Euroopan komissio > EOV > Oikeusapu > Espanja

Uusin päivitys: 25-01-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusapu - Espanja

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa? 1.
2. Mitä on oikeusapu? 2.
3. Kuka voi saada oikeusapua? 3.
4. Millaisiin asioihin oikeusapua voi saada? 4.
5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä hakumenettelyä? 5.
6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen? 6.
7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen? 7.
8. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle? 8.
9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle? 9.
10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia? 10.
11. Jos hakija voi saada oikeusapua, kuka valitsee asianajajan? 11.
12. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se kaikki oikeudenkäyntikulut? 12.
13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset? 13.
14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireillepaneman muutoksenhaun kustannukset? 14.
15. Jos hakijalle on myönnetty oikeusapua, voidaanko se peruuttaa? 15.
16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko kyseisestä oikeusapupäätöksestä valittaa? 16.

 

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa?

 • Oikeudenkäytön hoitaminen on Espanjassa maksuton julkinen palvelu. Riita-asian käsittelystä koituu yleensä kuitenkin kuluja, jotka voidaan luokitella seuraavasti:
  • asianajajien palkkiot
  • virallisissa lehdissä julkaistuista ilmoituksista aiheutuva kulut
  • tiettyjen muutoksenhakujen vireillepanemiseksi vaadittavat ennakkomaksut
  • asiantuntijoiden palkkiot.
 • Asianosaisen on yleensä maksettava edellä mainitut kulut ennakkoon. Oikeudenkäynnin lopuksi tuomioistuimen on päätettävä, kuka niistä viime kädessä vastaa. Periaatteena on se, että jutun hävinnyt osapuoli maksaa kulut (”condena en costas”).

2. Mitä on oikeusapu?

Espanjassa oikeus maksuttomaan oikeusapuun on kansalaisilla, joiden varat eivät riitä oikeusmenettelyihin.

Tästä oikeudesta nauttivien ei tarvitse maksaa seuraavia kustannuksia:

 1. kulut oikeudenkäyntiä edeltävästä oikeudellisesta neuvonnasta
 2. asianajajien palkkiot
 3. virallisissa lehdissä julkaistuista ilmoituksista aiheutuva kulut
 4. tiettyjen muutoksenhakujen vireillepanemiseksi vaadittavat ennakkomaksut
 5. asiantuntijoiden palkkiot.

Näihin on lisätty (oikeusapulain muuttamisesta direktiivin 2002/8/EY soveltamiseksi annetulla lailla 16/18.7.2005) ainoastaan valtioiden rajat ylittävien oikeusriitojen osalta seuraavat kustannukset:

 • oikeustulkkauskulut
 • asiakirjojen käännöskulut
 • matkakulut, jos edellytetään asianosaisen henkilökohtaista paikallaoloa.

asianajajan (abogado) tai oikeusasianajajan (procurador) palkkiot, jos tuomioistuin edellyttää tällaisen käyttöä osapuolten tasavertaisen kohtelun turvaamiseksi.

Sivun alkuunSivun alkuun

3. Kuka voi saada oikeusapua?

 1. Kaikki vähävaraiset yhteisön kansalaiset (rajat ylittävissä riita-asioissa ainoastaan luonnolliset henkilöt).
 2. Kaikki EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joiden laillinen asuinpaikka on Espanjassa tai joiden oikeus on tunnustettu kansainvälisissä yleissopimuksissa (esim. kansainvälistä lapsikaappausta koskevat yleissopimukset), voivat saada oikeusapua samoin edellytyksin kuin yhteisön kansalaiset.
 3. Työoikeudellisissa asioissa kaikki itsenäiset ammatinharjoittajat kansalaisuudestaan ja taloudellisesta asemastaan riippumatta.
 4. Yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt.

Hakija katsotaan vähävaraiseksi, jos perheyksikön kokonaistulot eivät ole yli kaksi kertaa niin suuret kuin minimipalkka, jonka määrän hallitus vahvistaa vuosittain. Vuonna 2005 vähimmäspalkaksi vahvistettiin 513 euroa kuukaudessa. Oikeusapua voidaan myöntää valtioiden rajat ylittävässä riita-asiassa edellä tarkoitetun tulorajan ylittymisestä huolimatta, jos hakijan kotipaikan ja Espanjan elinkustannusten välillä on niin suuri ero, että hakijalla ei ole varaa maksaa oikeudenkäyntikuluja.

4. Millaisiin asioihin oikeusapua voi saada?

Maksutonta oikeusapua voidaan myöntää niin tuomioistuinkäsittelyyn kuin tuomioistuimen ulkopuoliseenkin käsittelyyn, jos tarvittava määrä on yli 900 euroa. Oikeusapua voi saada asian käsittelyn kaikissa vaiheissa niin muutoksenhakuihin kuin tuomioistuimen päätösten täytäntöönpanoon. Myös silloin kun tarvittava määrä on vähemmän kuin 900 euroa ja kun asia ei edellytä asianajajan tai oikeusasianajajan käyttöä, voidaan hakea oikeusapua, jos toisella osapuolella on tällainen avustaja tai jos tuomioistuin määrää oikeusavun myöntämisestä varmistaakseen osapuolten tasavertaisen kohtelun.

Sivun alkuunSivun alkuun

5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä hakumenettelyä?

Tuomioistuin ottaa huomioon asian kiireellisyyden ja voi nimittää tilapäisen asianajajan, joka aloittaa asian hoitamisen välittömästi. Tästä huolimatta maksuttoman oikeusavun myöntäminen voidaan peruuttaa, jos hakija ei pysty todistamaan vähävaraisuuttaan tavanomaista menettelyä noudattaen.

6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen?

Asianajajayhdistysten oikeusapupalvelusta (Servicio de orientación jurídica de los Colegios de Abogados), ns. ylituomarinvirastoista (Decanatos de los Juzgados) ja maakunnallisista oikeusapulautakunnista (Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita).

Rajat ylittävissä riita-asioissa käytetään 9 päivänä marraskuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2004/844/EY liitteenä olevaa hakulomaketta.

7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen?

Asiakirjat, joista käy ilmi

 1. hakijan sekä hänen samassa kotitaloudessa asuvien perheenjäsentensä taloudellinen tilanne
 2. hakijan henkilökohtainen tilanne ja perhesuhteet
 3. minkälaista oikeussuojaa haetaan
 4. riita-asian vastapuolen henkilöllisyys.

Espanja on ilmoittanut, että rajat ylittäviä riita-asioita koskevat hakemukset on laadittava espanjaksi.

8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään?

Hakemus on jätettävä asianajajayhdistykselle sillä paikkakunnalla, jossa pääasiaa käsittelevä tuomioistuin sijaitsee, tai hakijan kotipaikan ylituomarin virastolle (Juzgado decano). Rajat ylittäviä riita-asioita koskevat hakemukset on toimitettava asianajajayhdistykselle. Hakemuksen lähettää hakijan asuinpaikkakunnan asianajajayhdistys.

Sivun alkuunSivun alkuun

EU:n kansalaiset, joiden kotivaltio on liittynyt maksutonta oikeudenkäyntiä tarkoittavien hakemusten toimittamista koskevaan Euroopan neuvoston sopimukseen, voivat jättää oikeusapuhakemuksensa maansa keskusviranomaiselle, joka vastaa kyseisen sopimuksen soveltamisesta.

Oikeusapuhakemus on jätettävä ennen oikeusmenettelyn aloittamista tai, jos oikeusavun hakija on asiassa vastaajana, ennen kanteeseen vastaamista. Kuitenkin sekä kantaja että vastaaja voivat hakea maksutonta oikeusapua myös jälkikäteen, jos heidän taloudellinen tilanteensa on todistettavasti muuttunut.

8. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle?

Asianajajayhdistys voi tehdä väliaikaisen päätöksen, jossa

 1. ilmoitetaan hakijalle hakemuksessa olevista puutteista, jotka on korjattava 10 päivän kuluessa tai hakemus hylätään.
 2. ilmoitetaan, että hakemus on perusteeton. Ilmoitus toimitetaan tiedoksi oikeusapulautakunnalle.
 3. ilmoitetaan, että hakemus täyttää oikeudelliset vaatimukset; tällöin se nimeää asianajajan 15 päivän kuluessa ja ilmoittaa siitä oikeusasianajajien yhdistykselle (Colegio de Procuradores), jotta tämä nimeää oikeusasianajajan kolmen päivän kuluessa. Asianajajayhdistys jättää hakemuksen oikeusapulautakunnalle lopullista hyväksymistä varten.

Jos asianajajayhdistys ei tee asiassa minkäänlaista päätöstä 15 päivän kuluessa, hakija voi jättää hakemuksensa suoraan oikeusapulautakunnalle, joka nimeää välittömästi väliaikaisen oikeusasianajajan ja asianajajan siksi aikaa, kun se tarkistaa tiedot ja asiakirjat.

Sivun alkuunSivun alkuun

Oikeusapulautakunnan on tehtävä oikeusavun myöntämistä koskeva lopullinen päätös 30 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos päätöstä ei ole tehty 30 päivän kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta, vahvistetaan asianajajayhdistyksen ja oikeusasianajajayhdistyksen väliaikaiset päätökset.

Päätöksestä ilmoitetaan kolmen päivän kuluessa hakijalle, asianajajayhdistykselle, oikeusasianajajayhdistykselle ja tuomioistuimelle, jossa oikeusmenettely on aloitettu, tai ylituomarille (Juez decano), jos oikeusmenettely ei ole vielä aloitettu.

9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle?

Asianajajayhdistys voi tehdä väliaikaisen päätöksen, jossa

 1. ilmoitetaan hakijalle hakemuksessa olevista puutteista, jotka on korjattava 10 päivän kuluessa tai hakemus hylätään.
 2. ilmoitetaan, että hakemus on perusteeton. Ilmoitus toimitetaan tiedoksi oikeusapulautakunnalle.
 3. ilmoitetaan, että hakemus täyttää oikeudelliset vaatimukset; tällöin se nimeää asianajajan 15 päivän kuluessa ja ilmoittaa siitä oikeusasianajajien yhdistykselle (Colegio de Procuradores), jotta tämä nimeää oikeusasianajajan kolmen päivän kuluessa. Asianajajayhdistys jättää hakemuksen oikeusapulautakunnalle lopullista hyväksymistä varten.

Jos asianajajayhdistys ei tee asiassa minkäänlaista päätöstä 15 päivän kuluessa, hakija voi jättää hakemuksensa suoraan oikeusapulautakunnalle, joka nimeää välittömästi väliaikaisen oikeusasianajajan ja asianajajan siksi aikaa, kun se tarkistaa tiedot ja asiakirjat.

Sivun alkuunSivun alkuun

Oikeusapulautakunnan on tehtävä oikeusavun myöntämistä koskeva lopullinen päätös 30 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos päätöstä ei ole tehty 30 päivän kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta, vahvistetaan asianajajayhdistyksen ja oikeusasianajajayhdistyksen väliaikaiset päätökset.

Päätöksestä ilmoitetaan kolmen päivän kuluessa hakijalle, asianajajayhdistykselle, oikeusasianajajayhdistykselle ja tuomioistuimelle, jossa oikeusmenettely on aloitettu, tai ylituomarille (Juez decano), jos oikeusmenettely ei ole vielä aloitettu.

10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia?

 1. Kantajan on jätettävä oikeusapuhakemus ennen oikeusmenettelyn aloittamista sen paikkakunnan asianajajayhdistykselle, jonka tuomioistuin käsittelee pääasian, tai kotipaikkansa tuomioistuimen ylituomarin virastolle.
 2. Vastaajan on jätettävä oikeusapuhakemus ennen kanteeseen vastaamista. Vastaajan oikeusapuhakemus ei keskeytä oikeusmenettelyä. Tuomioistuin voi kuitenkin omasta aloitteestaan tai asianosaisen pyynnöstä määrätä keskeyttämisestä, kunnes maksuttoman oikeusavun myöntämistä koskeva päätös on tehty.

Jos Espanjassa asuva hakija hakee oikeusapua valtioiden rajat ylittävän riita-asian vireille saattamiseksi toisessa jäsenvaltiossa, hakemus on jätettävä myös hakijan kotipaikkakunnan asianajajayhdistykselle.

11. Jos hakija voi saada oikeusapua, kuka valitsee asianajajan?

Pääsääntöisesti asianajajayhdistys nimeää vuorossa olevan asianajajan. Asianosainen voi kuitenkin nimetä oman asianajajansa, jonka on kuitenkin tällöin luovuttava palkkion veloittamisesta.

Sivun alkuunSivun alkuun

12. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se kaikki oikeudenkäyntikulut?

Maksuton oikeusapu kattaa seuraavat kulut:

 1. kulut oikeudenkäyntiä edeltävästä oikeudellisesta neuvonnasta
 2. asianajajien palkkiot
 3. virallisissa lehdissä julkaistuista ilmoituksista aiheutuva kulut
 4. tiettyjen muutoksenhakujen vireillepanemiseksi vaadittavat ennakkomaksut
 5. asiantuntijoiden palkkiot
 6. 80 prosentin alennus notaarin vahvistamien asiakirjojen sekä omaisuus- ja kaupparekisterien antamien todistusten hinnasta.

Maksuttomaan oikeusapuun sisältyvät rajat ylittävissä riita-asioissa lisäksi oikeustulkkauskulut, asiakirjojen käännöskulut sekä matkakulut, jos asiaa käsittelevä tuomioistuin katsoo hakijan läsnäolon välttämättömäksi.

13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset?

Silloin kun perheyksikön tulot ovat yli kaksi kertaa mutta alle neljä kertaa niin suuret kuin minimipalkka, oikeusapulautakunta voi poikkeuksellisesti myöntää maksutonta oikeusapua hakijan henkilökohtaisen tilanteen ja perhetilanteen perusteella.

Tällöin oikeusaputoimisto määrää, mitkä kustannukset oikeusapu kattaa. Asianosainen maksaa itse ne oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut, joita oikeusapu ei kata, odotettaessa tuomioistuimen päätöstä siitä, kuka niistä vastaa. Jos vastapuoli häviää oikeusjutun, hänen on korvattava oikeusavun saajalle ne kulut, jotka tämä joutui itse maksamaan.

Sivun alkuunSivun alkuun

Kun tätä säännöstä sovelletaan toisessa EU:n jäsenvaltiossa asuvaan henkilöön, on noudatettava kohtuusperiaatetta ja otettava huomioon hakijan asuinmaan elintaso siten, että vältetään vahingoittamasta hänen etujaan.

14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireillepaneman muutoksenhaun kustannukset?

Maksuton oikeusapu kattaa menettelyn kaikki vaiheet, myös muutoksenhaun ja päätöksen täytäntöönpanon.

Jos kuitenkin päätöksen täytäntöönpanoa haettaessa on kulunut kaksi vuotta päätöksen vahvistamisesta, on tehtävä uusi maksutonta oikeusapua koskeva hakemus.

Oikeusapua voidaan käyttää ainoastaan siihen oikeudenkäyntiin, jota varten se on myönnetty.

15. Jos hakijalle on myönnetty oikeusapua, voidaanko se peruuttaa?

Myönteinen oikeusapupäätös voidaan peruuttaa, jos hakija on tehnyt virheellisen ilmoituksen taikka väärentänyt tai salannut tietoja.

Oikeusavun maksaminen voidaan lopettaa, jos oikeusavun saajan taloudellinen asema paranee kolmen vuoden aikana.

Molemmissa tapauksissa sovelletaan kuitenkin pääsääntöä, jonka mukaan jutun hävinnyt osapuoli maksaa oikeudenkäyntikulut.

16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko kyseisestä oikeusapupäätöksestä valittaa?

Hakija voi tehdä kielteisestä oikeusapupäätöksestä muutoksenhakemuksen omalle oikeusapulautakunnalleen viiden päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Ratkaisun muutoksenhaussa tekee toimivaltainen tuomioistuin.

Lisätietoja

Miten maksutonta oikeusapua koskeva hakemus vaikuttaa pääasian käsittelyyn?

Silloin kun oikeutta on käytettävä tietyn ajanjakson kuluessa, maksutonta oikeusapua koskeva hakemus keskeyttää tämän ajanjakson kulumisen.

Mitä oikeusasianajaja (procurador) tekee?

Espanjassa asianosaista edustaa yleensä oikeudessa koko oikeudenkäynnin ajan lainoppinut avustaja nimeltä procurador.

« Oikeusapu - Yleistä | Espanja - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 25-01-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta