Euroopa Komisjon > EGV > Õigusabi > Hispaania

Viimati muudetud: 07-12-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õigusabi - Hispaania

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millised on menetluskulud ja kes peab need tavaliselt tasuma? 1.
2. Mis on menetlusabi? 2.
3. Kes võib menetlusabi saada? 3.
4. Kas menetlusabi on võimalik saada igasuguste kohtuvaidluste puhul? 4.
5. Kas kiireloomuliste asjade jaoks on olemas erimenetlus? 5.
6. Kuhu ma pean pöörduma, et saada menetlusabi taotlemise vorm? 6.
7. Millised dokumendid tuleb lisada menetlusabi taotlusele? 7.
8. Kus ma peaksin oma menetlusabi taotluse registreerima? 8.
9. Kuidas ma saan teada, kas mul on õigus menetlusabi saada? 9.
10. Kui mul on õigus saada menetlusabi, mida ma peaksin tegema? 10.
11. Kui mul on õigus saada menetlusabi, siis kes valib mulle advokaadi? 11.
12. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab kõik mu kohtukulud? 12.
13. Kui mul on õigus saada osalist menetlusabi, kes maksab ülejäänud kulud? 13.
14. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab apellatsioonkaebuse või määruskaebuse esitamisega kaasnevad kulud pärast asja läbivaatamist esimese astme kohtus? 14.
15. Kui mulle otsustatakse anda menetlusabi, kas see võidakse ka tagasi võtta? 15.
16. Kui mulle ei anta menetlusabi, kas ma saan selle otsuse edasi kaevata? 16.

 

1. Millised on menetluskulud ja kes peab need tavaliselt tasuma?

 • Hispaanias on kohtute teenused tasuta. Selle kohta ei ole kehtestatud tasusid ega lõive. Kohtus käimisega kaasnevad tavaliselt siiski teatavad kulud. Nende hulka kuuluvad:
  • advokaatide tasud,
  • teadaannete ametlikes väljaannetes avaldamise kulud,
  • mõningate apellatsioonkaebuste esitamisel nõutavad tagatised,
  • ekspertide tasud.
 • Need kulud tuleb asjaosalisel poolel tasuda tavaliselt ette. Kohtuprotsessi lõpus otsustab kohus, milline pool peab kulud lõplikult kandma; Hispaanias nimetatakse seda condena en costas (kulude kandmise määrus) ning selle aluseks on põhimõte, et maksab pool, kelle kahjuks otsus tehti.

2. Mis on menetlusabi?

Hispaanias võivad menetlusabi (asistencia jurídica gratuita) saada need, kes ei suuda menetluskulusid kanda.

Menetlusabi saavad isikud ei pea kandma järgmisi kulusid:

 1. õigusnõu enne kohtuprotsessi,
 2. advokaatide tasud,
 3. teadaannete ametlikes väljaannetes avaldamise kulud,
 4. mõnede apellatsioonkaebuste esitamisel nõutavad tagatised,
 5. ekspertide tasud.

Lisaks sellele ei pea piiriüleste vaidluste korral pärast menetlusabi käsitleva seaduse muutmist 18. juuli 2005. aasta seadusega 16/2005 (direktiiviga 2002/8/EÜ kooskõlla viimiseks) kandma menetlusabi saajad järgmisi kulusid:

 • tõlgi teenuste kulud;
 • dokumentide tõlkimise kulud;
 • sõidukulud, kui taotleja peab kohtusse ilmuma isiklikult;
 • advokaadipoolse kaitse ja prokuröripoolse esindamise kulud ka juhul, kui poole isiklik kohtusse ilmumine ei ole vajalik ning esindamist nõuab kohus poolte võrdsuse tagamiseks.

3. Kes võib menetlusabi saada?

 1. Kõik ühenduse kodanikud, kellel pole piisavalt elatusvahendeid (piiriüleste vaidluste puhul võivad abi saada ainult üksikisikud).
 2. Kolmandate riikide kodanikud, kes elavad seaduslikult Hispaanias või kellel on rahvusvaheliste konventsioonide (näiteks rahvusvahelise lapseröövi konventsiooni) kohaselt ühenduse kodanikega samaväärsed õigused.
 3. Töövaidlustes kõik töötavad isikud, olenemata nende rahvusest või elatusvahenditest.
 4. Avalikes huvides tegutsevad ühendused ja sihtasutused.

Ebapiisavad elatusvahendid tähendavad seda, et teie ja teie pere kuusissetulek ei ületa valitsuse poolt korra aastas kehtestatavat kahte riiklikku miinimumpalka. 2005. aastal oli miinimumpalk 513 eurot kuus. Piiriüleste vaidluste puhul võite te saada menetlusabi ka juhul, kui te teenite sätestatust rohkem, kuid te ei suuda menetluskulusid kanda teie elukohaks oleva liikmesriigi ja Hispaania elukalliduse erinevuste tõttu.

ÜlesÜles

4. Kas menetlusabi on võimalik saada igasuguste kohtuvaidluste puhul?

Menetlusabi võib saada nii hagita asjade kui ka hagimenetluste puhul, mille vaidlusalune summa on suurem kui 900 eurot, ning see hõlmab kõiki menetlusi – nii kaebuste menetlemist kui ka kohtuotsuste täitmist. Väiksemate asjade puhul, kus advokaadi teenuste kasutamine ei ole kohustuslik, võib menetlusabi anda juhul, kui teisel poolel on seadusjärgne esindaja või seda näeb sõnaselgelt ette kohtunik või kohus, tagamaks mõlemale poolele võrdsed võimalused.

5. Kas kiireloomuliste asjade jaoks on olemas erimenetlus?

Kohtuasja asjaolusid või kiireloomulisust arvesse võttes võib kohtunik või kohus määrata koheseks abiks ajutise advokaadi. Ilma et see piiraks kõnealust määramist, võib menetlusabi andmisest ka keelduda, kui asjaomane isik ei suuda tavalises korras tõendada, et tema elatusvahendid on ebapiisavad.

6. Kuhu ma pean pöörduma, et saada menetlusabi taotlemise vorm?

Taotlusvormi võib saada advokatuuride (Colegios de Abogados) õigusteabe osakondadest (Servicio de orientación jurídica), kohtus asuvatest vanemkohtunike kantseleidest (Decanatos) ning provintsi menetlusabi komisjonidest (Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita).

Piiriüleste asjade puhul tuleb kasutada komisjoni 9. novembri 2004. aasta otsuses ettenähtud vormi.

7. Millised dokumendid tuleb lisada menetlusabi taotlusele?

Dokumendid:

ÜlesÜles

 1. teie enda ning teie pereliikmete majandusliku olukorra kohta;
 2. teie isiklike ja perekondlike asjaolude kohta;
 3. taotletava õiguskaitse kohta;
 4. vaidluse pooli käsitlevate üksikasjade kohta.

Piiriüleste vaidluste puhul võib taotlusvormi täita hispaania keeles.

8. Kus ma peaksin oma menetlusabi taotluse registreerima?

Menetlusabi taotlus tuleb esitada põhiasja lahendava kohtu asukoha järgsele advokatuurile või teie elukohajärgsele tähtsuselt kõrgema astme kohtule (Juzgado decano). Piirüleste vaidluste puhul esitatakse taotlus advokatuurile. Taotluse väljastab taotleja alalise elu- või asukohajärgne advokatuur.

Tasuta õigusabi taotluste edastamise Euroopa kokkuleppe osaliste Euroopa riikide kodanikud võivad oma taotlused esitada nende riigi poolt määratud keskasutusele.

Taotlus tuleb esitada enne menetluse algatamist, või kui te olete kostja, siis vastuväidete esitamise ajal. Sõltumata sellest, kas olete hageja või kostja, võite te menetlusabi taotleda ka hiljem, kuid eeldusel, et suudate tõendada, et teie majanduslik olukord on muutunud.

9. Kuidas ma saan teada, kas mul on õigus menetlusabi saada?

Advokatuur võib teha järgmise ajutise otsuse:

 1. teavitada teid, et teie taotluses on puudujääke, mis tuleb kümne päeva jooksul kõrvaldada, vastasel korral asi suletakse;
 2. kuulutada taotlus vastuvõetamatuks või põhjendamatuks ning teavitada sellest menetlusabi komisjoni;
 3. otsustada, et taotlus vastab nõuetele, mille järel määratakse 15 päeva jooksul õigusnõustaja ning teavitatakse vandeadvokaatide ühingut, et see saaks kolme päeva jooksul määrata vandeadvokaadi; advokatuur esitab taotluse lõpliku kinnituse saamiseks menetlusabi komisjonile.

Kui advokatuur 15 päeva jooksul ei vasta, võite te taotluse esitada otse menetlusabi komisjonile, mis teeb teabe ja dokumentide kontrollimise järel kohe otsuse ajutise vandeadvokaadi ja õigusnõustaja määramise kohta.

ÜlesÜles

Lõpliku otsuse menetlusabi andmise kohta peab menetlusabi komisjon tegema 30 päeva jooksul pärast lõpliku taotluse kättesaamist. Kui 30 päeva jooksul ei ole otsust veel tehtud, kinnitatakse advokatuuri ja vandeadvokaatide ühingu tehtud otsus.

Kui menetlust ei ole veel algatatud, teavitatakse taotlejat, advokatuuri, vandeadvokaatide ühingut, kohtuasja lahendavat kohtunikku või kohut või kohtu esimeest otsusest kolme päeva jooksul.

10. Kui mul on õigus saada menetlusabi, mida ma peaksin tegema?

 1. Kui te olete hageja, peate te taotluse esitama enne kohtumenetluse algatamist põhiasja lahendava kohtu asukoha järgsele advokatuurile või teie elukohajärgsele kõrgema astme kohtule (Juzgado decano).
 2. Kui te olete kostja, peate te taotluse esitama enne vastuväidete esitamist. Kostja esitatud taotluse puhul kohtuprotsessi ei peatata; tasuta menetlusabi andmise või selle andmisest keeldumise kohta otsuse tegemiseks võib kohus aga omal algatusel või kostja taotlusel menetluse peatada.

Piiriüleste vaidluste puhul, kus taotletakse menetlusabi hagemiseks mõnes teises liikmesriigis, võib taotluse esitada ka taotleja alalise elu- või asukohajärgsele advokatuurile (Hispaania elaniku puhul, kes osaleb mõne muu riigi kohtuvaidluses).

11. Kui mul on õigus saada menetlusabi, siis kes valib mulle advokaadi?

Tavaliselt määratakse õigusnõustaja advokatuuri poolt nimekirja alusel. Te võite aga valida ka enda õigusnõustaja eeldusel, et ta selle eest tasu ei küsi.

12. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab kõik mu kohtukulud?

Menetlusabi hõlmab järgmisi kulusid:

ÜlesÜles

 1. õigusnõu enne kohtuprotsessi,
 2. advokaatide tasud,
 3. teadaannete ametlikes väljaannetes avaldamise kulud,
 4. mõnede apellatsioonkaebuste esitamisel nõutavad tagatised,
 5. ekspertide tasud,
 6. notariaalaktide ning vara- ja äriregistri tõendite tasu vähendamine 80% võrra.

Lisaks sellele hõlmab menetlusabi piiriüleste vaidluste puhul ka tõlgi teenuseid, dokumentide tõlkimist ning sõidukulusid, kui asja lahendav kohus peab vajalikuks taotleja isiklikku kohtusse ilmumist.

13. Kui mul on õigus saada osalist menetlusabi, kes maksab ülejäänud kulud?

Kui need ületavad kahekordset riiklikku miinimumpalka, kuid on väiksemad kui neljakordne miinimumpalk, võib menetlusabi komisjon anda erandjuhul menetlusabi, võttes aluseks taotleja isiklikud ja perekondlikud asjaolud.

Sellisel juhul otsustab komisjon ise, millised kulud menetlusabiga kaetakse. Menetluskulud, mida menetlusabi ei kata, tuleb kuni kulude kandja määramiseni kohtu poolt kanda poolel endal. Kui kohtuotsus tehakse vastaspoole kahjuks, saate menetluskulud, mida te omast taskust tasusite, tagasi temalt.

Mõnes teises ELi riigis elava kodaniku puhul tuleb seda reeglit rakendada ettevaatusega ning võtta tema kahjustamise vältimiseks arvesse taotleja majanduslikku olukorda elukohajärgses riigis.

14. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab apellatsioonkaebuse või määruskaebuse esitamisega kaasnevad kulud pärast asja läbivaatamist esimese astme kohtus?

Tasuta menetlusabi hõlmab kõiki menetlusastmeid, sealhulgas ka kaebuse esitamist ja otsuse täitmisele pööramist.

Täitemenetluse puhul, mis algatatakse aga hiljem kui kaks aastat pärast lõpliku kohtuotsuse tegemist, tuleb esitada uus tasuta menetlusabi taotlus.

Menetlusabi tohib kasutada ainult selleks menetluseks, milleks see anti.

15. Kui mulle otsustatakse anda menetlusabi, kas see võidakse ka tagasi võtta?

Menetlusabi andva otsuse võib tühistada, kui see saadi taotleja poolt valetõendi esitamise, valetamise või teabe esitamata jätmise tulemusena.

Menetlusabi andmine peatatakse, kui seda saanud isiku majanduslik olukord paraneb kolme aasta jooksul.

Igal juhul kehtib üldreegel, et kulud kannab pool, kelle kahjuks kohtuotsus tehakse.

16. Kui mulle ei anta menetlusabi, kas ma saan selle otsuse edasi kaevata?

Menetlusabi kohta tehtud otsuse võib kirjalikult edasi kaevata menetlusabi komisjonile viie päeva jooksul pärast otsusest teadasaamist. Teie kaebuse vaatab läbi selleks pädev kohus.

Täiendav informatsioon

Millist mõju avaldab tasuta menetlusabi taotlus põhiasja lahendamisele?

Kui õiguse teostamiseks on kehtestatud ajaline piirang, lükkab tasuta menetlusabi taotluse esitamine selle tähtaja edasi.

Mida teeb vandeadvokaat (procurador)?

Tavaliselt ei või Hispaanias kliente kohtus esindada mitte õigusnõustajad (abogado), vaid vandeadvokaadid (procurador). Vandeadvokaadid esindavad oma kliente kohtus kogu kohtuprotsessi vältel.

« Õigusabi - Üldteave | Hispaania - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 07-12-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik