Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Španielsko

Posledná úprava: 13-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Španielsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy konania a kto ich zvyčajne platí? 1.
2. Čo znamená pojem „právna pomoc“? 2.
3. Kto môže využívať právnu pomoc? 3.
4. Môžem získať právnu pomoc pre všetky druhy sporov? 4.
5. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady? 5.
6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Aké doklady je potrebné pripojiť k žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. Kde sa podáva žiadosť o právnu pomoc? 8.
9. Ako zistím, či som oprávnený na priznanie právnej pomoci, alebo nie? 9.
10. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, ako mám postupovať? 10.
11. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, kto mi vyberie právneho zástupcu? 11.
12. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, vzťahuje sa to na všetky trovy súdneho konania? 12.
13. Ak som oprávnený na priznanie čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí zvyšné trovy konania? 13.
14. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, bude sa to vzťahovať aj na akékoľvek preskúmanie, ktoré by som mohol vykonať po súdnom konaní? 14.
15. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, môže mi byť odobratá? 15.
16. V prípade, že žiadosť o právnu pomoc bola zamietnutá, môžem sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať? 16.

 

1. Aké sú trovy konania a kto ich zvyčajne platí?

 • V Španielsku je verejná služba justičných orgánov bezplatná. Za použitie tejto služby sa neúčtujú žiadne príspevky alebo poplatky. Ak sa však niekto obráti na súd, zvyčajne je to spojené s určitými výdavkami. Tieto výdavky zahrnujú najmä:
  • honoráre právnych poradcov a advokátov;
  • náklady na uverejňovanie oznámení v úradných vestníkoch;
  • kaucie, ktoré sa vyžadujú pri podávaní určitých opravných prostriedkov;
  • honoráre znalcov.
 • Tieto trovy musí zvyčajne vopred uhradiť dotknutá strana. Na konci procesu musí súd rozhodnúť, ktorá strana má nakoniec znášať trovy; v Španielsku je to známe ako „condena en costas“ (súdny príkaz na úhradu trov konania) a riadi sa zásadou „strana, ktorá prehrala spor, platí“.

2. Čo znamená pojem „právna pomoc“?

V Španielsku majú právo na bezplatnú právnu pomoc („asistencia jurídica gratuita“) tie osoby, ktoré si nemôžu dovoliť hradiť trovy súdneho konania.

Osoby, ktorým sa poskytuje právna pomoc, nemusia platiť tieto trovy:

 1. právne poradenstvo pred začatím konania;
 2. honoráre právnych poradcov a advokátov;
 3. náklady na uverejňovanie oznámení v úradných vestníkoch;
 4. kaucie, ktoré sa vyžadujú pri podávaní určitých opravných prostriedkov;
 5. honoráre znalcov.

Okrem toho, príjemcovia právnej pomoci, a to výhradne v prípade cezhraničných sporov, nemusia na základe novely zákona o právnej pomoci v znení zákona 16/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa prispôsobuje smernici 2002/8/ES, hradiť tieto náklady:

HoreHore

 • tlmočnícke služby;
 • preklad dokumentov;
 • cestovné výdavky, ak sa žiadateľ musí dostaviť osobne;
 • obhajobu právnym zástupcom a zastupovanie žalobcom, a to aj vtedy, ak osobná prítomnosť nie je nutná, pokiaľ to nariadi súd s cieľom zaručiť rovnosť strán.

3. Kto môže využívať právnu pomoc?

 1. všetci občania Spoločenstva, ktorí nemajú dostatočné prostriedky (v prípade cezhraničných sporov sú oprávnení len jednotlivci);
 2. štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú legálny pobyt v Španielsku alebo ktorých nárok sa uznáva v medzinárodných dohodách (ako sú dohovory o medzinárodných únosoch detí), a to na základe tých istých podmienok ako štátni príslušníci Spoločenstva;
 3. vo veciach pracovného práva každá zamestnaná osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť a prostriedky;
 4. združenia a nadácie vo verejnom záujme.

Ak má byť splnená podmienka nedostatočných prostriedkov, váš celkový mesačný príjem vrátane príjmu vašej rodiny nesmie presahovať dvojnásobok vnútroštátnej minimálnej mzdy („salario mínimo interprofesional“), ktorú každoročne stanovuje vláda. V roku 2005 predstavovala minimálna mesačná mzda 513 EUR. V prípade cezhraničných sporov môžete mať nárok na získanie právnej pomoci dokonca aj vtedy, ak je váš zárobok vyšší ako táto suma, pokiaľ nie ste schopní uhradiť trovy konania v dôsledku rozdielov medzi životnými nákladmi v členskom štáte, v ktorom bývate, a v Španielsku.

4. Môžem získať právnu pomoc pre všetky druhy sporov?

Právna pomoc je dostupná pre všetky druhy prípadov, bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú sporné, pokiaľ v nich ide o sumy nad 900 EUR, a vzťahuje sa na všetky konania, opravné prostriedky a výkony rozhodnutí. V prípadoch, v ktorých ide o menšie sumy a služby právneho poradcu alebo advokáta nie sú povinné, možno poskytnúť právnu pomoc, ak má druhá strana právne zastúpenie, alebo ak k tomu výslovne vyzve sudca alebo súd s cieľom zabezpečiť rovnosť strán.

HoreHore

5. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady?

Po zvážení okolností alebo naliehavosti prípadu môže sudca alebo súd nariadiť dočasné ustanovenie právneho poradcu a advokáta s neodkladným účinkom. Napriek tomu, bez toho, aby bolo dotknuté toto ustanovenie, právnu pomoc možno odoprieť, ak dotknutá osoba nepreukáže, že nemá dostatočné prostriedky v súlade s bežným postupom.

6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc?

Formuláre sú k dispozícii na oddeleniach právneho poradenstva (Servicio de orientación jurídica) advokátskych komôr (Colegios de Abogados), v úradoch vyšších sudcov (Decanatos) a na súdoch a v kanceláriách provinčných komisií pre právnu pomoc (Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita).

V prípade cezhraničných sporov sa používa formulár, ktorý stanovila Komisia vo svojom rozhodnutí z 9. novembra 2004.

7. Aké doklady je potrebné pripojiť k žiadosti o právnu pomoc?

Doklady, ktoré preukazujú:

 1. vašu finančnú situáciu a finančnú situáciu príslušníkov vašej rodiny;
 2. vaše osobné a rodinné okolnosti;
 3. požadovanú právnu ochranu;
 4. osobné údaje strán sporu.

V prípade cezhraničných sporov Španielsko uviedlo, že na vyplnenie formulára žiadosti možno použiť španielčinu.

8. Kde sa podáva žiadosť o právnu pomoc?

Žiadosť o právnu pomoc sa podáva v advokátskej komore v mieste sídla súdu, ktorý je príslušný prejednávať hlavnú vec alebo na vyššom súde („Juzgado decano“) v mieste vášho bydliska. Tieto advokátske komory sú určené ako orgán na prijímanie žiadosti v prípade cezhraničných sporov. Orgánom, ktorý vydáva žiadosti, je advokátska komora príslušná podľa miesta zvyčajného pobytu alebo trvalého bydliska žiadateľa.

HoreHore

Štátni príslušníci európskych krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Európskej dohody o odovzdávaní žiadostí o právnu pomoc, môžu podať žiadosť ústrednému orgánu, ktorý na tento účel ich štát určí.

Žiadosť musíte podať pred podaním žaloby alebo, ak ste odporca, v čase podania vyjadrenia odporcu k žalobe. Jednako, bez ohľadu na to, či ste žalobca, alebo odporca, môžete požiadať o právnu pomoc neskôr, za predpokladu, že preukážete, že sa vaša finančná situácia zmenila.

9. Ako zistím, či som oprávnený na priznanie právnej pomoci, alebo nie?

Advokátska komora môže prijať tieto dočasné rozhodnutia:

 1. oznámiť, že vo vašej žiadosti sú nedostatky, ktoré sa musia do 10 dní odstrániť, v opačnom prípade bude vec zastavená;
 2. vyhlásiť žiadosť za neprípustnú alebo nepodloženú a informovať o tom Komisiu pre právnu pomoc;
 3. vyhlásiť, že žiadosť spĺňa zákonné požiadavky, takže do 15 dní sa ustanoví právny zástupca a advokátska komora bude informovaná v tom zmysle, aby mohla ustanoviť právneho zástupcu do 3 dní; advokátska komora tiež predloží Komisii pre právnu pomoc žiadosť o konečné schválenie.

Ak advokátska komora neodpovie do 15 dní, môžete sa so žiadosťou obrátiť priamo na Komisiu pre právnu pomoc, ktorá neodkladne rozhodne, či sa do overenia informácií a dokladov má dočasne ustanoviť advokát a právny poradca.

Konečné rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí právnej pomoci musí Komisia pre právnu pomoc prijať do 30 dní od prijatia úplnej žiadosti. Ak po uplynutí 30 dní ešte vždy nebolo prijaté nijaké rozhodnutie, ratifikujú sa predbežné rozhodnutia prijaté advokátskou komorou a združením advokátov.

HoreHore

Rozhodnutie sa do troch dní dá na vedomie žiadateľovi, taktiež advokátskej komore, advokátskemu združeniu a sudcovi alebo súdu, ktorý prípad prejednáva, alebo, pokiaľ sa konanie ešte nezačalo, vyššiemu súdnemu úradníkovi.

10. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, ako mám postupovať?

 1. Ak ste žalobca, musíte podať žiadosť pred začatím súdneho konania advokátskej komore v mieste sídla súdu príslušného prejednávať hlavnú vec alebo vyššiemu súdu („Juzgado decano“) v mieste vášho bydliska.
 2. Ak ste odporca, musíte podať žiadosť pred podaním vyjadrenia odporcu k žalobe. Žiadosť, ktorú podá odporca, nemá odkladný účinok; súd však môže, na základe vlastného návrhu alebo na žiadosť odporcu, pozastaviť konanie do rozhodnutia o poskytnutí alebo zamietnutí bezplatnej právnej pomoci.

V prípade cezhraničných sporov, v ktorých sa žiada o právnu pomoc s cieľom podať žaloby v inom členskom štáte, sa žiadosť môže podať tiež advokátskej komore (v prípade obyvateľov Španielska dotknutých sporom v inom členskom štáte) podľa zvyčajného miesta pobytu alebo bydliska žiadateľa.

11. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, kto mi vyberie právneho zástupcu?

Právneho poradcu zvyčajne určí advokátska komora na základe rozpisu. Môžete si však vybrať vlastného právneho poradcu, za predpokladu, že súhlasí s tým, že bude pracovať bez nároku na honorár.

12. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, vzťahuje sa to na všetky trovy súdneho konania?

Právna pomoc sa vzťahuje na tieto náklady:

HoreHore

 1. právne poradenstvo pred začatím konania;
 2. honoráre právnych poradcov a advokátov;
 3. náklady na uverejňovanie oznámení v úradných vestníkoch;
 4. kaucie, ktoré sa vyžadujú pri podávaní určitých opravných prostriedkov;
 5. honoráre znalcov;
 6. 80 % zľava na poplatkoch za notárske listiny a výpisy z katastra nehnuteľností a obchodného registra.

Okrem toho, v prípade cezhraničných sporov sa právna pomoc vzťahuje na tlmočnícke služby, preklad dokumentov a cestovné výdavky, ak súd, ktorému bola vec postúpená, usúdi, že osobná prítomnosť žiadateľa je nevyhnutná.

13. Ak som oprávnený na priznanie čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí zvyšné trovy konania?

Pokiaľ sú vyššie ako dvojnásobok a nižšie ako štvornásobok vnútroštátnej minimálnej mzdy, Komisia pre právnu pomoc môže vo výnimočných prípadoch poskytnúť pomoc z dôvodov osobnej a rodinnej situácie žiadateľa.

V takých prípadoch samotná Komisia presne rozhodne, ktoré trovy sa majú uhradiť. Náklady konania, na ktoré sa nevzťahuje právna pomoc, budete musieť zaplatiť vy, až kým súd nerozhodne o tom, ktorá strana má znášať trovy konania. Pokiaľ je rozhodnutie v neprospech druhej strany, nahradí vám akékoľvek trovy súdneho konania, ktoré ste museli platiť z vlastného vrecka.

V prípade občanov, ktorí bývajú v inom členskom štáte EÚ, sa toto pravidlo uplatňuje s obozretnosťou, pričom sa berú do úvahy finančné prostriedky žiadateľa v krajine jeho pobytu, aby to nepriaznivo neovplyvnilo jeho osobu.

14. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, bude sa to vzťahovať aj na akékoľvek preskúmanie, ktoré by som mohol vykonať po súdnom konaní?

Bezplatná právna pomoc sa vzťahuje na všetky etapy právneho konania vrátane podania odvolaní a výkonu rozhodnutia.

V prípade návrhu na výkon rozhodnutia podaného viac ako dva roky po vynesení konečného rozsudku sa však musí podať nová žiadosť o bezplatnú právnu pomoc.

Právna pomoc sa nesmie využiť na iné konanie ako na to, na ktoré bola poskytnutá.

15. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, môže mi byť odobratá?

Rozhodnutie o poskytnutí právnej pomoci je možné zrušiť, ak bolo získané pomocou nepresných vyhlásení a nepravdivých alebo neúplných údajov zo strany žiadateľa.

Vyplácanie finančnej pomoci možno zastaviť, ak sa finančná situácia osoby, ktorej bola priznaná právna pomoc, do troch rokov zlepší.

V obidvoch variantoch platí všeobecné pravidlo: trovy uhradí strana, ktorá spor prehrala.

16. V prípade, že žiadosť o právnu pomoc bola zamietnutá, môžem sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať?

Voči rozhodnutiu o právnej pomoci môžete podať písomné odvolanie Komisii pre právnu pomoc do piatich dní odo dňa, kedy vám bolo rozhodnutie oznámené. Vaše odvolanie posúdi príslušný súd.

Bližšie informácie

Aký vplyv má žiadosť o bezplatnú právnu pomoc na vybavenie hlavnej veci?

Pokiaľ uplatnenie práva podlieha lehote, podaním žiadosti o bezplatnú právnu pomoc sa plynutie lehoty pozastaví.

Čím sa zaoberá advokát („procurador“)?

V Španielsku je právnym odborníkom, ktorý vystupuje pred súdom, zvyčajne niekto iný ako právny poradca (abogado); je to advokát (procurador). Advokáti zastupujú svojich klientov na súde počas celého procesu.

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Španielsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 13-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo