Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Španija

Zadnja sprememba: 07-12-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Španija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je brezplačna pravna pomoč? 2.
3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči? 3.
4. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore? 4.
5. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek? 5.
6. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 6.
7. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 7.
8. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 8.
9. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 9.
10. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 10.
11. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika? 11.
12. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka? 12.
13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč? 13.
14. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva? 14.
15. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)? 15.
16. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči? 16.

 

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi?

 • V Španiji je javna pravosodna služba brezplačna. Za to storitev ni treba plačati taks ali dajatev. Vendar so s predložitvijo zadeve sodišču povezani nekateri stroški. Ti vključujejo zlasti:
  • honorarje nižjih odvetnikov in odvetnikov, ki smejo zastopati pred sodiščem,
  • stroške objave obvestil v uradnih listih,
  • varščine pri vložitvi nekaterih pravnih sredstev,
  • honorarje izvedencev.
 • Te stroške mora običajno vnaprej plačati zadevna stranka. Na koncu postopka mora sodišče odločiti, katera stranka na koncu plača stroške; v Španiji se to imenuje „condena en costas“ (nalog za plačilo stroškov), pri tem pa velja načelo, da stroške plača stranka, ki ni uspešna.

2. Kaj je brezplačna pravna pomoč?

V Španiji so do brezplačne pravne pomoči („asistencia jurídica gratuita“) upravičeni posamezniki, ki ne morejo plačati stroškov postopka.

Osebam, ki jim je dodeljena brezplačna pravna pomoč, ni treba plačati naslednjih stroškov:

 1. pravnega svetovanja v predhodnem postopku,
 2. honorarjev nižjih odvetnikov in odvetnikov, ki smejo zastopati pred sodiščem,
 3. stroškov objave obvestil v uradnih listih,
 4. varščin pri vložitvi nekaterih pravnih sredstev,
 5. honorarjev izvedencev.

Poleg tega po sprejetju Zakona št. 16/2005 z dne 18. julija 2005, ki spreminja Zakon o brezplačni pravni pomoči in ga usklajuje z Direktivo 2002/8/ES, ter izključno v čezmejnih sporih prejemnikom brezplačne pravne pomoči ni treba plačati tudi naslednjih stroškov:

Na vrh straniNa vrh strani

 • tolmačenja,
 • prevajanja listin,
 • potnih stroškov, če mora prosilec priti osebno na sodišče,
 • zagovora in zastopanja s strani odvetnika, tudi če prejemniku ni treba osebno priti na sodišče, če tako odredi sodišče, da zagotovi enakost strank.

3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči?

 1. Vsi državljani Skupnosti, ki nimajo dovolj finančnih sredstev (v čezmejnih sporih so upravičene le fizične osebe);
 2. osebe, ki niso državljani Skupnosti, vendar zakonito prebivajo v Španiji ali so upravičene v skladu z mednarodnimi konvencijami (na primer konvencijami o mednarodnih ugrabitvah otrok), pod enakimi pogoji kot državljani Skupnosti;
 3. v delovnopravnih zadevah vsak delojemalec ne glede na njegovo državljanstvo in finančna sredstva;
 4. združenja in ustanove, ki delujejo v javnem interesu.

Oseba ima nezadostna sredstva, če skupni mesečni dohodek te osebe in njene družinske enote ne presega dvakratne nacionalne minimalne plače („salario mínimo interprofesional“), ki jo vsako leto določi vlada. Leta 2005 je bila minimalna plača 513 EUR na mesec. V čezmejnih sporih je lahko oseba upravičena do brezplačne pravne pomoči, tudi če njen dohodek presega naveden znesek, če ne more kriti stroškov postopka zaradi razlike med življenjskimi stroški v državi članici prebivališča in Španiji.

4. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore?

Brezplačna pravna pomoč se lahko dodeli za vse pravdne ali nepravdne zadeve, ki vključujejo zneske nad 900 EUR, zajema pa vse postopke, pravna sredstva in izvršitev sodnih odločb. V zadevah, ki vključujejo manjše zneske in pri katerih ni treba uporabiti storitev nižjega odvetnika ali odvetnika, ki sme zastopati pred sodiščem, se lahko dodeli brezplačna pravna pomoč, če ima nasprotna stranka pravnega zastopnika ali če to izrecno zahteva sodnik ali sodišče, da zagotovi enakost strank.

Na vrh straniNa vrh strani

5. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek?

Po proučitvi okoliščin zadeve ali nujnosti zadeve lahko sodnik ali sodišče odloči, da se začasno imenuje nižji odvetnik ali odvetnik, ki sme zastopati pred sodiščem, pri čemer začne ta odločitev veljati takoj. Vendar se lahko ne glede na imenovanje odvetnika brezplačna pravna pomoč zavrne, če zadevna oseba v rednem postopku ne dokaže, da nima dovolj sredstev.

6. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Obrazec je na voljo pri službah za pravno svetovanje (Servicio de orientación jurídica) pri odvetniških zbornicah (Colegios de Abogados), uradih višjih sodnikov (Decanatos) na sodiščih in provincialnih komisijah za brezplačno pravno pomoč (Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita).

V čezmejnih sporih je treba uporabiti obrazec, ki ga je določila Komisija v Odločbi z dne 9. novembra 2004.

7. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Dokumentacijo, v kateri je navedeno:

 1. finančni položaj prosilca in članov njegove družinske enote;
 2. osebne in družinske okoliščine prosilca;
 3. zahtevano pravno varstvo;
 4. natančni podatki o strankah v sporu.

Španija je določila, da je treba v čezmejnih sporih obrazec prošnje izpolniti v španskem jeziku.

8. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči je treba vložiti pri odvetniški zbornici v kraju, v katerem je sodišče, ki je pristojno za odločanje o glavni stvari, ali pri sodišču prve stopnje („Juzgado decano“) v kraju prebivališča prosilca. Odvetniške zbornice so določene kot organi za sprejem prošenj v čezmejnih sporih. Organ izdaje prošnje je odvetniška zbornica v kraju običajnega prebivališča ali stalnega prebivališča prosilca.

Na vrh straniNa vrh strani

Državljani evropskih držav pogodbenic Evropskega sporazuma o prenosu vlog za pravno pomoč lahko vložijo prošnjo pri osrednjem organu, ki ga za to določi njihova država.

Prošnjo je treba vložiti pred začetkom postopka, toženec pa jo mora vložiti pred vložitvijo odgovora na tožbo. Kljub temu lahko tožnik ali toženec vloži prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči pozneje, če dokaže, da se je spremenilo njegovo finančno stanje.

9. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Odvetniška zbornica lahko sprejme začasne odločitve:

 1. obvesti prosilca, da prošnja vsebuje pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti v 10 dneh, sicer se zadeva arhivira;
 2. razglasi prošnjo za nedovoljeno ali neutemeljeno in o tem obvesti komisijo za brezplačno pravno pomoč;
 3. ugotovi, da prošnja izpolnjuje zakonske zahteve, na podlagi tega pa se v 15 dneh imenuje nižji odvetnik in obvesti zbornica odvetnikov, ki smejo zastopati pred sodiščem, da lahko v 3 dneh imenuje odvetnika, ki sme zastopati pred sodiščem; poleg tega odvetniška zbornica predloži prošnjo komisiji za brezplačno pravno pomoč v končno odobritev.

Če odvetniška zbornica ne odgovori v 15 dneh, se lahko prosilec obrne neposredno na komisijo za brezplačno pravno pomoč, ki takoj odloči, ali se začasno imenujeta odvetnik, ki sme zastopati pred sodiščem, in nižji odvetnik, dokler se ne preverijo informacije in listine.

Končno odločitev o dodelitvi brezplačne pravne pomoči mora sprejeti komisija za brezplačno pravno pomoč v 30 dneh od prejema popolne prošnje. Če ne odloči v 30 dneh, se šteje, da sta začasni odločitvi odvetniške zbornice in zbornice odvetnikov, ki smejo zastopati pred sodiščem, potrjeni.

Na vrh straniNa vrh strani

O odločitvi se v treh dneh obvestijo prosilec, odvetniška zbornica, zbornica odvetnikov, ki smejo zastopati pred sodiščem, in sodnik ali sodišče, ki je pristojno za odločanje o zadevi, ali višji član sodišča, če se postopek še ni začel.

10. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

 1. Tožnik mora vložiti prošnjo pred začetkom postopka pri odvetniški zbornici v kraju, v katerem je sodišče, ki je pristojno za odločanje o glavni stvari, ali pri sodišču prve stopnje („Juzgado decano“) v kraju prebivališča tožnika.
 2. Toženec mora vložiti prošnjo pred vložitvijo odgovora na tožbo. Prošnja, ki jo vloži toženec nima odložilnega učinka; vendar lahko sodišče na lastno pobudo ali na zahtevo toženca postopek odloži do odločitve o dodelitvi ali zavrnitvi brezplačne pravne pomoči.

V čezmejnih sporih, v katerih se zahteva brezplačna pravna pomoč za vložitev tožbe v drugi državi članici, se lahko prošnja predloži tudi odvetniški zbornici v kraju običajnega prebivališča ali stalnega prebivališča prosilca (v primeru oseb, ki prebivajo v Španiji in so vključene v spor v drugi državi).

11. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika?

Nižjega odvetnika običajno imenuje odvetniška zbornica po določenem vrstnem redu. Vendar si lahko prosilec izbere drugega nižjega odvetnika, če se ta odpove plačilu.

12. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka?

Brezplačna pravna pomoč krije naslednje stroške:

Na vrh straniNa vrh strani

 1. pravno svetovanje v predhodnem postopku,
 2. honorarje nižjih odvetnikov in odvetnikov, ki smejo zastopati pred sodiščem,
 3. stroške objave obvestil v uradnih listih,
 4. varščine pri vložitvi nekaterih pravnih sredstev,
 5. honorarje izvedencev,
 6. 80-odstotno znižanje stroškov za notarske listine ter potrdila iz zemljiške knjige in trgovinskega registra.

Brezplačna pravna pomoč v čezmejnih sporih krije tudi stroške tolmačenja in prevajanja dokumentov ter potne stroške, če pristojno sodišče meni, da mora prosilec priti osebno na sodišče.

13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč?

Če so ti stroški od dva- do največ štirikrat večji od nacionalne minimalne plače, lahko komisija za brezplačno pravno pomoč v izjemnih primerih dodeli pomoč na podlagi osebnih in družinskih okoliščin prosilca.

V takšnih primerih se komisija sama odloči, katere stroške krije brezplačna pravna pomoč. Stroške postopka, ki jih ne krije brezplačna pravna pomoč, mora kriti stranka sama, dokler sodišče ne odredi, katera stranka jih mora plačati. Če je sodba v škodo nasprotne stranke, se za vse stroške postopka, ki jih je bilo treba plačati z lastnimi sredstvi, terja ta stranka.

Za osebe, ki prebivajo v drugi državi članici EU, se to pravilo uporablja previdno, saj se pri tem upošteva finančni položaj prosilca v državi njegovega prebivališča, s čimer se prepreči, da bi takšna zahteva nanj vplivala negativno.

14. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva?

Brezplačna pravna pomoč zajema vse stopnje sodnega postopka, vključno z vložitvijo pravnih sredstev in izvršitvijo.

Če pa se postopek izvršitve začne več kot dve leti po izdaji pravnomočne sodne odločbe, je treba vložiti novo prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči.

Brezplačna pravna pomoč se lahko uporablja le za postopek, za katerega je dodeljena.

15. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)?

Odločitev o dodelitvi brezplačne pravne pomoči se lahko prekliče, če je prosilec predložil nepravilne ali lažne podatke ali jih je prikril.

Brezplačna pravna pomoč se lahko prekine, če se v treh letih izboljša finančni položaj prejemnika.

V obeh primerih velja splošno pravilo: stroške plača neuspešna stranka.

16. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči?

Pritožba zoper odločitev o zavrnitvi brezplačne pravne pomoči se lahko vloži v pisni obliki pri komisiji za brezplačno pravno pomoč v petih dneh od datuma obvestila o odločitvi. Pritožbo obravnava pristojno sodišče.

Nadaljnje informacije

Kateri so učinki prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči na postopek o glavni stvari?

Če je uveljavljanje pravice povezano z rokom, se z vložitvijo prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči ta rok prekine.

Kdo je odvetnik, ki sme zastopati pred sodiščem („procurador“)?

V Španiji stranke običajno ne sme zastopati nižji odvetnik („abogado“), ampak odvetnik, ki sme zastopati pred sodiščem („procurador“). Odvetniki, ki smejo zastopati pred sodiščem, zastopajo stranko v celotnem postopku.

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Španija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 07-12-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo