Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Spānija

Pēdējo reizi atjaunots: 07-12-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Spānija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādas ir lietas izskatīšanas izdevumi un kas tos parasti sedz? 1.
2. Kas ir tiesiskā palīdzība? 2.
3. Kas var saņemt tiesisko palīdzību? 3.
4. Vai tiesisko palīdzību var saņemt visa veida tiesiskos strīdos? 4.
5. Vai pastāv īpaša procedūra steidzamības gadījumos? 5.
6. Kur es varu saņemt pieteikuma veidlapu par tiesiskās palīdzības pieprasīšanu? 6.
7. Kādi dokumenti man ir jāpievieno prasībai par tiesiskās palīdzības pieprasīšanu? 7.
8. Kur man ir jāreģistrē prasību par tiesiskās palīdzības pieprasīšanu? 8.
9. Kā mani informēs, vai esmu tiesīgs saņemt tiesisko palīdzību? 9.
10. Ja man piešķirs tiesisko palīdzību, kas man ir jādara? 10.
11. Ja man piešķirs tiesisko palīdzību, kas man izvēlēsies advokātu? 11.
12. Ja man tiks piešķirta tiesiskā palīdzība, vai tā segs visas tiesas izdevumus? 12.
13. Ja man piešķirs daļēju tiesisko palīdzību, kas segs pārējos izdevumus? 13.
14. Ja man tiks piešķirta tiesiskā palīdzība, vai tā segs izdevumus arī par lietas pārskatīšanu? 14.
15. Ja man tiks piešķirta tiesiskā palīdzība, vai to var anulēt? 15.
16. Ja man netiks piešķirta tiesiskā palīdzība, vai es varu pārsūdzēt šo lēmumu? 16.

 

1. Kādas ir lietas izskatīšanas izdevumi un kas tos parasti sedz?

 • Spānijā Tiesu administrācijas publiskie pakalpojumi ir bezmaksas. Par šo pakalpojumu izmantošanu nav jāmaksā. Taču vēršanās tiesā parasti rada noteiktus izdevumus. Tajos galvenokārt ietilpst:
  • atlīdzība juriskonsultam un advokātam;
  • izdevumi par sludinājumu publicēšanu oficiālajos laikrakstos;
  • iemaksas, kas nepieciešamas, lai iesniegtu noteiktas apelācijas;
  • ekspertu atalgojums.
 • Šos izdevumus parasti sedz attiecīgā puse avansā. Tiesvedības procesa beigās tiesai jāizlemj, kurai pusei ir jāsedz izdevumi. Spānijā tas ir pazīstams kā „condena en costas” (rīkojums samaksāt izdevumus) un to risina pēc principa „maksā zaudētājs”.

2. Kas ir tiesiskā palīdzība?

Spānijā tiesisko palīdzību („asistencia jurídica gratuita”) ir tiesības saņemt sabiedrības locekļiem, kas nevar atļauties segt lietas tiesvedības izdevumus.

Personām, kam ir piešķirta tiesiskā palīdzība, nav jāsedz šādi izdevumi:

 1. izdevumi par pirmstiesas juridisko konsultāciju;
 2. atlīdzība juriskonsultam un advokātam;
 3. izdevumi par sludinājumu publicēšanu oficiālajos laikrakstos;
 4. iemaksas, kas ir nepieciešamas, lai iesniegtu noteiktas apelācijas;
 5. ekspertu atalgojums.

Papildu iepriekš minētajam un vienīgi pārrobežu strīdos saskaņā ar grozījumiem Tiesiskās palīdzības likumā, kas izdarīti ar 2005. gada 18. jūlija Likumu 16/2005, lai to pielāgotu Direktīvai 2002/8/EK, tiesiskās palīdzības saņēmējiem nav jāsedz šādi izdevumi:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • mutiskās tulkošanas pakalpojumi;
 • dokumentu tulkošana;
 • ceļa izdevumi, ja pieteicējam ir jāierodas tiesā;
 • advokāta un prokurora pārstāvība pat tad, kad personai nav jāierodas tiesā, ja to ir noteikusi tiesa, lai garantētu pušu vienlīdzību.

3. Kas var saņemt tiesisko palīdzību?

 1. visi maznodrošinātie Kopienas pilsoņi (pārrobežu strīdos tiesisko palīdzību ir tiesības saņemt tikai privātpersonām);
 2. personas, kas nav Kopienas pilsoņi, kas Spānijas likumīgi rezidenti vai kuru tiesības saņemt tiesisko palīdzību ir atzītas starptautiskās konvencijās (piemēram, konvencijās par bērnu starptautisko nolaupīšanu), ar tādiem pat nosacījumiem kā Kopienas pilsoņi;
 3. lietās, kas saistītas ar darba tiesiskajām attiecībām, ikviena nodarbinātā persona, neatkarīgi no tās pilsonības un naudas līdzekļiem;
 4. sabiedrisko interešu aizstāvības asociācijas un nodibinājumi.

Lai atbilstu maznodrošinātas personas kritērijiem, jūsu un jūsu ģimenes kopējie mēneša ienākumi nedrīkst pārsniegt divkāršu valstī noteikto minimālo algu („salario mínimo interprofesional”), ko katru gadu nosaka valdība. 2005. gadā minimālā alga bija 513 euro mēnesī. Pārrobežu strīdos pat tad, ja jūs nopelnāt vairāk par šo summu, jums var būt tiesības saņemt tiesisko palīdzību, ja nespējat segt tiesvedības izdevumus, jo pastāv atšķirības starp iztikas minimumu dalībvalstī, kurā rezidents jūs esat, un iztikas minimumu Spānijā.

4. Vai tiesisko palīdzību var saņemt visa veida tiesiskos strīdos?

Tiesiskā palīdzība ir pieejama visās lietās vai neatkarīgi no tā, vai strīdu gadījums pastāv vai nepastāv, un kurās iesaistītas summas, kas pārsniedz 900 euro, un tā sedz visas lietas izdevumus par tiesvedību, apelāciju un spriedumu izpildi. Lietās, kurās iesaistītas mazākas summas un kurās juriskonsulta un advokāta pakalpojumi nav obligāti, tiesisko palīdzību var piešķirt, ja otra puse netiek juridiski pārstāvēta vai ja tiesnesis vai tiesa ir skaidri pieprasījuši nodrošināt, lai abām pusēm būtu vienādi apstākļi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

5. Vai pastāv īpaša procedūra steidzamības gadījumos?

Izskatot lietas apstākļus vai tās steidzamību, tiesnesis vai tiesa var izlemt par juriskonsulta vai advokāta tūlītēju norīkošanu. Tomēr, neskatoties uz šo lēmumu, tiesiskās palīdzības piešķiršanu var noraidīt, ja ieinteresētā persona saskaņā ar parasto procesuālo procedūru nevar pierādīt, ka tai nav pietiekamu līdzekļu.

6. Kur es varu saņemt pieteikuma veidlapu par tiesiskās palīdzības pieprasīšanu?

Veidlapa ir pieejama advokātu kolēģiju (Colegios de Abogados) tiesisko konsultāciju departamentos (Servicio de orientación jurídica), vecāko tiesnešu birojos (Decanatos) tiesās un provinču tiesiskās palīdzības komisijās (Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita).

Pārrobežu strīdos jāizmanto veidlapa, ko Komisija apstiprināja ar savu 2004. gada 9. novembra lēmumu.

7. Kādi dokumenti man ir jāpievieno prasībai par tiesiskās palīdzības pieprasīšanu?

Dokumenti, kas uzrāda:

 1. jūsu un jūsu ģimenes locekļu finansiālo stāvokli;
 2. jūsu personiskos un ģimenes apstākļus;
 3. pieprasītā tiesiskā aizstāvība;
 4. sīkas ziņas par lietas pusēm.

Attiecībā uz pārrobežu strīdiem Spānija ir noteikusi, ka pieteikuma veidlapas aizpildīšanai ir jāizmanto spāņu valoda.

8. Kur man ir jāreģistrē prasību par tiesiskās palīdzības pieprasīšanu?

Prasību par tiesiskās palīdzības pieprasīšanu ir jāreģistrē advokātu kolēģijā vietā, kur atrodas tiesa, kas atbild par galvenā jautājuma izskatīšanu, vai arī jūsu uzturēšanās vietas galvenajā tiesā („Juzgado decano”). Šīs advokātu kolēģijas ir nozīmētas par kompetentām iestādēm, kas pieņem pieprasījumus pārrobežu strīdu gadījumā. Prasības izdevējiestāde ir advokātu kolēģija atbilstoši pieprasījuma iesniedzēja parastajai uzturēšanās vietai vai dzīvesvietai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

To Eiropas valstu pilsoņi, kuras ir parakstījušas Eiropas līgumu par tiesiskās palīdzības pieprasījumu nosūtīšanu, var reģistrēt savu pieprasījumu centrālajā iestādē, ko attiecīgā valsts šim nolūkam ir nozīmējusi.

Jums savs pieprasījums ir jāreģistrē pirms tiesvedības uzsākšanas vai, ja jūs esat atbildētājs, reģistrējot aizstāvības iesniegumu. Tomēr, neatkarīgi no tā, vai esat prasītājs vai atbildētājs, jūs varat pieprasīt tiesisko palīdzību vēlāk, ja varat pierādīt, ka jūsu finansiālie apstākļi ir mainījušies.

9. Kā mani informēs, vai esmu tiesīgs saņemt tiesisko palīdzību?

Advokātu kolēģija var pieņemt šādus provizoriskus lēmumus:

 1. paziņot jums, ka pieteikumā ir nepilnības, kas jānovērš 10 dienu laikā, pretējā gadījumā pieprasījums tiks noraidīts;
 2. paziņot, ka pieprasījums nav pieņemams vai ir nepamatots, un to darīt zināmu Tiesiskās palīdzības komisijai;
 3. paziņot, ka pieprasījums atbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām, un šajā gadījumā juriskonsults tiks nozīmēts 15 dienu laikā un tiks informēta advokātu kolēģija, lai tā varētu nozīmēt advokātu 3 dienu laikā. Advokātu kolēģija iesniedz arī pieteikumu Tiesiskās palīdzības komisijai tās galīgā apstiprinājuma saņemšanai.

Ja advokātu kolēģija nesniedz atbildi 15 dienu laikā, jūs varat vērsties tieši Tiesiskās palīdzības komisijā, kas nekavējoties izlems par advokāta vai juriskonsulta provizorisku nozīmēšanu, kamēr tiks pārbaudīta informācija un dokumenti.

Galīgo lēmumu par to, vai piešķirt vai nepiešķirt tiesisko palīdzību, pieņem Tiesiskās palīdzības komisija 30 dienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas. Ja pēc 30 dienām lēmums vēl nav pieņemts, tiek apstiprināti provizoriskie lēmumi, ko pieņēmusi advokātu kolēģija un advokātu kolēģija.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Par lēmumu trīs dienu laikā paziņo pieteicējam, kā arī advokātu kolēģijai, advokātu kolēģijai un tiesnesim vai tiesai, kas izskata lietu, vai tiesas vecākajam loceklim, ja tiesvedība vēl nav sākusies.

10. Ja man piešķirs tiesisko palīdzību, kas man ir jādara?

 1. Ja jūs esat prasītājs, jums pirms tiesvedības uzsākšanas ir jāreģistrē savs pieprasījums advokātu kolēģijā vietā, kur atrodas tiesa, kas atbild par galvenā jautājuma izskatīšanu, vai jūsu uzturēšanās vietas galvenajā tiesā („Juzgado decano”).
 2. Ja jūs esat atbildētājs, jums jāreģistrē pieprasījums pirms aizstāvības iesnieguma iesniegšanas. Atbildētāja iesniegts pieprasījums neaptur lietas izskatīšanu, tomēr tiesa pēc savas iniciatīvas vai pēc atbildētāja prasības var apturēt tiesvedību, līdz tiek pieņemts lēmums par bezmaksas tiesiskās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu.

Pārrobežu strīdos, kur tiek pieprasīta tiesiskā palīdzība, lai veiktu darbības citā dalībvalstī, pieteikumu var iesniegt arī advokātu kolēģijā (gadījumā, ja Spānijas iedzīvotāji ir iesaistīti strīdā citā valstī) pēc pieteicēja parastās uzturēšanās vietas vai dzīvesvietas.

11. Ja man piešķirs tiesisko palīdzību, kas man izvēlēsies advokātu? 

Parasti juriskonsultus advokātu kolēģija nozīmē rotācijas kārtībā. Tomēr jūs paši varat izvēlēties savu juriskonsultu, ja viņš vai viņa piekrīt strādāt bez atalgojuma.

12. Ja man tiks piešķirta tiesiskā palīdzība, vai tā segs visas tiesas izdevumus? 

Tiesiskā palīdzība ietver šādas izdevumus:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 1. par juridisko konsultāciju pirms tiesas;
 2. atlīdzību juriskonsultam un advokātam;
 3. izdevumus par sludinājumu publicēšanu oficiālajos laikrakstos;
 4. iemaksas, kas nepieciešamas, lai iesniegtu noteiktas apelācijas;
 5. ekspertu atalgojumu;
 6. par 80% samazinātas izdevumus par notāra pakalpojumiem, kā arī par Īpašumu reģistra un Uzņēmumu reģistra apliecībām.

Turklāt pārrobežu strīdos tiesiskā palīdzība ietver mutiskas tulkošanas pakalpojumu un dokumentu tulkošanas izdevumus, kā arī ceļa izdevumus, ja tiesa, kurai lieta ir nodota, uzskata, ka pieteicējam ir nepieciešams ierasties personiski.

13. Ja man piešķirs daļēju tiesisko palīdzību, kas segs pārējos izdevumus?

Ja pieteicēja alga vairāk nekā divas reizes, bet ne vairāk kā četras reizes pārsniedz valstī noteikto minimālo algu, tad izņēmuma gadījumos Tiesiskās palīdzības komisija var piešķirt palīdzību, pamatojoties uz pieteicēja personiskajiem vai ģimenes apstākļiem.

Šādos gadījumos pati komisija izlemj, tieši kādus izdevumus ir jāsedz. Tiesvedības izdevumus, kas netiek segti, līdz tiesas lēmumam par to, kam ir jāsedz izdevumus, sedzat jūs pats. Ja lēmumā ir noteikts, ka to dara otra puse, tad tieši no viņa vai viņas jūs atgūsiet visus lietas izskatīšanas gaitā radušos izdevumus, kas jums bija jāsedz no savas kabatas.

Attiecībā uz citas ES dalībvalsts pilsoņiem šis nosacījums tiek piemērots piesardzīgi, ņemot vērā pieteicēja finansiālo stāvokli valstī, lai izvairītos no nelabvēlīgas ietekmes uz viņu.

14. Ja man tiks piešķirta tiesiskā palīdzība, vai tā segs izdevumus arī par lietas pārskatīšanu?

Bezmaksas tiesiskā palīdzība ietver visus tiesvedības posmus, tostarp arī apelācijas iesniegšanu un spriedumu izpildi.

Taču, ja sprieduma izpildes darbības tiek uzsāktas vēlāk nekā divus gadus pēc galīgā sprieduma izdošanas, ir jāiesniedz jauns pieprasījums par tiesiskās palīdzības piešķiršanu.

Tiesisko palīdzību nevar izmantot citā tiesvedībā, kā tikai tur, kur tā ir piešķirta.

15. Ja man tiks piešķirta tiesiskā palīdzība, vai to var anulēt?

Lēmumu par tiesiskās palīdzības piešķiršanu var anulēt, ja pieteicējs to ir ieguvis, izmantojot kļūdainu formulējumu, nepatiesību vai faktu noklusējumu.

Tiesisko palīdzību var pārtraukt izmaksāt, ja personas, kurai tā ir piešķirta, finansiālais stāvoklis trīs gadu laikā uzlabojas.

Abos gadījumos piemēro vispārīgo nosacījumu - izdevumus sedz puse, kura zaudē lietu.

16. Ja man netiks piešķirta tiesiskā palīdzība, vai es varu pārsūdzēt šo lēmumu?

Jūs varat iebilst pret lēmumu par tiesisko palīdzību, vēršoties rakstiski Tiesiskās palīdzības komisijā piecu dienu laikā no dienas, kad saņēmāt paziņojumu par lēmumu. Jūsu apelāciju izskatīs kompetentā tiesa.

Cita informācija

Kāda ietekme uz galvenās lietas izskatīšanu ir pieprasījumam par bezmaksas tiesiskās palīdzības piešķiršanu?

Gadījumos, kad tiesību izmantošanai ir noteikts laika ierobežojums, pieprasījuma iesniegšana par bezmaksas tiesisko palīdzību aptur šo laika ierobežojumu.

Ko dara advokāts („procurador”)?

Spānijā profesionālais jurists, kas pārstāv klientu tiesā, parasti nav juriskonsults (abogado), tas ir advokāts (procurador). Advokāti pārstāv savus klientus tiesā visu lietas izskatīšanas gaitā.

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Spānija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 07-12-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste