Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Zviedrija

Pēdējo reizi atjaunots: 02-03-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Zviedrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādas ir tiesvedības izmaksas un kam tās parasti ir jāsedz? 1.
2. Kas ir juridiskā palīdzība? 2.
3. Vai es varu izmantot juridiskās palīdzības priekšrocības? 3.
4. Vai juridisko palīdzību var saņemt saistībā ar visiem strīdiem? 4.
5. Vai ir paredzēts īpašs process steidzamiem gadījumiem? 5.
6. Kur es varu iegūt pieteikuma veidlapu juridiskās palīdzības saņemšanai? 6.
7. Kādi dokumenti man ir jāpievieno lūgumam par juridiskās palīdzības sniegšanu? 7.
8. Kur man būtu jāreģistrē lūgums par juridiskās palīdzības sniegšanu? 8.
9. Kā mani informēs par to, vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību? 9.
10. Kas man būtu jādara, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību? 10.
11. Kas izvēlēsies manu advokātu, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību? 11.
12. Ja man ir tiesības saņemt juridisku palīdzību, vai tiks segtas visas izmaksas, kas saistītas ar lietas iztiesāšanu? 12.
13. Kas segs pārējās izmaksas, ja man ir tiesības saņemt daļēju juridisko palīdzību? 13.
14. Ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību, vai tā segs visas pārsūdzības, kuras es varētu uzsākt pēc attiecīgā tiesvedības procesa? 14.
15. Ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību, vai to var atcelt pirms tiesvedības procesa beigām (vai pat pēc tiesvedības procesa)? 15.
16. Turpmāka informācija 16.

 

1. Kādas ir tiesvedības izmaksas un kam tās parasti ir jāsedz?

Pats tiesvedības process Zviedrijā ir par brīvu, izņemot prasības pieteikuma iesniegšanas nodevu, kas pašreiz ir SEK 450 (aptuveni EUR 47).

Ja jums ir tiesības saņemt juridisko palīdzību, prasības pieteikuma iesniegšanas nodevu samaksā valsts.

2. Kas ir juridiskā palīdzība?

Civiltiesību lietās ir divu veidu juridiskā palīdzība:

 • juridiskās konsultācijas un
 • juridiskā palīdzība.

Abus palīdzības veidus regulē Juridiskās palīdzības likums (1996:1619).

3. Vai es varu izmantot juridiskās palīdzības priekšrocības?

Juridiskās konsultācijas

Visi - fiziskas personas, asociācijas, uzņēmumi utt. - var saņemt juridiskas konsultācijas juridiskos jautājumos.

Juridiskas konsultācijas var sniegt advokāts vai advokāta palīgs advokātu birojā. Juridiskās konsultācijas var ilgt līdz divām stundām, vai arī tās var sadalīt vairākās sesijās. Par juridisko konsultāciju ir noteikta maksa, kas pašreiz ir SEK 1162 (aptuveni EUR 120). Ja personai, kas saņem juridisku konsultāciju, nav pietiekamu finanšu līdzekļu, šo maksu var samazināt uz pusi. Ja persona, kas saņem konsultāciju, ir bērns, tai parasti par to nav jāmaksā. Ja maksa ir samazināta, advokāts starpību saņems no valsts.

Juridiskā palīdzība

Juridiskā palīdzība ir pieejama tikai fiziskām personām, t.i., uzņēmumiem, asociācijām utt. nav tiesības saņemt juridisko palīdzību. Tomēr noteiktos apstākļos ir tiesības saņemt juridisko palīdzību attiecībā uz mirušu personu īpašumiem. Visu ES dalībvalstu valstspiederīgajiem ir tādas pašas tiesības saņemt juridisko palīdzību kā Zviedrijas pilsoņiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Juridisko palīdzību var sniegt gandrīz visos juridiskajos jautājumos (skat. 4. jautājumu). Lai saņemtu juridisko palīdzību, jums ir jāizpilda noteikti nosacījumi:

 1. jums jābūt saņēmušam vismaz vienu stundu ilgu juridisku konsultāciju,
 2. jūsu ienākumi nedrīkst pārsniegt finanšu slieksni, kas šobrīd ir noteikts SEK 260 000 (aptuveni EUR 27 375) apmērā. Novērtējot pieteikuma iesniedzēja ienākumus, tiek ņemta vērā tā ekonomiskā situācija kopumā, piemēram, bērna uzturēšanas izdevumi, īpašums vai parādi;
 3. jums ir vajadzīga jurista palīdzība, kas pārsniedz saņemto juridisko konsultāciju un šo vajadzību nevar saņemt nekādā citā veidā;
 4. atkarībā no lietas rakstura un nozīmīguma, strīda objekta vērtības un vispārīgiem apstākļiem var uzskatīt par pieņemamu, ka valsts piedalās izmaksu segšanā;
 5. ja jums ir tiesiskās aizsardzības apdrošināšana vai tai vajadzētu būt, to izmantos vispirms.

4. Vai juridisko palīdzību var saņemt saistībā ar visiem strīdiem?

Juridiska konsultācija

Kā minēts iepriekš 3. punktā, juridiskas konsultācijas ir pieejamas visos juridiskos jautājumos. Jūs, piemēram, varat saņemt informāciju un konsultācijas par:

 • laulību un cita veida kopdzīves regulējumu,
 • šķiršanās procesa regulējumu,
 • uzturlīdzekļu maksājumiem,
 • testamentiem un mantojumu,
 • pirkumiem un līgumiem.

Juridiskā palīdzība

Lapas augšmalaLapas augšmala

Kā minēts iepriekš 3. punktā, juridisku palīdzību var saņemt gandrīz visos juridiskos jautājumos, tomēr ir daži izņēmumi. Piemēram, to nevar piešķirt, lietās, kurās var norīkot valsts ieceltu aizstāvi vai sabiedrisko aizstāvi. Ja jūs esat noziedzīga nodarījuma upuris, dažos gadījumos var iecelt „cietušo pušu aizstāvi” (skat. Likumu par cietušo pušu aizstāvību 1988:609). Šāda veida tiesiskā pārstāvība ir pilnīgi par brīvu. Viens no cietušo pušu aizstāvja uzdevumiem ir palīdzēt iesniegt civilprasību saistībā ar noziedzīgo nodarījumu, piemēram, prasību par zaudējumu atlīdzināšanu. Ja jums ir norīkots cietušās puses aizstāvis, jūs nevarat vienlaikus saņemt arī juridisko palīdzību.

Dažos gadījumos ir jābūt īpašam pamatam, lai saņemtu juridisko palīdzību, piemēram, procesos, kas norisinās citas valsts teritorijā, ja ir skaidri zināms, ka prasības vērtība nepārsniegs SEK 18 950 (aptuveni EUR 1195).

5. Vai ir paredzēts īpašs process steidzamiem gadījumiem?

Situācijās, kad pieteikums par juridiskās palīdzības sniegšanu ir jāizskata nekavējoties, nav paredzēts īpašs process. Tomēr vispārīgie procesuālie principi nosaka, ka lieta vai jautājums jāizskata pēc iespējas ātrāk.

6. Kur es varu iegūt pieteikuma veidlapu juridiskās palīdzības saņemšanai?

Valsts tiesu administrācija ir sagatavojusi vienkāršu pieteikuma veidlapu ar norādēm par tās aizpildīšanu. Veidlapas kopijas var saņemt vai nu juridiskās palīdzības iestādē vai tiesās. Lai saņemtu veidlapu, jūs varat vērsties arī Valsts tiesu administrācijā svenska.

7. Kādi dokumenti man ir jāpievieno lūgumam par juridiskās palīdzības sniegšanu?

Kā minēts iepriekš 6. punktā, lai saņemtu vienkāršu iesnieguma veidlapu, kurā ir norādes par tās aizpildīšanu, jūs varat vērsties dažādās iestādās, tostarp Valsts tiesu administrācijā. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar Valsts tiesu administrāciju.

Cita starpā pieteikumā par juridiskās palīdzības saņemšanu jānorāda informācija par juridisko jautājumu, uz kuru attiecas pieteikums, par to, vai tiesvedības process varētu noritēt ārvalstīs, vai jūs esat saņēmis juridisku konsultāciju šajā lietā, vai jums ir vai arī ir bijusi tiesiskās aizsardzības apdrošināšana attiecībā uz šo jautājumu, un informācija par jūsu finansiālo stāvokli un citiem apstākļiem. Šī informācija jānorāda veidlapā, kura ir pieejama Valsts tiesu administrācijā.

Nekādas citas veidlapas nav jāpievieno. Tomēr ir ieteicams pievienot dokumentus, kas var apstiprināt jūsu sniegto informāciju.

8. Kur man būtu jāreģistrē lūgums par juridiskās palīdzības sniegšanu?

Lūgums par juridiskās palīdzības sniegšanu ir jāsūta tiesai vai juridiskās palīdzības iestādei, kas ir atbildīga par jūsu pieteikuma izskatīšanu.

Ja lieta vai ar tiesvedības procesu saistīts jautājums ir izskatāms tiesā, jūsu pieteikums par juridiskās palīdzības sniegšanu ir jāizskata tiesai. Pārējos gadījumos lēmumu par juridiskās palīdzības sniegšanu pieņem juridiskās palīdzības iestāde.

Lapas augšmalaLapas augšmala

9. Kā mani informēs par to, vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Juridiskās palīdzības iestāde vai tiesa, kas izskata jūsu pieteikumu par juridiskās palīdzības sniegšanu, jūs rakstiski informēs par savu lēmumu.

10. Kas man būtu jādara, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Ja jums ir piešķirta juridiskā palīdzība, vienlaicīgi jums tiks norīkots aizstāvis, kas sniedz juridisku palīdzību. Lai saņemtu plašāku informāciju, jums ir jāsazinās ar šo aizstāvi.

11. Kas izvēlēsies manu advokātu, ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību?

Par aizstāvi, kas sniedz juridisku palīdzību, var norīkot advokātu vai juristu, vai jebkuru citu piemērotu personu. Ja jūs pats esat ieteicis piemērotu personu, šo personu norīkos, ja tas būtiski nepalielina lietas izmaksas vai ja nav īpaša iemesla to nedarīt.

12. Ja man ir tiesības saņemt juridisku palīdzību, vai tiks segtas visas izmaksas, kas saistītas ar lietas iztiesāšanu?

Kad piešķirta juridiskā palīdzība, valsts sedz šādas izmaksas:

 1. aizstāvja, kas sniedz juridisku palīdzību, izmaksas līdz 100 stundām, ja vien tiesa nenolemj citādi;
 2. saprātīgas izmaksas, kas saistītas ar lietisko pierādījumu iesniegšanu vispārīgā tiesā, darba tiesā vai komerctiesā;
 3. izmaksas, kas saistītas ar izmeklēšanu, kas nepieciešama, lai nodrošinātu jūsu tiesību aizsardzību, ja tās nepārsniedz SEK 10 000 (aptuveni EUR 1 053);
 4. starpniecības izmaksas saskaņā ar Procesuālā kodeksa 42. nodaļas 17. iedaļu;
 5. pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas izmaksas, kā arī sprieduma izpildes izmaksas.

Visi izdevumi, kurus nesedz juridiskā palīdzība, ir jāsedz jums. Tomēr ir iespējams saņemt šo izdevumu kompensāciju no otras puses, ja spriedums ir jums par labu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja jums piešķirta juridiskā palīdzība, jums ir jāpiedalās izmaksu segšanā, samaksājot juridiskās palīdzības nodevu. Šī nodeva ietver aizstāvja, kas sniedz juridisku palīdzību, izmaksu noteiktu procentuālo apjomu. Nodevu sistēmai ir seši līmeņi atkarībā no jūsu ienākumiem; tos izsaka fiksēta ienākuma kategorijās. Dažādās kategorijās norādītais procentuālais apjoms svārstās no diviem līdz četriem procentiem. Kategorijas, kurās ir norādīti jūsu ienākumi un līdz ar to arī procentuālais apjoms, kas jums jāmaksā, nosaka, pamatojoties uz jūsu finansiālo situāciju. Aprēķinot jūsu ekonomisko bāzi, ņem vērā jūsu ikgadējos ienākumus, uzturēšanas saistības un līdzekļus. Juridiskās palīdzības nodeva aizstāvim, kas sniedz juridisko palīdzību, jums ir jāmaksā pastāvīgi, tiklīdz rodas izmaksas.

13. Kas segs pārējās izmaksas, ja man ir tiesības saņemt daļēju juridisko palīdzību?

Ja jums piešķirta juridiskā palīdzība, jums ir pieejamas arī Zviedrijas juridiskās palīdzības sistēmas visas priekšrocības (skat. 12. punktu). Tādēļ nav iespējams saņemt juridisko palīdzību tikai kādai procesa daļai.

No otras puses, papildus juridiskās palīdzības sistēmai ir iespējams saņemt finansiālu palīdzību noteiktu izdevumu segšanai, kas saistīti ar tiesvedību, konkrēti, lai segtu ceļa izdevumus nokļūšanai tiesā un izdevumus, kas saistīti ar liecinieku nogādāšanu uz tiesas sēdi. Tādējādi, ja jūs esat puse lietā vai juridiska jautājuma izskatīšanā un esat uzaicināts uz tiesu, jūs varat lūgt valstij segt jūsu ceļa un uzturēšanās izdevumus, ja tie uzskatāmi par saprātīgiem (Procesuālā kodeksa 11. nodaļas 6. iedaļa). Ja valsts uzskata, ka tas ir pieņemami, ņemot vērā jūsu finansiālos apstākļus, tā var izmaksāt kompensāciju lieciniekam, lai segtu nepieciešamās ceļa un uzturēšanās izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar laika zaudējumu (Procesuālā kodeksa 36. nodaļas 24. iedaļa). Juridiskām personām ceļa un uzturēšanās izdevumu kompensācija saistībā ar ierašanos tiesā nav pieejama.

Lapas augšmalaLapas augšmala

14. Ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību, vai tā segs visas pārsūdzības, kuras es varētu uzsākt pēc attiecīgā tiesvedības procesa?

Jā.

15. Ja man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību, vai to var atcelt pirms tiesvedības procesa beigām (vai pat pēc tiesvedības procesa)?

Kad tiesas process uzskatāms par slēgtu, jūs, protams, vairs nesaņemsiet juridisko palīdzību. Tāpat juridiskā palīdzība ir jāpārtrauc, ja jūsu aizstāvis, kas sniedz juridisko palīdzību, ir nostrādājis 100 stundas. Tomēr tiesa var lemt par to, ka juridiskā palīdzība ir jāturpina.

Dažās lietās juridisko palīdzību var pārtraukt pirms termiņa, piemēram, ja jūs nemaksājat juridiskās palīdzības nodevu vai ja esat sniedzis nepareizu informāciju un juridiskā palīdzība netiktu piešķirta, ja jūs būtu sniedzis šo informāciju. Vēl viens iemesls juridiskās palīdzības pārtraukšanai ir tas, ka jūsu aizstāvis, kas sniedz juridisko palīdzību, ir nostrādājis 100 stundas un tiesa nav lēmusi par juridiskās palīdzības turpināšanu.

16. Turpmāka informācija

Gan jūs, gan Valsts tiesu administrācija var pārsūdzēt lēmumu nesniegt juridisko palīdzību. Ja šo lēmumu ir pieņēmusi tiesa, lēmumu var pārsūdzēt tādā pašā veidā kā jebkuru citu lēmumu. Kad tiesa paziņos jums par savu lēmumu rakstiski, tā jūs informēs arī par to, kā jūs lēmumu varat pārsūdzēt. Ja lēmumu pieņēma juridiskās palīdzības iestāde, pārsūdzība jāiesniedz Juridiskās palīdzības valdei.

Cita informācija

Plašāku informāciju par Zviedrijas juridiskās palīdzības sistēmu un iesnieguma veidlapas var saņemt Valsts tiesu administrācijā šādā adresē:

Domstolsverket

S-551 81 JÖNKÖPING

www.dom.se svenska

Tālrunis: + 46-36-15 53 00

Fakss: + 46-36-16 57 21

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Zviedrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 02-03-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste