Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Slovinsko

Poslední aktualizace: 28-09-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Slovinsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je obvykle hradí? 1.
2. Co je to právní pomoc? 2.
3. Mohu právní pomoc využít? 3.
4. Lze právní pomoc obdržet pro všechny druhy sporů? 4.
5. Kde obdržím formulář žádosti o právní pomoc? 5.
6. Jaké písemnosti mám k žádosti o právní pomoc přiložit? 6.
7. Kde mám žádost o právní pomoc předložit? 7.
8. Jak se dozvím, zda mi byl na právní pomoc přiznán nárok? 8.
9. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, jak mám postupovat? 9.
10. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, kdo zvolí mého právního zástupce? 10.
11. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, pokryje tato pomoc všechny náklady na soudní řízení? 11.
12. Jestliže mi byl přiznán nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí ostatní náklady? 12.
13. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, pokryje tato pomoc i případný opravný prostředek podaný po tomto řízení? 13.
14. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, je možné jej před koncem soudního řízení odebrat? 14.
15. Jestliže mi nárok na částečnou právní pomoc přiznán nebyl, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat? 15.

 

1. Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je obvykle hradí?

Podle článku 151 občanského soudního řádu (ZPP – viz Další informace níže) pokrývají soudní výlohy náklady vynaložené v průběhu či v důsledku soudního řízení a poplatky za činnost právních zástupců a dalších osob, jejichž nárok zákon uznává (např. právní znalci). Náklady vynaložené s učiněným jednáním nesou zpočátku samotné strany. Proplacení nákladů v občanských a obchodních věcech se řídí podle ZPP, proplacení sociálních věcí a pracovních sporů se řídí zákonem o pracovních a sociálních soudech (viz Další informace níže). Tento výklad se soustředí výlučně na systém proplacení nákladů v občanských a obchodních věcech. V praxi jsou nejčastějšími náklady řízení v civilních věcech soudní poplatky a náklady na soudní znalce, předvolání svědků, soudního tlumočníka, ochranu žalobce a zálohy na zajištění důkazů. Základní pravidlo říká, že náklady jsou úspěšné straně zpětně uhrazeny. Podle prvního odstavce článku 154 ZPP uhradí neúspěšná strana sporu náklady řízení protistraně a každému dalšímu účastníkovi řízení této druhé strany sporu. Zvláštní pravidla se použijí, jestliže náklady vyvstanou v důsledku pochybení konkrétní strany, je-li rozhodnutí soudu založeno na uznání žalobcova nároku nebo pokud je žádost stažena nebo dosáhne-li soud urovnání v případě spolužalovaných či spolužalobců (články 155-162 ZPP).

NahoruNahoru

2. Co je to právní pomoc?

Podle článku 1 zákona o bezplatné právní pomoci (ZBPP – viz Další informace níže) je bezplatná právní pomoc prostředkem, který osobám, jež by jinak než bez oslabení schopnosti živit sebe a svou rodinu nebyly schopny uplatnit právo na právní ochranu, toto právo – ve shodě se zásadou rovnosti a po zohlednění jejich sociálních poměrů – uplatnit umožní. Osoba s nárokem na bezplatnou právní pomoc může žádat uhrazení nákladů na právní pomoc v plné či částečné výši nebo osvobození od těchto nákladů. V praxi se jedná o náklady na právní poradenství, na právní zastoupení u obecných soudů, zvláštních soudů, slovinského Ústavního soudu a dále u všech orgánů, institucí a osob ve Slovinsku, které jsou příslušné pro mimosoudní urovnání sporů; jedná se také o osvobození od těchto nákladů.

3. Mohu právní pomoc využít?

Na bezplatnou právní pomoc máte nárok, jestliže byste se zřetelem ke své finanční situaci i finančním poměrům své rodiny nebyl sám schopen hradit náklady na soudní řízení, aniž byste ohrozil vlastní finanční postavení i finanční postavení své rodiny. Finanční poměry se posuzují na základě měsíčního příjmu vašeho i vaší rodiny a také podle majetku, který vy a vaše rodina vlastníte. Osoba s nárokem na bezplatnou právní pomoc podléhá různým pravidlům podle toho, zda je dotčená věc domácím sporem, nebo sporem s přeshraničními prvky. Na bezplatnou právní pomoc ve sporech bez mezinárodního prvku mají nárok tyto osoby: osoby slovinské státní příslušnosti s trvalým bydlištěm ve Slovinsku; cizinci s časově omezeným či neomezeným povolením k pobytu a osoby bez státní příslušnosti, které na území Slovinska zákonně pobývají; další cizinci, na něž se vztahují vzájemné dohody nebo kteří podléhají podmínkám stanoveným – a v případech upravených – v mezinárodních dohodách, jež jsou pro Slovinsko závazné; a za určitých podmínek rovněž nevládní organizace a asociace. Osoby s nárokem na bezplatnou právní pomoc v přeshraničních sporech se řídí novelou ZBPP, která nabyla účinnosti dne 1. prosince 2004 a je v souladu se směrnicí Rady (ES) o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních pravidel pro právní pomoc v těchto sporech. V přeshraničních sporech v civilních věcech, jejichž účastník či strana má v době podání žádosti o bezplatnou právní pomoc bydliště či sídlo v jiném členském státu Evropské unie („domácí přeshraniční spor“), má tato osoba ve Slovinsku nárok na bezplatnou právní pomoci bez ohledu na svou státní příslušnost. Podobně, pokud účastník nebo strana v době podání žádosti o bezplatnou právní pomoc pobývá na území Slovinska („zahraniční přeshraniční spor“), má tato osoba nárok na právní pomoc pro předání žádosti o bezplatnou právní pomoc bez ohledu na svou státní příslušnost.

NahoruNahoru

4. Lze právní pomoc obdržet pro všechny druhy sporů?

U přeshraničních sporů lze bezplatnou právní pomoc získat jen v civilních věcech vymezených jako věci v příslušnosti soudů s obecnou příslušností (podle práva, kterým se tento soud řídí) či jako věci v příslušnosti soudů pracovních a sociálních (podle práva, kterým se tyto soudy řídí).

5. Kde obdržím formulář žádosti o právní pomoc?

V případě domácího sporu obdržíte formulář žádosti na zvláštních odděleních pro bezplatnou právní pomoc či v knihkupectvích.

Jestliže v době podání žádosti pobýváte v jednom z členských států EU a žádáte o bezplatnou právní pomoc u soudu Slovinska („zahraniční přeshraniční spor“), musíte žádost zaslat slovinskému Ministerstvu spravedlnosti sami nebo prostřednictvím orgánu, který za zasílání těchto žádostí v příslušném členském státu odpovídá. Žádost musí být zaslána písemně na formuláři určeném Komisí Evropských společenství a zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie nebo na formuláři zveřejněném Úředním věstníkem Republiky Slovinsko na základě ZBPP.

Jestliže v době podání žádosti pobýváte ve Slovinsku a žádáte bezplatnou právní pomoc u soudu v jiném členském státu EU („domácí přeshraniční spor“), musíte zaslat svou žádost k místnímu soudu v regionu, v němž máte přechodné či trvalé bydliště. Žádost musí být zaslána na formuláři určeném Komisí Evropských společenství a zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie nebo na formuláři stanoveném právní úpravou členského státu EU, v němž se soud příslušný pro dotčenou věc nachází.

NahoruNahoru

6. Jaké písemnosti mám k žádosti o právní pomoc přiložit?

K řádně vyplněné žádosti na předepsaném formuláři je třeba přiložit písemnosti dokazující, že splňujete kritéria, na nichž se vaše žádost zakládá. Pravidla o formuláři bezplatné právní pomoci a předkládání písemností – Pravilnik o obrazcu za dodelitev brezplačne pravne pomoči in predložitev listin (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 75/2001) – specifikují, které písemnosti lze použít jako doložení informací o vašem příjmu z pracovní činnosti a dalších příjmech, o vašich finančních poměrech, rodině, zdravotním stavu a dalších důvodech podstatného ohrožení.

7. Kde mám žádost o právní pomoc předložit?

U domácích sporů předkládáte žádost o bezplatnou právní pomoc u příslušného místního soudu, u pracovního soudu či u správního soudu území, na němž přechodně či trvale pobýváte, nebo u soudu podle vaší volby, nepobýváte-li na území státu, v němž žádáte o právní pomoc či jste-li bez státního občanství.

Jestliže v době podání žádosti pobýváte v jednom z členských států EU a žádáte o bezplatnou právní pomoc u soudu Slovinska („zahraniční přeshraniční spor“), musíte žádost zaslat slovinskému Ministerstvu spravedlnosti sami nebo prostřednictvím orgánu, který je odpovědný za zasílání těchto žádostí v příslušném členském státu.

Jestliže v době podání žádosti pobýváte ve Slovinsku a žádáte bezplatnou právní pomoc u soudu v jiném členském státu EU („domácí přeshraniční spor“), musíte zaslat svou žádost k místnímu soudu v regionu, v němž máte přechodné či trvalé bydliště.

NahoruNahoru

8. Jak se dozvím, zda mi byl na právní pomoc přiznán nárok?

Odpovědný orgán rozhodne o vašem nároku na bezplatnou právní pomoc na základě vaší žádosti. O rozhodnutí orgánu budete informováni.

9. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Jakmile jste informováni o rozhodnutí přiznávajícím bezplatnou právní pomoc, vystaví vám zvláštní oddělení pro bezplatnou právní pomoc referenční složku („napotnica“) obsahující vaše osobní údaje, popis věci, pro niž se přiznává bezplatná právní pomoc, rozsah této pomoci a další informace stanovené příslušnými předpisy (Pravilnik o obrazu napotnice, Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 136/2004). Jakmile dojde k plnění služby právní pomoci, musíte složku vrátit zvláštnímu oddělení pro bezplatnou právní pomoc a přiložit k ní všechny záznamy výdajů a osvědčení o osvobození od těchto nákladů.

10. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, kdo zvolí mého právního zástupce?

Právník poskytující právní pomoc bude zvolen orgánem odpovědným za právní pomoc v rozhodnutí o přiznání nároku na právní pomoc.

11. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, pokryje tato pomoc všechny náklady na soudní řízení?

V domácích sporech se bezplatná právní pomoc obecně přiznává v plné výši požadované žadatelem a na období, které je vzhledem k formě, v níž je schválena, zapotřebí. Orgán odpovědný za bezplatnou právní pomoc však může stanovit rozdílné stupně pro konkrétní formy bezplatné právní pomoci, přiznat určité formy pomoci pouze částečně, omezit druh příslušných služeb či počet hodin právního poradenství nebo omezit pomoc na určitý počet či druh důkazů, jsou-li náklady nepoměrné.

NahoruNahoru

V domácích přeshraničních sporech se bezplatná právní pomoc přiznává pro soudní řízení u soudů prvního a druhého stupně.

12. Jestliže mi byl přiznán nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí ostatní náklady?

Na počátku hradí ostatní náklady strana sporu sama. Je-li však vaše žaloba úspěšná, soud rozhodne, že vám náklady na řízení zpětně uhradí protistrana.

13. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, pokryje tato pomoc i případný opravný prostředek podaný po tomto řízení?

Jak je řečeno výše, omezení, v rámci něhož může orgán odpovědný za právní pomoc omezit přiznání pomoci na období do skončení určité fáze řízení, neplatí u domácích přeshraničních sporů, neboť v tomto případě se pomoc přiznává pro řízení u soudů prvního a druhého stupně.

14. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, je možné jej před koncem soudního řízení odebrat?

Jestliže je vám přiznán nárok, musíte splňovat podmínky pro čerpání bezplatné právní pomoci po celou dobu, pro niž je vám přiznána. V mezidobí přiznání pomoci a dne konečného vyúčtování nákladů jste rovněž povinen informovat orgán odpovědný za bezplatnou právní pomoc o všech skutečnostech, okolnostech či změnách, které mají nebo by mohly mít vliv na vaše právo na bezplatnou právní pomoc či na její formu, rozsah a délku trvání, a to do osmi dnů ode dne, kdy jste s nimi byl obeznámen. Shledá-li zvláštní oddělení pro bezplatnou právní pomoc, že nastaly okolnosti, které vyžadují vynesení nového rozhodnutí o nároku na bezplatnou právní pomoc, protože žadatel již není pro tuto pomoc způsobilý či je způsobilý v menším rozsahu nebo pouze pro určité formy právní pomoci, zahájí řízení o způsobilosti nároku ex officio. Po ukončení tohoto řízení zvláštní oddělení navrhne, aby orgán odpovědný za bezplatnou právní pomoc vydal rozhodnutí, že se poskytování bezplatné právní pomoci ukončuje, nebo že se mění její rozsah či forma.

15. Jestliže mi nárok na částečnou právní pomoc přiznán nebyl, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Proti rozhodnutí orgánu odpovědného za bezplatnou právní pomoc se odvolat nelze, ale můžete podat správní stížnost u Správního soudu Republiky Slovinsko.

Bližší informace

 • Zákon o bezplatné právní pomoci (Zakon o brezplačni pravni pomoči – ZBPP – Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 48/2001), novela ZBPP (Úřední věstník č. 50/2004),
 • Občanský soudní řád (Zakon o pravdnem postopku – ZPP – Úřední věstník č. 36/2004 (konsolidované znění)); Zákon o pracovních a sociálních soudech (Zakon o delovnih in socialnih sodiščih – Úřední věstník č. 19/94 a č. 61/2004). Znění výše uvedených předpisů naleznete (ve slovinštině) na tomto odkazu: Sprejeti Zakoni - Pomoč English - slovenšcina

« Právní pomoc - Obecné informace | Slovinsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 28-09-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království