Europese Commissie > EJN > Rechtsbijstand > Zweden

Laatste aanpassing: 24-03-2005
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsbijstand - Zweden

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen? 1.
2. Wat is rechtsbijstand? 2.
3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand? 3.
4. Kan rechtsbijstand worden verkregen voor alle soorten geschillen? 4.
5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen? 5.
6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen? 6.
7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen? 7.
8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen? 8.
9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 9.
10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 10.
11. Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand ? 11.
12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald ? 12.
13. Wie betaalt de overige kosten als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand? 13.
14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel? 14.
15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)? 15.
16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing in beroep gaan? 16.

 

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen?

De gerechtelijke procedure zelf is in Zweden gratis, met uitzondering van de dossierkosten, die momenteel 450 SEK bedragen (ongeveer 47 EUR).

Als u aan de voorwaarden voor de verlening van rechtsbijstand voldoet, worden de dossierkosten van overheidswege betaald.

2. Wat is rechtsbijstand?

Op civielrechtelijk gebied worden twee soorten rechtsbijstand onderscheiden:

 • juridisch advies en
 • rechtsbijstand.

Beide soorten zijn geregeld bij de wet op de rechtsbijstand (Wet nr. 1619 van 1996).

3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Juridisch advies

Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen over alle juridische problemen advies krijgen.

Het advies kan door een advocaat of een jurist op een advocatenkantoor worden gegeven. De juridische advisering duurt maximaal twee uur, eventueel verdeeld over meerdere afspraken. Het honorarium voor juridisch advies bedraagt momenteel 1 162 SEK per uur (ongeveer 120 EUR). Als de persoon die advisering wenst, onvoldoende inkomsten heeft, kan dit bedrag worden gehalveerd. Als de betrokken persoon een kind is, hoeft hij over het algemeen geen honorarium te betalen. Indien de betrokkene niet het gehele honorarium hoeft te betalen, wordt het resterende bedrag door de overheid aan de advocaat betaald.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand wordt alleen verleend aan natuurlijke personen. In sommige gevallen kan zelfs rechtsbijstand worden verkregen in verband met de erfenis van overleden personen. De onderdanen van alle lidstaten van de Europese Unie hebben in Zweden hetzelfde recht op rechtsbijstand als Zweedse burgers.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Rechtsbijstand kan voor de meeste juridische problemen worden verleend (zie het antwoord op vraag 4).

Om voor rechtsbijstand in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 1. De advisering moet ten minste een uur hebben geduurd.
 2. Uw inkomsten mogen niet hoger zijn dan een vastgesteld bedrag, dat momenteel 260 000 SEK (ongeveer 27 375 EUR) bedraagt. Bij de berekening van de inkomsten van de verzoeker wordt rekening gehouden met zijn algehele financiële situatie (bijvoorbeeld alimentatie voor de kinderen, bezittingen en schulden).
 3. U moet behoefte hebben aan rechtsbijstand die meer inhoudt dan alleen advies; bovendien moet het zo zijn dat er geen ander middel is waardoor aan die behoefte kan worden voldaan.
 4. Of een tegemoetkoming van de overheid gerechtvaardigd is, wordt beoordeeld aan de hand van de aard en het belang van de zaak, en van de financiële waarde en de omstandigheden van het geschil.
 5. Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt gesloten - of had moeten sluiten - moet daarop eerst een beroep worden gedaan.

4. Kan rechtsbijstand worden verkregen voor alle soorten geschillen?

Juridisch advies

Zoals vermeld in het antwoord op vraag 3, is advies over alle juridische problemen mogelijk.

Inlichtingen en adviezen kunnen met name op de volgende terreinen worden verstrekt:

 • Rechtsregels betreffende het huwelijk en andere samenlevingsvormen;
 • echtscheiding;
 • alimentatie;
 • testamenten en erfenissen;
 • aankopen en overeenkomsten.

Rechtsbijstand

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Zoals vermeld in het antwoord op vraag 3 kan rechtsbijstand voor de meeste juridische problemen worden verleend, maar er zijn enkele uitzonderingen. Zo kan er geen rechtsbijstand worden verleend in zaken waarin van overheidswege een advocaat of raadsman kan worden toegewezen. Als u het slachtoffer van een delict bent geweest, kan u als civiele partij in bepaalde gevallen een raadsman worden toegewezen (zie Wet nr. 609 van 1988 inzake raadslieden voor de civiele partij - Lagen 1988:609 om målsägandebiträde). Deze procedure is volledig kosteloos. Een van de taken van de raadsman van de civiele partij is u te helpen bij het indienen van een civiele vordering in verband met een delict, bijvoorbeeld om schadevergoeding te verkrijgen. Als u een raadsman voor de civiele partij toegewezen hebt gekregen, kunt u niet tegelijkertijd rechtsbijstand krijgen.

In sommige gevallen moet aan speciale voorwaarden zijn voldaan om in aanmerking te komen voor rechtsbijstand. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om geschillen die in het buitenland moeten worden behandeld of waarvan de financiële waarde niet hoger is dan 18 950 SEK (ongeveer 1 995 EUR).

5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen?

Er is geen speciale procedure voor gevallen die een onmiddellijk onderzoek van het verzoek om rechtsbijstand vergen. Uit de algemene beginselen van het procesrecht vloeit echter voort dat het geschil of de zaak zo snel mogelijk moet worden beslecht.

6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen?

Het centraal bestuur van justitie (Domstolsverket) heeft een eenvoudig aanvraagformulier voor rechtsbijstand opgesteld waarin tevens aanwijzingen voor het invullen staan. Dit formulier kan worden verkregen bij de dienst rechtsbijstand (Rättshjälpsmyndigheten) en bij de rechtbanken. Het is ook verkrijgbaar bij het centraal bestuur van justitie (Domstolsverket sv).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen?

Zoals in het antwoord op vraag 6 staat, is bij het centraal bestuur van justitie onder andere een eenvoudig formulier verkrijgbaar, dat tevens aanwijzingen voor het invullen bevat. Voor meer informatie kunt u bij dit bestuur terecht.

In een verzoek om rechtsbijstand moet met name de inhoud van het geschil uiteen worden gezet; ook moet worden aangegeven of het geschil mogelijk zal moeten worden behandeld in een ander land dan Zweden, of in verband met de zaak reeds advies is verstrekt en of u een rechtsbijstandsverzekering hebt of hebt gehad die dit geschil dekt; ten slotte moet u inlichtingen verstrekken over onder meer uw financiële situatie. Die gegevens moeten vermeld worden op een formulier dat u bij het centraal bestuur van justitie kunt krijgen.

U hoeft verder geen documenten bij uw aanvraag te voegen. Wel dient u stukken bij te voegen waaruit de juistheid van de verstrekte inlichtingen blijkt.

8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen?

Uw aanvraag om rechtsbijstand moet worden ingediend bij de rechterlijke instantie die of het overheidsorgaan dat uw aanvraag moet onderzoeken.

Als een verzoek of een geding in verband met uw zaak bij een rechtelijke instantie aanhangig is, beslist die rechtelijke instantie over uw aanvraag. Anders wordt het besluit om u al dan niet rechtsbijstand te verlenen door de ter zake bevoegde autoriteit genomen (Rättshjälpsmyndighet).

9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

De genoemde autoriteit of de met het onderzoek van uw aanvraag belaste rechter zal u schriftelijk informeren over de genomen beslissing.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Bij de toekenning van rechtsbijstand wordt u tegelijkertijd ambtshalve een raadsman toegewezen. Bij hem kunt u terecht voor meer informatie over uw zaak.

11. Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand ?

Er kan een advocaat, een toegewezen raadsman of een andere ter zake bevoegde persoon worden aangewezen om u te terzijde te staan. Als u zelf een bevoegde persoon hebt voorgedragen, wordt die keuze gehonoreerd, voor zover daardoor geen aanzienlijke kostenverhoging ontstaat en als daartegen geen specifieke bezwaren zijn.

12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald ?

Wanneer u rechtsbijstand hebt gekregen, draagt de overheid de volgende kosten:

 1. honorarium van de toegewezen advocaat voor maximaal 100 werkuren, tenzij de rechtbank anders beslist;
 2. billijke kosten in verband met de bewijsvoering voor een gewone rechter, een arbeidsrechtbank (Arbetsdomstol) of de rechtbank voor marktgeschillen (Marknadsdomstol, rechtbank ter behandeling van geschillen op het gebied van de mededinging, marketing en consumentenbescherming);
 3. gemaakte onderzoekskosten, met name om uw rechten te verdedigen, tot maximaal 10 000 SEK (ongeveer 1 053 EUR);
 4. kosten voor een bemiddelaar, overeenkomstig hoofdstuk 42, artikel 17, van het Wetboek van Rechtsvordering;
 5. kosten van indiening van de vordering en uitgifterechten, alsmede kosten van de tenuitvoerlegging.

De kosten die niet onder de rechtsbijstand vallen, dient u zelf te betalen. Als u de zaak wint, kunt u die kosten echter vergoed krijgen door de wederpartij.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Als u rechtsbijstand hebt gekregen, moet u een bijdrage betalen in de gerechtskosten. Dit is een percentage van de kosten voor de raadsman. Er zijn zes aan het inkomen gerelateerde bijdrageklassen, verdeeld volgens vaste schijven. Het bijdragepercentage dat met de verschillende schijven correspondeert varieert van 2% tot 40%. De schijf waarin u valt en dus het percentage dat u moet betalen, worden bepaald aan de hand van uw financiële situatie. Die wordt berekend op basis van uw jaarinkomen, gezinslasten en vermogenssituatie. Uw bijdrage voor rechtsbijstand betaalt u aan uw raadsman telkens wanneer er kosten worden gemaakt.

13. Wie betaalt de overige kosten als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand?

Als u rechtsbijstand hebt gekregen, hebt u toegang tot alle voorzieningen die het Zweedse rechtsbijstandssysteem biedt (zie het antwoord op vraag 12). Daarom is verlening van gedeeltelijke bijstand niet mogelijk.

Naast het rechtsbijstandssysteem bestaat echter de mogelijkheid tot verkrijging van een financiële bijdrage voor bepaalde gerechtskosten, met name de kosten om zich naar de rechtbank te begeven en de kosten voor getuigen die u hebt opgeroepen. Als u partij bent in een geschil en u bent opgeroepen om op een rechtszitting te verschijnen, kunt u van overheidswege vergoeding van de reis- en verblijfkosten krijgen, als die redelijk worden geacht (zie hoofdstuk 11, artikel 6 van het Wetboek van Rechtsvordering). Als dat op grond van uw financiële situatie gerechtvaardigd is, kan de overheid u voorts als getuige een vergoeding toekennen voor de noodzakelijke reis- en verblijfkosten en het geleden tijdverlies (zie hoofdstuk 36, artikel 24 van het Wetboek van Rechtsvordering). Voor rechtspersonen bestaat geen mogelijkheid om vergoeding te krijgen van de reis- en verblijfkosten die samenhangen met het verschijnen voor een rechtbank.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel?

Ja.

15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)?

De rechtsbijstand houdt vanzelfsprekend op wanneer de zaak als afgedaan wordt beschouwd. In het algemeen wordt de rechtsbijstand ook beëindigd wanneer uw raadsman 100 uur aan uw zaak heeft gewerkt. De rechter kan echter besluiten de betaling van rechtsbijstand voort te zetten.

In sommige gevallen kan de betaling van rechtsbijstand eerder worden beëindigd. Dat is bijvoorbeeld het geval als u niet de vastgestelde bijdrage hebt betaald of als u de bijstand onterecht, op basis van onjuiste inlichtingen, hebt gekregen. Een andere reden tot stopzetting van de betaling van rechtsbijstand is wanneer uw raadsman 100 uur aan uw zaak heeft gewerkt en de rechter niet heeft besloten de betaling ervan voort te zetten.

16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing in beroep gaan?

Zowel het centraal bestuur van justitie als uzelf hebben het recht beroep in te stellen tegen een beslissing inzake weigering van rechtsbijstand. Als de beslissing door een rechter is genomen, wordt op dezelfde wijze beroep ingesteld als tegen andere beslissingen. Wanneer de rechter u schriftelijk over zijn beslissing informeert, wordt in die beslissing tevens vermeld hoe u daartegen beroep kunt instellen. Maar als de beslissing door het centraal bestuur van justitie is genomen, moet het beroep worden ingesteld bij het comité voor rechtsbijstand (Rättshjälpsnämnden).

Nadere inlichtingen

Voor meer informatie over het Zweedse rechtsbijstandssysteem en voor het opvragen van de aanvraagformulieren kunt u contact opnemen met het centraal bestuur van justitie (Domstolsverket) op het volgende adres:

Domstolsverket
SE-551 81 JÖNKÖPING
www.dom.se
Tel. +46 36 15 53 00
Fax +46 36 16 57 21

« Rechtsbijstand - Algemene informatie | Zweden - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 24-03-2005

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk