Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Portugāle

Pēdējo reizi atjaunots: 25-09-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Portugāle

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādas ir juridiskās tiesvedības izmaksas un kas tās parasti sedz? 1.
2. Kas ir juridiskā aizsardzība? 2.
3. Kas var saņemt juridisko aizsardzību? 3.
4. Vai juridisko aizsardzību var iegūt par jebkāda veida strīdu vai prāvu? 4.
5. Vai ir kāda īpaša procedūra steidzamiem gadījumiem? 5.
6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapas? 6.
7. Kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam? 7.
8. Kur man ir jāiesniedz pieteikums? 8.
9. Kā man paziņos, ka man ir piešķirta juridiskā palīdzība? 9.
10. Ja man piešķir juridisko palīdzību, kas man ir jādara? 10.
11. Ja man piešķir juridisko palīdzību, kas ieceļ advokātu/juristu? 11.
12. Ja man piešķir juridisko palīdzību, vai tā sedz visas tiesvedības izmaksas? 12.
13. Ja man piešķir daļēju juridisko palīdzību, kas sedz pārējo daļu? 13.
14. Ja es vēlos pārsūdzēt spriedumu, vai man piešķirtā juridiskā palīdzība attiecas uz šādu apelācijas sūdzību? 14.
15. Vai piešķirto juridisko palīdzību var atsaukt pirms tiesvedības beigām? 15.
16. Ja man atsaka juridisko palīdzību, vai es varu pārsūdzēt šo lēmumu? 16.

 

1. Kādas ir juridiskās tiesvedības izmaksas un kas tās parasti sedz?

Juridiskās tiesvedības izmaksas attiecas uz juridiskā pārstāvja (aizstāvja, jaunākā advokāta vai advokāta) izmaksām un honorāriem;

 1. izmaksas ietver tiesu nodevas un izdevumus;
 2. tiesu izmantotāji maksā tiesas nodevas par tiesas administrācijas sabiedrisko pakalpojumu; summas ir noteiktas, pamatojoties uz sarakstu, kurā lietas monetāro vērtību ir pieņemta par atsauci; apelāciju gadījumā izmaksas sedz zaudētāja puse; nejaušas izmaksas tiek atsevišķi iekasētas, bet ir atkarīgas no lietas vērtības;
 3. izdevumus veido tiesas pieprasīto izdevumu atmaksāšana, samaksa jebkādām organizācijām, lai segtu apliecību, ko oficiāli tiesa neizdod, dokumentu, viedokļu, zīmējumu, citu dokumentālu pierādījumu un pakalpojumu izmaksas, ko var pieprasīt tiesa, samaksa tām personām, kas ir piedalījušās tiesvedībā, ieskaitot likumīgi noteiktās nodevas, braukšanas izdevumus un palīdzību saistībā ar izdevumiem, pasta izdevumu, telefona, telegrāfa, faksu nosūtīšanas, elektronisko kopiju kompensācijas, kompensācijas par magnētisko līdzekļu iegādi, kas vajadzīgi pierādījumu pierakstīšanai, un tiesvedības izmaksu kompensācijas uzvarētājai pusei, kā arī advokātu honorāriem;
 4. juridisko pārstāvju honorārus nosaka tiesa, kurai šai nolūkā ir atbilstīgi jāievēro patērētais laiks, lietas grūtības pakāpe, sniegtā pakalpojuma svarīgums, ieinteresēto pušu finansiālie līdzekļi, tiesas prāvas rezultāti un izmantotās summas līdzīgās situācijās attiecīgajā tiesas rajonā;
 5. atbildība par izmaksu segšanu balstās uz tiesas lēmumu attiecībā uz tiesājamo lietu, kur izmaksas sedz zaudētāja puse vai tā puse, kas ir guvusi labumu no lietas;
 6. pamatojoties uz juridiskajiem nosacījumiem, daža tiesvedība, tāpat kā dažas tiesvedības puses, ir atbrīvota no izmaksu segšanas;
 7. galīgās tiesu nodevas civilajā tiesvedībā nosaka pēc lietas noslēguma; tādēļ tās tiek maksātas periodiski, vienu ceturto daļu samaksājot lūguma vai sākotnējās pretenzijas iesniegšanas, aizstāvības vai apelācijas brīdī; vairumā lietu nākamā tiesu nodeva par summu, kas ir vienāda ar sākotnējo tiesas nodevu, tiek maksāta pēc galīgās izskatīšanas datuma paziņošanas;
 8. samaksātās summas attiecībā uz sākotnējām tiesu nodevām un tiesu nodevām, ko pēc tam samaksā uzvarētāja puse, tiks atlīdzinātas uzvarētājai pusei kopā ar jebkurām summām, kas iepriekš samaksātas izdevumu segšanai.

2. Kas ir juridiskā aizsardzība?

Juridiskā aizsardzība ir konstitucionāli un juridiski pamatota sistēma, kas garantē, ka sava sociālā vai kultūras statusa, vai finansu līdzekļu trūkuma dēļ nevienam nav grūtību vai šķēršļu saņemt informāciju par savām tiesībām, to izmantošanu vai aizstāvēšanu.

Ir divu veidu juridiskā aizsardzība:

a.juridiskā informācija, ar ko paziņo par ikviena tiesībām un juridisko sistēmu, kas paredz optimālu šādu tiesību izmantošanu un juridiski radītu pienākumu izpildi, īpaši pakāpeniski radot pakalpojumus, kas nodrošina pieeju tiesām un juridiskajiem pakalpojumiem;
b.juridiskā aizsardzība, kas ietver:
b.1.juridisko konsultāciju juridiskajās firmās, kas aptver visu valsts teritoriju un kurās pilsoņi var griezties, lai saņemtu bezmaksas juridisko ekspertu konsultācijas. Juridiskā konsultācija var ietvert ārpus tiesas pasākumu vai neformālu samierināšanās pasākumu veikšanu;
b.2.juridisko palīdzību, kurai ir šādi veidi:
b.2.1.pilnīgs vai daļējs atbrīvojums no tiesu nodevām un citiem izdevumiem, kas saistīti ar tiesvedību;
b.2.2.tiesu nodevu un citu izdevumu segšanas atlikšana saistībā ar tiesvedību;
b.2.3.juridiskā pārstāvja honorāru noteikšana un maksāšana vai alternatīvi honorāru maksāšana iesniedzēja izvēlētajam juridiskajam pārstāvim.

Pēdējo minēto veidu var noteikt kopā ar abiem diviem iepriekšējiem.

3. Kas var saņemt juridisko aizsardzību?

Juridiskās aizsardzības (juridiskā konsultācija un juridiskā palīdzība) saņēmēji ir šādi:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Portugāles un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pierāda, ka viņiem nepietiek finansiālo līdzekļu, lai samaksātu juridisko pārstāvju honorārus un pilnībā vai daļēji segtu juridiskās tiesvedības parastās izmaksas;
 • ārzemnieki un bezpavalstnieki, kas parasti dzīvo Portugālē;
 • ārzemnieki, kas nedzīvo Portugālē, tādā mērā, ka juridiskā aizsardzība tiek piešķirta arī portugāļu pilsoņiem saskaņā ar attiecīgo valstu tiesībām;
 • juridiskas personas un firmas ar noteikumu, ka tām nav pietiekamu finansiālu līdzekļu, lai samaksātu juridisko ekspertu honorārus un pilnībā vai daļēji segtu juridiskās tiesvedības parastās izmaksas;
 • firmas un tirgotāji, kas strādā vieni paši, lietās saistībā ar tirdzniecību un individuālie uzņēmumi ar ierobežotu atbildību, kad tiesas nodevas un citas izmaksas saistībā ar tiesvedību sasniedz summu, kas ievērojami pārsniedz to aprēķinātās finansiālās iespējas, īpaši attiecībā uz apgrozījumu, kapitāla vai īpašuma vērtību un darbinieku skaitu.

4. Vai juridisko aizsardzību var iegūt par jebkāda veida strīdu vai prāvu?

Juridisko aizsardzību var piešķirt par lēmumu jebkāda veida juridiskajā strīdā vai prāvā, un juridiskā palīdzība nav atkarīga no kāda iepriekšēja iemesla novērtēšanas un lietas sarežģītības, kas sāksies vai jau ir ierosināta, tās vērtības vai tiesvedības veida.

5. Vai ir kāda īpaša procedūra steidzamiem gadījumiem?

Steidzamām lietām īpašas procedūras nav.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tomēr ir atbilstīgi atzīmēt šādu informāciju:

 • ieinteresētā puse īpaši steidzamās lietās vienmēr drīkst izskaidrot savu lietu aizstāvim, jaunākajam aizstāvim vai advokātam, kas koordinēs pieteikšanos uz juridisko palīdzību, saskaņā ar īpaši piemērojamiem procedūras likumiem;
 • ja juridiskās palīdzības pieteikuma gadījumā, gaidot juridiskās lietas izskatīšanu, pieteicējs vēlas iecelt juridisko pārstāvi, laika ierobežojums tiek pārtraukts pie dokumentu iesniegšanas, nodrošinot pierādījumu, ka juridiskās palīdzības pieteikums ir iesniegts Sociālās drošības birojā;
 • laika ierobežojums par administratīvās procedūras slēdzienu un lēmumu attiecībā uz juridiskās palīdzības pieteikumu ir 30 dienas. Ja pēc šī laika ierobežojuma beigām lēmuma nav pieņemts, pieteikumu uzskatīs par pieņemtu bez vārdiem.

6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības pieteikuma veidlapas?

Juridiskās palīdzības veidlapas bez maksas var saņemt šādā veidā:

 • dokumenta formā jebkurā Sociālās drošības birojā, kas atvērts sabiedrībai.
 • elektroniskā formā no tīmekļa vietnes English - português.

7. Kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam?

Pieteikumam, ko var iesniegt ikvienā piemērotā veidā, ir jāpievieno pierādījumi par nepietiekamiem finansiāliem līdzekļiem. Tādēļ var pievienot jebkurus dokumentus, kas pierāda, ka pieteicējam nav pietiekamu finansiālo līdzekļu, lai pilnībā vai daļēji segtu juridiskās tiesvedības parastās izmaksas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Kur man ir jāiesniedz pieteikums?

Juridiskās palīdzības pieteikumu var iesniegt jebkurā Sociālās drošības birojā, kas atvērts sabiedrībai, vienā no tālākminētajiem veidiem:

 • personīgi;
 • nosūtot pa faksu;
 • nosūtot pa pastu;
 • nosūtot pa e-pastu (vēl nav pieejams).

9. Kā man paziņos, ka man ir piešķirta juridiskā palīdzība?

Sociālās drošības birojs, kas risina šo lietu, rakstiski paziņo pieteicējam par galīgo lēmumu par juridiskās palīdzības pieteikumu.

Ja šāda paziņojuma 30 dienu laikā nav, juridiskā palīdzība tiks uzskatīta par piešķirtu bez vārdiem.

Pēdējā minētajā situācijā un arī piesardzības nolūkos, (tā kā varētu būt laika ierobežojuma atlikšana vai paziņojuma nosūtīšana pa pastu pēc iepriekšminētā 30 dienu perioda beigām) būs atbilstīgi, pirms juridiskās tiesvedības sākšanas, iegūt informāciju no Sociālās drošības biroja par juridiskās palīdzības pieteikuma statusu.

10. Ja man piešķir juridisko palīdzību, kas man ir jādara?

Ja juridiskās palīdzības apliecība ietver juridiskā pārstāvja iecelšanu, šo lēmumu nosūtīs arī advokātu asociācijai vai juristu asociācijai, kurai jurists būs jāieceļ 10 dienu laikā, sākot no minētā paziņojuma dienas.

Par šo iecelšanu paziņos pieteicējam un ieceltajam juridiskajam pārstāvim un, kad šādi pieteikumi tiek iesniegti, gaidot juridiskās lietas izskatīšanu, šāds paziņojums nozīmēs arī juridiskā laika ierobežojuma atkārtotu sākšanos.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Paziņojumā, ko nosūta pieteicējam, par lēmumu iecelt juridisko pārstāvi, būs precīzi jāmin juridiskā pārstāvja vārds un biznesa adrese kopā ar viņa pienākumu nodrošināt juridisko palīdzību.

Tādēļ pieteicējam vajadzētu nekavējoties sazināties ar iecelto juridisko pārstāvi, kas sniegs viņam vajadzīgo informāciju.

Ja juridiskās palīdzības apliecība ietver tikai pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no tiesas nodevām un citiem izdevumiem vai to atcelšanu saistībā ar tiesvedību, pieteicējs drīkst iesniegt dokumentu, kas pierāda, ka minētā juridiskā palīdzība ir piešķirta.

11. Ja man piešķir juridisko palīdzību, kas ieceļ advokātu/juristu?

Tādos gadījumos, kuros pieteikums par juridiskā pārstāvja iecelšanu ir pieņemts un apstiprināts, juridisko pārstāvi izvēlēsies un iecels advokātu asociācija vai juristu asociācija, ja vien ieinteresētā puse to jau nav izdarījusi.

12. Ja man piešķir juridisko palīdzību, vai tā sedz visas tiesvedības izmaksas?

Ja jums piešķirtās juridiskās palīdzības veids pilnībā atbrīvo no tiesu nodevām un citiem izdevumiem un no honorāru maksāšanas juridiskajam pārstāvim, visas tiesvedības izmaksas sedz juridiskās palīdzības apliecība.

13. Ja man piešķir daļēju juridisko palīdzību, kas sedz pārējo daļu?

Juridiskajā palīdzībā neietvertos izdevumus maksā pieteicējs.

14. Ja es vēlos pārsūdzēt spriedumu, vai man piešķirtā juridiskā palīdzība attiecas uz šādu apelācijas sūdzību?

Juridiskā palīdzība turpina attiekties uz apelācijas sūdzību neatkarīgi no tā, kāds ir lēmums pēc lietas būtības.

15. Vai piešķirto juridisko palīdzību var atsaukt pirms tiesvedības beigām?

Ja juridiskā palīdzība ir piešķirta, to var atsaukt pirms tiesvedības beigām:

 1. ja iesniedzējs iegūst pietiekamus finansiālos līdzekļus un juridiskā palīdzība nav vajadzīga;
 2. ja ar jauniem dokumentiem ir pierādīts, ka iemesli, kāpēc juridiskā palīdzība tika piešķirta, vairāk nav izmantojami;
 3. ja dokumenti, kas bija juridiskās palīdzības piešķiršanas pamatā, tiek paziņoti par viltotiem ar res judicata lēmumu.

16. Ja man atsaka juridisko palīdzību, vai es varu pārsūdzēt šo lēmumu?

Lēmumu par juridisko palīdzību nevar apstrīdēt vai pārsūdzēt, bet to var pārskatīt tiesā, nosūtot pieteikumu tam Sociālās drošības birojam, kas skatīja šo pieteikumu.

Apgabala tiesa, kurā atrodas Sociālās drošības birojs, ir kompetenta pieņemt galīgo lēmumu vai, ja pieteikums ir iesniegts, gaidot lietas izskatīšanu, arī tiesa, kurā gaida lietas izskatīšanu.

Cita informācija

 1. plašāku informāciju par Portugāles juridiskās palīdzības sistēmu var saņemt:

  Direcção Geral da Administração Extrajudicial

  Rua de Alcolena n º 1

  P - 1400-004 Lisbon

  Tālr. nr.: 351 213041340

  Fakss: 351 213041349

  www.dgae.mj.pt português 

  correio@dgae.mj.pt

 2. šādi juridiskie teksti īpaši attiecas uz jautājumiem par piekļūšanu likumdošanai un tiesām:
  • Portugāles Republikas Konstitūcijas 20. pants português;
  • 20. decembra Likums Nr. 30-E/2000 (kas groza sistēmu, kā piekļūt likumdošanai un tiesām, attiecinot uzdevumu novērtēt juridiskās palīdzības pieteikumus uz Sociālās drošības biroju);
  • 19. februāra Direktīva Nr. 150/2002 (to juridisko pārstāvju honorāru saraksts, kuri sniedz juridisko palīdzību piekritības ietvaros)
  • 26. novembra Dekrēts-Likums Nr. 224-A/96 português (kas apstiprina juridisko izmaksu kodeksu).

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Portugāle - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 25-09-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste