Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Slovensko

Posledná úprava: 26-05-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Slovensko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy konania a kto ich bežne platí? 1.
2. Čo znamená pojem „právna pomoc“? 2.
3. Mám nárok na podporu formou právnej pomoci? 3.
4. Môžem získať právnu pomoc pre všetky druhy konaní? 4.
5. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady? 5.
6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Aké písomnosti musím pripojiť k mojej žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. Kde musím zaregistrovať svoju žiadosť o poskytnutie právnej pomoci? 8.
9. Akým spôsobom budem informovaný o tom, či spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci alebo nie? 9.
10. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, čo musím urobiť? 10.
11. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, kto mi vyberie právnika? 11.
12. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci pokryje trovy celého súdneho konania? 12.
13. Ak spĺňam podmienky na priznanie len čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí zvyšné trovy konania? 13.
14. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, pokryje aj akékoľvek preskúmanie, odvolanie, ktoré by som urobil následne po súdnom konaní? 14.
15. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, môže mi byť odobratá počas súdneho konania (alebo aj po skončení konania)? 15.
16. Ak nespĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, môžem sa odvolať proti rozhodnutiu o nepriznaní právnej pomoci? 16.

 

1. Aké sú trovy konania a kto ich bežne platí?

Trovy konania sú najmä hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, vrátane súdneho poplatku, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov, odmena notára za vykonávané úkony súdneho komisára a jeho hotové výdavky, odmena správcu dedičstva a jeho hotové výdavky, tlmočné a odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát.

Každý účastník platí trovy konania, ktoré vznikajú jemu osobne, a trovy svojho zástupcu. Spoločné trovy platia účastníci podľa pomeru účastníctva na veci a na konaní.

Ak bol účastníkovi ustanovený za zástupcu advokát, platí jeho hotové výdavky a odmenu za zastupovanie štát.

V konaní o dedičstve platí odmenu notára a jeho hotové výdavky dedič, ktorý nadobudol dedičstvo, ktoré nie je predĺžené, ak je niekoľko dedičov, platia tieto trovy podľa vzájomného pomeru čistej hodnoty ich dedičských podielov. V ostatných prípadoch platí tieto trovy štát.

2. Čo znamená pojem „právna pomoc“?

Tento pojem vymedzuje zákon číslo 327/2005 Z. z.o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona číslo 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona číslo 8/2005 Z. z. – zákon nadobudne účinnosť 1. januárom 2006 - (ďalej len „citovaný zákon “) v § 4 písm. a) takto: Právnou pomocou je poskytovanie právnych služieb osobe oprávnenej podľa tohto zákona v súvislosti s uplatňovaním jej práv, ktoré zahŕňajú najmä právne poradenstvo, pomoc pri mimosúdnych konaniach, spisovanie podaní na súdy, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

HoreHore

3. Mám nárok na podporu formou právnej pomoci?

Za podmienok ustanovených citovaným zákonom sa právna pomoc vo vnútroštátnych sporoch poskytuje všetkým fyzickým osobám, v cezhraničných sporoch iba fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na území členského štátu (ide o členské štáty Európskej únie, okrem Dánska).

Oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorej bol po preukázaní splnenia podmienok podľa § 6 citovaného zákona priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci právoplatným rozhodnutím Centra právnej pomoci (ďalej len „centrum“).

Zahraničnou oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené citovaným zákonom na vznik nároku na poskytnutie právnej pomoci v cezhraničnom spore a tento nárok jej bol priznaný právoplatným rozhodnutím centra.

Tuzemskou oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a žiada o poskytnutie právnej pomoci v inom členskom štáte, v ktorom príslušný súd koná o cezhraničnom spore.

4. Môžem získať právnu pomoc pre všetky druhy konaní?

Podľa citovaného zákona možno získať právnu pomocv občianskoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach, rodinnoprávnych veciach (tzv. „vnútroštátne spory“) V cezhraničných sporoch sa právna pomoc podľa citovaného zákona poskytuje v občianskoprávnych veciach, rodinnoprávnych veciach a v obchodnoprávnych veciach.

5. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady?

Áno, ak žiadateľ, u ktorého hrozí nebezpečenstvo zmeškania lehoty, môže zároveň so žiadosťou požiadať centrum o predbežné poskytnutie právnej pomoci. O predbežnom poskytnutí právnej pomoci centrum rozhodne bez zbytočného odkladu ešte pred rozhodnutím o nároku na poskytnutie právnej pomoci.

HoreHore

6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc?

Písomná žiadosť doložená dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti podáva žiadateľ na tlačive, a to v kancelárii centra príslušnej podľa miesta trvalého bydliska alebo prechodného pobytu žiadateľa.

7. Aké písomnosti musím pripojiť k mojej žiadosti o právnu pomoc?

Musia to byť doklady, preukazujúce skutočnosti uvedené v žiadosti, ďalej doklady preukazujúce, že sa žiadateľ nachádza v stave materiálnej núdze (tieto nesmú byť staršie ako tri mesiace).

8. Kde musím zaregistrovať svoju žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

V kancelárii centra príslušnej podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa.

9. Akým spôsobom budem informovaný o tom, či spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci alebo nie?

Rozhodnutím centra o podanej žiadosti v lehote 30 dní od doručenia žiadosti.

10. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, čo musím urobiť?

Žiadateľ musí na výzvu centra uzavrieť dohodu o poskytovaní právnej pomoci priamo s centrom alebo s určeným advokátom a udeliť plnomocenstvo na úkony súvisiace s poskytovaním právnej pomoci centru alebo určenému advokátovi.

11. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, kto mi vyberie právnika?

V rozhodnutí, ktorým sa priznáva nárok naposkytnutie právnej pomoci, centrum určí advokáta na zastupovanie oprávnenej osoby pred súdom, ak je to potrebné na ochranu jej záujmov.

HoreHore

12. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci pokryje trovy celého súdneho konania?

V tejto súvislosti treba poukázať na ustanovenie § 4 písm. a) citovaného zákona.

13. Ak spĺňam podmienky na priznanie len čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí zvyšné trovy konania?

Rozhodnutím centra sa priznáva buď nárok na poskytnutie právnej pomoci, alebo sa nárok na priznanie právnej pomoci nepriznáva.

14. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, pokryje aj akékoľvek preskúmanie, odvolanie, ktoré by som urobil následne po súdnom konaní?

Právna pomoc sa poskytuje aj v konaní o opravných prostriedkoch a v konaní o výkon rozhodnutia.

15. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, môže mi byť odobratá počas súdneho konania (alebo aj po skončení konania)?

Podmienky odňatia poskytovania právnej pomoci upravuje citovaný zákona v § 14: Centrum rozhodne o odňatí poskytovania právnej pomoci ak oprávnená osoba neposkytuje centru alebo určenému advokátovi potrebnú súčinnosť, ak sa v priebehu poskytovania právnej pomoci zmenia príjmové a majetkové pomery oprávnenej osoby a tá už ďalej nespĺňa podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. a) na trvanie nároku na poskytovanie právnej pomoci, ďalej ak oprávnená osoba do troch mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia o priznaní nároku na poskytovanie právnej pomoci neuzavrie s určeným advokátom dohodu alebo neudelí plnomocenstvo centru alebo určenému advokátovi, ďalej ak vyjde najavo, že nárok na poskytovanie právnej pomoci sa žiadateľovi priznal na základe nepravdivých alebo neúplných údajov, a napokon ak oprávnená osoba nevyhovie výzve podľa § 13 ods. 3 (ide o výzvu centra voči oprávnenej osobe, aby preukázala skutočnosti preukazujúce trvanie nároku na poskytovanie právnej pomoci do ôsmich dní od doručenia výzvy).

16. Ak nespĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, môžem sa odvolať proti rozhodnutiu o nepriznaní právnej pomoci?

Rozhodnutie o nepriznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci musí obsahovať, okrem náležitostí podľa osobitného predpisu (týmto osobitným predpisom je zákon číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov), aj poučenie, že ak sa nezmenia príjmové a majetkové pomery žiadateľa, žiadateľ môže opätovne podať v tej istej veci žiadosť až po uplynutí šiestich mesiacov od vydania rozhodnutia.

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Slovensko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 26-05-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo