Европейска комисия > ЕСМ > Правна помощ > Румъния

Последна актуализация: 24-04-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Правна помощ - Румъния

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какви са разноските по съдебно дело и кой обикновено ги поема? 1.
2. Какво е правна помощ? 2.
3. Мога ли да се възползвам от правна помощ? 3.
4. Може ли да се получи правна помощ за всички спорове? 4.
5. Има ли специална процедура при спешни случаи? 5.
6. Къде мога да получа формуляр на молбата за правна помощ? 6.
7. Какви документи трябва да приложа към молбата си за правна помощ? 7.
8. Къде трябва да регистрирам молбата си за правна помощ? 8.
9. Как ще бъда информиран дали изпълнявам условията за правна помощ? 9.
10. Ако изпълнявам условията за правна помощ, какво трябва да направя? 10.
11. Ако изпълнявам условията за правна помощ, кой ще избере моя адвокат? 11.
12. Ако изпълнявам условията за правна помощ, тя ще покрие ли всички разноски по моя процес? 12.
13. Ако изпълнявам условията за частична правна помощ, кой ще плати останалите разноски? 13.
14. Ако изпълнявам условията за правна помощ, тя ще покрие ли всяко преразглеждане, което мога да направя след процеса? 14.
15. Ако изпълнявам условията за правна помощ, може ли тя да бъде оттеглена преди края на процеса (или дори след процеса)? 15.
16. Ако не изпълнявам условията за правна помощ, мога ли да обжалвам това решение? 16.

 

1. Какви са разноските по съдебно дело и кой обикновено ги поема?

Според член 274 на Гражданския процесуален кодекс, разноските по съдебни спорове включват: съдебни такси, съдебна марка, съдебно производствени разходи и пропорционални такси, плащане на вещи лица, възстановяване на разноски на свидетели, адвокатски хонорари и други разходи, за които спечелилата страна може да представи доказателства.

Според нашата законодателна система държавните такси, хонорарите на адвокати и вещи лица се определят съобразно сложността на делото и цената на иска.

По отношение на страната, която е задължена да плати разноските по делото, този аспект е уреден подробно от Гражданския процесуален кодекс. На теория загубилата страна е задължена, ако се изисква, да плати разноските по делото. Все пак, от ответника, който признае исковете на ищеца на първия ден от гледането, не се изисква да плати разноските по делото, освен в случая, когато страната е поставена в забава преди датата на призоваването. Също така, когато исковете на всяка страна са приети частично, съдът решава размера, до който всяка от тях може да бъде заставена да плати разноските по делото. Ако има няколко ищци или ответници, те ще бъдат в еднаква степен заставени да платят, разделно или солидарно.

НагореНагоре

При наказателни дела плащането на разноските по делото се урежда от разпоредбите на членове 189-193 от Наказателно-процесуалния кодекс. Така, разноските, необходими за провеждане на устните заседания, установяване на фактите, съхранение на веществените доказателствени средства, възнаграждение на адвокатите, а също и всички други разходи, възникнали при провеждане на наказателното дело, се покриват от сумите, отпуснати предварително от държавата, или платени от страните. Наказателно-процесуалният кодекс прави разграничение между суми, дължими на свидетели, вещи лица и устни преводачи, и плащане на разноски по делото, платени предварително от държавата, когато делото приключва с осъждане и в други случаи, които се разглеждат индивидуално. Разноските по делото, направени от страните, се поемат от ответника или от увредената страна, в зависимост от съдебното решение за фактите по делото.

2. Какво е правна помощ?

Правната помощ е част от правото на защита. Член 24, ал. 2 от Конституцията гласи, че по време на процеса страните имат право да бъдат представлявани от адвокат, избран или назначен от съдията.

НагореНагоре

Според член 75, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, правната помощ включва: предоставяне на освобождавания, намаления, допускане на разсрочено или отсрочено плащане на съдебните държавни такси и съдебна марка и безплатно представителство и помощ, предоставени от адвокат, назначен от адвокатската колегия.

Гарантиране на правото на защита е едно от основните правила на наказателното производство. По член 6, Наказателно-процесуалният кодекс предвижда, че правото на защита е гарантирано за обвиняемия, ответника и всички други страни през цялото наказателно производство и че всяка страна има правото на помощ от защитник по време на производството.

От съдебните органи се изисква да информират обвиняемия или ответника, преди да се запишат неговите или нейните първоначални показания, за правото да бъде представляван от адвокат и трябва да впишат това в съдебния протокол. При условията и в случаите, предвидени от закона, от съдебните органи се изисква да назначат на обвиняемия или ответника адвокат, ако той или тя нямат избран представител.

НагореНагоре

Превръщането на правото на защита в едно от основните изисквания за наказателното производство е причина законодателя да установи широк набор от правни инструменти за установяване на факти, които подкрепят версията на защитата. В резултат на това, Наказателно-процесуалният кодекс дава на страните различни възможности за доказване пред съда на истинността на подадените искове и молби или за оспорване на направените твърдения или искове.

По отношение на процесуалните средства, правото на защита е комплексно и включва:

 • Възможността на страните да се защитават сами по време на наказателното производство;
 • Задължението на съдебните органи да вземат под внимание (ex officio) благоприятните за страните, участващи в наказателните процеси, факти;
 • Възможността и понякога задължението да се предостави правна помощ в хода на наказателно дело.

Правото на защита обхваща също правата на ответника на представителство. По своя характер правната помощ също така гарантира правото на защита. Отделните аспекти на правото на защита могат да бъдат представени кумулативно в наказателното производство, но понякога е възможно да липсва някой компонент на правото на защита и така правната помощ е, по принцип, по избор и се изисква защитник да присъства при наказателни дела заедно с обвиняемия или ответника само в изрично предвидените от закона случаи.

НагореНагоре

Поради това, ние считаме, че правната помощ представлява основна гаранция на правото на защита.

Под правна помощ трябва да разбираме подкрепата, която защитникът предлага на страните по наказателно дело, като предоставя обяснения, съвети и намеси като специалисти в областта на правото. В случая на правна помощ защитникът прави заключения в присъствието на страната, чиито интереси се защитават. Само адвокати могат да предлагат правна помощ.

Поради факта, че правната помощ се предлага от физически лица с юридическо образование тя също така се нарича "техническа помощ” в специализираната литература.

По принцип, правната помощ за страните по наказателни дела е по избор, което означава, че заинтересованите страни могат да решат дали да назначат адвокат, който да им предлага правна помощ или не. Към това правило съществуват изключения, тъй като действащите към момента правила могат да направят правната помощ задължителна в определени случаи.

НагореНагоре

За да се предостави правна помощ, между лицето, заплашено с наказателен процес, и адвоката трябва да се сключи договор за правна помощ. Споразумението, сключено между лицето, заплашено с наказателен процес, и адвоката обхваща плащането на договорения хонорар. Също така следва да бъде посочено, че по член 171 от Наказателно-процесуалния кодекс правната помощ е задължителна в следните случаи:

"(2) Правна помощ е задължителна, когато ответникът или обвиняемият е непълнолетен, намира се във възстановителен център или медицинска институция, задържан е или е арестуван във връзка с друго дело, когато лицето е задържано на основания на медицинска безопасност или е задължено да получава медицинско лечение във връзка с друг случай или когато прокурорът или съдът считат, че обвиняемият или ответникът не може да се защитава сам/сама и в други предвидени от закона случаи.

(3) Правна помощ също така е задължителна в дела, при които се предвижда задължително наказание за извършеното престъпление доживотно лишаване от свобода или лишаване от свобода от 5 или повече години.

НагореНагоре

(4) Когато правната помощ е задължителна, ако обвиняемият или ответникът не са назначили адвокат, такъв трябва да бъде назначен ex officio.

(4^1) Когато правната помощ е задължителна, ако назначеният защитник не се яви на насрочената за наказателния процес дата или на датата, насрочена за решение, без да има уважителна причина и не осигури присъствието на заместник ex officio, като дава на последния времето, необходимо за подготвяне на защитата. В хода на производството, след началото на пренията, когато правната помощ е задължителна, ако назначеният защитник отсъства безпричинно на определената дата и не осигури присъствието на заместник, съдът ще назначи заместник на защитника ex officio, като даде на последния срок от най-малко 3 дни за подготовка на защитата.

(5) Мандатът на защитника, назначен ex officio изтича, при явяване на назначения защитник.

(6) Ако защитникът отсъства за решението и ако няма възможност да се намери заместник по параграф 41, изслушването се отлага.”

НагореНагоре

3. Мога ли да се възползвам от правна помощ?

Всеки, който не може да поеме разноските по съдебно производство, без това да затруднява неговата/нейната издръжка или тази на нейното или неговото семейство, може да подаде молба за правна помощ (член 74 от Гражданския процесуален кодекс).

В наказателни дела, по искане, се отпуска безплатна правна помощ на определени категории жертви, в зависимост от, от една страна, тежестта на извършеното престъпление и, от друга страна, финансовото положение на жертвата (Закон Nº 211/2004 за мерките за гарантиране на защитата на жертви на престъпления).

Безплатна правна помощ се отпуска на преки жертви от престъпления против живота и здравето (опит за убийство, убийство от първа степен и убийство с утежняващи вината обстоятелства, тежки телесни повреди и умишлени престъпления, които са довели до тежка телесна повреда на жертвата) или други сексуални престъпления (изнасилване, сексуален контакт с непълнолетно лице, сексуално посегателство над непълнолетно лице, насилствено или друго). Безплатна правна помощ се отпуска на жертви, които косвено са изложени на някои тежки престъпления (съпруга, децата и лицата, издържани от непосредствени жертви, починали в резултат от престъпленията).

НагореНагоре

Безплатна правна помощ се отпуска на жертвите на други престъпления, независимо от характера на престъплението, ако месечният доход на член от семейството на жертвата е най-много равен на минималното националното брутно основно възнаграждение, определено за годината, през която жертвата е кандидатствала за правна помощ.

Освен това, жертвите на престъпления по Закон Nº 678/2001 за предотвратяването и контрола на търговията с хора, така както е изменен, имат правото да получават правна помощ, необходима за упражняване на техните права в рамките на наказателно-процесуалното право, на всички етапи от наказателното производство и да подкрепят своите молби и граждански искове срещу извършителите, замесени в престъпленията, наказуеми по този закон.

4. Може ли да се получи правна помощ за всички спорове?

Законът не прави разграничение относно характера на спора, така че можем да извадим заключението, че правна помощ може да бъде получена за всеки вид спор.

НагореНагоре

5. Има ли специална процедура при спешни случаи?

По отношение на правната помощ, не съществува специална процедура за спешни случаи.

6. Къде мога да получа формуляр на молбата за правна помощ?

Няма стандартен формуляр на молба, който заинтересованата страна да трябва да използва, за да кандидатства за правна помощ. Молбата трябва да включва подробностите, изисквани по закон и да изпълнява всички материалноправни и формални изисквания, характерни за молбите, подавани до съдебните органи. В допълнение към тези изисквания молбата за правна помощ също така трябва да включва някои специфични подробности. Тя трябва да бъда адресирана писмено до съда и да излага казуса, за който се отнася, а също и финансовото положение на молителя (член 76 от Гражданския процесуален кодекс).

7. Какви документи трябва да приложа към молбата си за правна помощ?

Молбата за правна помощ трябва да бъде придружена от писмено доказателство за дохода и финансовите задължения на молителя.

НагореНагоре

8. Къде трябва да регистрирам молбата си за правна помощ?

Молбата за правна помощ се подава и регистрира в съда, където е направено искането.

9. Как ще бъда информиран дали изпълнявам условията за правна помощ?

Съдът разглежда молбата, иска пояснения и доказателства от страните или информация от местните власти, когато е необходимо, и решава без призоваване на страните в закрито заседание (първи параграф на член 78 от Гражданския процесуален кодекс).

Окончателното решение относно молбата за правна помощ или съдебното преразглеждане на одобрена правна помощ не подлежат на обжалване (първи параграф на член 78 от Гражданския процесуален кодекс).

Противната страна може все пак да представи доказателства пред съда относно действителното положение на лицето, чиято молба е одобрена, във всеки един момент, но отпуснатата правна помощ не се спира по време на какъвто и да е преглед (втори параграф на член 78 от Гражданския процесуален кодекс).

НагореНагоре

10. Ако изпълнявам условията за правна помощ, какво трябва да направя?

Вие трябва да действате съобразно отговорите на въпроси 6-8 в този въпросник.

11. Ако изпълнявам условията за правна помощ, кой ще избере моя адвокат?

По член 75, ал.1 и 2 от Гражданския процесуален кодекс, защитата и правният съвет се предоставят безплатно от адвокат, назначен от адвокатската колегия.

Съгласно членове 68-69 от Закон Nº 51/1995 за организацията и практикуването на юридическата професия, така както е изменен: "Адвокатската колегия предоставя правна помощ във всички случаи, при които трябва да бъде осигурен защитник от или по искане на съдилищата, прокуратурата или местните власти в случаи, когато тези органи вярват, че лицата определено са неспособни да платят хонорара.

В изключителни случаи, ако правата на нуждаещото се лице са накърнени от забава, председателят на адвокатската колегия може да разреши предоставянето на помощ безплатно.

НагореНагоре

Адвокатската колегия организира служби за правна помощ във всички местни съдилища, които предоставят правна помощ и при местните органи за наказателно преследване, които се предоставят от постоянен адвокат, назначен от съвета на адвокатската колегия, и насочван от член на съвета."

12. Ако изпълнявам условията за правна помощ, тя ще покрие ли всички разноски по моя процес?

Категориите съдебни разноски, от които се освобождава получателят и формите на правна помощ се установяват от съда.

Когато е отпусната правна помощ ex officio по искане на съдилищата или държавните обвинителни органи, таксите се плащат от министерство на правосъдието. Когато е отпусната правна помощ ex officio по искане на местните власти, таксите се плащат от тях.

13. Ако изпълнявам условията за частична правна помощ, кой ще плати останалите разноски?

Когато е отпусната частична правна помощ, се прилагат разпоредбите, уреждащи разноските по спорове, съдържащи се в Гражданския процесуален кодекс или Наказателно-процесуалния кодекс в зависимост от въпросното дело.

НагореНагоре

14. Ако изпълнявам условията за правна помощ, тя ще покрие ли всяко преразглеждане, което мога да направя след процеса?

Въпреки че в закона няма изрична разпоредба, всеки, който има право на правна помощ, може да се възползва от нея по време на цялото производство (до постановяване на окончателното решение, т.е. до изчерпване на всички възможности за обжалване).

15. Ако изпълнявам условията за правна помощ, може ли тя да бъде оттеглена преди края на процеса (или дори след процеса)?

По член 70 на Гражданския процесуален кодекс, "ако съдът установи, че молбата за правна помощ е направена недобросъвестно, чрез установяване на истината той може да преразгледа одобрената правна помощ и да глоби страната в размер, равен на сумите, от които тя е била освободена". По член 80, правото на помощ се прекратява при смърт на страната или след подобрение на неговото/нейното финансово положение.

16. Ако не изпълнявам условията за правна помощ, мога ли да обжалвам това решение?

По трети параграф на член 70 от Гражданския процесуален кодекс, окончателното решение на съда по молба за правна помощ или преразглеждане на одобрена правна помощ не подлежи на никакви процедури за обжалване.

Допълнителна информация

Полезни връзки:

Букурещка адвокатска колегия, http://www.baroul-bucuresti.ro/ română.

Национална румънска адвокатска колегия, http://www.uar.ro/ română.

« Правна помощ - Обща информация | Румъния - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 24-04-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство