Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Portugalska

Zadnja sprememba: 18-08-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Portugalska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kateri so stroški sodnega postopka in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je pravno varstvo? 2.
3. Kdo je upravičen do pravnega varstva? 3.
4. Ali se lahko pravno varstvo uveljavlja pri vseh vrstah sporov ali pravd? 4.
5. Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere? 5.
6. Kje je mogoče dobiti obrazec za odobritev pravne pomoči? 6.
7. Katere dokumente je treba priložiti k vlogi? 7.
8. Kje se vloži vloga? 8.
9. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali je bila pravna pomoč odobrena? 9.
10. Kaj stori prosilec, ki mu je bila odobrena pravna pomoč? 10.
11. Kdo določi odvetnika prosilcu, ki mu je bila odobrena pravna pomoč? 11.
12. Ali se prosilcu, ki mu je bila odobrena pravna pomoč, krijejo vsi stroški sojenja? 12.
13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar je prosilcu odobrena delna pravna pomoč? 13.
14. Ali vključuje pravno varstvo, ki je bilo odobreno prosilcu, tudi morebitno pritožbo zoper sodno odločbo? 14.
15. Ali se lahko odobrena pravna pomoč prekine pred koncem postopka? 15.
16. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči? 16.

 

1. Kateri so stroški sodnega postopka in kdo jih običajno nosi?

Stroški sodnega postopka vključujejo plačilo stroškov in honorarja pravnega zastopnika (odvetnik, ki sme zagovarjati pred višjim sodiščem, nižji odvetnik, ki sme zagovarjati pred višjim sodiščem, ali odvetnik);

 1. stroški vključujejo sodne takse in dajatve;
 2. sodne takse zajemajo plačilo strank sodišča za javne storitve v pravosodju; višina zneskov je določena na podlagi tabele, katere referenca je denarna vrednost zadeve; v primeru pritožbe plača stroške stranka, ki izgubi; dodatni stroški so obdavčeni posebej, vendar so odvisni od vrednosti tožbe;
 3. dajatve vključujejo povračilo predujma stroškov sodišča, plačila kateri koli organizaciji za pokritje stroškov potrdil, ki jih neuradno izda sodišče, dokumentov, mnenj, načrtov, drugih listinskih dokazov in storitev, ki jih je zahtevalo sodišče, plačila, nastala zaradi strank v postopku, vključno s pravno določenimi taksami, potnimi stroški in pomočjo za stroške, povračilo poštnih stroškov, telefona, telegrafa in telefaksa, elektronskih izvodov, povračilo stroškov nakupa magnetnega nosilca podatkov, potrebnega za snemanje dokazov, povračilo stroškov stranke, ki uspe v postopku, in plačilo honorarja odvetnikov, ki smejo zagovarjati pred višjim sodiščem;
 4. honorar pravnih zastopnikov določi sodišče, ki mora pri tem upoštevati porabljeni čas, težavnost zadeve, pomembnost opravljene storitve, finančna sredstva zainteresiranih strank, rezultate, ki jih prinese tožba, in zneske, ki veljajo, v podobnih okoliščinah, znotraj zadevnega sodnega okrožja;
 5. obveznost za plačilo stroškov temelji na odločbi sodišča, ki v zvezi z zadevo, ki se obravnava, odloči, ali bo stroške plačala stranka, ki izgubi, ali stranka, ki je imela od tožbe korist;
 6. nekateri postopki in nekatere stranke v postopku so, na podlagi pravnih predpisov, oproščeni plačila stroškov;
 7. končne sodne takse se, v civilnih postopkih, določijo ob zaključku zadeve; zato se plačajo v presledkih, pri čemer se četrtina plača ob vložitvi vloge ali zahtevka za začetek, obrambe ali pritožbe; pri večini tožb se po obvestilu o datumu končne obravnave plača naknadna sodna taksa v višini začetne sodne takse;
 8. zneski, plačani v zvezi z začetnimi sodnimi taksami in sodnimi taksami, ki jih naknadno plača stranka, ki uspe, se tej stranki povrnejo skupaj s kakršnim koli predujmom za plačilo stroškov.

2. Kaj je pravno varstvo?

Pravno varstvo je ustavno in pravno zaščiten sistem, ki zagotavlja, da se, na podlagi družbenega ali kulturnega položaja ali pomanjkanja finančnih sredstev, nikomur ne oteži ali prepreči obveščenost o njegovih pravicah, izvajanje ali zaščita teh pravic.

Je dveh vrst:

a.pravne informacije, katerih namen je obveščanje o pravicah posameznika in pravnem sistemu, s čimer se omogoči optimalno izvajanje teh pravic in izpolnjevanje pravno določenih dolžnosti, zlasti s postopnim uvajanjem storitev za dostop do sodišč in sodnih služb ter;
b.pravno varstvo, ki vključuje:
b.1.pravno svetovanje prek odvetniških družb, ki pokrivajo celotno nacionalno ozemlje in na katere se lahko obrnejo državljani, da dobijo pravno svetovanje pravnih strokovnjakov. Pravno svetovanje lahko vključuje izvajanje izvensodnih dejanj ali neformalnih mehanizmov poravnave;
b.2.pravno pomoč, ki je na voljo v naslednjih oblikah:
b.2.1.popolna ali delna oprostitev plačila sodnih taks in drugih taks v zvezi s postopkom;
b.2.2.odlog plačila sodnih taks in drugih taks v zvezi s postopkom;
b.2.3.določitev in plačilo honorarja pravnega zastopnika ali plačilo honorarja pravnemu zastopniku, ki ga izbere vlagatelj.

Zadnja vrsta se lahko odobri skupaj s katero koli od prvih dveh.

3. Kdo je upravičen do pravnega varstva?

Do pravnega varstva (pravnega svetovanja in pravne pomoči) so upravičeni:

 • portugalski državljani in državljani Evropske unije, ki dokažejo, da njihova finančna sredstva ne zadostujejo za plačilo honorarja pravnega zastopnika in celotno ali delno plačilo običajnih stroškov sodnega postopka;
 • tuji državljani in osebe brez državljanstva z običajnim prebivališčem na Portugalskem;
 • tuji državljani, ki ne prebivajo na Portugalskem, v obsegu, v katerem je pravno varstvo odobreno tudi portugalskim državljanom na podlagi zakonodaje posamezne države;
 • pravne osebe in družbe, ki dokažejo, da njihova finančna sredstva ne zadostujejo za plačilo honorarja pravnih strokovnjakov in celotno ali delno pokritje običajnih stroškov sodnega postopka;
 • družbe in samostojni trgovci, v zadevah v zvezi z izvajanjem trgovine, ter posamezni obrati z omejeno odgovornostjo, kadar sodne takse in drugi stroški v zvezi s postopkom znatno presegajo njihove ocenjene finančne zmožnosti, zlasti v zvezi s prihodki od prodaje, vrednostjo kapitala ali lastniškega kapitala in številom zaposlenih.

4. Ali se lahko pravno varstvo uveljavlja pri vseh vrstah sporov ali pravd?

Pravno varstvo se lahko odobri za reševanje katere koli vrste pravnega spora ali pravde in pravna pomoč ni odvisna od predhodne ocene namena in zahtevnosti tožbe, ki je pripravljena za vložitev ali je že bila vložena, ter njene vsebine ali vrste postopka.

Na vrh straniNa vrh strani

5. Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere?

Za nujne primere ni posebnih postopkov.

Vseeno je ustrezno upoštevati naslednje:

 • zainteresirana stranka lahko vedno, posebno pri nujnih tožbah, obrazloži zadevo odvetniku, ki sme zagovarjati pred sodiščem, nižjemu odvetniku, ki sme zagovarjati pred višjim sodiščem, ali odvetniku, ki bo uskladil vlogo za pravno pomoč glede na posebna pravila, ki se uporabljajo za postopek;
 • kadar želi, v primeru vloge za pravno pomoč v času tožbe, vlagatelj določiti pravnega zastopnika, se rok prekine ob predložitvi dokumenta, ki dokazuje, da je bila vloga za pravno pomoč vložena pri uradu za socialno varnost;
 • rok za zaključek upravnega postopka in odločbo v zvezi z vlogo za pravno pomoč je 30 dni. Po izteku tega roka se v primeru, da odločba ni bila sprejeta, šteje, da je bila vlagatelju pravna pomoč odobrena z molkom.

6. Kje je mogoče dobiti obrazec za odobritev pravne pomoči?

Obrazci za vlogo za pravno pomoč so na voljo brezplačno:

 • v papirni obliki, na katerem koli uradu za socialno varnost, odprtem za javnost;
 • v elektronski obliki, na spletni strani English - português.

7. Katere dokumente je treba priložiti k vlogi?

Dokaz o nezadostnih finančnih sredstvih, ki se lahko predloži v kateri koli ustrezni obliki. Zato se lahko vlogi priložijo kakršni koli dokumenti, ki dokazujejo, da finančna sredstva vlagatelja ne zadostujejo za celotno ali delno pokritje običajnih stroškov sodnega postopka.

Na vrh straniNa vrh strani

8. Kje se vloži vloga?

Vloga za pravno pomoč se lahko vloži pri katerem koli uradu za socialno varnost, odprtem za javnost, na katerega koli od naslednjih načinov:

 • osebno;
 • po telefaksu;
 • po pošti;
 • po elektronski pošti (še ni na voljo).

9. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali je bila pravna pomoč odobrena?

O končni odločbi v zvezi z vlogo za pravno pomoč vlagatelja pisno obvesti urad za socialno varnost, ki obravnava zadevo.

Kadar vlagatelj ne prejme takšnega obvestila v 30 dneh, se šteje, da je bila pravna pomoč odobrena z molkom.

V tem primeru, in kot varnostni ukrep, (ker je lahko prišlo do prekinitve roka ali ker je bilo obvestilo poslano po pošti po izteku navedenih 30 dni) je primerno, da se na uradu za socialno varnost, pred začetkom sodnega postopka, vlagatelj pozanima o stanju vloge za pravno pomoč.

10. Kaj stori prosilec, ki mu je bila odobrena pravna pomoč?

Če potrdilo o pravni pomoči vključuje določitev pravnega zastopnika, se obvestilo o tej odločbi pošlje tudi Odvetniški zbornici ali Združenju odvetnikov, ki mora v roku 10 dni od datuma prejetja navedenega obvestila določiti odvetnika.

O tej določitvi sta obveščena prosilec in imenovani pravni zastopnik, kadar se takšne vloge vložijo v času tožbe, pa obvestilo pomeni tudi ponoven začetek roka.

V obvestilu o odločbi za določitev pravnega zastopnika so v vednost vlagatelju jasno navedeni ime in poslovni naslov pravnega zastopnika ter njegova dolžnost zagotavljanja pravne pomoči.

Na vrh straniNa vrh strani

Vlagatelj se mora zato nemudoma obrniti na imenovanega pravnega zastopnika, ki mu bo dal potrebne informacije.

Če potrdilo o pravni pomoči vključuje le popolno ali delno oprostitev ali odlog plačila sodnih taks in drugih taks v zvezi s postopkom, mora vlagatelj predložiti dokument, ki dokazuje odobritev navedene pravne pomoči.

11. Kdo določi odvetnika prosilcu, ki mu je bila odobrena pravna pomoč?

V primerih, ko je bila vložena in odobrena vloga za določitev pravnega zastopnika, navedenega zastopnika izbere in določi Odvetniška zbornica ali Združenje odvetnikov, razen če tega ni storila že zainteresirana stranka.

12. Ali se prosilcu, ki mu je bila odobrena pravna pomoč, krijejo vsi stroški sojenja?

Če vrsta odobrene pravne pomoči vključuje popolno oprostitev plačila sodnih taks in drugih taks ter plačila honorarja pravnega zastopnika, krije potrdilo o pravni pomoči vse stroške sojenja.

13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar je prosilcu odobrena delna pravna pomoč?

Kakršne koli takse, ki niso vključene v pravno pomoč, plača vlagatelj.

14. Ali vključuje pravno varstvo, ki je bilo odobreno prosilcu, tudi morebitno pritožbo zoper sodno odločbo?

Pravna pomoč se uporablja tudi za pritožbo, ne glede na odločitev o glavni stvari.

15. Ali se lahko odobrena pravna pomoč prekine pred koncem postopka?

Že odobrena pravna pomoč se lahko prekine pred koncem postopka:

 1. če vlagatelj prejme zadostna finančna sredstva, da se lahko odreče pravni pomoči;
 2. kadar novi dokumenti dokazujejo, da razlogi za odobritev pravne pomoči ne veljajo več;
 3. če se dokumenti, na podlagi katerih je bila odobrena pravna pomoč, s pravnomočno odločbo razglasijo za ponarejene.

16. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči?

Odločba v zvezi s pravno pomočjo se ne more izpodbijati in zoper njo ni mogoče vložiti pritožbe, lahko pa se vloži zahtevek za revizijo postopka, ki se predloži uradu za socialno varnost, ki je vlogo obravnaval.

Za izdajo končne odločbe je pristojno okrožno sodišče v kraju, kjer je urad za socialno varnost, ali, če je bila vloga vložena v času tožbe, sodišče, pri katerem poteka obravnava tožbe.

Nadaljnje informacije

 1. Več informacij o sistemu pravne pomoči na Portugalskem lahko dobite na naslednjem naslovu:

  Direcção Geral da Administração Extrajudicial

  Rua de Alcolena n º 1

  P – 1400-004 Lisbon

  Telefon: 351 213041340

  Telefaks: 351 213041349

  www.dgae.mj.pt português 

  correio@dgae.mj.pt

 2. Z dostopom do zakonodaje in sodišč so povezana zlasti naslednja pravna besedila:
  • čl. 20 português Ustave Republike Portugalske;
  • Zakon št. 30-E/2000 z dne 20. decembra 2000 (ki spreminja sistem dostopa do zakonodaje in sodišč ter dodeljuje nalogo za oceno vlog za pravno pomoč uradu za socialno varnost);
  • Direktiva št. 150/2002 z dne 19. februarja 2002 (tabela honorarjev pravnih zastopnikov, ki zagotavljajo pravno pomoč pri pristojnih sodiščih na Portugalskem);
  • Zakonski odlok št. 224-A/96 português z dne 26. novembra 1996 (ki potrjuje Kodeks o pravnih stroških).

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Portugalska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 18-08-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo