Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Švédsko

Poslední aktualizace: 02-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Švédsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je obvykle hradí? 1.
2. Co je právní pomoc? 2.
3. Mám nárok na právní pomoc? 3.
4. Lze získat právní pomoc u všech sporů? 4.
5. Existuje zvláštní postup v naléhavých případech? 5.
6. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc? 6.
7. Which documents should I attach to my request for legal aid? 7.
8. Kde mám svou žádost o právní pomoc zaregistrovat? 8.
9. Jak se dozvím, zda mám nárok na získání právní pomoci, nebo ne? 9.
10. Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat? 10.
11. Vem utser min advokat om jag beviljas rättshjälp? 11.
12. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje to všechny náklady na mé soudní řízení? 12.
13. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady? 13.
14. Om jag har beviljats rättshjälp, täcks då ev överklaganden? 14.
15. Pokud mám nárok na právní pomoc, může mi být odebrána před skončením soudního řízení (nebo po jeho skončení)? 15.
16. Bližší informace 16.

 

1. Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je obvykle hradí?

Ve Švédsku jsou soudní řízení bezplatná, s výjimkou poplatku za žádost, který v současné době představuje 450 SEK (přibližně 47 EUR).

Pokud máte nárok na právní pomoc, potom tento poplatek za žádost hradí stát.

2. Co je právní pomoc?

V občanskoprávních případech existují dva druhy právní pomoci:

 • právní rada a
 • právní pomoc

Oba druhy právní pomoci se řídí zákonem o právní pomoci (1996:1619).

3. Mám nárok na právní pomoc?

Právní rada

V právních záležitostech smí dostat právní pomoc kdokoli - fyzické osoby, sdružení, společnosti, atd.

Právní radu může poskytnout advokát nebo asistent advokáta v advokátní kanceláři. Poskytnout lze až dvouhodinové právní poradenství, které může být rozděleno do několika konzultací. Za právní radu se platí poplatek, který v současnosti představuje 1 162 SEK (přibližně 120 EUR). Nemá-li osoba, které byla poskytnuta právní rada, dostatečné finanční prostředky, lze tento poplatek snížit o polovinu. Je-li osobou, které byla poskytnuta právní rada, dítětem, potom tato osoba obvykle nemusí platit žádný poplatek. Je-li poplatek snížen, obdrží právník vyrovnání od státu.

Právní pomoc

Právní pomoc je k dispozici pouze fyzickým osobám, tj. společnosti, sdružení, atd. na ni nemají nárok. Za určitých okolností mají však na právní pomoc nárok případy související s nemovitým majetkem zemřelých osob. Státní příslušníci všech členských států EU mají stejná práva na právní pomoc jako občané Švédska.

NahoruNahoru

Právní pomoc lze poskytnout ve většině právních záležitostí (viz otázku 4 níže).

Abyste měli na právní pomoc nárok, musíte splnit určité podmínky:

 1. Musela vám být poskytnuta alespoň hodinová právní rada.
 2. Váš příjem nesmí překračovat finanční hranici, která je v současnosti stanovena na 260 000 SEK (přibližně 27 375 EUR). Při stanovování příjmů žadatele se přihlíží k jeho celkové ekonomické situaci, například ke všem výdajům na výživu dětí, k majetku nebo dluhům.
 3. Musíte potřebovat pomoc právníka nad rámec poskytnuté právní rady, přičemž tuto potřebu není možno naplnit žádným jiným způsobem.
 4. V závislosti na povaze a významu případu, hodnotě předmětu sporu a celkových okolnostech se může mít za to, že je vhodné, aby stát přispěl na úhradu nákladů.
 5. Máte-li, nebo pokud byste měli mít pojištění na právní ochranu, bude nejdříve využito tohoto pojištění.

4. Lze získat právní pomoc u všech sporů?

Právní rada

Jak je uvedeno v odpovědi 3 výše, je právní rada k dispozici ve všech právních záležitostech. Můžete například získat informace a radu týkající se:

 • pravidel pro manželství a jiné formy soužití
 • pravidel pro rozvod
 • výživného na dítě
 • posledních vůlí a dědictví
 • koupí a smluv

Právní pomoc

Jak je uvedeno v odpovědi 3 výše, lze právní pomoc, kromě několika výjimek, udělit ve většině právních záležitostí. Nelze ji například udělit v záležitostech, kdy lze jmenovat veřejného obhájce nebo veřejného právního zástupce. Stal-li jste se obětí trestného činu, může být v některých případech jmenován „právní zástupce pro poškozené strany“ (viz zákon o právních zástupcích pro poškozené strany 1988:609). Právní zastoupení tohoto druhu je plně bezplatné. Jedním z úkolů právního zástupce pro poškozené strany je pomoci vám zahájit občanskoprávní řízení v souvislosti s trestným činem, např. nárok na náhradu škody. Jestliže vám byl určen právní zástupce pro poškozené strany, nemůže vám být poskytnuta i právní pomoc.

NahoruNahoru

V některých případech musí být pro poskytnutí právní pomoci zvláštní odůvodnění - například řízení probíhající v zahraničí nebo případy, kdy hodnota nároku jasně nepřesáhne 18 950 SEK (přibližně 1195 EUR).

5. Existuje zvláštní postup v naléhavých případech?

Pro situace, které vyžadují okamžité zpracování žádosti o právní pomoc, neexistuje žádný zvláštní postup. Obecné procesní principy však vyžadují, aby byly případ nebo záležitost vyřízeny co nejrychleji.

6. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc?

Národní správa soudů připravila jednoduchý formulář žádosti obsahující pokyny pro jeho vyplnění. Kopii formuláře lze získat buď na Úřadě pro právní pomoc nebo u soudu. O formulář můžete požádat Národní správu soudů svenska.

7. Which documents should I attach to my request for legal aid?

Jak je uvedeno v odpovědi 6 výše, mohou vám různé orgány, včetně Národní správy soudů, poskytnout jednoduchý formulář žádosti obsahující pokyny pro jeho vyplnění. Pro bližší informace, prosím, kontaktujte Národní správu soudů.

Žádost o právní pomoc by měla mimo jiné obsahovat informace o právní záležitosti, které se žádost týká, zda by se mohlo řízení konat v zahraničí, zda jste v souvislosti s případem získali právní radu, zda má máte nebo jste měli uzavřeno pojištění pro právní ochranu, které by záležitost krylo, a informace o vaší finanční a jiné situaci. Tyto informace by měly být uvedeny na formuláři, který lze získat u Národní správy soudů.

NahoruNahoru

Není potřeba přikládat žádné jiné formuláře. Mohlo by být však vhodné připojit všechny doklady na podporu informací, které jste uvedli.

8. Kde mám svou žádost o právní pomoc zaregistrovat?

Žádosti o právní pomoc by měly být zaslány soudu nebo úřadu, který je příslušný pro posouzení vaší žádosti.

Jestliže má být případ nebo záležitost pro soudní řízení vyslyšena před soudem, musí žádost o právní pomoc posoudit soud. V jiných případech o poskytnutí právní pomoci rozhoduje Úřad pro právní pomoc.

9. Jak se dozvím, zda mám nárok na získání právní pomoci, nebo ne?

Úřad pro právní pomoc nebo soud, který posuzuje vaši žádost o právní pomoc, vás bude o svém rozhodnutí informovat písemně.

10. Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Je-li vám poskytnuta právní pomoc, bude zároveň ustanoven právní poradce. Měli byste ho proto kontaktovat, aby vám poskytnul bližší informace.

11. Vem utser min advokat om jag beviljas rättshjälp?

Jako váš právní poradce může být jmenován advokát, asistent advokáta nebo jiná vhodná osoba. Navrhli-li jste vhodnou osobu sami, může být tato osoba jmenována, pokud by to významným způsobem nezvýšilo náklady na případ, nebo pokud neexistuje žádný zvláštní důvod, proč tuto osobu nejmenovat.

12. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje to všechny náklady na mé soudní řízení?

Jakmile je právní pomoc poskytnuta, stát hradí následující náklady:

NahoruNahoru

 1. Poplatky za právního poradce ve výši maximálně 100 hodin, pokud soud nerozhodne jinak.
 2. Přiměřené náklady na předložení důkazů před soudem, pracovním soudem a obchodním soudem.
 3. Náklady na šetření, které jsou přiměřeně požadovány na ochranu vašich práv, až do maximální výše 10 000 SEK (přibližně 1 053 EUR).
 4. Náklady na mediaci v souladu s oddílem 17 kapitoly 42 Soudního řádu.
 5. Poplatky za žádost a její vyřízení a náklady na výkon rozhodnutí.

Proto nesete odpovědnost za veškeré výdaje, na které se nevztahuje právní pomoc. Jestliže však v případ vyhrajete, je možné získat náhradu těchto výdajů od protistrany.

Je-li vám poskytnuta právní pomoc, budete muset přispět na náklady prostřednictvím poplatku za právní pomoc. Tento poplatek představuje určité procento nákladů na vašeho právního poradce. Systém poplatků má šest úrovní v závislosti na vašem příjmu. Tyto úrovně jsou vyjádřeny v daňovém základu vašeho pevného příjmu. Procentuální rozpětí pro různé daňové základy se pohybuje od 2 % do 40 %. O příjmové třídě, ve které se nacházíte, a tedy o procentu, které musíte zaplatit, se rozhoduje na základě vaší finanční situace. Výpočet ekonomického základu vychází z vašeho ročního příjmu, vyživovacích povinností a jmění. Poplatky za právní pomoc musíte vašemu právnímu poradci platit průběžně tak, jak náklady vznikají.

13. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady?

Je-li vám poskytnuta právní pomoc, máte přístup ke všem výhodám švédského systému právní pomoci (viz odpověď 12 výše). Proto není možné získat právní pomoc pouze na jednu určitou část.

NahoruNahoru

Na druhou stranu je možné kromě právní pomoci získat finanční pomoc na určité výdaje v souvislosti se soudním řízením, zejména na cestovní výdaje pro dostavení se k soudu a výdaje svědka předvolaného před soud. Jste-li tedy stranou případu nebo právní záležitosti a byl jste předvolán před soud, může vám cestovní výdaje a výdaje na stravu nahradit stát, pokud je považuje za přiměřené (kapitola 11, oddíl 6 Soudního řádu). Stát může také, je-li to přiměřené s přihlédnutím na vaši finanční situaci, nahradit svědkovi nezbytné náklady na dopravu a stravu a za ztrátu času (kapitola 36, oddíl 24 Soudního řádu). Náhrada výdajů na dopravu a stravu v souvislosti s předstoupením před soud není k dispozici právnickým osobám.

14. Om jag har beviljats rättshjälp, täcks då ev överklaganden?

Ano.

15. Pokud mám nárok na právní pomoc, může mi být odebrána před skončením soudního řízení (nebo po jeho skončení)?

Právní pomoc přestanete samozřejmě dostávat, jakmile se soudní řízení považuje za uzavřené. Pravidlem je, že poskytování právní pomoci je ukončeno, jestliže váš právní poradce odpracoval 100 hodin. Soud však smí rozhodnout, že právní pomoc musí pokračovat.

V určitých případech může být právní pomoc ukončena také předčasně - například pokud neplatíte poplatky za právní pomoc nebo pokud jste poskytnul nesprávné informace a právní pomoc by v případě poskytnutí správných informací nebyla poskytnuta. Dalším důvodem, kdy může být poskytování právní pomoci ukončeno dříve, je, že váš právní poradce odpracoval 100 hodin a soud nerozhodl o pokračování právní pomoci.

16. Bližší informace

Proti rozhodnutí neposkytnout právní pomoc se můžete odvolat vy a Národní správa soudů. Přijal-li toto rozhodnutí soud, lze se proti němu odvolat stejně jako proti jiným rozhodnutím. Když vás soud písemně informuje o svém rozhodnutí, uvádí také, jak se lze proti němu odvolat. Pokud rozhodl Úřad pro právní pomoc, musí být odvolání podáno u Komise pro právní pomoc.

Bližší informace

Bližší informace o švédském systému právní pomoci a formuláře žádosti lze získat od Národní správy soudů na následující adrese:

Domstolsverket

S-551 81 JÖNKÖPING

www.dom.se svenska

Tel. + 46-36-15 53 00

Fax: + 46-36-16 57 21

« Právní pomoc - Obecné informace | Švédsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 02-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království