

Dalsze informacje na temat szwedzkiego systemu pomocy prawnej oraz formularze wniosków można uzyskać od Krajowej Administracji Sądowej, pod następującym adresem:

Domstolsverket 
S-551 81 JÖNKÖPING
www.dom.se svenska
Tel.: + 46-36-15 53 00
Faks: + 46-36-16 57 21

« Pomoc sądowa - Informacje ogólne | Szwecja - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 11-06-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania