Europa-Kommissionen > ERN > Retshjælp > Sverige

Seneste opdatering : 24-03-2005
Printervenlig version Føj til favoritter

Retshjælp - Sverige

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem? 1.
2. Hvad er retshjælp? 2.
3. Hvem kan få retshjælp? 3.
4. Bevilges der retshjælp til alle tvister? 4.
5. Findes der en særlig procedure i hastesager? 5.
6. Hvor fås ansøgningsskemaet? 6.
7. Hvilke dokumenter skal du vedlægge ansøgningen? 7.
8. Hvor skal ansøgningen sendes hen? 8.
9. Hvordan får du at vide, om du har fået bevilget retshjælp? 9.
10. Hvad skal du gøre, hvis du får bevilget retshjælp? 10.
11. Hvem vælger din advokat, hvis du får bevilget retshjælp? 11.
12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger? 12.
13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis gratis retshjælp? 13.
14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel anke af dommen? 14.
15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning? 15.
16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp? 16.

 

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem?

I Sverige er selve retssagen gratis med undtagelse af et ansøgningsgebyr, der på nuværende tidspunkt er på 450 SEK (ca. 47 EUR).

Hvis du får bevilget retshjælp, betaler staten dette gebyr.

2. Hvad er retshjælp?

I civilretlige sager findes der følgende former for retslig bistand:
 • Rådgivning
 • Retshjælp
Begge former er omfattet af lov nr. 1619 af 1996 om retshjælp.

3. Hvem kan få retshjælp?

Rådgivning

Alle - fysiske personer, foreninger, virksomheder m.fl. - kan få rådgivning i forbindelse med alle retlige forhold.

Det kan være en advokat eller en assisterende jurist på et advokatkontor. Der kan ydes rådgivning i op til to timer, som kan foregå ad flere omgange. Der opkræves et gebyr for rådgivningen, på nuværende tidspunkt 1 162 SEK (ca. 120 EUR) i timen. Hvis den, der får rådgivning, ikke har de økonomiske midler til at betale dette gebyr, kan det halveres. Børn, der får rådgivning, skal normalt ikke betale herfor. Hvis gebyret reduceres, får den advokat eller jurist, der forestår rådgivningen, det resterende beløb af staten.

Retshjælp

Det er kun fysiske personer, der kan få retshjælp, dvs. at erhvervsdrivende selskaber, foreninger m.fl. ikke kan få denne form for bistand. I visse tilfælde kan der selv i forbindelse med dødsboer bevilges retshjælp. Alle EU-borgere har samme rettigheder som svenske statsborgere for så vidt angår retshjælp.

TopTop

Der kan bevilges retshjælp til de fleste retlige problemer (se under punkt 4).

For at få retshjælp skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Du skal have fået mindst én times rådgivning.
 2. Du må ikke have en indkomst, der overstiger en bestemt økonomisk grænse, som på nuværende tidspunkt er på 260 000 SEK (ca. 27 375 EUR). Ved beregningen af ansøgerens indkomst tages der hensyn til alle økonomiske forhold, f.eks. underholdsbidrag til børn, formue og gæld.
 3. Du skal have brug for anden juridisk bistand end rådgivning, og det skal ikke være muligt at dække dette behov på anden vis.
 4. For så vidt angår sagens art og betydning, sagsgenstandens værdi og omstændighederne i øvrigt skal det anses for rimeligt, at staten bidrager til omkostningerne.
 5. Hvis du har - eller burde have haft - en retshjælpsforsikring, skal den i første omgang anvendes.

4. Bevilges der retshjælp til alle tvister?

Rådgivning

Som nævnt under punkt 3 kan der ydes rådgivning til alle retlige problemer.

Der kan f.eks. gives oplysninger og råd om følgende:

 • bestemmelser vedrørende ægteskab og andre samlivsformer
 • bestemmelser vedrørende skilsmisse
 • underholdsbidrag
 • testamente og arv
 • køb og aftaler
Retshjælp

Som nævnt under punkt 3 kan der bevilges retshjælp til de fleste retslige problemer, men der findes visse undtagelser. Der kan f.eks. ikke bevilges retshjælp i forbindelse med sager, hvor der kan være tale om at beskikke en forsvarer eller en juridisk rådgiver. Hvis du har været udsat for en forbrydelse, kan der i visse tilfælde beskikkes en rådgiver til skadelidte (se lov nr. 609 af 1988 om målsägandebiträde). Denne ydelse er gratis. En af rådgiverens opgaver er at hjælpe dig med at anlægge et civilt søgsmål som følge af forbrydelsen, f.eks. for at opnå skadeserstatning. Hvis du får beskikket en rådgiver til skadelidte, kan du ikke samtidig få bevilget retshjælp.

TopTop

I nogle sager stilles der særlige krav for at få bevilget retshjælp. Der kan f.eks. være tale om retssager, der finder sted i udlandet, eller hvor sagsbeløbet ikke overstiger 18 950 SEK (ca. 1 995 EUR).

5. Findes der en særlig procedure i hastesager?

Der findes ingen særlig procedure i forbindelse med situationer, hvor det kræves, at ansøgningen om retshjælp straks behandles. Til gengæld kræves det i henhold til de almindelige procesretlige principper, at en tvist eller en sag behandles så hurtigt som muligt.

6. Hvor fås ansøgningsskemaet?

Domstolsverket (domstolsadministrationen) har udarbejdet et forenklet ansøgningsskema med oplysninger om, hvordan det skal udfyldes. Skemaet fås hos såvel Rättshjälpsmyndigheten og retterne som Domstolsverket sv.

7. Hvilke dokumenter skal du vedlægge ansøgningen?

Som nævnt under punkt 6 kan du fra bl.a. Domstolsverket få et forenklet ansøgningsskema, som også indeholder oplysninger om, hvordan det skal udfyldes. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Domstolsverket.

En ansøgning om retshjælp skal bl.a. indeholde oplysninger om det retlige problem, om retssagen eventuelt vil blive gennemført i udlandet, om ansøgeren har modtaget rådgivning i forbindelse med sagen, og om den pågældende har eller har haft en retshjælpsforsikring, som dækker sagen, samt oplysninger om ansøgerens økonomiske situation og andre forhold. Sidstnævnte oplysninger skal anføres på et skema, der fås hos Domstolsverket.

TopTop

Det er ikke nødvendigt at vedlægge andre dokumenter. Det kan dog være hensigtsmæssigt at vedlægge dokumentation for de anførte oplysninger.

8. Hvor skal ansøgningen sendes hen?

Ansøgningen skal sendes til den ret eller myndighed, der skal behandle den.

Hvis et søgsmål eller en sag i tilknytning til dit retlige problem er ved at blive behandlet ved retten, er det retten, der skal behandle ansøgningen om retshjælp. Ellers er det Rättshjälpsmyndigheten, der træffer beslutning om, hvorvidt der skal bevilges retshjælp eller ej.

9. Hvordan får du at vide, om du har fået bevilget retshjælp?

Rättshjälpsmyndigheten eller den ret, der behandler ansøgningen om retshjælp, vil skriftligt informere ansøgeren om den beslutning, myndighederne eller retten har truffet.

10. Hvad skal du gøre, hvis du får bevilget retshjælp?

Hvis du får bevilget retshjælp, får du samtidig udpeget en juridisk rådgiver. Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig til ham eller hende.

11. Hvem vælger din advokat, hvis du får bevilget retshjælp?

Opgaven som juridisk rådgiver kan varetages af en advokat, en assisterende jurist eller en anden hensigtsmæssig person, der kan påtage sig opgaven. Hvis du selv har foreslået en hensigtsmæssig person, vil han eller hun blive valgt, hvis dette ikke i betydelig grad øger sagsomkostningerne, eller hvis der intet særligt forhold er til hinder herfor.

12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger?

Når der er bevilget retshjælp, betaler staten følgende omkostninger:
 1. Godtgørelse af salæret til den juridiske rådgiver i højst 100 timer, medmindre retten beslutter andet.
 2. Forskellige omkostninger i forbindelse med bevisførelse ved en almindelig ret, Arbetsdomstolen og Marknadsdomstolen.
 3. Omkostninger til undersøgelser for navnlig at forsvare dine rettigheder, op til højst 10 000 SEK (ca. 1 053 EUR).
 4. Omkostning til mægling i medfør af kapitel 42, § 17, i den svenske retsplejelov (rättegångsbalken).
 5. Ansøgnings- og ekspeditionsomkostninger samt udgifter til fuldbyrdelse af retsafgørelser.
Du skal derimod selv dække omkostninger, der ikke er omfattet af retshjælpen. Der er dog mulighed for at få disse omkostninger refunderet af den tabende part, hvis du vinder sagen.

Hvis du får bevilget retshjælp, skal du bidrage til omkostningerne ved at betale et retshjælpsgebyr. Dette gebyr beregnes som en procentdel af omkostningerne til din juridiske rådgiver. Gebyrordningen er opdelt i seks trin afhængig af din indkomst, der svarer til seks indkomsttrin. Procentsatserne varierer fra mellem 2 % og 40 %. Det besluttes på grundlag af din økonomiske situation, hvilket trin du skal indplaceres på. For at beregne dette tages der udgangspunkt i din årsindkomst, forsørgerpligt og formue. Retshjælpsgebyret betales løbende til den juridiske rådgiver i takt med, at omkostningerne opstår.

TopTop

13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis gratis retshjælp?

Hvis du får bevilget retshjælp, har du adgang til alle ydelser under den svenske retshjælpsordning (se under punkt 12). Det er således ikke muligt at få bevilget delvis retshjælp.

Der er dog ud over retshjælpsordningen mulighed for at få økonomisk støtte til bestemte sagsomkostninger, nemlig rejseudgifterne for at møde i retten og udgifterne til indkaldelse af vidner. Hvis du er part i en tvist eller sag og blive bedt om at møde i retten, kan du således få rejse- og opholdsudgifterne betalt af staten, hvis disse forekommer at være rimelige (kapitel 11, § 6, i retsplejeloven). Derudover kan staten, hvis din økonomiske situation kan begrunde det, betale indkaldte vidner en kompensation til dækning af rejse- og opholdsudgifter samt for tab af tid (kapitel 36, § 24, i retsplejeloven). Juridiske personer, der indkaldes for retten, har ikke mulighed for at få refunderet rejse- og opholdsudgifter.

14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel anke af dommen?

Ja.

15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning?

Når retssagen er afsluttet, ophører retshjælpen. Som regel sker det også, når den juridiske rådgiver har arbejdet i 100 timer. Retten kan dog beslutte, at retshjælpen skal fortsætte.

I nogle tilfælde kan retshjælpen også ophøre inden. Det sker f.eks., hvis du ikke betaler retshjælpsgebyret eller er fremkommet med forkerte oplysninger og ikke ville have fået retshjælp, hvis du havde fremlagt de korrekte oplysninger. En anden grund kan være, at den juridiske rådgiver har arbejdet i 100 timer, og retten ikke har truffet beslutning om, at retshjælpen skal fortsætte.

16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp?

Både du og Domstolsverket kan klage over et afslag på retshjælp. Hvis det er en ret, der har truffet beslutningen, klages over beslutningen på samme måde som i forbindelse med andre beslutninger. Når retten giver dig besked om beslutningen, oplyses det også, hvordan du kan klage herover. Hvis det er Rättshjälpsmyndigheten, der har truffet beslutningen, klages der til Rättshjälpsnämnden.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om den svenske retshjælpsordning og ansøgningsskemaer fås på følgende adresse:

Domstolsverket
SE-551 81 JÖNKÖPING
www.dom.se
Tlf. +46 36 15 53 00
Fax +46 36 16 57 21


« Retshjælp - Generelle oplysninger | Sverige - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 24-03-2005

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige