Komisja Europejska > EJN > Pomoc sądowa > Portugalia

Ostatnia aktualizacja: 18-08-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Pomoc sądowa - Portugalia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są koszty postępowania sądowego i kto zwykle powinien je ponieść? 1.
2. Czym jest ochrona prawna? 2.
3. Kto może korzystać z ochrony prawnej? 3.
4. Czy ochronę prawną można uzyskać dla wszystkich sporów lub spraw sądowych? 4.
5. Czy istnieje specjalna procedura w nagłych przypadkach? 5.
6. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną? 6.
7. Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku? 7.
8. Gdzie składam wniosek? 8.
9. Jak zostanę poinformowany o tym, czy przyznano mi pomoc prawną? 9.
10. Co powinienem zrobić, jeżeli przyznano mi pomoc prawną? 10.
11. Kto wyznacza prawnika, jeżeli przyznano mi pomoc prawną? 11.
12. Jeżeli przyznano mi pomoc prawną, czy obejmuje ona całość kosztów postępowania? 12.
13. Jeżeli przyznano mi częściową pomoc prawną, kto pokrywa resztę kosztów? 13.
14. Jeśli chcę odwołać się od wyroku, czy przyznana mi ochrona prawna obejmuje takie odwołanie? 14.
15. Czy przyznana pomoc prawna może zostać cofnięta przed zakończeniem postępowania? 15.
16. W przypadku nieprzyznania mi pomocy prawnej czy mogę odwołać się od tej decyzji? 16.

 

1. Jakie są koszty postępowania sądowego i kto zwykle powinien je ponieść?

Koszty postępowania sądowego związane są z płatnościami kosztów i honorarium zastępcy prawnego (obrońcy, młodszego obrońcy lub adwokata);

 1. Koszty obejmują opłaty i należności sądowe;
 2. Opłaty sądowe obejmują płatności osób korzystających z sądu z tytułu publicznej usługi wymierzania Sprawiedliwości; kwoty ustala się na podstawie harmonogramu, odnoszącego się do kwotowej wartości sprawy; w przypadku odwołań koszty ponosi strona przegrana; nieprzewidziane koszty podlegają odrębnemu opodatkowaniu, a ich wartość zależy od wartości powództwa;
 3. Należności obejmują spłatę wydatków poniesionych przez Sąd, płatności na rzecz organizacji związane z kosztami zaświadczeń, które nie są urzędowo sporządzane przez Sąd, dokumentów, opinii, rysunków oraz innych dowodów z dokumentów i usług, których może zażądać Sąd, płatności należne na rzecz osób uczestniczących w postępowaniu, łącznie z opłatami ustalonymi przez prawo, kosztami podróży i pomocy na rzecz kosztów, zwrot opłat pocztowych, kosztów rozmów telefonicznych, telegrafów, faksów, kopii elektronicznych, zwrot kosztów nabycia nośników magnetycznych niezbędnych dla zapisania dowodów oraz zwrot kosztów poniesionych w trakcie postępowania przez stronę wygraną, oraz wynagrodzenie obrońcy;
 4. Opłaty związane z zastępstwem prawnym ustala Sąd, który musi w tym celu uwzględnić ilość poświęconego czasu, stopień złożoności sprawy, znaczenie świadczonych usług, środki finansowe zainteresowanych stron, rezultat uzyskany w wyniku procesu sądowego oraz kwoty stosowane w podobnych sytuacjach w odpowiednim okręgu sądowym;
 5. Odpowiedzialność za zapłatę kosztów zależy od decyzji sądu w stosunku do rozpatrywanej sprawy; koszty ponosi strona przegrana lub strona, która skorzystała na powództwie;
 6. Niektóre rodzaje spraw są zwolnione z płatności kosztów z mocy przepisów prawnych, podobnie jak niektóre strony w postępowaniu;
 7. Ostateczne opłaty sądowe w sprawach cywilnych ustala się po zakończeniu sprawy; dlatego ich płatność jest rozłożona w czasie, przy czym jedną czwartą wysokości uiszcza się w momencie wniesienia pozwu lub wstępnego roszczenia, odparcia pozwu lub odwołania; w większości spraw kolejną opłatę sądową w kwocie równej wstępnej opłacie sądowej płaci się po zawiadomieniu o terminie ustalonym dla ostatecznej rozprawy;
 8. Kwoty uiszczane z tytułu wstępnej opłaty sądowej oraz opłaty sądowe płacone następnie przez stronę wygraną zostaną jej zwrócone wraz z wszelkimi kwotami uiszczonymi na pokrycie wydatków.

2. Czym jest ochrona prawna?

Ochrona prawna to zapisany w konstytucji i prawie system zapewniający, aby żadna osoba nie doświadczyła trudności czy też braku możliwości, w związku ze swoim statusem społecznym bądź kulturowym lub brakiem środków finansowych, uzyskania informacji na temat swoich praw, ich wykonania czy też obrony.

Istnieją dwa rodzaje ochrony prawnej:

a.Informacja prawna, której celem jest informowanie o prawach danej osoby i systemie prawnym zapewniającym optymalne wykorzystanie tych praw oraz wykonanie przewidzianych prawem obowiązków, szczególnie w drodze stopniowego tworzenia usług zapewniających dostęp do sądów i służb sądowniczych, oraz;
b.Ochrona prawna, obejmująca:
b.1.Doradztwo prawne, za pośrednictwem kancelarii adwokackich, które mają objąć teren całego kraju i do których mogą zwracać się obywatele celem uzyskania bezpłatnej porady prawnej od prawników. Doradztwo prawne może wiązać się z realizacją działań pozasądowych lub nieformalnych mechanizmów pojednawczych;
b.2.Pomoc prawna, przyjmująca następujące formy:
b.2.1.Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat sądowych i innych należności związanych z postępowaniem;
b.2.2.Odroczenie płatności opłat sądowych i innych należności związanych z postępowaniem;
b.2.3.Wyznaczenie i płatność wynagrodzenia zastępcy prawnego lub ewentualnie, płatność wynagrodzenia zastępcy prawnego wybranego przez wnioskodawcę.

Ostatni rodzaj ochrony może zostać przyznany wspólnie z dwoma poprzednimi.

3. Kto może korzystać z ochrony prawnej?

Beneficjentami ochrony prawnej (doradztwa prawnego i pomocy prawnej) mogą być następujące osoby:

Do góryDo góry

 • Portugalczycy i obywatele Unii Europejskiej, którzy wykażą, że nie posiadają wystarczających środków finansowych na pokrycie opłat zastępstwa prawnego i poniesienie, w całości lub części, zwykłych kosztów postępowania sądowego;
 • Cudzoziemcy i bezpaństwowcy zwyczajowo zamieszkujący w Portugalii;
 • Cudzoziemcy niezamieszkujący w Portugalii, w zakresie, w jakim ochrona prawna przyznawana jest również obywatelom portugalskim przez prawo odpowiednich Państw;
 • Podmioty prawne i spółki, które udowodnią, że nie dysponują dostatecznymi środkami finansowymi na uiszczenie wynagrodzenia prawników i pokrycie, w całości lub części, zwykłych kosztów postępowania sądowego;
 • Spółki i indywidualni przedsiębiorcy, w sprawach związanych z prowadzeniem działalności handlowej, oraz indywidualne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku kiedy opłaty sądowe i inne koszty związane z postępowaniem sądowym wynoszą kwotę znacznie przekraczającą ich szacunkowe możliwości finansowe, w szczególności w odniesieniu do obrotów, wartości kapitału lub kapitału własnego oraz liczby pracowników.

4. Czy ochronę prawną można uzyskać dla wszystkich sporów lub spraw sądowych?

Ochronę prawną można uzyskać dla rozstrzygnięcia każdego rodzaju sporu lub sprawy sądowej, a pomoc prawna nie zależy od uprzedniej oceny celu i złożoności powództwa, które zostanie lub zostało już wniesione, jego przedmiotu lub rodzaju postępowania.

5. Czy istnieje specjalna procedura w nagłych przypadkach?

Nie istnieje specjalna procedura w nagłych przypadkach.

Do góryDo góry

Należy jednak zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Strona zainteresowana może zawsze, szczególnie w nagłych przypadkach, wyjaśnić swoją sprawę obrońcy, młodszemu obrońcy lub adwokatowi, który będzie koordynował ubieganie się o pomoc prawną zgodnie ze szczególnymi, znajdującymi zastosowanie zasadami proceduralnymi;
 • Jeżeli w przypadku wniosku o pomoc prawną w ramach toczącego się postępowania wnioskodawca pragnie wskazać zastępcę prawnego, upływ terminu ulega wstrzymaniu w momencie złożenia dokumentu potwierdzającego wniesienie wniosku o pomoc prawną w Opiece Społecznej;
 • Termin przewidziany dla zakończenia procedury administracyjnej i wydania decyzji dotyczącej wniosku o pomoc prawną wynosi 30 dni. Po upływie tego terminu bez wydania decyzji, wniosek uznaje się za rozpatrzony pozytywnie.

6. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną?

Formularze wniosków o pomoc prawną można uzyskać bezpłatnie w następujący sposób:

 • w wersji papierowej w każdym publicznie dostępnym urzędzie Opieki Społecznej,
 • w wersji elektronicznej ze strony internetowej English - português.

7. Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Dowód braku wystarczających środków finansowych, który można przedłożyć w każdej odpowiedniej formie. W związku z tym do wniosku można dołączyć wszystkie dokumenty służące potwierdzeniu, że wnioskodawca nie posiada wystarczających środków na pokrycie, w całości lub części, zwykłych kosztów postępowania sądowego.

Do góryDo góry

8. Gdzie składam wniosek?

Wniosek o pomoc prawną można złożyć w każdym dostępnym publicznie urzędzie Opieki Społecznej, w następujący sposób:

 • osobiście;
 • faksem;
 • pocztą;
 • pocztą elektroniczną (opcja nie jest jeszcze dostępna).

9. Jak zostanę poinformowany o tym, czy przyznano mi pomoc prawną?

O ostatecznej decyzji dotyczącej wniosku o pomoc prawną wnioskodawcę zawiadamia w formie pisemnej urząd Opieki Społecznej zajmujący się daną sprawą.

W przypadku niewystosowania takiego zawiadomienia w terminie 30 dni, pomoc prawną uważa się za przyznaną.

W takim przypadku, celem zabezpieczenia (jako że mogło dojść do zawieszenia terminu lub też zawiadomienie mogło zostać wysłane pocztą po upływie rzeczonego trzydziestodniowego terminu) wskazane jest, przed wszczęciem postępowania sądowego, uzyskanie w Opiece Społecznej informacji na temat statusu wniosku o pomoc prawną.

10. Co powinienem zrobić, jeżeli przyznano mi pomoc prawną?

Jeżeli zaświadczenie o przyznaniu pomocy prawnej obejmuje wyznaczenie zastępcy prawnego, zawiadomienie o tej decyzji zostanie przesłane również do Palestry lub Stowarzyszenia Adwokatów, które wyznacza zastępcę prawnego w terminie 10 dni od daty wspomnianego zawiadomienia.

O wyznaczeniu zastępcy prawnego zostanie powiadomiony wnioskodawca i wskazany zastępca prawny oraz, w przypadku jeśli wniosek dotyczy toczącego się postępowania sądowego, zawiadomienie takie służyć będzie również jako zawiadomienie o wznowieniu prawnego terminu końcowego.

Do góryDo góry

Zawiadomienie o decyzji dotyczącej wyznaczenia zastępcy prawnego zawiera wyraźne informacje dla wnioskodawcy dotyczące nazwiska i siedziby zastępcy prawnego, wraz ze wskazaniem obowiązku zastępcy do świadczenia pomocy prawnej.

W związku z tym wnioskodawca powinien niezwłocznie skontaktować się z wyznaczonym zastępcą prawnym, który udzieli mu wszystkich wymaganych informacji.

W przypadku jeśli zaświadczenie o przyznaniu pomocy prawnej obejmuje jedynie całkowite lub częściowe zwolnienie z lub odroczenie płatności opłat sądowych i innych należności związanych z postępowaniem, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia dokumentu potwierdzającego przyznanie rzeczonej pomocy prawnej.

11. Kto wyznacza prawnika, jeżeli przyznano mi pomoc prawną?

W przypadkach złożenia i pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie zastępcy prawnego Palestra lub Stowarzyszenie Adwokatów dokona wyboru i wyznaczenia zastępcy prawnego, chyba że dokonała tego uprzednio strona zainteresowana.

12. Jeżeli przyznano mi pomoc prawną, czy obejmuje ona całość kosztów postępowania?

Jeśli przyznany nam rodzaj pomocy prawnej obejmuje całkowite zwolnienie z opłat sądowych i innych należności oraz płatności wynagrodzenia zastępcy prawnego, wszystkie koszty postępowania pokrywa zaświadczenie o przyznaniu pomocy prawnej.

13. Jeżeli przyznano mi częściową pomoc prawną, kto pokrywa resztę kosztów?

Wszelkie koszty nieobjęte pomocą prawną pokrywa wnioskodawca.

14. Jeśli chcę odwołać się od wyroku, czy przyznana mi ochrona prawna obejmuje takie odwołanie?

Pomoc prawna stosuje się w sposób ciągły również dla celów odwołania, bez względu na decyzję dotyczącą meritum sprawy.

15. Czy przyznana pomoc prawna może zostać cofnięta przed zakończeniem postępowania?

Przyznana pomoc prawna może zostać cofnięta przed zakończeniem postępowania:

 1. jeśli wnioskodawca nabędzie wystarczające środki pieniężne pozwalające mu obyć się bez pomocy prawnej;
 2. jeśli nowe dokumenty udowodnią, że powody, na podstawie których przyznano pomoc prawną nie znajdują już zastosowania;
 3. jeśli dokumenty stanowiące podstawę dla przyznania pomocy prawnej zostaną uznane za fałszywe na mocy orzeczenia o mocy res judicata.

16. W przypadku nieprzyznania mi pomocy prawnej czy mogę odwołać się od tej decyzji?

Decyzja dotycząca pomocy prawnej nie podlega sprzeciwom ani odwołaniu, podlega jednakże kontroli sądowej w drodze wniosku przesłanego do urzędu Opieki Społecznej, który rozpatrywał wniosek.

Sądem właściwym do podjęcia ostatecznej decyzji jest sąd rejonowy w miejscu siedziby Służb Pomocy Społecznej, lub też jeśli wniosek został złożony w związku z toczącą się sprawą, sąd, przed którym toczy się ta sprawa sądowa.

Dalsze informacje

 1. Więcej informacji na temat portugalskiego systemu pomocy prawnej można uzyskać pod adresem:

  Direcção Geral da Administração Extrajudicial

  Rua de Alcolena n º 1

  P - 1400-004 Lisbon

  Tel.: 351 213041340

  Faks: 351 213041349

  www.dgae.mj.pt português

  correio@dgae.mj.pt

 2. O dostępie do prawa i Sądów traktują w szczególności następujące teksty prawne:
  • Art. 20 português Konstytucji Republiki Portugalskiej;
  • Ustawa nr 30-E/2000 z dnia 20 grudnia (zmieniająca system dostępu do prawa i Sądów, powierzająca Opiece Społecznej zadanie oceny wniosków o pomoc prawną);
  • Dyrektywa nr 150/2002 z dnia 19 lutego (harmonogram wynagrodzeń zastępców prawnych świadczących pomoc prawną w ramach danej jurysdykcji)
  • Dekret z mocą ustawy nr 224-A/96 português z dnia 26 listopada (zatwierdzający Kodeks Kosztów Prawnych).

« Pomoc sądowa - Informacje ogólne | Portugalia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 18-08-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania