Komisja Europejska > EJN > Pomoc sądowa > Słowenia

Ostatnia aktualizacja: 28-09-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Pomoc sądowa - Słowenia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są koszty rozprawy sądowej i kto zwykle powinien je ponieść? 1.
2. Czym jest pomoc prawna? 2.
3. Czy mogę skorzystać z pomocy prawnej? 3.
4. Czy pomoc prawną można uzyskać dla wszystkich sporów? 4.
5. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną? 5.
6. Jakie dokumenty powinienem załączyć do mojego wniosku o pomoc prawną? 6.
7. Gdzie powinienem zarejestrować mój wniosek o pomoc prawną? 7.
8. Jak zostanę poinformowany o tym, czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej? 8.
9. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, co powinienem zrobić? 9.
10. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto wybiera mojego prawnika? 10.
11. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona całość kosztów mojej rozprawy sądowej? 11.
12. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania częściowej pomocy prawnej, kto pokryje pozostałe koszty? 12.
13. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona odwołania, które ewentualnie zdecyduję się wnieść po rozprawie? 13.
14. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy pomoc ta może zostać cofnięta przed zakończeniem rozprawy? 14.
15. Jeśli nie kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy mogę odwołać się od tej decyzji? 15.

 

1. Jakie są koszty rozprawy sądowej i kto zwykle powinien je ponieść?

Zgodnie z art. 151 ustawy o postępowaniu cywilnym (ZPP – patrz poniżej w punkcie Dalsze informacje), koszty prawne obejmują wydatki poniesione w trakcie bądź w wyniku postępowania, oraz wynagrodzenie za pracę prawników i innych osób, których uprawnienie do takiego wynagrodzenia uznaje prawo (na przykład biegli sądowi). Początkowo, strony same ponoszą koszty związane ze swoimi działaniami. Zwrot kosztów w sprawach cywilnych i handlowych reguluje ZPP, natomiast zwrot w przypadku spraw społecznych i sporów związanych z zatrudnieniem reguluje ustawa o sądach pracy i sądach społecznych (patrz poniżej w punkcie Dalsze informacje). Niniejsza prezentacja koncentruje się wyłącznie na systemie zwrotu kosztów w sprawach cywilnych i handlowych. W praktyce kosztami najczęściej ponoszonymi w postępowaniach cywilnych są opłaty sądowe i koszty biegłych sądowych, wzywania świadków, tłumaczy sądowych, bezpieczeństwa powoda oraz zaliczek na poczet uzyskania dowodów. Zasadniczo, koszty zwraca się stronie, która wygrała sprawę. Na mocy pierwszego paragrafu art. 154 ZPP strona przegrywająca sprawę zwraca koszty postępowania stronie przeciwnej i każdej stronie interweniującej wraz z nią. Specjalne zasady stosuje się w sytuacji, kiedy koszty pojawiają się z winy danej strony, podstawą dla orzeczenia jest uznanie roszczenia powoda, kiedy roszczenie zostanie wycofane oraz w przypadku jeśli sąd osiągnie ugodę w sprawach w których istnieją współpozwani i współpowodowie (art. 155-162 ZPP).

Do góryDo góry

2. Czym jest pomoc prawna?

Zgodnie z art. 1 ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej (ZBPP – patrz poniżej w punkcie Dalsze informacje), bezpłatna pomoc prawna to środek umożliwiający osobom dochodzenie ich prawa do ochrony prawnej – zgodnie z zasadą równości i z uwzględnieniem ich sytuacji materialnej – w sytuacji kiedy nie mogłyby one dokonać tego bez narażania swojej zdolności do utrzymania siebie i swoich rodzin. Osoba uprawniona do bezpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się o fundusze na pokrycie kosztów pomocy prawnej w całości lub części, bądź też o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego. W praktyce, obejmuje to koszty porady prawnej, zastępstwa prawnego w sądach powszechnych, sądach specjalistycznych oraz w Słoweńskim Trybunale Konstytucyjnym, jak również przed wszelkimi organami, instytucjami i osobami w Słowenii, które posiadają jurysdykcję w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów, oraz zwolnienie z płatności kosztów postępowania sądowego.

3. Czy mogę skorzystać z pomocy prawnej?

Jesteśmy uprawnieni do bezpłatnej pomocy prawnej, jeżeli w kontekście naszej sytuacji finansowej i sytuacji finansowej naszej rodziny, nie bylibyśmy w stanie samodzielnie pokryć kosztów postępowania sądowego bez narażenia sytuacji finansowej naszej i naszej rodziny. Naszą sytuację finansową ocenia się na podstawie naszych dochodów miesięcznych oraz dochodów naszej rodziny, oraz majątku posiadanego przez nas i naszą rodzinę. Osoby upoważnione do bezpłatnej pomocy prawnej podlegają różnym przepisom, w zależności od tego, czy dana sprawa jest sporem krajowym czy też sporem o cechach transgranicznych. Następujące osoby są uprawnione do bezpłatnej pomocy prawnej w przypadku roszczeń nieposiadających cech międzynarodowych: obywatele słoweńscy na stałe zamieszkujący w Słowenii; cudzoziemcy posiadający tymczasowe lub stałe zezwolenie na pobyt oraz bezpaństwowcy prawnie zamieszkujący w Słowenii; pozostali cudzoziemcy objęci umowami wzajemnymi lub podlegający warunkom ustanowionym – oraz w sytuacjach określonych w – umowach międzynarodowych wiążących Słowenię; oraz, na określonych warunkach, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe. Osoby upoważnione do bezpłatnej pomocy prawnej w przypadku roszczeń transgranicznych podlegają przepisom ustawy zmieniającej ZBPP, która weszła w życie w dniu 1 grudnia 2004 r. zgodnie z dyrektywą Rady (WE) o poprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimum przepisów odnoszących się do pomocy prawnej w stosunku do tych sporów. W przypadku sporów transgranicznych w sprawach cywilnych, w których uczestnik lub strona zamieszkuje w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej w momencie złożenia wniosku o bezpłatną pomoc prawną („spór krajowy transgraniczny”), osoba taka jest uprawniona do bezpłatnej pomocy prawnej w Słowenii bez względu na swoją narodowość. Podobnie, w sytuacji kiedy uczestnik lub strona zamieszkuje w Słowenii w momencie złożenia wniosku o bezpłatną pomoc prawną („spór zagraniczny transgraniczny”), jest ona uprawniona do uzyskania pomocy prawnej przy przeniesieniu wniosku o bezpłatną pomoc prawną, bez względu na narodowość.

Do góryDo góry

4. Czy pomoc prawną można uzyskać dla wszystkich sporów?

W przypadku sporów transgranicznych bezpłatną pomoc prawną można uzyskać jedynie w „sprawach cywilnych”, które zgodnie z definicją są sprawami podlegającymi jurysdykcji sądów sprawujących jurysdykcję ogólną (zgodnie z prawem regulującym sądy) oraz w sprawach podlegających jurysdykcji sądów pracy i sądów społecznych (zgodnie z prawem regulującym te sądy).

5. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną?

W przypadku sporu krajowego, formularz wniosku możemy otrzymać w specjalnych wydziałach do spraw bezpłatnej pomocy prawnej lub w księgarniach.

Jeżeli w momencie składania wniosku zamieszkujemy w jednym z pozostałych Państw Członkowskich UE i zwracamy się o bezpłatną pomoc prawną do sądu w Słowenii („spór zagraniczny transgraniczny”), musimy przesłać nasz wniosek do Słoweńskiego Ministerstwa Sprawiedliwości osobiście lub za pośrednictwem organu odpowiedzialnego za przekazywanie wniosków w odpowiednim Państwie Członkowskim. Wniosek musi zostać przesłany w formie pisemnej, na formularzu określonym przez Komisję Wspólnot Europejskich i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub na formularzu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii, na podstawie ZBPP.

Jeżeli w momencie składania wniosku zamieszkujemy w Słowenii i ubiegamy się o bezpłatną pomoc prawną w sądzie w innym Państwie Członkowskim UE („spór krajowy transgraniczny”), musimy przesłać nasz wniosek do sądu lokalnego w regionie, w którym zamieszkujemy tymczasowo lub na stałe. Wniosek należy złożyć na formularzu określonym przez Komisję Wspólnot Europejskich i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub na formularzu ustanowionym w przepisach Państwa Członkowskiego UE, w którym znajduje się sąd sprawujący jurysdykcję w danej sprawie.

Do góryDo góry

6. Jakie dokumenty powinienem załączyć do mojego wniosku o pomoc prawną?

Do wniosku, odpowiednio wypełnionego w formie zalecanego formularza, należy załączyć dokumenty dowodzące, że spełniamy kryteria będące podstawą dla naszego wniosku. Rozporządzenia w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej i składania dokumentów - Pravilnik o obrazcu za dodelitev brezplačne pravne pomoči in predložitev listin (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii nr 75/2001) – określa jakie dokumenty można wykorzystać w celu potwierdzenia informacji dotyczących naszego dochodu i innych przychodów, naszej sytuacji finansowej i sytuacji naszej rodziny oraz innych powodów stanowiących zagrożenie materialne.

7. Gdzie powinienem zarejestrować mój wniosek o pomoc prawną?

W przypadku sporu krajowego, wniosek o bezpłatną pomoc prawną należy złożyć we właściwym sądzie miejscowym, sądzie pracy lub sądzie administracyjnym, na terenie którego zamieszkujemy tymczasowo lub na stałe, lub w wybranym przez nas sądzie, jeśli zamieszkujemy poza krajem, w którym ubiegamy się o pomoc prawną lub jeśli nie posiadamy żadnego obywatelstwa.

Jeżeli w momencie składania wniosku zamieszkujemy w jednym z pozostałych Państw Członkowskich UE i ubiegamy się o bezpłatną pomoc prawną w sądzie w Słowenii („spór zagraniczny transgraniczny”), musimy przesłać swój wniosek do Słoweńskiego Ministerstwa Sprawiedliwości osobiście lub za pośrednictwem organu odpowiedzialnego za przekazywanie wniosków w odpowiednim Państwie Członkowskim.

Do góryDo góry

Jeżeli w momencie składania wniosku zamieszkujemy w Słowenii i ubiegamy się o bezpłatną pomoc prawną w sądzie w innym Państwie Członkowskim UE („spór krajowy transgraniczny”), musimy przesłać nasz wniosek do sądu lokalnego w regionie, w którym zamieszkujemy tymczasowo lub na stałe.

8. Jak zostanę poinformowany o tym, czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej?

Kompetentny organ podejmie decyzję w sprawie naszego uprawienia do bezpłatnej pomocy prawnej na podstawie złożonego przez nas wniosku i poinformuje nas o swojej decyzji.

9. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, co powinienem zrobić?

Kiedy zostaniemy powiadomieni o decyzji przyznającej nam bezpłatną pomoc prawną, specjalny wydział do spraw bezpłatnej pomocy prawnej wyda nam akta referencyjne („napotnica”) zawierające nasze dane osobowe, opis sprawy, dla której przyznano bezpłatną pomoc prawną, formę i zakres przyznanej pomocy prawnej oraz inne informacje określone w odpowiednich rozporządzeniach (Pravilnik o obrazu napotnice, Dziennik Urzędowy nr 136/2004). Kiedy usługa pomocy prawnej zostanie wykonana, musimy zwrócić akta do specjalnego wydziału ds. pomocy prawnej możliwie jak najszybciej po załączeniu do akt zapisów wydatków oraz zaświadczeń o zwolnieniu z płatności kosztów.

10. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto wybiera mojego prawnika?

Prawnik udzielający pomocy prawnej zostanie wyznaczony przez organ odpowiedzialny za pomoc prawną w decyzji przyznającej pomoc.

Do góryDo góry

11. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona całość kosztów mojej rozprawy sądowej?

W przypadku sporów krajowych bezpłatną pomoc prawną przyznaje się zasadniczo w pełnym zakresie wnioskowanym przez wnioskodawcę, na okres wymagany z punktu widzenia formy, w jakiej pomoc została zatwierdzona. Niemniej jednak, organ odpowiedzialny za bezpłatną pomoc prawną może określić różne pułapy dla określonych form bezpłatnej pomocy prawnej, przyznać określone formy pomocy jedynie częściowo, ograniczyć rodzaj świadczonych usług lub liczbę godzin porad prawnych lub też ograniczyć pomoc do określonej liczby lub rodzaju dowodów, jeśli koszty są nieproporcjonalne.

W przypadku sporów krajowych transgranicznych bezpłatną pomoc prawną przyznaje się dla postępowania w sądach pierwszej instancji i drugiej instancji.

12. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania częściowej pomocy prawnej, kto pokryje pozostałe koszty?

Pozostałe koszty początkowo pokrywa sama strona. Jednakże w przypadku uznania naszego roszczenia, sąd zadecyduje o zwrocie poniesionych przez nas kosztów postępowania przez stronę przeciwną.

13. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona odwołania, które ewentualnie zdecyduję się wnieść po rozprawie?

Jak wspomniano powyżej, ograniczenia, za pomocą których organ odpowiedzialny za pomoc prawną może ograniczyć przyznanie pomocy jedynie do zakończenia określonego etapu postępowania nie stosują się do sporów krajowych transgranicznych, jako że w tym przypadku pomoc przyznaje się dla postępowania w sądzie pierwszej i drugiej instancji.

Do góryDo góry

14. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy pomoc ta może zostać cofnięta przed zakończeniem rozprawy?

Jeśli kwalifikujemy się do otrzymania pomocy, musimy spełniać warunki otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej przez cały okres, na jaki została ona przyznana. Pomiędzy momentem przyznania pomocy a terminem ostatecznego rozliczenia kosztów, musimy również informować organ odpowiedzialny za bezpłatną pomoc prawną o wszelkich faktach, okolicznościach i zmianach, które wpływają lub mogą wpłynąć na nasze prawo do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej bądź też jej formy, zakresu i czasu trwania, w terminie ośmiu dni od momentu, kiedy dowiemy się o ich istnieniu. Jeżeli specjalny wydział ds. bezpłatnej pomocy prawnej stwierdzi, że zaistniały okoliczności wymagające podjęcia nowej decyzji w sprawie kwalifikowalności do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej, w związku z faktem że osoba ubiegająca się o pomoc nie kwalifikuje się dłużej lub kwalifikuje się w mniejszym zakresie bądź jedynie do określonych form pomocy prawnej, wszczyna on procedurę mającą na celu ustalenie kwalifikowalności z urzędu. Po zakończeniu tej procedury, specjalny wydział proponuje, aby organ odpowiedzialny za bezpłatną pomoc prawną wydał decyzję stwierdzającą, że prawo do bezpłatnej pomocy prawnej wygasło lub zmieniającą zakres lub formę bezpłatnej pomocy prawnej.

15. Jeśli nie kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy mogę odwołać się od tej decyzji?

Odwołanie się od decyzji organu odpowiedzialnego za bezpłatną pomoc prawną jest niemożliwe, jednakże można wnieść skargę administracyjną do Sądu Administracyjnego Republiki Słowenii.

Dalsze informacje

 • Ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej (Zakon o brezplačni pravni pomoči - ZBPP – Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii nr 48/2001), Ustawa zmieniająca ZBPP (Dziennik Urzędowy nr 50/2004),
 • Ustawa o postępowaniu cywilnym (Zakon o pravdnem postopku - ZPP – Dziennik Urzędowy nr 36/2004 (tekst jednolity)); Ustawa o sądach pracy i sądach społecznych (Zakon o delovnih in socialnih sodiščih – Dziennik Urzędowy nr 19/94 i 61/2004). Powyższe ustawy (w języku słoweńskim) można znaleźć pod następującym linkiem: Sprejeti Zakoni - Pomoč English - slovenšcina

« Pomoc sądowa - Informacje ogólne | Słowenia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 28-09-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania