Europese Commissie > EJN > Rechtsbijstand > Slowakije

Laatste aanpassing: 21-09-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsbijstand - Slowakije

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen? 1.
2. Wat is rechtsbijstand? 2.
3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand? 3.
4. Kan rechtsbijstand worden verkregen voor alle geschillen? 4.
5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen? 5.
6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen? 6.
7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen? 7.
8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen? 8.
9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 9.
10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 10.
11. Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 11.
12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald? 12.
13. Wie betaalt de overige kosten als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand? 13.
14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel? 14.
15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)? 15.
16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing in beroep gaan? 16.

 

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen?

De proceskosten zijn in principe de kosten van de procespartijen en hun vertegenwoordigers, met inbegrip van griffierechten, gederfde inkomsten van de partijen en hun juridische vertegenwoordigers, de kosten van bewijslevering, het honorarium van de notaris voor de uitvoering van gerechtelijke taken en zijn onkosten, het honorarium van de executeur-testamentair in erfrechtprocedures en zijn onkosten, tolkkosten en het honorarium van de vertegenwoordiger, indien de vertegenwoordiger een advocaat is.

De procespartijen betalen de door henzelf en hun vertegenwoordigers gemaakte proceskosten. Gezamenlijke kosten worden door de partijen betaald naar verhouding van hun betrokkenheid bij de zaak en de procedures.

Indien aan een partij een vertegenwoordiger wordt toegevoegd, neemt de overheid de onkosten en het honorarium van de vertegenwoordiger voor haar rekening.

In erfrechtprocedures worden het honorarium en de onkosten van de notaris betaald door de erfgenaam, behalve als het een insolvente nalatenschap betreft. Indien er meerdere erfgenamen zijn, betalen zij deze kosten naar verhouding van de nettowaarde van hun deel van de nalatenschap. In overige gevallen worden deze kosten door de overheid gedragen.

2. Wat is rechtsbijstand?

De betekenis van het begrip 'rechtsbijstand' is vastgelegd in Wet nr. 327/2005 betreffende de verlening van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen (Rechtsbijstandwet) tot wijziging van Wet nr. 586/2003 betreffende de advocatuur en Wet nr. 455/1991 betreffende handelsactiviteiten (Handelswet), zoals gewijzigd bij Wet nr. 8/2005, die op 1 januari 2006 in werking is getreden. In § 4, onder a) van de Rechtsbijstandwet staat: "rechtsbijstand houdt in de verlening van juridische diensten aan personen die daarvoor krachtens deze wet in aanmerking komen in verband met de uitoefening van hun rechten, en bestaat hoofdzakelijk in juridisch advies, bijstand bij buitengerechtelijke procedures, opstelling van aan de rechtbank over te leggen stukken, vertegenwoordiging bij de rechtbank en de verrichting van handelingen in verband daarmee, alsmede de volledige of gedeeltelijke betaling van de betreffende kosten".

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Mits voldaan wordt aan de in de Rechtsbijstandwet neergelegde voorwaarden, kan rechtsbijstand in het geval van binnenlandse geschillen worden verleend aan alle natuurlijke personen. In geval van grensoverschrijdende geschillen kan rechtsbijstand alleen worden verleend aan natuurlijke personen met een woon- of verblijfplaats in een lidstaat (d.w.z. alle lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van Denemarken).

‘in aanmerking komende personen’ zijn natuurlijke personen waarvan het Centrum voor rechtsbijstand (Centrum právnej pomoci), op grond van bewijs dat zij voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in § 6 van de Rechtsbijstandwet, bij geldig besluit heeft vastgesteld dat zij recht hebben op rechtsbijstand.

‘buitenlandse in aanmerking komende personen’ zijn natuurlijke personen die voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Rechtsbijstandwet in verband met het recht op rechtsbijstand in een grensoverschrijdend geschil en waarvan het Centrum voor rechtsbijstand bij geldig besluit heeft vastgesteld dat zij recht hebben op rechtsbijstand.

‘binnenlandse in aanmerking komende personen’ zijn natuurlijke personen met een woon- of verblijfplaats in Slowakije die verzoeken om rechtsbijstand in een andere lidstaat, waar de bevoegde rechtbank het grensoverschrijdende geschil behandelt.

4. Kan rechtsbijstand worden verkregen voor alle geschillen?

Krachtens de Rechtsbijstandwet kan rechtsbijstand (in zogenoemde "binnenlandse geschillen") worden verleend in burgerlijke, arbeids- en familiezaken, terwijl rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen kan worden verleend in burgerlijke, familie- en handelszaken.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen?

Ja, als een aanvrager het risico loopt een termijn te overschrijden, kan hij het Centrum voor rechtsbijstand bij het indienen van zijn aanvraag verzoeken om de verlening van voorlopige rechtsbijstand. Het Centrum voor rechtsbijstand neemt dan onmiddellijk een besluit over de verlening van de voorlopige rechtsbijstand alvorens een besluit te nemen over de vraag of de aanvrager daadwerkelijk recht heeft op rechtsbijstand.

6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen?

Aanvragers moeten hun verzoek om rechtsbijstand schriftelijk indienen door middel van een formulier dat verkrijgbaar is bij het kantoor van het Centrum voor rechtsbijstand in hun woon- of verblijfplaats en dienen documenten bij te voegen ter staving van de feiten waarnaar in het verzoek wordt verwezen.

7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen?

De vereiste documenten zijn documenten ter staving van de feiten waarnaar in het verzoek wordt verwezen en documenten (van ten hoogste drie maanden oud) waaruit blijkt dat de aanvrager beschikt over onvoldoende financiële middelen.

8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen?

Bij het kantoor van het Centrum voor rechtsbijstand in de woon- of verblijfplaats van de aanvrager.

9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Het Centrum voor rechtsbijstand neemt hierover binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek een besluit.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Indien het verzoek door het Centrum voor rechtsbijstand wordt goedgekeurd, moet de aanvrager een rechtsbijstandovereenkomst sluiten met het Centrum of met de toegevoegde advocaat en hen machtigen om handelingen te verrichten in het kader van de te verlenen rechtsbijstand.

11. Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Indien dit noodzakelijk is om de belangen van de in aanmerking komende persoon te behartigen, voegt het Centrum voor rechtsbijstand hem door middel van het besluit over het recht op rechtsbijstand een advocaat toe teneinde hem in rechte te vertegenwoordigen.

12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald?

Zie § 4, onder a) van de Rechtsbijstandwet.

13. Wie betaalt de overige kosten als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand?

In het besluit van het Centrum voor rechtsbijstand wordt bepaald dat een aanvrager ofwel recht heeft op rechtsbijstand ofwel dat dit niet het geval is.

14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel?

Er wordt ook rechtsbijstand verleend voor beroeps- en tenuitvoerleggingsprocedures.

15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)?

De omstandigheden waarin rechtsbijstand kan worden ingetrokken, zijn vastgelegd in § 14 van de Rechtsbijstandwet. Het Centrum voor rechtsbijstand kan besluiten tot intrekking van de rechtsbijstand indien: de in aanmerking komende persoon verzuimt naar behoren samen te werken met het Centrum of de toegevoegde advocaat; er zich gedurende de verlening van de rechtsbijstand dusdanige veranderingen voordoen in het inkomen en de financiële situatie van de in aanmerking komende persoon dat hij niet langer voldoet aan de voorwaarde die is vervat in § 6, eerste alinea, onder a), waardoor het recht op rechtsbijstand vervalt; de in aanmerking komende persoon verzuimt een overeenkomst te sluiten met de toegevoegde advocaat of verzuimt het Centrum of de toegevoegde advocaat te machtigen; blijkt dat de aanvrager recht op rechtsbijstand is verleend op basis van onjuiste of onvolledige informatie; of indien de in aanmerking komende persoon verzuimt te voldoen aan het verzoek als bedoeld in § 13, derde alinea (namelijk het verzoek van het Centrum om binnen 8 dagen documenten over te leggen ter staving van de feiten op grond waarvan de in aanmerking komende persoon recht heeft op rechtsbijstand).

16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing in beroep gaan?

Een besluit tot afwijzing van het verzoek om rechtsbijstand moet niet alleen de gegevens bevatten die zijn vastgelegd in Wet nr. 71/1967 (Wetboek van administratieve rechtsvordering), maar het moet aanvragers er ook attent op maken dat zij, behoudens wijzigingen in hun inkomen of financiële situatie, voor dezelfde zaak geen nieuw verzoek mogen indienen tot zes maanden nadat het besluit is genomen.

« Rechtsbijstand - Algemene informatie | Slowakije - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 21-09-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk