Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Portugalija

Naujausia redakcija: 18-08-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Portugalija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra teismo išlaidos ir kas paprastai jas apmoka? 1.
2. Kas yra teisinė apsauga? 2.
3. Kam gali būti skiriama teisinė apsauga? 3.
4. Ar teisinę pagalbą galima gauti sprendžiant bet kurį teisinį ginčą ar bylą? 4.
5. Ar yra kokia nors speciali skubių veiksmų procedūra? 5.
6. Kur galiu gauti teisinės pagalbos prašymo formą? 6.
7. Kokius dokumentus būtina pateikti su teisinės pagalbos prašymu? 7.
8. Kam turiu pateikti teisinės pagalbos prašymą? 8.
9. Kaip sužinosiu, ar man yra skirta teisinė pagalba? 9.
10. Jeigu man yra skirta teisinė pagalba, ką turiu daryti? 10.
11. Jeigu man yra skirta teisinė pagalba, kas paskiria man advokatą? 11.
12. Jeigu man yra skirta teisinė pagalba, ar man bus apmokėtos visos teismo išlaidos? 12.
13. Jeigu man yra skirta ne visa teisinė pagalba, kas apmoka kitas teismo išlaidas? 13.
14. Jeigu noriu apskųsti teismo sprendimą, ar man skirta teisinė pagalba apima tokio skundo pateikimą? 14.
15. Ar skirta teisinė pagalba gali būti atšaukta nesibaigus teismo procesui 15.
16. Jeigu teisinė pagalba man nebuvo skirta, ar galiu šį sprendimą apskųsti? 16.

 

1. Kokios yra teismo išlaidos ir kas paprastai jas apmoka?

Teismo išlaidos paprastai yra išlaidos ir užmokestis už teisinio atstovo (teismo advokato, jo padėjėjo ar advokato) paslaugas:

 1. išlaidos – tai teismo mokesčiai ir išlaidos;
 2. teismo mokesčius sudaro mokesčiai, kuriuos teismo klientai moka už viešąją teisingumo vykdymo paslaugą; šis mokestis yra nustatomas pagal kainoraštį, sudarytą remiantis pinigine bylos verte; jeigu svarstomi apeliaciniai skundai, teismo išlaidas apmoka bylą pralaimėjusi šalis; papildomos išlaidos yra apmokamos atskirai, tačiau jos priklauso nuo bylos vertės;
 3. teismo išlaidos – tai teismo patirtų išlaidų apmokėjimas, mokesčiai įvairioms organizacijoms už išduotas oficialias pažymas, kurių teismas neišduoda, dokumentus, vertinimus, brėžinius, kitą dokumentinę medžiagą ir paslaugas, kurių teismas reikalavo, taip pat mokėjimai į teismo procesą pakviestiems asmenims, įskaitant oficialiai nustatytus mokesčius, kelionės išlaidas ir pagalbą apmokant kitas išlaidas, pašto, telefono pokalbių, telegrafo, fakso, elektroninių kopijų darymo išlaidų, parodymams užrašyti reikalingų magnetinių laikmenų įsigijimo išlaidų ir bylą laimėjusios šalies teismo išlaidų apmokėjimas, taip pat užmokestis už teismo advokato paslaugas;
 4. teisinių atstovų paslaugų užmokestį nustato teismas, kuris privalo atsižvelgti į sugaištą laiką, bylos sudėtingumą, teikiamų paslaugų svarbą, suinteresuotų šalių finansinę padėtį, ieškinio nagrinėjimo rezultatus ir tos pačios apylinkės teismo panašiose bylose taikytus mokesčius;
 5. įpareigojimas apmokėti teismo išlaidas yra nustatomas teismo sprendimu, atsižvelgiant į išnagrinėtą bylą. Teismo išlaidas apmoka bylą pralaimėjusi šalis arba šalis, kurios naudai yra priimtas teismo sprendimas;
 6. pagal teisines nuostatas už kai kuriuos procesinius veiksmus mokesčio mokėti nereikia, nuo tokio mokesčio kai kurios bylos šalys gali būti atleidžiamos;
 7. civilinėse bylose galutiniai teismo mokesčiai yra nustatomi baigus bylą, todėl jie mokami dalimis. Ketvirtis šios sumos gynybos ar apeliacijos atvejais mokama pateikus prašymą ar pirminį ieškinį; daugeliu atvejų kita tokio pat dydžio teismo mokesčio dalis yra mokama paskyrus galutinio bylos nagrinėjimo datą;
 8. bylą laimėjusios šalies sumokėtas pradinis teismo mokestis ir vėliau jos apmokėtos teismo išlaidos, taip pat bet kurios patirtos teismo išlaidos šiai šaliai yra grąžinami.

2. Kas yra teisinė apsauga?

Teisinė apsauga – tai konstitucijos ir teisės aktų nustatyta sistema, užtikrinanti, kad dėl visuomeninės ar kultūrinės padėties, finansinių išteklių trūkumo nė vienas asmuo nepatirtų sunkumų ar trukdymų norėdamas gauti informaciją ir naudotis savo teisėmis ar jas ginti.

Teisinė pagalba yra dviejų rūšių:

a.Teisinė informacija, skirta asmenims informuoti apie jų teises ir teisės sistemą, pagal kurią jie gali optimaliai naudotis šiomis teisėmis ir vykdyti teisės normose apibrėžtas pareigas, pirmiausia palaipsniui kuriant tarnybas, kurių padedamas asmuo gali siekti teisingumo teisme ir gauti teismo paslaugas.
b.Teisinė apsauga, apimanti:
b.1.Teisines konsultacijas teisės kontorose, kurių paslaugos turi būti teikiamos visoje šalies teritorijoje. Į šias kontoras piliečiai gali kreiptis dėl nemokamų teisės specialistų konsultacijų. Teisinės konsultacijos gali būti teikiamos dėl veiksmų ne teisme ar neoficialių sutaikinimo būdų.
b.2.Teisinė pagalba, kuri teikiama keliais būdais:
b.2.1.visiškas ar nevisiškas atleidimas nuo teismo mokesčių ir kitų teismo išlaidų;
b.2.2.teismo mokesčių ir kitų teismo išlaidų mokėjimo atidėjimas;
b.2.3.teisinio atstovo paskyrimas ir užmokesčio už jo paslaugas apmokėjimas arba užmokesčio už kliento pasirinkto teisinio atstovo paslaugas apmokėjimas.

Šis pagalbos teikimo būdas gali būti taikomas kartu su kuriuo nors iš dviejų pirmųjų būdų.

3. Kam gali būti skiriama teisinė apsauga?

Teisinė apsauga (teisinės konsultacijos ir teisinė pagalba) gali būti skiriama šiems asmenims:

viršųviršų

 • Portugalijos ir Europos Sąjungos piliečiams, kurie įrodo, kad neturi pakankamų finansinių lėšų mokėti už teisinio atstovo paslaugas ir visas ar dalį įprastų teismo išlaidų;
 • nuolat Portugalijoje gyvenantys užsieniečiai ar asmenys be pilietybės;
 • Portugalijoje nuolat negyvenantys užsieniečiai, jeigu pagal konkrečių valstybių įstatymus teisinė apsauga tose šalyse taip pat yra teikiama Portugalijos piliečiams;
 • juridiniai asmenys ir bendrovės, kurie įrodo, kad neturi pakankamų finansinių lėšų mokėti už teisės specialistų paslaugas ir visas ar dalį įprastų teismo išlaidų;
 • bendrovės ir individualūs prekiautojai komercinėse bylose ir ribotos atsakomybės individualios įmonės, kai teismo mokesčiai ir kitos su teismo procesu susijusios išlaidos gerokai viršija jų įvertintas finansines galimybes, pirmiausia atsižvelgiant į apyvartą, kapitalo ar akcijų vertę ir darbuotojų skaičių.

4. Ar teisinę pagalbą galima gauti sprendžiant bet kurį teisinį ginčą ar bylą?

Teisinė pagalba gali būti skirta sprendžiant bet kurį teisinį ginčą ar bylą. Teisinė pagalba nepriklauso nuo jokio ankstesnio bylos, kuri bus pradėta svarstyti ar jau yra pradėta, tikslo ir sudėtingumo vertinimo, šios bylos dalyko ar rūšies.

5. Ar yra kokia nors speciali skubių veiksmų procedūra?

Specialios skubių veiksmų procedūros nėra.

Visgi būtina pažymėti šiuos dalykus:

 • suinteresuota šalis visuomet gali, ypač esant skubiam reikalui, pristatyti savo bylą teismo advokatui, teismo advokato padėjėjui ar advokatui, kuris pagal konkrečias galiojančias procedūros taisykles koordinuos teisinės pagalbos prašymo svarstymą;
 • jeigu būsimoje byloje pateikęs teisinės pagalbos prašymą jo pateikėjas nori, kad jam būtų skirtas teisinis atstovas, nustatytas terminas yra sustabdomas, jei pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad teisinės pagalbos prašymas buvo pateiktas socialinės apsaugos tarnybai;
 • administracinės procedūros ir sprendimo dėl teisinės pagalbos prašymo priėmimo terminas yra 30 dienų. Pasibaigus šiam terminui ir nepriėmus sprendimo, prašymas bus laikomas patenkintu.

6. Kur galiu gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Teisinės pagalbos prašymo formas nemokamai galima gauti šiais būdais:

viršųviršų

 • spausdintas formas galima gauti visuose viešuose socialinės apsaugos tarnybų biuruose;
 • elektroninę formą galima rasti interneto tinklalapyje English - português.

7. Kokius dokumentus būtina pateikti su teisinės pagalbos prašymu?

Bet kokia priimtina forma pateikti dokumentai, įrodantys, kad asmuo neturi pakankamai finansinių lėšų. Dėl to su prašymu galima pateikti bet kokius dokumentus, patvirtinančius, kad teisinės pagalbos prašantis asmuo neturi pakankamai finansinių lėšų visoms įprastoms teismo išlaidoms ar daliai jų apmokėti.

8. Kam turiu pateikti teisinės pagalbos prašymą?

Teisinės pagalbos prašymą galima pateikti bet kuriai viešajai socialinės apsaugos tarnybai šiais būdais:

 • asmeniškai;
 • faksu;
 • paštu;
 • elektroniniu paštu (kol kas šios paslaugos nėra).

9. Kaip sužinosiu, ar man yra skirta teisinė pagalba?

Apie galutinį sprendimą dėl teisinės pagalbos prašymo jį pateikusiam asmeniui už tai atsakinga socialinės apsaugos tarnyba praneša raštu.

Jeigu per 30 dienų apie tai nepranešama, tariama, kad teisinė pagalba yra suteikta.

Šiuo atveju atsargumo dėlei (kadangi terminas galėjo būti sustabdytas arba pranešimas galėjo būti išsiųstas paštu po to, kai baigėsi 30 dienų laikotarpis) prieš pradedant procesinius veiksmus būtina gauti socialinės apsaugos tarnybos informaciją apie teisinės pagalbos skyrimą.

viršųviršų

10. Jeigu man yra skirta teisinė pagalba, ką turiu daryti?

Jeigu teisinės pagalbos pažymėjime yra nurodytas teisinio atstovo paskyrimas, pranešimas apie tokį sprendimą per 10 dienų nuo tos dienos, kai buvo pranešta apie teisinės pagalbos skyrimą, taip pat yra nusiunčiamas Teismo advokatų asociacijai arba Advokatų asociacijai.

Apie teisinio atstovo paskyrimą yra pranešama prašymo pateikėjui ir jo paskirtam teisiniam atstovui ir, jeigu tokie prašymai yra pateikiami iki bylos nagrinėjimo, pateikus šį pranešimą taip pat iš naujo yra nustatomas naujas procesinių veiksmų terminas.

Pranešime dėl sprendimo skirti teisinį atstovą teisinės pagalbos prašančiam asmeniui yra aiškiai nurodomas teisinio atstovo pavardė ir biuro adresas, taip pat šio atstovo įpareigojimas teikti teisinę pagalbą.

Dėl to teisinės pagalbos prašantis asmuo turėtų nedelsiant susisiekti su paskirtuoju teisiniu atstovu, kuris jam suteiks reikalingą informaciją.

Jeigu teisinės pagalbos pažymėjime yra nurodyta, kad prašymo pateikėjas yra atleistas nuo visų ar dalies teismo mokesčių ar kitų susijusių išlaidų apmokėjimo arba šie mokėjimai jam yra atidėti, šis asmuo turi pateikti dokumentą, įrodantį, kad minėta teisinė pagalba jam yra skirta.

11. Jeigu man yra skirta teisinė pagalba, kas paskiria man advokatą?

Pateikus ir patenkinus teisinio atstovo paskyrimo prašymą, Teismo advokatų asociacija arba Advokatų asociacija išrenka ir paskiria teisinį atstovą, nebent suinteresuota šalis tai jau yra padariusi.

viršųviršų

12. Jeigu man yra skirta teisinė pagalba, ar man bus apmokėtos visos teismo išlaidos?

Jeigu dėl jums skirtos teisinės pagalbos jūs esate visiškai atleidžiamas nuo teismo mokesčių, kitų išlaidų apmokėjimo ir užmokesčio už teisinio atstovo paslaugas, tai yra nurodoma teisinės pagalbos pažymėjime.

13. Jeigu man yra skirta ne visa teisinė pagalba, kas apmoka kitas teismo išlaidas?

Visas išlaidas, kurių teisinė pagalba neapima, apmoka prašymo pateikėjas.

14. Jeigu noriu apskųsti teismo sprendimą, ar man skirta teisinė pagalba apima tokio skundo pateikimą?

Teisinė pagalba toliau yra taikoma apeliaciniam skundui, nesvarbu, koks yra sprendimo dėl bylos dalykas.

15. Ar skirta teisinė pagalba gali būti atšaukta nesibaigus teismo procesui

Skirta teisinė pagalba gali būti atšaukta nesibaigus teismo procesui:

 1. jeigu jos prašymo pateikėjas gauna pakankamai finansinių lėšų ir gali išsiversti be teisinės pagalbos;
 2. jeigu naujais dokumentais yra įrodyta, kad nebėra pagrindo, pagal kurį teisinė pagalba buvo skirta;
 3. jeigu res judicata sprendimu yra nustatoma, kad teisinei pagalbai pagrįsti buvo pateikti suklastoti dokumentai.

16. Jeigu teisinė pagalba man nebuvo skirta, ar galiu šį sprendimą apskųsti?

Sprendimo dėl teisinės pagalbos skyrimo negalima ginčyti ar apskųsti, tačiau pateikus prašymą socialinės apsaugos tarnybai, kuri svarstė pagalbos skyrimą, šis sprendimas gali būti peržiūrėtas teismine tvarka.

Apygardos teismas, kurio rajone veikia atitinkama socialinės apsaugos tarnyba, yra kompetentingas priimti galutinį sprendimą arba, jeigu prašymas buvo pateiktas prieš bylos nagrinėjimą, tai daro šią bylą nagrinėjantis teismas.

Papildoma informacija

 1. Daugiau informacijos apie Portugalijos teisinės pagalbos sistemą galite gauti adresu:

  Direcção Geral da Administração Extrajudicial

  Rua de Alcolena n º 1

  P - 1400-004 Lisbon

  Tel. 351 213041340

  Faksas 351 213041349

  www.dgae.mj.pt português

  correio@dgae.mj.pt

 2. Toliau nurodyti dokumentai yra ypač susiję su teise pasinaudoti įstatymų apsauga ir kreiptis į teismus:
  • Portugalijos Respublikos Konstitucijos 20 straipsnis português;
  • gruodžio 20 d. Įstatymas Nr. 30-E/2000 (keičiantis teisės pasinaudoti įstatymų apsauga ir kreiptis į teismus sistemą ir suteikiantis socialinės apsaugos tarnybai teisę vertinti teisinės pagalbos prašymus);
  • vasario 19 d. Direktyva Nr. 150/2002 (pagal jurisdikciją teisinę pagalbą teikiančių teisinių atstovų paslaugų kainoraštis);
  • lapkričio 26 d. Dekretas-įstatymas Nr. 224-A/96 português (patvirtinantis Teismo išlaidų kodeksą).

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Portugalija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 18-08-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė