Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Rumunsko

Posledná úprava: 24-04-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Rumunsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy konania a kto ich bežne platí? 1.
2. Čo znamená pojem „právna pomoc“? 2.
3. Mám nárok na právnu pomoc? 3.
4. Môžem získať právnu pomoc pri všetkých druhoch konania? 4.
5. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady? 5.
6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Aké dokumenty je potrebné pripojiť k mojej žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. Kde musím zaregistrovať svoju žiadosť o poskytnutie právnej pomoci? 8.
9. Akým spôsobom budem informovaný o tom, či spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, alebo nie? 9.
10. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, čo musím urobiť? 10.
11. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, kto mi vyberie právnika? 11.
12. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, pokryje trovy celého súdneho konania? 12.
13. Ak spĺňam podmienky na priznanie len čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí zvyšné trovy konania? 13.
14. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, pokryje aj akékoľvek preskúmanie, ktoré by som urobil následne po súdnom konaní? 14.
15. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, môže mi byť odobratá počas súdneho konania (alebo aj po skončení konania)? 15.
16. Ak nespĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, môžem sa odvolať proti rozhodnutiu o nepriznaní právnej pomoci? 16.

 

1. Aké sú trovy konania a kto ich bežne platí?

Podľa oddielu 274 Občianskeho súdneho poriadku trovy súdneho sporu zahŕňajú: poplatky za kolky, súdne kolky, súdne poplatky a pomerné zdanenie, odmenu znalcov, náhradu výdavkov svedkov, odmenu právneho zástupcu a všetky ostatné výdavky, ktoré môže strana, ktorá vyhrá spor, doložiť dôkazmi.

Podľa rumunského právneho systému sa poplatky za kolky a odmeny právnych zástupcov a znalcov stanovujú podľa zložitosti prípadu a hodnoty predmetu sporu.

Pokiaľ ide o stranu povinnú znášať trovy súdneho sporu, tento aspekt sa podrobne upravuje v Občianskom súdnom poriadku. Teoreticky je neúspešná strana povinná na žiadosť zaplatiť súdne trovy. Napriek tomu sa od žalovanej strany, ktorá uzná nároky navrhovateľa v prvý deň konania, nevyžaduje, aby zaplatila súdne trovy, s výnimkou prípadu, keď bola daná strana odsúdená v neprítomnosti pred dátumom predvolania. Takisto, ak sa čiastočne uznajú nároky každého účastníka konania, súd rozhodne o rozsahu, v ktorom každý z účastníkov musí zaplatiť trovy konania. Ak by v spore bolo niekoľko žalujúcich alebo žalovaných strán, takisto musia zaplatiť, a to podľa pomeru účastníctva na veci alebo spoločne.

Platenie súdnych trov v trestných záležitostiach upravujú ustanovenia oddielov 189 až 193 Trestného poriadku. Preto sa výdavky potrebné na uskutočnenie predbežného konania, zisťovanie skutočností, uchovávanie materiálnych dôkazných prostriedkov, odmeňovanie právnych zástupcov, ako aj akékoľvek ďalšie výdavky spôsobené vedením trestného konania uhrádzajú zo súm, ktoré poskytne štát alebo ich zaplatia účastníci konania. Trestný poriadok rozlišuje medzi sumami, ktoré prináležia svedkom, znalcom a tlmočníkom, a zaplatením súdnych trov, ktoré vykoná štát, ak prípad vedie k odsúdeniu, a v ostatných prípadoch, ktoré sa riešia v závislosti od konkrétnej situácie. Súdne trovy, ktoré vynaložia účastníci konania, znáša žalovaná strana alebo poškodená strana, v závislosti od toho, ako súd rozhodne o skutkovej podstate.

HoreHore

2. Čo znamená pojem „právna pomoc“?

Právna pomoc je súčasťou práva na obhajobu. V článku 24 ods. 2 Ústavy sa uvádza, že účastníci konania majú počas celého procesu právo na to, aby ich zastupoval právny zástupca, ktorého si vyberú alebo ktorého vymenuje sudca.

Podľa oddielu 75 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku právna pomoc zahŕňa: udeľovanie výnimiek, zníženie sadzieb, umožnenie harmonogramu platieb alebo ich odloženie v prípade poplatkov za súdne kolky a súdne poplatky, a bezplatné zastupovanie a pomoc právneho zástupcu, ktorého pridelí advokátska komora.

Zabezpečenie práva na obhajobu je jedným zo základných pravidiel trestného konania. V oddiele 6 Trestného poriadku sa stanovuje, že obvinený, žalovaná strana a všetci ostatní účastníci konania majú zaručené právo na obhajobu počas celého trestného konania a že každá strana má právo na pomoc obhajcu počas celého konania.

Od súdnych orgánov sa vyžaduje, aby obvineného alebo žalovanú stranu pred zaznamenaním prvej výpovede informovali o práve na právne zastúpenie a túto skutočnosť musia zaznamenať do zápisnice z konania. Od súdnych orgánov sa vyžaduje, aby v súlade s podmienkami a v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon, obvinenému alebo žalovanej strane pridelili právneho zástupcu, ak si ho obvinený alebo žalovaná strana nezvolili sami.

Stanovenie práva na obhajobu ako jednej zo základných požiadaviek trestného konania si vyžiadalo, aby zákonodarca stanovil širokú škálu právnych nástrojov na zistenie skutočností na podporu obhajoby. V dôsledku toho Trestný poriadok poskytuje účastníkom konania rôzne možnosti, aby pred súdmi preukázali pravdivosť predložených nárokov a požiadaviek, alebo aby popreli prednesené obvinenia alebo nároky.

HoreHore

Z hľadiska procesných nástrojov je právo na obhajobu zložité a zahŕňa:

 • možnosť účastníkov konania obhajovať sa počas trestného konania,
 • povinnosť súdnych orgánov vziať do úvahy (ex officio) skutočnosti v prospech strán zúčastnených na trestnom procese,
 • možnosť a niekedy aj povinnosť poskytnúť právnu pomoc v priebehu trestnoprávneho prípadu.

Právo na obhajobu sa tiež vzťahuje na právo žalovanej strany na zastúpenie. Právna pomoc svojím charakterom taktiež zaručuje právo na obhajobu. Jednotlivé aspekty práva na obhajobu môžu byť súhrnne zahrnuté do trestného konania, avšak niekedy sa môže stať, že určitá zložka práva na obhajobu chýba, a preto je právna pomoc v podstate nepovinná a len v prípadoch, v ktorých to zákon výslovne stanovuje, sa vyžaduje, aby sa v trestných prípadoch spoločne s obvineným alebo žalovanou stranou zúčastňoval aj obhajca.

Preto treba mať na zreteli, že právna pomoc predstavuje základnú záruku práva na obhajobu.

Pod právnou pomocou musíme rozumieť podporu, ktorú obhajca ako odborník v oblasti práva poskytuje účastníkom konania v trestnej veci vo forme vysvetlení, rád a sprostredkovania. V prípade právnej pomoci obhajca vyvodzuje závery v prítomnosti účastníka konania, ktorého záujmy sa majú obhajovať. Právnu pomoc môžu poskytovať len advokáti.

Vzhľadom na skutočnosť, že právnu pomoc poskytujú jednotlivci s právnym vzdelaním, v odbornej literatúre sa nazýva aj „technická obhajoba“.

V zásade je právna pomoc pre účastníkov v trestnej veci nepovinná, čo znamená, že zúčastnené strany sa môžu rozhodnúť, či ustanovia právneho zástupcu, aby im poskytol právnu pomoc alebo nie. Z tohto pravidla existujú výnimky, pretože podľa v súčasnosti platných právnych predpisov môže byť právna pomoc v určitých prípadoch povinná.

HoreHore

Na účely poskytnutia právnej pomoci musí byť medzi osobou, ktorá čelí súdnemu konaniu, a právnym zástupcom uzavretá dohoda o právnej pomoci. Dohoda uzavretá medzi osobou, ktorá čelí súdnemu konaniu, a právnym zástupcom, zahrňuje zaplatenie dohodnutej odmeny. Treba tiež zdôrazniť, že podľa oddielu 171 Trestného poriadku je právna pomoc povinná v týchto prípadoch:

„(2) Právna pomoc je povinná, ak je obžalovaná alebo obvinená osoba neplnoletá, ak sa nachádza v rehabilitačnom stredisku alebo v zdravotníckom zariadení, je zadržiavaná vo väzbe alebo zatknutá v súvislosti s iným prípadom, ak je osoba zadržaná z dôvodov ochrany zdravia alebo je povinná podrobiť sa liečbe v spojení s iným prípadom, alebo ak štátny zástupca alebo súd rozhodne, že obžalovaná alebo obvinená osoba nie je schopná sa obhajovať, a v ostatných prípadoch, ktoré stanovuje zákon.

(3) Právna pomoc je taktiež povinná v prípadoch, v ktorých sa súdnym rozsudkom ukladá za spáchaný trestný čin doživotné väzenie alebo trest odňatia slobody na 5 rokov alebo viac.

(4) V prípade, že právna pomoc je povinná a obvinená alebo obžalovaná osoba si neurčila právneho zástupcu, bude jej vymenovaný právny zástupca ex officio.

(4^1) V prípade, že je právna pomoc povinná a určený obhajca sa v deň stanovený na trestný proces alebo v deň stanovený na vynesenie rozsudku bez náležitého dôvodu nedostaví a nezabezpečí prítomnosť náhradného obhajcu, vymenuje sa právny zástupca ex officio, pričom sa mu poskytne čas potrebný na prípravu obhajoby. V prípade, že je právna pomoc povinná a ak sa v priebehu konania po začatí rokovaní určený obhajca nedostaví bez udania dôvodu v stanovenom termíne a nezabezpečí prítomnosť náhradného obhajcu, súd vymenuje náhradného obhajcu ex officio a poskytne mu lehotu v trvaní najmenej 3 dni na prípravu obhajoby.

HoreHore

(5) Mandát obhajcu vymenovaného ex officio sa skončí, keď sa dostaví určený obhajca.

(6) Ak by sa obhajca nezúčastnil na vynesení rozsudku a nebola by žiadna možnosť nájsť náhradu podľa pododseku 41, pojednávanie sa odročí.“

3. Mám nárok na právnu pomoc?

Každý, kto nemôže uhradiť trovy súdneho konania bez toho, že by mu to sťažilo vyživovaciu povinnosť voči rodine, môže požiadať o právnu pomoc (oddiel 74 Občianskeho súdneho poriadku).

Bezplatná právna pomoc v trestných veciach sa na požiadanie poskytuje určitým kategóriám obetí trestných činov a závisí, na jednej strane, od závažnosti spáchaného trestného činu a na druhej strane, od finančnej situácie obete. (Zákon č. 211/2004 o opatreniach na zabezpečenie ochrany obetí trestných činov).

Bezplatná právna pomoc sa poskytuje priamym obetiam závažných trestných činov (pokusu o vraždu, vraždy prvého stupňa a vraždy s priťažujúcimi okolnosťami, ťažkého ublíženia na zdraví, úmyselného ťažkého ublíženia na zdraví) alebo iných závažných sexuálnych deliktov (znásilnenia, pohlavného styku s maloletou osobou alebo pohlavného zneužívania maloletej osoby, násilia alebo iných skutkov). Bezplatná právna pomoc sa poskytuje obetiam nepriamo vystaveným účinkom niektorých závažných trestných činov (manžel/manželka, deti a osoby, ktoré priama obeť trestného činu, ktorý mal za následok jej smrť, živila).

Bezplatná právna pomoc sa poskytuje obetiam ostatných trestných činov bez ohľadu na charakter trestného činu, ak sa mesačný príjem pripadajúci na každého člena rodiny obete rovná nanajvýš minimálnej hrubej základnej mzde v národnom hospodárstve stanovenej na rok, v ktorom obeť požiadala o právnu pomoc.

HoreHore

Okrem toho obete trestných činov podľa zákona č. 678/2001 o prevencii a kontrole obchodovania s ľuďmi, v znení zmien a doplnení, majú právo dostať právnu pomoc potrebnú na uplatňovanie svojich práv v rámci trestného procesného práva vo všetkých etapách trestného konania a právo na podporu svojich žiadostí a občianskych nárokov voči osobám, ktoré spáchali trestné činy, na ktoré sa vzťahuje tento zákon.

4. Môžem získať právnu pomoc pri všetkých druhoch konania?

Právo nerozlišuje konania podľa ich charakteru, z čoho vyplýva záver, že právnu pomoc možno získať pri každom druhu konania.

5. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady?

Pokiaľ ide o právnu pomoc, neexistuje osobitný postup pre naliehavé prípady.

6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc?

Neexistuje štandardný formulár žiadosti, ktorý musí zúčastnená strana použiť, aby požiadala o právnu pomoc. Žiadosť musí obsahovať údaje, ktoré vyžaduje zákon a spĺňať všetky hmotnoprávne a formálne požiadavky charakteristické pre žiadosti predkladané súdnym orgánom. Okrem splnenia týchto požiadaviek musí žiadosť o právnu pomoc obsahovať aj určité osobitné údaje. Písomná žiadosť musí byť adresovaná súdu a musí obsahovať vysvetlenie prípadu, ktorého sa týka a opis finančnej situácie žiadateľa (oddiel 76 Občianskeho súdneho poriadku).

7. Aké dokumenty je potrebné pripojiť k mojej žiadosti o právnu pomoc?

K žiadosti o právnu pomoc musí byť pripojený písomný doklad o príjme žiadateľa a o jeho finančných záväzkoch.

HoreHore

8. Kde musím zaregistrovať svoju žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

Žiadosť o právnu pomoc sa musí podať a zaregistrovať na príslušnom súde.

9. Akým spôsobom budem informovaný o tom, či spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, alebo nie?

Súd žiadosť preskúma a v prípade potreby požiada účastníkov konania o vysvetlenia a dôkazy alebo miestne orgány o informácie a rozhodne o nej v kancelárii sudcu bez verejného prerokovania (prvý pododdiel oddielu 78 Občianskeho súdneho poriadku).

Konečné rozhodnutie o žiadosti o právnu pomoc alebo preskúmanie schválenej žiadosti o právnu pomoc súdom nepodlieha odvolaniu (prvý pododdiel oddielu 78 Občianskeho súdneho poriadku).

Odporca môže napriek tomu kedykoľvek predložiť súdu dôkaz o skutočnej situácii osoby, ktorej žiadosť bola schválená, ale poskytnutá pomoc sa v priebehu akéhokoľvek skúmania dočasne nepozastaví (druhý pododdiel oddielu 78 Občianskeho súdneho poriadku).

10. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, čo musím urobiť?

Postupujte v súlade s odpoveďami na otázky 68 v tomto dotazníku.

11. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, kto mi vyberie právnika?

Podľa oddielu 75 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku má obhajobu a právne poradenstvo bezplatne poskytovať právnik, ktorého určí advokátska komora.

HoreHore

Podľa oddielov 68 až 69 zákona č. 51/1995 o organizácii a praxi právnickej profesie, zmeneného a doplneného: „Advokátske združenie poskytuje právnu pomoc vo všetkých prípadoch, v ktorých musí byť zabezpečená obhajoba alebo ju na žiadosť súdov, prokuratúry alebo miestnych orgánov poskytuje v prípadoch, v ktorých sú tieto orgány presvedčené, že dané osoby zjavne nie sú schopné zaplatiť odmenu za právne služby.

Vo výnimočných prípadoch, ak sú práva osoby v núdzi ohrozené z dôvodu omeškania, prezident advokátskej komory môže schváliť poskytnutie bezplatnej pomoci.

Advokátske združenie organizuje služby právnej pomoci v rámci všetkých okresných súdov, ktoré poskytujú právnu pomoc a v rámci miestnych orgánov trestného stíhania. Služby poskytuje stály právny zástupca, ktorého určí rada advokátskeho združenia a na ktorého dohliada člen rady.“

12. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, pokryje trovy celého súdneho konania?

Kategórie trov súdneho sporu, z ktorých má príjemca právnej pomoci výnimku, a formy právnej pomoci stanovuje súd.

Ak sa právna pomoc poskytuje ex officio na žiadosť súdov alebo úradov prokuratúry, odmenu za zastupovanie platí Ministerstvo spravodlivosti. Ak sa právna pomoc poskytuje ex officio na žiadosť miestnych orgánov, odmenu za zastupovanie platia tieto orgány.

13. Ak spĺňam podmienky na priznanie len čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí zvyšné trovy konania?

V prípade, že sa poskytuje čiastočná právna pomoc, uplatňujú sa ustanovenia, ktorými sa spravujú trovy súdnych sporov obsiahnuté v súdnom alebo trestnom poriadku, v závislosti od prejednávaného prípadu.

14. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, pokryje aj akékoľvek preskúmanie, ktoré by som urobil následne po súdnom konaní?

I keď to zákon výslovne neustanovuje, každý, kto je oprávnený na poskytnutie právnej pomoci, môže ju využívať v priebehu celého konania (až do vydania konečného rozhodnutia, t. j. pokiaľ sa nevyčerpajú všetky možnosti odvolania).

15. Ak spĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, môže mi byť odobratá počas súdneho konania (alebo aj po skončení konania)?

Podľa oddielu 70 Občianskeho súdneho poriadku, „ak súd zistí, že žiadosť o právnu pomoc bola podaná v zlom úmysle, v dôsledku priznania pravdy, môže schválenú právnu pomoc opätovne posúdiť a účastníkovi konania udeliť pokutu, ktorá sa rovná sume, z ktorej mu bola udelená výnimka“. Podľa oddielu 80 právo na pomoc zaniká smrťou účastníka konania alebo na základe akéhokoľvek zlepšenia jeho finančnej situácie.

16. Ak nespĺňam podmienky na priznanie právnej pomoci, môžem sa odvolať proti rozhodnutiu o nepriznaní právnej pomoci?

Podľa tretieho pododseku oddielu 70 Občianskeho súdneho poriadku voči konečnému rozhodnutiu súdu o žiadosti o priznanie právnej pomoci alebo o preskúmaní právnej pomoci sa nie je možné odvolať.

Bližšie informácie

Užitočné internetové adresy:

Bukureštské advokátske združenie: http://www.baroul-bucuresti.ro/ română.

Rumunské advokátske združenie: http://www.uar.ro/ română.

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Rumunsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 24-04-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo