Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Slovenija

Zadnja sprememba: 07-04-2005
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Slovenija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je brezplačna pravna pomoč? 2.
3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči? 3.
4. Ali se lahko brezplačno pravno pomoč uveljavlja v vseh sporih? 4.
5. Kje je mogoče pridobiti obrazec za pridobitev prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 5.
6. Katere dokumente je potrebno predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 6.
7. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 7.
8. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 8.
9. Kaj je stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za brezplačno pravno pomoč? 9.
10. Kdo določi odvetnika upravičencu do brezplačne pravne pomoči? 10.
11. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka? 11.
12. Kako se krijejo ostali stroški, kadar je upravičencu odobrena zgolj delna brezplačna pravna pomoč? 12.
13. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva? 13.
14. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka? 14.
15. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči? 15.

 

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi?

Skladno s 151. členom Zakona o pravdnem postopku -ZPP (Uradni list Republike Slovenije, št. 36/2004-prečiščeno besedilo) so pravdni stroški izdatki, ki nastanejo med postopkom ali zaradi postopka, obsegajo pa tudi nagrado za delo odvetnika in drugih oseb, ki jim zakon priznava pravico do nagrade (npr. sodni izvedenec). Stranke predhodno krijejo same stroške, ki jih povzročijo s svojimi dejanji. Povračilo stroškov postopka v civilnih in gospodarskih zadevah ureja ZPP, povračilo stroškov v socialnih zadevah in sporih iz delovnega razmerja pa Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list Republike Slovenije, št. 19/1994 in 61/2004). Pri analizi povračila stroškov postopka se bomo omejili na predstavitev sistema v civilnih in gospodarskih zadevah. V praksi stroški civilnega postopka najpogosteje predstavljajo stroške sodnih taks, sodnih izvedencev, stroški prihoda prič, sodnih tolmačov, tožniške varščine ter predujmov za pridobitev dokazov. Temeljno pravilo povračila stroškov pravdnega postopka je pravilo uspeha v pravdi. Skladno s prvim odstavkom 154. člena ZPP stranka, ki v pravdi ne uspe, povrne nasprotni stranki in njenemu intervienientu stroške postopka. Posebna pravila povračila stroškov veljajo v primerih povzročitve stroškov po krivdi stranke, sodbe na podlagi pripoznave tožbenega zahtevka, umika tožbenega zahtevka, sodne poravnave in v primeru sospornikov ( 155-162. člen ZPP).

2. Kaj je brezplačna pravna pomoč?

Brezplačna pravna pomoč predstavlja skladno s 1. členom Zakona o brezplačni pravni pomoči - ZBPP (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/2001 in 50/2004) uresničevanje pravice do sodnega varstva po načelu enakopravnosti, upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine te pravice ne bi mogla uresničevati. Brezplačna pravna pomoč pomeni pravico upravičenca do celotne ali delne zagotovitve sredstev za pokritje stroškov za pravno pomoč in oprostitev stroškov sodnega postopka. V praksi to pomeni stroške pravnega svetovanja, pravnega zastopanja pred splošnimi sodišči, specialnimi sodišči, Ustavnim sodiščem Republike Slovenije in pred vsemi organi, institucijami ali osebami v Republiki Sloveniji, ki so pristojne za izvensodno poravnavanje sporov ter oprostitev plačila stroškov sodnega postopka.

Na vrh straniNa vrh strani

3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči?

Upravičenci do brezplačne pravne pomoči so osebe, ki glede na svojo finančni položaj in položaj njihove družine, ne bi bili sposobni sami kriti stroškov pravdnega postopka, ne da bi bil s tem ogrožen njihov finančni položaj in finančni položaj njihove družine. Finančni položaj upravičencev se presoja na podlagi mesečnih prejemkov posameznika in njegove družine ter premoženja posameznika in njegove družine. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči se razlikujejo glede na to ali gre za domači spor ali spor s čezmejnim elementom. V sporih, ki ne vsebujejo mednarodnega elementa so upravičenci do brezplačne pravne pomoči državljani Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji stalno prebivajo; tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje in osebe brez državljanstva, ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji; drugi tujci pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo ter pod določenimi pogoji tudi nevladne organizacije in združenja. Upravičence do brezplačne pravne pomoči v čezmejnih sporih je skladno z Direktivo Sveta Evrope unije za izboljšanje dostopa do sodišča pri čezmejnih sporih z vzpostavitvijo minimalnih skupnih pravil o pravni pomoči, uredila novela ZBPP, ki se uporablja od 1. 12. 2004 dalje. V primeru čezmejnih sporov v civilnih zadevah, v katerih je udeleženec ali stranka oseba, ki v času vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči prebiva v drugi državi članici Evropske unije (domači čezmejni spor) , je ta oseba ne glede na državljanstvo upravičena do brezplačne pravne pomoči v Republiki Sloveniji. Enako je udeleženec ali stranka, ki v času vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči prebiva v Republiki Sloveniji (tuji čezmejni spor) , je upravičen ne glede na državljanstvo do pravne pomoči v zvezi s pošiljanjem prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči.

Na vrh straniNa vrh strani

4. Ali se lahko brezplačno pravno pomoč uveljavlja v vseh sporih?

Pri čezmejnih sporih je mogoče uveljavljati brezplačno pravno pomoč le v civilnih zadevah. Pravni termin "civilne zadeve" obsega zadeve, za katere so v skladu z zakonom, ki ureja sodišča, pristojna sodišča s splošno pristojnostjo, in zadeve, za katere so v skladu z zakonom, ki ureja delovna in socialna sodišča, pristojna delovna in socialna sodišča.

5. Kje je mogoče pridobiti obrazec za pridobitev prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

V primeru domačih sporov je mogoče obrazec dobiti pri strokovnih službah za brezplačno pravno pomoč in v knigarnah.

V primerih, ko oseba s prebivališčem v eni izmed držav članic v času vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči, uveljavlja brezplačno pravno pomoč pred sodiščem v Republiki Sloveniji (tuji čezmejni spor) , pošlje prošnjo Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije sam upravičenec ali organ, ki je v državi članici EU pristojen za pošiljanje prošenj. Prošnja se pošlje pisno na obrazcu, ki ga določi Komisija Evropskih skupnosti, in je bil objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti ali na obrazcu, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, na podlagi ZBPP.

Kadar oseba, s prebivališčem v Republiki Sloveniji v času vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči, uveljavlja brezplačno pravno pomoč pred sodiščem v drugi državi članici EU (domači čezmejni spor) , vloži prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči pri okrožnem sodišču, na območju katerega ima stalno ali začasno prebivališče. Prošnja se vloži na obrazcu, ki ga določi Komisija Evropskih skupnosti, in je bil objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti ali na obrazcu, ki je določen s predpisi države članice EU, v kateri ima sedež sodišče, pristojno za odločanje v zadevi.

Na vrh straniNa vrh strani

6. Katere dokumente je potrebno predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči, izpolnjene na predpisanem obrazcu se predložijo listine, ki dokazujejo obstoj predpisanih pogojev, s katerimi razpolaga prosilec. Pravilnik o obrazcu za dodelitev brezplačne pravne pomoči in predložitev listin (Uradni list RS, št. 75/2001) določa, s katerimi listinami se lahko dokazujejo podatki o dohodkih in drugih prejemkih prosilca, podatki o premoženjskem stanju, podatki o družinskih, zdravstvenih in drugih razlogih materialne ogroženosti

7. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

V primeru domačega spora se prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči predloži pri pristojnem okrožnem sodišču, delovnem sodišču ali upravnem sodišču, kjer ima prosilec stalno ali začasno prebivališče ali pri izbranem sodišču, kadar ima prosilec prebivališče zunaj države, kjer uveljavlja brezplačno pravno pomoč ali kadar nima državljanstva.

V primerih, ko oseba s prebivališčem v eni izmed držav članic v času vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči, uveljavlja brezplačno pravno pomoč pred sodiščem v Republiki Sloveniji (tuji čezmejni spor) , pošlje prošnjo Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije sam upravičenec ali organ, ki je v državi članici EU pristojen za pošiljanje prošenj.

Kadar oseba, s prebivališčem v Republiki Sloveniji v času vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči, uveljavlja brezplačno pravno pomoč pred sodiščem v drugi državi članici EU (domači čezmejni spor) , vloži prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči pri okrožnem sodišču, na območju katerega ima stalno ali začasno prebivališče.

Na vrh straniNa vrh strani

8. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Pristojni organ na podlagi prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči odloči o upravičenosti do brezplačne pravne pomoči z odločbo, ki jo vroči prosilcu.

9. Kaj je stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za brezplačno pravno pomoč?

Po vročitvi odločbe o odobritvi brezplačne pravne pomoči prosilcu, strokovna služba za brezplačno pravno pomoč izda upravičencu "napotnico". Napotnica vsebuje osebne podatke upravičenca, oznako zadeve, za katero je bila odobrena brezplačna pravna pomoč, obliko in obseg odobrene pravne pomoči in ostale podatke, ki jih določa Pravilnik o obrazu napotnice (Uradni list RS, št. 136/2004). Upravičenec mora napotnico po končani opravi storitev pravne pomoči vrniti strokovni službi za brezplačno pravno pomoč, in sicer takoj, ko so napotnici priloženi vsi stroškovniki in potrdila o oprostitvi plačila stroškov.

10. Kdo določi odvetnika upravičencu do brezplačne pravne pomoči?

Odvetnika za izvajanje pravne pomoči določi pristojni organ za brezplačno pravno pomoč z odločbo o dodelitvi pravne pomoči.

11. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka?

V primeru domačih sporov se brezplačna pravna pomoč praviloma odobri v obsegu, kot jo uveljavlja prosilec in za čas, potreben glede na obliko, ki je bila odobrena. Vendar pa lahko pristojni organ za brezplačno pravno pomoč določi drugačen obseg posameznih oblik brezplačne pravne pomoči, dodeli določene oblike le delno, omeji vrsto storitev oziroma število ur pravnega svetovanja, omeji brezplačno pravno pomoč na število ali vrsto dokaznih sredstev, ki so povezani z nesorazmernimi stroški.

Na vrh straniNa vrh strani

V primeru domačih čezmejnih sporov se brezplačna pravna pomoč odobri za postopek pred sodiščem na prvi in drugi stopnji.

12. Kako se krijejo ostali stroški, kadar je upravičencu odobrena zgolj delna brezplačna pravna pomoč?

Ostale stroške krije predhodno stranka sama, v kolikor pa s svojim tožbenim zahtevkom uspe, sodišče odloči, da ji nasprotna stranka povrne stroške postopka.

13. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva?

Kot rečeno v domačih čezmejnih sporih ne velja omejitev, da bi lahko pristojna služba za brezplačno pravno pomoč omejila odobritev brezplačne pravne pomoči le na dokončanje določenih faz postopka, saj se odobri tako za postopek na prvi kot tudi drugi stopnji.

14. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka?

Upravičenec mora pogoje za odobritev brezplačne pravne pomoči izpolnjevati ves čas, za katerega mu je ta odobrena. Upravičenec mora nadalje pristojno službo za brezplačno pravno pomoč v času od odobritve brezplačne pravne pomoči do dneva dokončnega obračuna stroškov obveščati o vseh dejstvih in okoliščinah oziroma vseh spremembah, ki vplivajo ali bi vplivale na pravico do brezplačne pravne pomoči ter na obliko, obseg in obdobje prejemanja, in sicer v 8 dneh od dneva, ko je zanje zvedel. Strokovna služba za brezplačno pravno pomoč začne postopek ugotavljanja upravičenosti do brezplačne pravne pomoči po uradni dolžnosti, kadar ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo potrebno izdati drugačno odločbo o upravičenosti do brezplačne pravne pomoči, ker upravičenec ni več upravičen do brezplačne pravne pomoči ali je upravičen v ožjem obsegu ali le za nekatere oblike pravne pomoči. Strokovna služba po izvedenem ugotovitvenem postopku pristojnemu organu za brezplačno pravno pomoč predlaga izdajo odločbe, s katero se ugotovi prenehanje upravičenosti do brezplačne pravne pomoči ali določi drug obseg oziroma obliko brezplačne pravne pomoči

15. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči?

Zoper odločitev pristojnega organa za brezplačno pravno pomoč o prošnji za brezplačno pravno pomoč ni pritožbe. Mogoč je upravni spor s tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije.

Nadaljnje informacije

- Zakon o brezplačni pravni pomoči - ZBPP (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/2001) , novela ZBPP (Uradni list RS, št. 50/2004) ,

- Zakon o pravdnem postopku - ZPP (Uradni list RS, št. 36/2004) ter Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 61/04) se nahajajo na spletnem naslovu: Sprejeti Zakoni - Pomoč« Pravna pomoč - Splošne informacije | Slovenija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 07-04-2005

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo