Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Slovinsko

Posledná úprava: 28-09-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Slovinsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto ich obvykle znáša? 1.
2. Čo je to právna pomoc? 2.
3. Môžem mať úžitok z právnej pomoci? 3.
4. Možno získať právnu pomoc pre všetky spory? 4.
5. Kde môžem dostať formulár žiadosti o právnu pomoc? 5.
6. Aké dokumenty mám pripojiť k mojej žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Kde mám zaregistrovať žiadosť o právnu pomoc? 7.
8. Ako budem informovaný o tom, či mám, alebo nemám nárok na právnu pomoc? 8.
9. Ak spĺňam podmienky právnej pomoci, čo mám urobiť? 9.
10. Ak spĺňam podmienky právnej pomoci, kto vyberie môjho právneho zástupcu? 10.
11. Ak spĺňam podmienky právnej pomoci, pokryje to všetky trovy môjho súdneho konania? 11.
12. Ak spĺňam podmienky čiastočnej právnej pomoci, kto uhradí ostatné trovy? 12.
13. Ak spĺňam podmienky právnej pomoci, bude sa táto pomoc vzťahovať na každé preskúmanie, ktoré by som mohol urobiť po súdnom konaní? 13.
14. Ak spĺňam podmienky právnej pomoci, môže mi byť táto pomoc odobratá pred koncom súdneho konania? 14.
15. Ak nespĺňam podmienky na právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu? 15.

 

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto ich obvykle znáša?

Podľa článku 151 zákona o občianskom konaní (ZPP – pozri Ďalšie informácie), súdne poplatky pokrývajú výdavky vynaložené v priebehu konania alebo v dôsledku konania a poplatky za prácu právnych zástupcov a iných osôb, ktorých nárok je uznaný v zákone (napr. právny odborníci). Na začiatku samotné strany znášajú náklady vyplývajúce z ich konania. Preplatenie týchto nákladov v občianskych a obchodných prípadoch sa riadi ZPP, zatiaľ čo preplatenie nákladov v sociálnych prípadoch a zamestnaneckých sporoch sa riadi zákonom o pracovných a sociálnych súdoch (pozri Ďalšie informácie). Táto prezentácia sa sústreďuje výlučne na systém preplatenia nákladov v občianskych a obchodných prípadoch. V praxi je väčšina nákladov, ktoré sa vyskytli v občianskych konaniach, súdne poplatky a výdavky na súdnych znalcov, predvolanie svedkov, súdnych tlmočníkov, zabezpečenie navrhovateľa a zálohové platby na získanie dôkazov. Základné pravidlo je, že náklady sú preplatené úspešnej strane. Podľa prvého odseku článku 154 ZPP neúspešná strana v konaní preplatí náklady konania druhej strane a strane, ktorá zasahuje na jej strane. Osobitné pravidlá sa uplatňujú tam, kde vzniknú náklady v dôsledku chyby niektorej strany, kde je rozsudok založený na uznaní nároku navrhovateľa, kde je nárok odobratý a kde súd dosiahne dohodu v prípadoch, kde sú spoluobžalovaní alebo viacerí navrhovatelia (články 155 - 162 ZPP).

HoreHore

2. Čo je to právna pomoc?

Podľa článku 1 zákona o bezplatnej právnej pomoci (ZBPP – pozri Ďalšie informácie), bezplatná právna pomoc je prostriedok uznaných osôb uplatniť si právo na právnu ochranu – v súlade so zásadou rovnosti vziať do úvahy ich sociálne podmienky – tam, kde by inak neboli schopní urobiť tak bez poškodenia svojej schopnosti podporovať seba a svoju rodinu. Osoba oprávnená na bezplatnú právnu pomoc môže žiadať prostriedky na refundovanie všetkých nákladov právnej pomoci alebo ich časti a výnimku na náklady súdneho konania. V praxi to zahrnuje náklady právneho poradenstva, právneho zastúpenia na všeobecných súdoch, špecializovaných súdoch a na slovinskom ústavnom súde a pred všetkými orgánmi, inštitúciami a osobami v Slovinsku, ktoré majú jurisdikciu na mimosúdne vyrovnanie sporov a výnimku z platenia nákladov súdneho konania.

3. Môžem mať úžitok z právnej pomoci?

Máte nárok na bezplatnú právnu pomoc, ak z pohľadu vášho finančného postavenia a postavenia vašej rodiny, nebudete schopní pokryť sám náklady súdneho konania bez ohrozenia vášho finančného postavenia a postavenia vašej rodiny. Vaše finančné postavenie sa zhodnotí na základe vášho mesačného príjmu a príjmu vašej rodiny a majetku, ktorý vlastníte vy a vaša rodina. Osoby, ktoré majú nárok na bezplatnú právu pomoc, sú predmetom rozličných pravidiel v závislosti od toho, či sa prípad týka domáceho sporu, alebo sporu s prvkami cez hranice. Nasledujúce osoby majú nárok na bezplatnú právu pomoc v sporoch, kde nie je medzinárodný prvok: občania slovinskej národnosti s trvalým pobytom v Slovinsku; cudzinci s dočasným alebo trvalým pobytom a osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí právoplatne bývajú v Slovinsku; ďalší cudzinci, ktorých sa týkajú recipročné dohody alebo podliehajú podmienkam uvedeným – a v prípadoch špecifikovaných – v medzinárodných dohodách, ktoré sú záväzné pre Slovinsko; a za určitých podmienok, nevládne organizácie a zväzy. Osoby, ktoré majú právo na bezplatnú právnu pomoc v sporoch zahrnujúcich viac krajín, sú riadené zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa ZBPP, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. decembra 2004 v súlade so smernicou Rady (ES) o zlepšení prístupu k spravodlivosti v sporoch cez hranice zriadením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pre takéto spory. V sporoch cez hranicu o občianskych záležitostiach, kde účastník alebo strana býva v inom členskom štáte európskej únie v čase, keď sa predkladá žiadosť o bezplatnú právnu pomoc („domáci spor cez hranicu”), má táto osoba má právo na bezplatnú právnu pomoc v Slovinsku bez ohľadu na národnosť. Podobne tam, kde účastník alebo strana býva v Slovinsku v čase, keď sa predkladá žiadosť o bezplatnú právnu pomoc („zahraničný spor cez hranicu”), má právo na právnu pomoc pri prevode žiadosti o bezplatnú právnu pomoc bez ohľadu na národnosť.

HoreHore

4. Možno získať právnu pomoc pre všetky spory?

Pri sporoch cez hranicu sa bezplatná právna pomoc môže získať iba v „občianskych prípadoch”, ktoré sú definované ako prípady spadajúce pod jurisdikciu súdov so všeobecnou jurisdikciou (podľa zákona riadiaceho súdy) a prípady spadajúce pod jurisdikciu pracovných a sociálnych súdov (podľa zákona riadiaceho takéto súdy).

5. Kde môžem dostať formulár žiadosti o právnu pomoc?

V prípade domáceho sporu môžete dostať formulár žiadosti na špecializovaných oddeleniach pre bezplatnú právnu pomoc alebo v kníhkupectvách.

Ak v čase podania žiadosti máte bydlisko v jednom z iných členských štátov EÚ a robíte si nárok na bezplatnú právnu pomoc na súde v Slovinsku („zahraničný spor cez hranicu”), musíte poslať svoju prihlášku na slovinské ministerstvo spravodlivosti sám alebo prostredníctvom orgánu zodpovedného za prevod v príslušnom členskom štáte. Táto žiadosť sa musí zaslať písomne použitím formulára, ktorý špecifikuje Komisia európskych spoločenstiev a ktorý je publikovaný v Úradnom vestníku Európskej únie alebo formulára publikovaného v Úradnom vestníku Slovinskej republiky na základe ZBPP.

Ak v čase podania žiadosti máte bydlisko v Slovinsku a žiadate o bezplatnú právnu pomoc na súde v inom členskom štáte EÚ („domáci spor cez hranicu”), musíte poslať žiadosť na miestny súd v kraji, v ktorom máte prechodné alebo trvalé bydlisko. Žiadosť sa musí urobiť použitím formulára, ktorý špecifikuje komisia európskych spoločenstiev a ktorý je publikovaný v Úradnom vestníku Európskej únie alebo formulára stanoveného nariadeniami členského štátu EÚ, v ktorom je zriadený súd s jurisdikciou pre daný prípad.

HoreHore

6. Aké dokumenty mám pripojiť k mojej žiadosti o právnu pomoc?

K riadne vyplnenej žiadosti použitím predpísaného formulára by mali byť priložené dokumenty, ktoré dokazujú, že spĺňate kritériá, na základe ktorých je vaša žiadosť postavená. Nariadenia o formulári pre bezplatnú právnu pomoc a o predložení dokumentov - Pravilnik o obrazcu za dodelitev brezplačne pravne pomoči in predložitev listin (Úradný vestník Slovinskej republiky č. 75/2001) – špecifikujú, ktoré dokumenty sa môžu použiť na dokázanie informácií týkajúcich sa vašich príjmov a ostatných výnosov, vášho finančného postavenia a rodiny, zdravia a iných dôvodov, ktoré predstavujú materiálne ohrozenie.

7. Kde mám zaregistrovať žiadosť o právnu pomoc?

V prípade domáceho sporu by ste mali predložiť žiadosť o bezplatnú právnu pomoc na kompetentný miestny súd, pracovný súd alebo správny súd, na ktorého území máte prechodné alebo trvalé bydlisko alebo na súd, ktorý si vyberiete, ak bývate mimo krajiny, v ktorej žiadate o právnu pomoc alebo ak nemáte v krajine občianstvo.

Ak v čase podania žiadosti máte bydlisko v jednom z iných členských štátov EÚ a žiadate o bezplatnú právnu pomoc na súde v Slovinsku („zahraničný spor cez hranicu”), musíte poslať svoju žiadosť na slovinské ministerstvo spravodlivosti sám alebo prostredníctvom orgánu zodpovedného za prevod v príslušnom členskom štáte.

Ak v čase podania žiadosti máte bydlisko v Slovinsku a žiadate o bezplatnú právnu pomoc na súde v inom členskom štáte EÚ („domáci spor cez hranicu”), musíte poslať žiadosť na miestny súd v kraji, v ktorom máte prechodné alebo trvalé bydlisko.

HoreHore

8. Ako budem informovaný o tom, či mám, alebo nemám nárok na právnu pomoc?

Zodpovedný orgán rozhodne o vašom nároku na bezplatnú právnu pomoc na základe vašej žiadosti a o jeho rozhodnutí budete informovaný.

9. Ak spĺňam podmienky právnej pomoci, čo mám urobiť?

Keď ste boli informovaný o rozhodnutí udelenia bezplatnej právnej pomoci, špecializované oddelenie pre bezplatnú právnu pomoc vám vydá referenčný spis („napotnica”), ktorý obsahuje vaše osobné údaje, popis prípadu, pre ktorý sa udeľuje bezplatná právna pomoc, formulár a rozsah udelenej právnej pomoci a iné informácie špecifikované v príslušných nariadeniach (Pravilnik o obrazu napotnice, Úradný vestník č. 136/2004). Po vykonaní služieb právnej pomoci musíte tento spis vrátiť na špecializované oddelenie právnej pomoci hneď, ako sú k nemu priložené všetky záznamy o výdavkoch a potvrdenia o výnimke platby nákladov.

10. Ak spĺňam podmienky právnej pomoci, kto vyberie môjho právneho zástupcu?

Orgán zodpovedný za právnu pomoc menuje vo svojom rozhodnutí o udelení právnej pomoci právneho zástupcu, ktorý poskytne právnu pomoc.

11. Ak spĺňam podmienky právnej pomoci, pokryje to všetky trovy môjho súdneho konania?

Bezplatná právna pomoc sa vo všeobecnosti udeľuje v domácich sporoch v plnej miere požadovanej žiadateľom a na čas, ktorý sa vyžaduje z pohľadu formy, aká je schválená. Napriek tomu môže orgán zodpovedný za bezplatnú právnu pomoc určiť odlišné úrovne pre špecifické formy bezplatnej právnej pomoci, udeliť určité formy pomoci iba čiastočne, obmedziť typ zahrnutých služieb alebo počet hodín právneho poradenstva alebo obmedziť pomoc na určitý počet alebo typ dôkazov, ak sú náklady neprimerané.

HoreHore

V domácich sporoch cez hranicu sa udeľuje bezplatná právna pomoc na konania pred súdom prvej a druhej inštancie.

12. Ak spĺňam podmienky čiastočnej právnej pomoci, kto uhradí ostatné trovy?

Ostatné trovy uhradí najprv samotná strana. Ak je však váš nárok úspešný, súd nariadi, že náklady konania vám preplatí druhá strana.

13. Ak spĺňam podmienky právnej pomoci, bude sa táto pomoc vzťahovať na každé preskúmanie, ktoré by som mohol urobiť po súdnom konaní?

Ako sa už uviedlo, obmedzenie, či zodpovedný orgán za právnu pomoc môže obmedziť udelenie pomoci na konci osobitnej fázy v konaní, sa nevzťahuje na domáce spory cez hranicu, keďže v tomto prípade je pomoc udelená na konania na prvej a druhej inštancii.

14. Ak spĺňam podmienky právnej pomoci, môže mi byť táto pomoc odobratá pred koncom súdneho konania?

Ak sa kvalifikujete, musíte splniť podmienky na získanie bezplatnej právnej pomoci na celé obdobie, pre ktoré je udelená. Medzi dátumom, kedy je pomoc udelená, a dátumom konečného vyhlásenia trov musíte tiež informovať orgán zodpovedný za bezplatnú právnu pomoc o akýchkoľvek faktoch, okolnostiach alebo zmenách, ktoré vplývajú alebo môžu vplývať na vaše právo na bezplatnú právnu pomoc alebo na jej formu, rozsah a trvanie, v priebehu ôsmich dní, odkedy ste sa o nej dozvedeli. Ak špecializované oddelenie pre bezplatnú právnu pomoc zistí, že sa vyskytli okolnosti, ktoré vyžadujú iné rozhodnutie o spôsobilosti pre vydanie bezplatnej právnej pomoci, ak žiadateľ nie je viac vhodný alebo je vhodný v menšej miere alebo iba na určité formy právnej pomoci, začne postup na určenie spôsobilosti ex officio. Po ukončení tohto postupu špecializované oddelenie navrhne, že orgán zodpovedný za bezplatnú právnu pomoc vydá rozhodnutie stanovujúce, že oprávnenie na bezplatnú právnu pomoc sa ukončilo alebo zmenilo rozsah alebo formu bezplatnej právnej pomoci.

15. Ak nespĺňam podmienky na právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu?

Nie je možné odvolať sa proti rozhodnutiu orgánu zodpovedného za bezplatnú právnu pomoc, ale môžete podať administratívnu sťažnosť na správny súd Slovinskej republiky.

Bližšie informácie

 • Zákon o bezplatnej právnej pomoci (Zakon o brezplačni pravni pomoči - ZBPP – Úradný vestník Slovinskej republiky č. No 48/2001), zákon meniaci a dopĺňajúci ZBPP (Úradný vestník č. 50/2004),
 • Občiansky súdny poriadok (Zakon o pravdnem postopku - ZPP - Úradný vestník č. 36/2004 (konsolidovaný text)); zákon o pracovných a sociálnych súdoch (Zakon o delovnih in socialnih sodiščih - Úradný vestník č. 19/94 a 61/2004). Text uvedených zákonov nájdete (v slovinčine) na nasledujúcej linke: Sprejeti Zakoni - Pomoč English - slovenšcina 

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Slovinsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 28-09-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo