Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Španělsko

Poslední aktualizace: 14-03-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Španělsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou náklady na soudní proces a kdo by je měl normálně hradit? 1.
2. Co je právní pomoc? 2.
3. Kdo může využít právní pomoc? 3.
4. Lze právní pomoc získat u všech druhů sporů? 4.
5. Existuje zvláštní postup pro naléhavé případy? 5.
6. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc? 6.
7. Jaké doklady mám přiložit k žádosti o právní pomoc? 7.
8. Kam mám podat žádost o právní pomoc? 8.
9. Jak se dozvím, zda mám, či nemám nárok na právní pomoc? 9.
10. Pokud mám nárok na právní pomoc, co bych měl udělat? 10.
11. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo mi vybere právního zástupce? 11.
12. Pokud mám nárok na právní pomoc, budou z ní uhrazeny všechny náklady mého procesu? 12.
13. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady? 13.
14. Pokud mám nárok na právní pomoc, vztahuje se i na případný mnou iniciovaný přezkum po ukončení procesu? 14.
15. Pokud mám nárok na právní pomoc, může mi být odebrána? 15.
16. Pokud je moje žádost o právní pomoc zamítnuta, mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat? 16.

 

1. Jaké jsou náklady na soudní proces a kdo by je měl normálně hradit?

 • Ve Španělsku je veřejná služba justičních orgánů bezplatná. Za použití služby se neúčtují žádné poplatky. Avšak ten, kdo se soudí, musí zpravidla počítat s určitými výdaji. Jedná se hlavně o:
  • honorář právních poradců a advokátů
  • náklady na zveřejňování oznámení v úředních věstnících
  • zálohy povinně skládané při podávání určitých opravných prostředků
  • honorář znalců
 • Tyto náklady musí zpravidla uhradit předem dotyčná strana. Na konci procesu soud rozhodne, která strana je nakonec povinna nést náklady řízení; ve Španělsku se tento výrok nazývá „condena en costas” (soudní příkaz uhradit náklady řízení) a řídí se zásadou „strana, která spor prohrála, platí”.

2. Co je právní pomoc?

Ve Španělsku je bezplatná právní pomoc („asistencia jurídica gratuita”) právem těch osob, které si nemohou dovolit hradit náklady soudního řízení.

Osoby, kterým je právní pomoc přiznána, nemusí hradit níže uvedené náklady:

 1. právní poradenství před zahájením řízení
 2. honorář právních poradců a advokátů
 3. náklady na zveřejňování oznámení v úředních věstnících
 4. zálohy povinně skládané při podávání určitých opravných prostředků
 5. honorář znalců

Dále – a výhradně u přeshraničních sporů spadajících pod novelu zákona o právní pomoci ve znění zákona 16/2005 ze dne 18. července 2005, který přebírá ustanovení směrnice 2002/8/ES – nemusí příjemci právní pomoci hradit níže uvedené náklady:

NahoruNahoru

 • tlumočnické služby;
 • překlad dokumentů;
 • cestovné, pokud se musí žadatel dostavit osobně;
 • obhajobu právním zástupcem a zastupování žalobcem i v případech, kdy není osobní přítomnost nezbytná, pokud je to nařízeno soudem v zájmu zaručení rovnosti stran.

3. Kdo může využít právní pomoc?

 1. všichni občané Společenství, kteří nemají dostatečné prostředky (u přeshraničních sporů se o právní pomoc mohou ucházet pouze jednotlivci);
 2. státní příslušníci třetích zemí, kteří zákonně pobývají ve Španělsku nebo jejichž nárok je uznán v mezinárodních úmluvách (jako jsou úmluvy týkající se mezinárodních únosů dětí), a to za stejných podmínek jako státní příslušníci Společenství;
 3. ve věcech pracovního práva kterákoli zaměstnaná osoba bez ohledu na státní příslušnost a prostředky;
 4. sdružení a nadace působící ve veřejném zájmu.

Osobou s nedostatečnými prostředky se rozumí osoba, jejíž celkový měsíční příjem včetně příjmu její přímé rodiny nepřesahuje dvojnásobek vnitrostátní minimální mzdy („salario mínimo interprofesional”) každoročně stanovované vládou. V roce 2005 byla minimální měsíční mzda 513 EUR. U přeshraničních sporů se o právní pomoc můžete ucházet, i když vyděláváte víc, pokud nejste schopni uhradit náklady řízení s ohledem na rozdíl mezi životními náklady v členském státě, kde přebýváte, a ve Španělsku.

NahoruNahoru

4. Lze právní pomoc získat u všech druhů sporů?

Právní pomoc je k dispozici pro všechny případy bez ohledu na to, zda jsou či nejsou sporné, u nichž se jedná o částky vyšší než 900 EUR; vztahuje se na všechna řízení, opravné prostředky a výkony rozhodnutí. U méně nákladných případů, při nichž nejsou služby právního poradce či advokáta povinné, může být právní pomoc přiznána, pokud je protistrana zastupována právníkem nebo pokud k tomu výslovně vyzve soudce nebo soud v zájmu zajištění rovnosti stran.

5. Existuje zvláštní postup pro naléhavé případy?

Na základě zvážení okolností nebo naléhavosti případu může soudce nebo soud nařídit dočasné a bezodkladně účinné ustanovení právního poradce a advokáta. Aniž by však bylo dotčeno toto ustanovení, může být právní pomoc odepřena, pokud dotyčná osoba neprokáže, že nemá dostatečné prostředky v souladu s obvyklým postupem.

6. Kde dostanu formulář žádosti o právní pomoc?

Formulář je k dispozici na odděleních právního poradenství (Servicio de orientación jurídica) advokátních sdružení (Colegios de Abogados), v úřadovnách vyšších soudců (Decanatos) na soudech a v úřadovnách provinčních komisí pro bezplatnou právní pomoc (Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita).

U přeshraničních sporů se použije formulář zavedený rozhodnutím Komise ze dne 9. listopadu 2004.

NahoruNahoru

7. Jaké doklady mám přiložit k žádosti o právní pomoc?

Doklady dokládající:

 1. vaši vlastní finanční situaci a finanční situaci členů vaší přímé rodiny;
 2. vaše osobní a rodinné okolnosti;
 3. požadovanou právní ochranu;
 4. osobní údaje o stranách sporu.

Pokud jde o přeshraniční spory, uvádí Španělsko, že pro vyplnění žádostí lze použít španělštinu.

8. Kam mám podat žádost o právní pomoc?

Žádost o právní pomoc se podává advokátnímu sdružení v místě sídla soudu příslušného k projednávání hlavní věci nebo vyššímu soudu („Juzgado decano”) v místě vašeho bydliště. Pokud jde o přeshraniční spory, jsou přijímacím orgánem žádostí advokátní sdružení. Orgánem žádosti vydávajícím je advokátní sdružení místně příslušné podle žadatelova trvalého bydliště nebo obvyklého pobytu.

Státní příslušníci zemí, které jsou stranami Evropské úmluvy o předávání žádostí o právní pomoc mohou podávat žádosti ústřednímu orgánu, který k tomu účelu jejich stát určil.

Žádost musíte podat před podáním žaloby nebo – jste-li odpůrce – v době podání vyjádření odpůrce k žalobě. Avšak bez ohledu na to, zda jste žalobce nebo odpůrce, můžete o právní pomoc požádat později, pokud jste schopni doložit, že se vaše finanční situace změnila.

9. Jak se dozvím, zda mám, či nemám nárok na právní pomoc?

Advokátní sdružení může přijmout níže uvedená prozatímní rozhodnutí:

NahoruNahoru

 1. oznámit vám, že vaše žádost vykazuje nedostatky, které musí být do 10 dnů odstraněny; v opačném případě bude řízení o přiznání právní pomoci zastaveno;
 2. prohlásit žádost za nepřípustnou nebo nepodloženou a oznámit tuto okolnost Komisi pro právní pomoc;
 3. prohlásit, že žádost zákonné požadavky splňuje, takže do 15 dnů bude ustanoven právní poradce a advokátní sdružení bude připraveno ustanovit advokáta do 3 dnů; advokátní sdružení rovněž podá Komisi pro právní pomoc žádost o konečné schválení.

Jestliže advokátní sdružení neodpoví do 15 dnů, můžete se žadatel obrátit přímo na Komisi pro právní pomoc, která bezodkladně rozhodne o prozatímním ustanovení advokáta a právního poradce do ověření informací a dokladů.

Konečné rozhodnutí o přiznání či nepřiznání právní pomoci musí Komise pro právní pomoc přijmout do 30 dnů ode dne obdržení úplné žádosti. Pokud není po uplynutí 30 dnů stále ještě přijato žádné rozhodnutí, jsou prozatímní rozhodnutí přijatá sdružením právních poradců a advokátním sdružením ratifikována.

O dotyčném rozhodnutí se do tří dnů uvědomí žadatel, sdružení právních poradců, advokátní sdružení a soudce nebo soud, který případ projednává, nebo příslušný vyšší soudní úředník, pokud řízení ještě nezačalo.

10. Pokud mám nárok na právní pomoc, co bych měl udělat?

 1. Jste-li žalobce, musíte žádost podat před zahájením řízení advokátnímu sdružení podle sídla soudu příslušného k projednávání hlavní věci nebo vyššímu sodu („Juzgado decano”) příslušnému podle místa vašeho bydliště.
 2. Jste-li odpůrce, musíte podat žádost před podáním vyjádření odpůrce k žalobě. Žádost podaná odpůrcem nemá odkladný účinek; soud nicméně může – z vlastního popudu nebo na žádost odpůrce – pozastavit řízení do rozhodnutí, zda bude bezplatná právní pomoc přiznána, nebo odepřena.

U přeshraničních sporů, u nichž se o právní pomoc žádá na pokrytí nákladů sporu v jiném členském státě, lze žádost rovněž podat advokátnímu sdružení (v případě obyvatel Španělska, kterých se týká spor vedený v jiném státě) příslušnému podle žadatelova obvyklého místa pobytu nebo bydliště.

NahoruNahoru

11. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo mi vybere právního zástupce?

Právního poradce zpravidla jmenuje advokátní sdružení na základě rozpisu. Můžete si však právního poradce i zvolit za předpokladu, že bude souhlasit s bezplatným poskytnutím svých služeb.

12. Pokud mám nárok na právní pomoc, budou z ní uhrazeny všechny náklady mého procesu?

Právní pomoc se vztahuje na níže uvedené náklady:

 1. právní poradenství před zahájením řízení
 2. honorář právních poradců a advokátů
 3. náklady na zveřejňování oznámení v úředních věstnících
 4. zálohy povinně skládané při podávání určitých opravných prostředků
 5. honorář znalců
 6. 80% sleva na poplatcích za notářské zápisy a výpisy z katastru nemovitostí a z obchodního rejstříku.

U přeshraničních sporů se úhrada nákladů právní pomoci navíc vztahuje na tlumočnické služby, překlad dokumentů a cestovné, pokud má soud, u kterého se řízení koná, za to, že je osobní přítomnost žadatele nezbytná.

13. Pokud mám nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady?

Pokud jsou vyšší než dvojnásobek španělské minimální mzdy a nižší než její čtyřnásobek, může Komise pro právní pomoc ve výjimečných případech pomoc přiznat na základě žadatelovy osobní a rodinné situace.

V takových případech komise rozhodne výslovně i o tom, které náklady mají být uhrazeny. Náklady řízení z právní pomoci neuhrazené budete muset platit vy až do výroku soudu, kterým některé straně náklady řízení přikáže. Pokud je výrok nepříznivý vůči druhé straně, vyrovná vám ona veškeré náklady řízení, které jste musel(a) zaplatit z vlastní kapsy.

NahoruNahoru

U osob pobývajících v jiném státě EU se toto pravidlo používá s jistou obezřetností; zohledňuje se žadatelova finanční situace v zemi jeho pobytu tak, aby nedošlo k nepříznivým dopadům na jeho osobu.

14. Pokud mám nárok na právní pomoc, vztahuje se i na případný mnou iniciovaný přezkum po ukončení procesu?

Bezplatná právní pomoc se vztahuje na všechna stádia právního řízení včetně podání odvolání a výkonu rozhodnutí.

Avšak v případě návrhu na výkon rozhodnutí podaného více než dva roky po vynesení konečného rozsudku se musí podat nová žádost o bezplatnou právní pomoc.

Právní pomoc se smí využít pouze pro řízení, pro které byla přiznána.

15. Pokud mám nárok na právní pomoc, může mi být odebrána?

Rozhodnutí o přiznání právní pomoci může být zrušeno, jestliže bylo vydáno na základě nepřesných vyjádření a nepravdivých nebo neúplných údajů ze strany žadatele.

Vyplácení právní pomoci může být zastaveno, jestliže se finanční situace osoby, které byla přiznána, do tří let zlepší.

V obou případech platí obecné pravidlo: náklady uhradí strana, která spor prohrála.

16. Pokud je moje žádost o právní pomoc zamítnuta, mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat?

Proti rozhodnutí o přiznání právní pomoci se můžete odvolat písemným podáním Komisi pro právní pomoc do pěti dnů ode dne, kdy vám bylo dotyčné rozhodnutí oznámeno. Vaše odvolání zváží příslušný soud.

Bližší informace

Jaký dopad má žádost o bezplatnou právní pomoc na řízení v hlavní věci?

Pokud uplatnění práva podléhá časové lhůtě, podání žádosti o bezplatnou právní pomoc běh časové lhůty pozastavuje.

Jaká je úloha advokáta („procurador”)?

Ve Španělsku je právním odborníkem vystupujícím před soudem zpravidla někdo jiný než právní poradce (abogado); takovou osobou je advokát (procurador). Advokáti zastupují klienty u soudu během celého procesu.

« Právní pomoc - Obecné informace | Španělsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 14-03-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království