Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Portugalsko

Posledná úprava: 18-08-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Portugalsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy konania a kto ich zvyčajne platí? 1.
2. Čo je to právna ochrana? 2.
3. Kto môže využiť nárok na právnu ochranu? 3.
4. Možno získať právnu ochranu pre každý druh sporu alebo procesu? 4.
5. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady? 5.
6. Kde môžem získať tlačivo žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Aké doklady je potrebné pripojiť k žiadosti? 7.
8. Kde sa podáva žiadosť? 8.
9. Ako zistím, či som dostal právnu pomoc? 9.
10. Ak mi bola poskytnutá právna pomoc, ako mám postupovať? 10.
11. Ak mi bola poskytnutá právna pomoc, kto mi určí právnika? 11.
12. Ak mi bola poskytnutá právna pomoc, vzťahuje sa na všetky výdavky konania? 12.
13. Ak mi bola poskytnutá čiastočná právna pomoc, kto zaplatí zvyšok? 13.
14. Ak sa chcem odvolať proti rozsudku, patrí takéto odvolanie do právnej ochrany, ktorá mi bola poskytnutá? 14.
15. Možno právnu pomoc, ktorá bola pridelená, zrušiť pred skončením konania? 15.
16. Ak sa mi zamietne právna pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu? 16.

 

1. Aké sú trovy konania a kto ich zvyčajne platí?

Trovy konania zahŕňajú platbu trov a poplatkov právneho zástupcu (súdneho obhajcu, advokátskeho koncipienta alebo advokáta):

 1. trovy zahŕňajú súdne poplatky a náklady,
 2. súdne poplatky predstavujú platbu užívateľov súdu za verejnú službu výkonu spravodlivosti; sumy sa určujú na základe systému, ktorý ako základ berie peňažnú hodnotu prípadu; v prípade odvolania výdavky platí strana, ktorá prehrala; vedľajšie výdavky sa stanovujú osobitne, ale závisia od hodnoty žaloby,
 3. náklady zahŕňajú splatenie výdavkov vyplatených súdom vopred, platby v prospech akýchkoľvek organizácií na krytie nákladov na potvrdenia, ktoré nevyhotovil oficiálne súd, dokumenty, stanoviská, výkresy, iné dokumentárne dôkazy a služby, ktoré súd mohol vyžiadať, platby dlhované v prospech osôb, ktoré sa zúčastnili na konaní vrátane poplatkov stanovených podľa zákona, cestovných výloh a pomoci s výdavkami, refundácie poštových poplatkov, poplatkov za telefón, telegraf, fax, elektronické kópie, refundácia akvizície magnetických médií potrebných na nahranie dôkazov a refundácia nákladov úspešnej strany v procese, ako aj advokátov,
 4. poplatky za právnych zástupcov stanovuje súd, ktorý musí na tento účel riadne zohľadniť vynaložený čas, zložitosť veci, dôležitosť poskytnutej služby, finančné prostriedky zainteresovaných strán, výsledky získané prostredníctvom procesu a použité sumy v podobných situáciách v rámci príslušného súdneho okresu,
 5. zodpovednosť za platbu výdavkov sa zakladá na rozhodnutí súdu v prerokúvanom prípade, výdavkoch zaplatených neúspešnou stranou alebo stranou, ktorá vyhrala žalobu,
 6. niektoré konania, prípadne niektoré strany konania, sú na základe ustanovení právnych predpisov oslobodené od platby výdavkov,
 7. konečné súdne poplatky sa v občianskoprávnych konaniach stanovujú po ukončení prípadu; preto sa platia postupne, pričom štvrtina sa ukladá v čase podania žiadosti alebo úvodnej žaloby, obrany alebo odvolania; vo väčšine žalôb sa následný súdny poplatok vo výške rovnajúcej sa začiatočnému súdnemu poplatku zaplatí po oznámení dátumu stanoveného pre konečné pojednávanie,
 8. sumy zaplatené v súvislosti so začiatočnými súdnymi poplatkami a súdnymi poplatkami následne zaplatenými úspešnou stranou sa refundujú úspešnej strane spolu s akýmikoľvek sumami zaplatenými vopred na úhradu výdavkov.

2. Čo je to právna ochrana?

Právna ochrana je ústavne a právne zakotvený systém, ktorý zabezpečuje, aby nikto nemal ťažkosti alebo aby nikomu nebolo zabránené z dôvodu jeho sociálneho alebo kultúrneho postavenia, respektíve nedostatku finančných prostriedkov byť informovaný o svojich právach, uplatniť ich alebo brániť ich.

Tvoria ju dva druhy:

a.právne informácie, ktorých cieľom je informovať o právach danej osoby a právnom systéme a umožniť optimálny výkon týchto práv a plnenie zákonom stanovených povinností, najmä prostredníctvom postupného utvárania služieb, ktoré poskytujú prístup k súdom a justičným službám, a
b.právna ochrana, ktorá zahŕňa:
b.1.právne poradenstvo, prostredníctvom právnických firiem, ktoré by podľa plánu mali pokrývať územie celého štátu a ktoré občania môžu navštíviť pre získanie bezplatného právneho poradenstva od právnych profesionálov. Právne poradenstvo môže obsahovať vykonanie mimosúdnych krokov alebo neformálne mechanizmy zmierovania,
b.2.právnu pomoc, ktorá má tieto formy:
b.2.1.úplné alebo čiastočné oslobodenie od súdnych poplatkov a iných nákladov spojených s konaním,
b.2.2.odklad platby súdnych poplatkov a iných nákladov spojených s konaním,
b.2.3.vymenovanie právneho zástupcu a zaplatenie poplatkov za právne zastupovanie, alebo ako ďalšia možnosť platba poplatkov právnemu zástupcovi zvolenému žiadateľom.

Posledne uvedený druh môže byť poskytnutý spoločne s ktorýmkoľvek z predchádzajúcich dvoch.

3. Kto môže využiť nárok na právnu ochranu?

Osobami oprávnenými na využitie právnej ochrany (právneho poradenstva a právnej pomoci) sú:

HoreHore

 • občania Portugalska a Európskej únie, ktorí dokážu, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie poplatkov za právnych zástupcov a na zaplatenie (v úplnej miere alebo sčasti) štandardných nákladov právneho procesu,
 • cudzí štátni príslušníci a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré majú zvyčajné bydlisko v Portugalsku,
 • cudzí štátni príslušníci, ktorí nemajú bydlisko v Portugalsku, ak zákony príslušných štátov poskytujú právnu ochranu aj portugalským štátnym príslušníkom,
 • právnické osoby a spoločnosti, ktoré dokážu, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie poplatkov za právnych profesionálov na krytie (v úplnej miere alebo sčasti) štandardných nákladov právneho procesu,
 • spoločnosti a samostatne zárobkovo činné osoby v prípadoch týkajúcich sa vykonávania obchodnej činnosti, a podniky jednotlivcov s ručením obmedzeným, keď súdne poplatky a ďalšie náklady súvisiace s procesom dosahujú sumu, ktorá značne presahuje ich odhadované finančné možnosti, najmä čo sa týka obratu, hodnoty kapitálu alebo vlastného imania a počtu zamestnancov.

4. Možno získať právnu ochranu pre každý druh sporu alebo procesu?

Právnu ochranu možno poskytnúť pre riešenie právneho sporu alebo procesu akéhokoľvek druhu a právna pomoc nezávisí od vopred vykonaného hodnotenia účelu a zložitosti žaloby, ktorá má začať alebo už začala, jej opodstatnenosti ani druhu konania.

5. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady?

Pre naliehavé prípady neexistuje osobitný postup.

HoreHore

Je však vhodné uviesť tieto skutočnosti:

 • zainteresovaná strana môže vždy, najmä v naliehavých žalobách, vysvetliť svoj prípad právnemu obhajcovi, advokátovi alebo advokátskemu koncipientovi, ktorý bude koordinovať žiadosť o právnu pomoc podľa osobitných uplatniteľných procedurálnych pravidiel,
 • ak v prípade žiadosti o právnu pomoc pred začatím súdneho procesu chce žiadateľ vymenovať právneho zástupcu, časový limit sa preruší na základe podania dokladu o tom, že žiadosť o právnu pomoc bola podaná na sociálnu poisťovňu,
 • časový limit pre ukončenie správneho postupu a rozhodnutie o žiadosti o právnu pomoc je 30 dní. Ak tento limit uplynie bez vynesenia rozhodnutia, žiadosť sa automaticky považuje za schválenú.

6. Kde môžem získať tlačivo žiadosti o právnu pomoc?

Tlačivá žiadosti o právnu pomoc možno bezplatne získať:

 • v papierovej forme z ktorejkoľvek pobočky sociálnej poisťovne, ktorá je otvorená pre verejnosť,
 • v elektronickej forme z internetovej stránky English - português.

7. Aké doklady je potrebné pripojiť k žiadosti?

Dôkaz o nedostatočnosti finančných prostriedkov, ktorý možno podať v akejkoľvek vhodnej forme. K žiadosti preto možno pripojiť akékoľvek doklady, ktoré slúžia ako dôkaz, že žiadateľ nemá dostatok finančných prostriedkov na úhradu (v plnom rozsahu alebo sčasti) štandardných výdavkov súdneho konania.

HoreHore

8. Kde sa podáva žiadosť?

Žiadosť o právnu pomoc možno podať na ktorúkoľvek pobočku sociálnej poisťovne, ktorá je otvorená pre verejnosť, jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • osobne,
 • faxom,
 • poštou,
 • elektronickou poštou (tento spôsob ešte nie je dostupný).

9. Ako zistím, či som dostal právnu pomoc?

Konečné rozhodnutie o žiadosti o právnu pomoc oznámi žiadateľovi písomne pobočka sociálnej poisťovne, ktorá sa danou záležitosťou zaoberá.

V prípade, ak toto oznámenie nepríde do 30 dní, právna pomoc sa automaticky považuje za schválenú.

V uvedenej situácii, a ako bezpečnostné opatrenie (keďže mohlo nastať pozastavenie časového limitu alebo oznámenie mohlo byť zaslané poštou po uplynutí uvedenej 30-dňovej lehoty) bude vhodné pred začatím súdneho konania získať informácie zo sociálnej poisťovne ohľadom stavu žiadosti o právnu pomoc.

10. Ak mi bola poskytnutá právna pomoc, ako mám postupovať?

Ak potvrdenie o právnej pomoci zahŕňa vymenovanie právneho zástupcu, oznámenie o tomto rozhodnutí sa zašle aj komore súdnych obhajcov alebo advokátskej komore, ktorá bude mať lehotu 10 dní na vymenovanie tohto zástupcu, s platnosťou od dátumu uvedeného oznámenia.

Toto vymenovanie sa oznámi žiadateľovi a vymenovanému právnemu zástupcovi, a ak sa tieto žiadosti podali pred začatím súdneho procesu, toto oznámenie slúži aj ako oznámenie o opätovnom začatí zákonnej lehoty.

HoreHore

V oznámení o rozhodnutí o vymenovaní právneho zástupcu sa výslovne oznámi žiadateľovi meno a obchodná adresa právneho zástupcu spolu s jeho povinnosťou poskytovať právnu pomoc.

Žiadateľ by preto mal okamžite kontaktovať vymenovaného právneho zástupcu, ktorý mu poskytne potrebné informácie.

Ak sa potvrdenie o právnej pomoci vzťahuje len na úplné alebo čiastočné oslobodenie od platenia, alebo na odloženie platenia súdnych poplatkov a iných výdavkov spojených s konaním, žiadateľ musí predložiť doklad, že uvedená právna pomoc bola poskytnutá.

11. Ak mi bola poskytnutá právna pomoc, kto mi určí právnika?

V tých prípadoch, ak sa žiadosť o vymenovanie právneho zástupcu podá a schváli, komora súdnych obhajcov alebo advokátska komora vyberie a vymenuje právneho zástupcu, ak tak už neurobila zainteresovaná strana.

12. Ak mi bola poskytnutá právna pomoc, vzťahuje sa na všetky výdavky konania?

Ak druh právnej pomoci, ktorý vám bol poskytnutý, zahŕňa úplné oslobodenie od súdnych poplatkov a ostatných výdavkov, a od platby poplatkov za právneho zástupcu, potvrdenie o právnej pomoci sa vzťahuje na všetky výdavky konania.

13. Ak mi bola poskytnutá čiastočná právna pomoc, kto zaplatí zvyšok?

Všetky poplatky, na ktoré sa nevzťahuje právna pomoc, platí žiadateľ.

14. Ak sa chcem odvolať proti rozsudku, patrí takéto odvolanie do právnej ochrany, ktorá mi bola poskytnutá?

Právna pomoc je uplatniteľná aj na účely odvolania bez ohľadu na akékoľvek rozhodnutie o odôvodnenosti prípadu.

15. Možno právnu pomoc, ktorá bola pridelená, zrušiť pred skončením konania?

Právnu pomoc možno po udelení zrušiť pred skončením konania:

 1. ak žiadateľ nadobudne dostatok finančných prostriedkov, aby sa zaobišiel bez právnej pomoci,
 2. ak nové doklady dokazujú, že už prestali platiť dôvody, pre ktoré bola právna pomoc udelená,
 3. ak sa v právomocnom súdnom rozhodnutí stanoví, že doklady, ktoré predstavovali základ pre poskytnutie právnej pomoci, boli falošné.

16. Ak sa mi zamietne právna pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu?

Proti rozhodnutiu o právnej pomoci nemožno podať námietky alebo odvolanie, ale je predmetom súdneho preskúmania prostredníctvom žiadosti zaslanej pobočke sociálnej poisťovne, ktorá sa zaoberala žiadosťou.

Konečné rozhodnutie je príslušný vyniesť okresný súd v mieste, v ktorom sa nachádza sociálna poisťovňa, alebo ak bola žiadosť podaná pred začatím procesu, súd, na ktorom žaloba čaká na riešenie.

Bližšie informácie

 1. Ďalšie informácie o portugalskom systéme právnej pomoci získate na adrese:

  Direcção Geral da Administração Extrajudicial

  Rua de Alcolena n º 1

  P - 1400-004 Lisabon

  Tel.: 351 213041340

  Fax: 351 213041349

  www.dgae.mj.pt português

  correio@dgae.mj.pt

 2. Prístupu k právu a k súdom sa týkajú predovšetkým tieto právne texty:
  • čl. 20 português Ústavy Portugalskej republiky,
  • zákon č. 30-E/2000 z 20. decembra (ktorý upravuje systém prístupu k právu a k súdom a priraďuje sociálnej poisťovni úlohu hodnotiť žiadosti o právnu pomoc),
  • smernica č. 150/2002 z 19. 2. (sadzobník poplatkov právnych zástupcov, ktorí poskytujú právnu pomoc v rámci svojej právomoci),
  • nariadenie č. 224-A/96 português z 26. novembra (ktorým sa schvaľuje sadzobník právnych výdavkov).

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Portugalsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 18-08-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo