Europa-Kommissionen > ERN > Retshjælp > Spanien

Seneste opdatering : 22-01-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Retshjælp - Spanien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem? 1.
2. Hvad er retshjælp? 2.
3. Hvem kan få retshjælp? 3.
4. Bevilges der retshjælp til alle tvister? 4.
5. Findes der en særlig procedure i hastesager? 5.
6. Hvor fås ansøgningsskemaet? 6.
7. Hvilke dokumenter skal du vedlægge ansøgningen? 7.
8. Hvor skal ansøgningen sendes hen? 8.
9. Hvordan får du at vide, om du har fået bevilget retshjælp? 9.
10. Hvad skal du gøre, hvis du får bevilget retshjælp? 10.
11. Hvem vælger din advokat, hvis du får bevilget retshjælp? 11.
12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger? 12.
13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis gratis retshjælp? 13.
14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel anke af dommen? 14.
15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning? 15.
16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp?  16.

 

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem?

 • I Spanien er de offentlige ydelser i retsvæsnet gratis. Der betales ingen gebyrer eller afgifter herfor.I forbindelse med en retssag opstår der imidlertid generelt bestemte omkostninger, hvoraf de vigtigste er:
  • Advokatsalærer (til abogado (rådgivende advokat) og procurador (procederende advokat))
  • Omkostninger ved offentliggørelse af meddelelser i officielle tidsskrifter
  • Deponering af beløb for at kunne anvende bestemte retsmidler
  • Udgifter til sagkyndige.
 • Generelt skal den berørte part betale disse omkostninger på forhånd. Ved sagens afslutning beslutter retten, hvem der sluttelig skal bære sagsomkostningerne (ved en condena de costas) ud fra princippet om, at den tabende part skal betale.

2. Hvad er retshjælp?

Retshjælp (asistencia jurídica gratuita) i Spanien er en ret ubemidlede borgere har, når de står for at skulle gennemføre en retssag.

Denne ret eller ydelse medfører, at modtageren ikke skal betale følgende omkostninger:

 1. Forudgående juridisk rådgivning
 2. Advokatsalærer
 3. Omkostninger ved offentliggørelse af meddelelser i officielle tidsskrifter
 4. Deponering af beløb for at kunne anvende bestemte retsmidler
 5. Udgifter til sagkyndige.

Efter reformen af loven om retshjælp ved lov nr. 16/2005 af 18. juli, som tilpassede lovgivningen til direktiv 2002/8/EF, omfatter retshjælpen i forbindelse med grænseoverskridende tvister også omkostninger til:

TopTop

 • Tolkning
 • Oversættelse af dokumenter
 • Dækning af rejseudgifter, hvis det er nødvendigt at give personligt møde
 • Forsvar ved abogado eller repræsentation ved procurador, hvis Domstolen vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille parterne.

3. Hvem kan få retshjælp?

 1. Alle ubemidlede EU-borgere (ved grænseoverskridende tvister kun fysiske personer).
 2. Tredjelandsstatsborgere, der har lovligt opholdssted i Spanien, eller hvis rettigheder anerkendes i medfør af internationale konventioner, kan nyde godt heraf (f.eks. konventioner om international bortførelse af mindreårige) på samme vilkår som EU-borgere.
 3. På det arbejdsretlige område alle arbejdstagere og selvstændige uanset nationalitet og økonomiske midler.
 4. Almennyttige foreninger og foretagender.

En ubemidlet er en person, hvis samlede husstandsindtægt ikke overstiger det dobbelte af mindstelønnen (salario mínimo interprofesional), som regeringen hvert år fastsætter. I 2005 var mindstelønnen på 513 EUR pr. måned. Ved grænseoverskridende tvister gælder det, at der ydes retshjælp, selv om disse grænser overskrides, hvis forskellene mellem leveomkostningerne i ansøgerens bopælsland og Spanien gør, at han eller hun ikke kan betale sagsomkostningerne.

4. Bevilges der retshjælp til alle tvister?

Der kan ydes retshjælp til alle typer tvister og søgsmål med en sagsværdi på over 900 EUR, og den dækker alle foranstaltninger og retsmidler samt fuldbyrdelse af retsafgørelser. I forbindelse med retssager med en lavere sagsværdi, hvor det ikke er obligatorisk at anvende en abogado eller en procurador, er det dog muligt at søge om retshjælp, når den anden part gør brug af en sådan retskyndig, eller hvis dommeren eller retten udtrykkeligt beordrer det for at stille parterne lige.

TopTop

5. Findes der en særlig procedure i hastesager?

Hvis dommeren eller retten på grundlag af omstændighederne vurderer, at der er tale om en hastesag, kan han/den kræve, at der foreløbigt og med øjeblikkelig virkning beskikkes en abogado eller en procurador. Til trods herfor kan en ansøger få afslag på retshjælp, hvis den pågældende ikke kan bevise, at han eller hun ikke er i stand til at betale den almindelige retlige procedure.

6. Hvor fås ansøgningsskemaet?

I afdelingen for juridisk vejledning under kredsene af rådgivende advokater (colegios de abogados), på retternes decanatos og hos de lokale retshjælpsudvalg (comisiones provinciales de asistencia jurídica gratuita).

Ved grænseoverskridende tvister anvendes den ansøgningsformular, der er omhandlet i Kommissionens afgørelse af 9. november 2004.  

7. Hvilke dokumenter skal du vedlægge ansøgningen?

Dokumenter vedrørende:

 1. Ansøgerens og husstandens økonomiske situation
 2. Personlige og familiære forhold
 3. Beskyttelse af en rettighed med domstolenes bistand
 4. Sagens parters identitet.

Hvad angår ansøgninger i grænseoverskridende tvister, har Spanien fastsat, at de skal udarbejdes på spansk.  

8. Hvor skal ansøgningen sendes hen?

Ansøgningen skal forelægges el colegio de abogados i den retskreds, hvor den ret, der skal behandle sagen, er beliggende, eller retten ved ansøgerens hjemting. Disse colegios behandler ansøgningerne, når der er tale om grænseoverskridende tvister. Ansøgningen behandles af det lokale colegio de abogados, som findes der, hvor ansøgeren har sit sædvanlige opholdssted eller sin bopæl.

TopTop

EU-borgere fra lande, der er part i Europarådets overenskomst om formidling af ansøgninger om retshjælp, kan sende deres ansøgning til den centrale myndighed i deres land, der forestår gennemførelsen af denne overenskomst.

Ansøgningen skal indsendes, inden retssagen anlægges, eller, hvis ansøgeren er sagsøgt, inden han eller hun gør indsigelse. Såvel sagsøger som sagsøgte kan imidlertid efterfølgende søge om retshjælp, forudsat at deres økonomiske situation har ændret sig.

9. Hvordan får du at vide, om du har fået bevilget retshjælp?

El colegio de abogados kan træffe følgende foreløbige beslutninger. Det kan:

 1. meddele ansøgeren, at der er fejl i ansøgningen, som skal rettes inden ti dage, da ansøgningen ellers ikke vil blive behandlet
 2. meddele, at sagen ikke holder i retten og er ubegrundet og følgelig informere retshjælpsudvalget herom
 3. meddele, at ansøgningen opfylder de juridiske krav. El colegio de abogados beskikker derfor en rådgivende advokat inden 15 dage og orienterer el colegio de procuradores (kredsen af procederende advokater), således at det kan udpege en procurador inden tre dage. El colegio de procuradores forelægger retshjælpsudvalget ansøgningen med henblik på endelig godkendelse.

Hvis el colegio de procuradores ikke kan træffe beslutning inden 14 dage, kan ansøgeren sende endnu en ansøgning direkte til retshjælpsudvalget, som straks træffer beslutning om foreløbig beskikkelse af en procurador og en abogado, mens det kontrollerer de foreliggende oplysninger og dokumenter.

TopTop

Retshjælpsudvalget skal træffe endelig beslutning, uanset om ansøgningen godkendes eller afslås, inden 30 dage at regne fra modtagelsen af ansøgningen. Hvis der inden 30 dage ikke er truffet beslutning, vil den foreløbige beslutning, som el colegio de abogados har truffet, blive bekræftet.

Der gives inden 3 dage besked herom til ansøgeren, el colegio de abogados, el colegio de procuradores og den ret, der behandler sagen, eller retten ved ansøgerens hjemting, hvis sagen ikke er anlagt.

10. Hvad skal du gøre, hvis du får bevilget retshjælp?

 1. Hvis du er sagsøger, skal du, inden sagen anlægges, forelægge en ansøgning for el colegio de abogados i den retskreds, hvor den ret, for hvilken hovedsagen indbringes, er beliggende, eller retten ved ansøgerens hjemting.
 2. Hvis du er sagsøgt, skal du indsende ansøgningen, inden du gør indsigelse. Sagsøgtes ansøgning suspenderer ikke sagen. Dommeren kan dog selv eller på anmodning af den pågældende suspendere sagen, indtil der er truffet beslutning om, hvorvidt der skal ydes retshjælp eller ej.

Ved grænseoverskridende tvister, hvor der er behov for retshjælp til at føre sag i en anden medlemsstat, skal ansøgningen også indsendes til det lokale colegio de abogados, der, hvor ansøgeren har sit sædvanlige hjemsted eller sin bopæl (hvis der er tale om personer bosiddende i Spanien, der er berørt af en tvist i et andet land).

11. Hvem vælger din advokat, hvis du får bevilget retshjælp?

Det er normalt el colegio de abogados, der beskikker en abogado ifølge en turnusordning. Du har dog mulighed for selv at vælge abogado, forudsat at den pågældende accepterer ikke at blive betalt.

TopTop

12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger?

Følgende omkostninger dækkes:

 1. Forudgående juridisk rådgivning
 2. Advokatsalærer
 3. Omkostninger ved offentliggørelse af meddelelser i officielle tidsskrifter
 4. Deponering af beløb for at kunne anvende bestemte retsmidler
 5. Udgifter til eksperter eller sagkyndige
 6. 80 % af notarudgifterne og udgifterne til ejendomsregistret og handelsregistret.

Ved grænseoverskridende tvister dækkes også udgifter til tolkning, oversættelse af dokumenter og rejse og ophold, når den domstol, der behandler sagen, mener, at personligt fremmøde er påkrævet.

13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis gratis retshjælp?

Hvis omkostningerne er over dobbelt så store som mindstelønnen, men lavere end fire gange mindstelønnen, kan retshjælpsudvalget undtagelsesvis bevilge retshjælp under hensyn til ansøgerens personlige og familiære forhold.

I så tilfælde er det retshjælpsudvalget, der fastsætter størrelsen af den konkrete ydelse. Sagsomkostninger, der ikke dækkes, skal den berørte selv betale, indtil der træffes afgørelse om, hvem der skal betale sagsomkostningerne. Hvis den person, der har fået delvis retshjælp, vinder sagen, vil den tabende part skulle betale dennes omkostninger.

Hvor der er tale om borgere fra andre EU-stater, anvendes den foregående regel skønsmæssigt under hensyn til levestandarden i bopælslandet for at undgå at skade rekvirenten.  

14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel anke af dommen?

Retshjælpen dækker alle retssagens faser, herunder anke og fuldbyrdelse af dommen.

Hvis fuldbyrdelsen imidlertid først sker to år efter, at beslutningen om retshjælp er truffet, er det nødvendigt at indsende en ny ansøgning om retshjælp.

Denne kan ikke anvendes til en anden retssag.

15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning?

Retshjælpen kan trækkes tilbage, hvis ansøgeren er fremkommet med forkerte eller falske oplysninger eller har tilbageholdt oplysninger.

Bevillingen bliver ugyldig, hvis retshjælpsmodtagerens økonomiske situation forbedres inden tre år fra det tidspunkt, hvor han eller hun fik bevilget retshjælp.

I begge tilfælde gælder det almindelige princip, at den tabende part betaler omkostningerne.

16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp?  

Der kan skriftligt klages over beslutningen til retshjælpsudvalget. Dette skal ske inden fem dage fra den dato, hvor ansøgeren modtager meddelelse herom. Den er den kompetente ret, der behandler klagen.

Yderligere oplysninger

Hvilke virkninger har det på retssagen, at der ansøges om retshjælp?

Hvis der for udøvelsen af en ret er fastsat en tidsfrist, standser en ansøgning om retshjælp uret.

Hvad er en ”procurador”?

I Spanien repræsenteres klienten i retten normalt af en retskyndig, der betegnes procurador, der er forskellig fra abogado. En procurador repræsenterer parterne ved retten under hele retssagen.

« Retshjælp - Generelle oplysninger | Spanien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 22-01-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige