Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Ispanija

Naujausia redakcija: 29-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Ispanija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas sudaro bylinėjimosi išlaidas ir kas paprastai jas apmoka? 1.
2. Kas yra teisinė pagalba? 2.
3. Kas gali gauti naudos iš teisinės pagalbos? 3.
4. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus teisinius ginčus? 4.
5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais? 5.
6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymo formą? 6.
7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo? 7.
8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą? 8.
9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali? 9.
10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti? 10.
11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą? 11.
12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas? 12.
13. Jeigu aš turiu teisę gauti dalinę teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas? 13.
14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar tai padengs bet kokio bylos peržiūrėjimo, kurio galiu pareikalauti po teismo, išlaidas? 14.
15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta? 15.
16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą? 16.

 

1. Kas sudaro bylinėjimosi išlaidas ir kas paprastai jas apmoka?

 • Ispanijoje vieša teisingumo vykdymo paslauga yra nemokama. Nėra jokių naudojimosi paslauga mokesčių ar rinkliavų. Tačiau kreipusis į teismą atsiranda tam tikros išlaidos. Paprastai šias išlaidas sudaro:
  • teisininkų ir advokatų mokesčiai;
  • pranešimų paskelbimo viešuose leidiniuose išlaidos;
  • užstatai, kurių reikalaujama pateikiant tam tikrus apeliacinius skundus;
  • ekspertų mokesčiai.
 • Paprastai šias išlaidas atitinkama šalis apmoka iš anksto. Bylos nagrinėjimo pabaigoje teismas turi nuspręsti, kuri šalis apmokės visas išlaidas; Ispanijoje tai vadinama „nutartimi apmokėti išlaidas“ (isp. condena en costas) ir jai taikomas principas „moka tas, kuris pralaimi“.

2. Kas yra teisinė pagalba?

Ispanijoje teisinė pagalba (isp. asistencia jurídica gratuita) yra visuomenės narių, kurie negali apmokėti teisminio nagrinėjimo išlaidų, teisė.

Asmenys, kuriems yra suteikta teisinė pagalba, neapmoka šių išlaidų:

 1. iki bylos nagrinėjimo teisme suteiktos teisinės konsultacijos išlaidų;
 2. teisininkų ir advokatų mokesčių;
 3. pranešimų paskelbimo viešuose leidiniuose išlaidų;
 4. užstatų, kurių reikalaujama pateikiant tam tikrus apeliacinius skundus;
 5. ekspertų mokesčių.

Be to, išimtinai tarptautinių ginčų atveju pagal 2005 m. liepos 18 d. Įstatymą Nr. 16/2005, kuriuo Teisinės pagalbos įstatymas buvo pakeistas siekiant jį suderinti su Direktyva 2002/8/EB, teisinės pagalbos gavėjai yra atleidžiami nuo šių išlaidų apmokėjimo:

viršųviršų

 • vertimo žodžiu paslaugų;
 • dokumentų vertimo;
 • kelionės išlaidų, jeigu pareiškėjas turi atvykti į teismą asmeniškai;
 • gynybos advokato arba prokuroro atstovavimo išlaidų, net kai nereikia į teismą atvykti asmeniškai, jeigu taip nusprendžia teismas, siekdamas užtikrinti šalių lygybę.

3. Kas gali gauti naudos iš teisinės pagalbos?

 1. Visi Bendrijos piliečiai, neturintys pakankamai lėšų (tarptautinio ginčo atveju teisine pagalba gali pasinaudoti tik fiziniai asmenys);
 2. ne Bendrijos piliečiai, kurie teisėtai gyvena Ispanijoje, arba jiems tokią teisę tokiais pat pagrindais, kaip ir Bendrijos piliečiams, pripažįsta tarptautinės konvencijos (tokios kaip su vaiko pagrobimu susijusios konvencijos);
 3. darbo bylose - visi dirbantys asmenys, nepaisant jų pilietybės ir finansinės padėties;
 4. viešajam interesui atstovaujančios asociacijos ir fondai.

Kad būtų pripažinta, jog turite nepakankamai lėšų, bendros jūsų ir jūsų šeimos mėnesinės pajamos neturi daugiau kaip du kartus viršyti kasmet Vyriausybės nustatomo minimalaus darbo užmokesčio. Minimalus mėnesinis darbo užmokestis 2005 m. buvo 513 EUR. Tarptautinių ginčų atveju, net jeigu uždirbate daugiau nei minėta suma, turite teisę gauti teisinę pagalbą, jeigu, atsižvelgiant į pragyvenimo išlaidas jūsų valstybėje narėje ir Ispanijoje, negalite padengti bylos nagrinėjimo išlaidų.

4. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus teisinius ginčus?

Teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visas bylas, nepaisant to, ar jos nagrinėjamos teisme, ar neteismine tvarka, kuriose ginčijama suma yra didesnė nei 900 EUR, ir šią pagalbą galima gauti bylos nagrinėjimo metu, pateikus apeliacinį skundą ir vykdant teismo sprendimus. Kai ginčijama suma yra mažesnė, - šiuo atveju teisininko ir advokato paslaugos nėra privalomos, - teisinę pagalbą galima suteikti, jeigu kita šalis neturi teisinio atstovo arba jeigu teismas ar teisėjas, siekdami užtikrinti lygias šalių teises, aiškiai nurodo, kad teisinis atstovavimas yra būtinas.

viršųviršų

5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais?

Svarstydami bylos aplinkybes arba poreikį skubiai išspręsti ginčą, teisėjas ar teismas gali nuspręsti nedelsiant paskirti teisininką ir advokatą. Nepaisant to ir neapribojant galimybės paskirti teisininką ir advokatą, teikti teisinę pagalbą gali būti atsisakoma, jeigu pagal įprastą procedūrą atitinkamas asmuo neįrodo, kad jo lėšų nepakanka bylinėjimosi išlaidoms padengti.

6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Formą galima gauti advokatų kolegijų (isp. Colegios de Abogados) teisinės konsultacijos departamentuose (isp. Servicio de orientación jurídica), teismuose esančių vyresniųjų teisėjų įstaigose (isp. Decanatos) ir provincijų teisinės pagalbos komisijose (isp. Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita).

Tarptautinių ginčų atveju turi būti naudojama Teisinės pagalbos komisijos 2004 m. lapkričio 9 d. sprendimu patvirtinta forma.

7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo?

Reikia pridėti dokumentus, kuriuose nurodoma:

 1. jūsų ir jūsų šeimos narių finansinė padėtis;
 2. asmeninės ir šeimos aplinkybės;
 3. jūsų prašoma teisinė apsauga;
 4. informacija apie bylos šalis.

Ispanijoje nustatyta, kad tarptautinių ginčų atveju prašymo formai užpildyti turi būti vartojama ispanų kalba.

8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą?

Prašymas suteikti teisinę pagalbą turi būti pateikiamas teismo, atsakingo už pagrindinių klausimų nagrinėjimą, vietos advokatų kolegijai arba jūsų gyvenamosios vietos teisminės apygardos teismui (isp. Juzgado decano). Šios advokatų kolegijos yra paskirtos gaunančiosiomis institucijomis, priimančiomis prašymus tarptautinių ginčų atveju. Prašymą išduodančioji institucija yra pareiškėjo įprastinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos advokatų kolegija.

viršųviršų

Europos valstybių, kurios yra Europos susitarimo dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo susitariančiosios šalys, piliečiai savo prašymus gali pateikti tuo tikslu jų valstybėje paskirtai institucijai.

Prašymą turite pateikti prieš pradedant nagrinėti bylą arba, jeigu esate atsakovas, gynybos pareiškimų pateikimo metu. Tačiau, nepaisant to, esate ieškovas ar atsakovas, vėlesniuose bylos nagrinėjimo etapuose galite kreiptis dėl teisinės pagalbos suteikimo, jeigu įrodote, kad jūsų finansinė padėtis pasikeitė.

9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali?

Advokatų kolegija gali priimti šiuos laikinuosius sprendimus:

 1. pranešti, kad jūsų prašyme yra trūkumų, kurie turi būti ištaisyti per 10 dienų, priešingu atveju prašymas nebus nagrinėjamas;
 2. paskelbti, kad prašymas yra nepriimtinas arba nepagrįstas, ir apie tai pranešti Teisinės pagalbos komisijai;
 3. paskelbti, kad prašymas atitinka įstatymų reikalavimus. Šiuo atveju per 15 dienų bus paskirtas teisininkas ir apie tai pranešama Advokatų asociacijai, kad ji per 3 dienas galėtų paskirti advokatą; advokatų kolegija taip pat gali pateikti prašymą Teisinės pagalbos komisijai, kad ši jį patvirtintų.

Jeigu advokatų kolegija per 15 dienų nepateikia atsakymo, jūs galite kreiptis tiesiogiai į Teisinės pagalbos komisiją, kuri nedelsiant nuspręs, ar laukiant informacijos ir dokumentų patvirtinimo laikinai paskirti advokatą ir teisininką.

Galutinį sprendimą, suteikti teisinę pagalbą ar jos nesuteikti, Teisinės pagalbos komisija turi priimti per 30 dienų nuo užpildyto prašymo gavimo dienos. Jeigu po 30 dienų sprendimas nepriimamas, bus patvirtinti advokatų kolegijos ir Advokatų asociacijos laikinieji sprendimai.

viršųviršų

Pareiškėjas apie sprendimą informuojamas per tris dienas, apie tai taip pat pranešama advokatų kolegijai, Advokatų asociacijai ir bylą nagrinėjančiam teisėjui ar teismui arba vyresniajam teismo nariui, jeigu bylos nagrinėjimas dar nepradėtas.

10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti?

 1. Jeigu esate ieškovas, prašymą prieš pradedant bylą nagrinėti iš esmės turite pateikti teismo, atsakingo už pagrindinių klausimų nagrinėjimą, vietos advokatų kolegijai arba savo gyvenamosios vietos teisminės apygardos teismui (isp. Juzgado decano).
 2. Jeigu esate atsakovas, prašymą turite pateikti prieš pateikdami gynybos pareiškimus. Atsakovo pateiktas prašymas nesustabdo teisminio bylos nagrinėjimo, tačiau, nepaisant to, teismas gali savo iniciatyva arba atsakovo prašymu sustabdyti bylos nagrinėjimą ir sulaukti, kol bus priimtas sprendimas dėl teisinės pagalbos suteikimo.

Tarptautinių ginčų atveju, kai siekiama gauti teisinę pagalbą pareiškiant ieškinį kitoje valstybėje narėje, prašymas gali būti pateikiamas pareiškėjo įprastinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos advokatų kolegijai (tuo atveju, kai kitoje valstybėje vykstantis ginčas turi įtakos Ispanijos gyventojams).

11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą?

Paprastai advokatų kolegija paskiria teisininką pagal budėjimo grafiką. Tačiau jūs galite pasirinkti savo teisininką, jeigu jis sutinka neimti mokesčių.

viršųviršų

12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas?

Teisinė pagalba padengia šias išlaidas:

 1. iki bylos nagrinėjimo teisme suteiktos teisinės konsultacijos išlaidas;
 2. teisininkų ir advokatų mokesčius;
 3. pranešimų paskelbimo viešuose leidiniuose išlaidas;
 4. užstatus, kurių reikalaujama pateikiant tam tikrus apeliacinius skundus;
 5. ekspertų mokesčius;
 6. 80 % sumažinami notarų dokumentų priėmimo ir Nuosavybės registro ir Prekybos registro pažymų išdavimo mokesčiai.

Be to, tarptautinių ginčų atveju teisinę pagalbą sudaro vertimo žodžiu paslaugų, dokumentų vertimo ir kelionės išlaidų apmokėjimas, jeigu teismas, kuriam yra perduota byla, mano, kad pareiškėjas turi atvykti į teismą asmeniškai.

13. Jeigu aš turiu teisę gauti dalinę teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas?

Jeigu išlaidos daugiau nei dvigubai viršija nacionalinį minimalų darbo užmokestį ir yra ne daugiau kaip keturiskart didesnės už jį, išimtiniais atvejais Teisinės pagalbos komisija pagalbą gali suteikti atsižvelgdama į pareiškėjo asmenines ir šeimos aplinkybes.

Tokiais atvejais Teisinės pagalbos komisija pati nusprendžia, kokios konkrečios išlaidos bus padengiamos. Nepadengtas bylos nagrinėjimo išlaidas turėsite apmokėti patys, laukdami teismo sprendimo, kam priteisti atlyginti išlaidas. Jeigu sprendimu atlyginti išlaidas priteisiama kitai šaliai, būtent iš jos atgausite visas bylos nagrinėjimo išlaidas, kurias turėjote padengti savo lėšomis.

viršųviršų

Kitoje ES valstybėje narėje gyvenantiems piliečiams, atsižvelgiant į pareiškėjo gyvenamosios vietos valstybėje esančias jo lėšas, ši taisyklė taikoma ypač apdairiai, siekiant išvengti priešingo poveikio.

14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar tai padengs bet kokio bylos peržiūrėjimo, kurio galiu pareikalauti po teismo, išlaidas?

Teisinė pagalba suteikiama visuose teisminio bylos nagrinėjimo etapuose, įskaitant apeliacinio skundo pateikimą ir vykdymo procesą.

Tačiau jeigu ieškinys dėl vykdymo pareikštas po galutinio teismo sprendimo priėmimo praėjus daugiau nei dvejiems metams, turi būti pateikiamas naujas prašymas suteikti teisinę pagalbą.

Teisinė pagalba negali būti naudojama ne toje byloje, kurioje ji buvo suteikta.

15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta?

Sprendimas, kuriuo suteikiama teisinė pagalba, gali būti panaikintas, jeigu teisinė pagalba suteikta remiantis neteisingais pareiškimais, melu arba dėl pareiškėjo neveikimo.

Teisinės pagalbos išmokų mokėjimas gali būti sustabdytas, jeigu per trejus metus asmens, kuriam suteikta teisinė pagalba, finansinė padėtis pagerėja.

Visais atvejais taikoma bendra taisyklė: išlaidas apmoka bylą pralaimėjusi šalis.

16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą?

Sprendimą dėl teisinės pagalbos suteikimo galite apskųsti per penkias dienas nuo pranešimo apie sprendimą, kurį skundžiate, įteikimo dienos raštu kreipdamiesi į Teisinės pagalbos komisiją. Jūsų skundą išnagrinės kompetentingas teismas.

Papildoma informacija

Kokią įtaką teisinės pagalbos prašymas turi nagrinėjant pagrindinę bylą?

Kai teisės įgyvendinimas priklauso nuo termino, pateikus teisinės pagalbos prašymą toks terminas yra sustabdomas.

Kokius veiksmus atlieka teismo advokatas (isp. procurador)?

Ispanijoje teismuose paprastai dalyvaujantis teisės specialistas turi būti ne advokatas (isp. abogado); tai yra teismo advokatas (isp. procurador). Teismo advokatai atstovauja savo klientams teisme nagrinėjant bylą.

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Ispanija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 29-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė