Euroopan komissio > EOV > Oikeusapu > Portugali

Uusin päivitys: 18-08-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusapu - Portugali

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa? 1.
2. Mitä on oikeusapu ? 2.
3. Kuka voi saada oikeusapua? 3.
4. Millaisiin asioihin tai riita-asioihin oikeusapua voi saada? 4.
5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä hakumenettelyä? 5.
6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen? 6.
7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen? 7.
8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään? 8.
9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle? 9.
10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia? 10.
11. Jos hakijalle myönnetään oikeusapua, kuka valitsee asianajajan? 11.
12. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset? 12.
13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset? 13.
14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireille paneman muutoksenhaun kustannukset? 14.
15. Voidaanko myönnetty oikeusapu peruuttaa ennen oikeudenkäynnin päättymistä ? 15.
16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko tästä päätöksestä valittaa? 16.

 

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa?

Oikeudenkäyntikulut muodostuvat tuomioistuimessa toimivien alan ammattilaisten (asianajajien, auskultoivien asianajajien ja oikeusavustajien) kulujen ja palkkioiden maksamisesta.

 1. Kustannukset koostuvat tuomioistuimen perimistä maksuista ja muista kuluista.
 2. Tuomioistuimen perimillä maksuilla tarkoitetaan tuomioistuinten tai oikeushallinnon julkisten palvelujen puoleen kääntyvien henkilöjen (tuomioistuimelle) suorittamia maksuja. Maksut määritellään oikeustoimen taloudellista arvoa koskevan taulukon mukaan. Muutoksenhaussa maksua määritettäessä otetaan huomioon annettu tuomio. Sivuasioista veloitetaan erikseen, mutta riita-asian taloudellisen arvon mukaan.
 3. Muut oikeudenkäyntikulut muodostuvat tuomioistuinten ennalta maksettavaksi määräämien kulujen maksusta. Niihin kuuluvat viranomaisille suoritettavat maksut todistuksista, joita tuomioistuin ei hae viran puolesta, maksut tuomioistuinten vaatimista asiakirjoista, lausunnoista, asemakaavoista tai muista asiaa koskevista todistusvoimaisista asiapapereista tai palveluista. Niitä ovat oikeudenkäyntiin osallistuville henkilöille korvattavat maksut, mm. lain mukaan korvattavat maksut, korvaukset matka- ja oleskelukuluista sekä posti-, puhelu-, sähke-, faksi- ja sähköpostikuluista, todisteiden tallentamiseen tarvittavien levykkeiden hankintakustannuksista sekä korvaukset voittaneen osapuolen oikeudenkäynti- ja oikeusapukustannuksista.
 4. Asianajaja päättää itse palkkiostaan tarvitun ajan, asian vaikeusasteen, tarjottujen palvelujen laajuuden, asianosaisten varallisuuden, oikeudenkäynnin tuloksen ja vastaavissa tilanteissa samalla alueella sovellettujen palkkioiden perusteella.
 5. Asiassa annetun lainvoimaisen tuomion mukaan määräytyy, kuka kulut maksaa. Kulut maksaa hävinnyt tai oikeustoimesta hyötynyt osapuoli.
 6. Eräät oikeudenkäynnit ovat lain nojalla maksuttomia, myös jotkin oikeudenkäynnin osapuolet on vapautettu maksuista.
 7. Siviilioikeudenkäynneissä tuomioistuimen perimien maksujen loppusumma suoritetaan vasta oikeudenkäynnin päätteeksi. Kuluja maksetaan kuitenkin erissä siten, että neljännes maksetaan alkuperäistä vireillepanopyyntöä tai ‑vaatimusta, vastaväitettä tai ylempään oikeusasteeseen tehtävää muutoksenhakua esitettäessä. Riita-asioissa suoritetaan myös toinen alkumaksun suuruinen maksuosuus, kun päätösistunnon päivämäärä on annettu tiedoksi.
 8. Voittaneelle osapuolelle palautetaan maksettu vireillepanomaksu ja toinen maksuosuus sekä korvataan aiheutuneet kulut.

2. Mitä on oikeusapu ?

Oikeusapu on perustuslaista johtuva ja lailla vahvistettu järjestelmä. Sen tavoitteena on varmistaa, että jokainen tuntee oikeutensa sekä pystyy valvomaan ja puolustamaan niitä sosiaalisesta tai kulttuuritaustastaan tai taloudellisesta asemastaan riippumatta.

Oikeusapua on kahdenlaista:

a.Oikeustietopalvelu, joka antaa tietoja laeista ja oikeuskäytännöstä ja pyrkii näin helpottamaan lain mukaisten oikeuksien käyttämistä ja velvollisuuksien noudattamista. Tarkoituksena on perustaa vähitellen tiedotuspisteitä tuomioistuinten ja muiden oikeuspalvelujen yhteyteen.
b.Oikeusapu, jonka piiriin kuuluvat:
b.1.neuvontapalvelut – palveluja tarjoavat koko maassa toimivat oikeusaputoimistot, joiden puoleen kansalaiset voivat kääntyä maksutta saadakseen oikeusasioihin liittyviä neuvoja alan ammattilaisilta. Oikeusapu voi liittyä myös tuomioistuinten ulkopuolisiin asioihin tai epäviralliseen sovitteluun.
b.2.oikeusapu oikeudenkäynneissä seuraavin tavoin
b.2.1.myönnetään täydellinen tai osittainen vapautus tuomioistuimen perimistä maksuista ja muista oikeudenkäyntikuluista
b.2.2.myönnetään lykkäystä tuomioistuimen perimien maksujen ja muiden oikeudenkäyntikulujen maksuun
b.2.3.nimetään asianajaja ja maksetaan tämän palkkio tai vaihtoehtoisesti maksetaan hakijan itsensä valitseman asianajajan palkkio.

Viimeksi mainittu vaihtoehto voi esiintyä ensin mainittujen vaihtoehtojen rinnalla.

3. Kuka voi saada oikeusapua?

Oikeusapuun (neuvontapalveluihin ja oikeusapuun oikeudenkäynneissä) ovat oikeutettuja seuraavat henkilöt:

Sivun alkuunSivun alkuun

 • Portugalin ja EU:n kansalaiset, jotka pystyvät osoittamaan, että heillä ei ole varaa maksaa asianajajan palkkiota ja tavanomaisia oikeudenkäyntikuluja kokonaan tai osittain.
 • Portugalissa vakituisesti asuvat ulkomaalaiset tai kansalaisuudettomat.
 • Ulkomaalaiset, joiden kotipaikka ei ole Portugalissa, jos Portugalin kansalaisille myönnetään vastaavasti oikeusapua kyseisen valtion lakien nojalla.
 • Oikeushenkilöt ja yhtiöt, jotka pystyvät osoittamaan, että niillä ei ole varaa maksaa asianajajan palkkioita ja tavanomaisia oikeudenkäyntikuluja kokonaan tai osittain.
 • Yhtiöt ja liikkeenharjoittajat voivat saada oikeusapua liiketoimintaansa liittyvissä asioissa, samoin kuin yksittäiset rajatun vastuun yritykset, jos tuomioistuimen perimä maksu ja muut oikeudenkäyntikulut ovat niin korkeita, että ne ylittävät merkittävästi yritysten arvioidut taloudelliset resurssit erityisesti liiketoimien laajuuteen, pääoman tai omaisuuden arvoon tai työntekijämäärään nähden.

4. Millaisiin asioihin tai riita-asioihin oikeusapua voi saada?

Oikeusapua voidaan myöntää kaikenlaisten oikeudellisten kysymysten tai riita-asioiden oikeuskäsittelyyn. Oikeusapua oikeudenkäynneissä ei ole sidottu vireillepantavan tai jo käsiteltävän asian, sen monimutkaisuuden, arvon tai menettelyn muodon ennakkoarviointiin.

5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä hakumenettelyä?

Kiireellisiä tapauksia varten ei ole erityistä hakumenettelyä.

Seuraavat seikat on kuitenkin hyvä muistaa:

 • Etenkin kiireellisissä oikeustoimissa voi aina kääntyä oikeusavustajan puoleen, joka auttaa täyttämään oikeusapuhakemuksen sovellettavien menettelytapasääntöjen mukaan.
 • Jos oikeusapuhakemus esitetään oikeudenkäynnin aikana ja hakija pyytää nimeämään asianajajan, jo alkanut määräaika keskeytyy, kun hakija esittää asiakirjan, joka osoittaa oikeusapuhakemuksen olevan sosiaaliturvaviranomaisten käsiteltävänä.
 • Oikeusapuhakemusta koskevalle hallintomenettelylle ja asiaa koskevan päätöksen tekemiselle myönnettävä määräaika on 30 päivää. Jos määräaika kuluu umpeen eikä päätöstä ole ilmoitettu, hakemus katsotaan hyväksytyksi.

6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen?

Oikeusapua koskevia hakulomakkeita voi saada maksutta seuraavasti:

Sivun alkuunSivun alkuun

 • paperilomakkeina kaikista sosiaaliturvaviranomaisten toimipaikoista, joissa on yleisöpalvelupiste
 • digitaalisessa muodossa Internet-osoitteesta www.seg-social.pt English - português.

7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen?

Näytön varallisuuden riittämättömyydestä voi esittää parhaaksi katsomallaan tavalla. Hakemukseen saa siis liittää kaikki asiakirjat, joilla hakija voi osoittaa, että hänellä ei ole riittäviä varoja maksaa tavanomaisia oikeudenkäyntikuluja kokonaan tai osittain.

8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään?

Oikeusapuhakemuksen voi jättää sosiaaliturvaviraston yleisöpalvelupisteeseen

 • toimittamalla sen itse
 • faksilla
 • postitse
 • sähköisessä muodossa (tämä keino ei ole vielä käytettävissä).

9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle?

Hakemuksen käsitellyt sosiaaliturvaviranomainen ilmoittaa päätöksen hakijalle kirjallisesti.

Jos tätä ilmoitusta ei anneta 30 päivän määräajassa, hakemus katsotaan hyväksytyksi.

Tässä tapauksessa on kuitenkin parasta varmistaa asia sosiaaliturvaviranomaisilta ennen oikeudenkäynnin alkua (koska määräajan kuluminen on voinut keskeytyä tai ilmoitus on lähetetty postitse määräajan jälkeen).

Sivun alkuunSivun alkuun

10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia?

Jos myönnettyyn oikeusapuun kuuluu asianajajan nimeäminen, ilmoitus tästä päätöksestä annetaan myös oikeusalan ammattilaisten toiminnasta vastaaville asianajajayhdistyksille (Ordem dos Advogados tai Câmara dos Solicitadores). Ne valitsevat asianajajan 10 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Valintapäätöksestä on ilmoitettava hakijalle ja nimetylle asianajajalle. Jos hakemus on jätetty oikeusmenettelyn alettua, ilmoituksessa on mainittava määräajan alkavan uudelleen.

Asianajajan nimeämistä koskevassa päätöksessä on mainittava asianajajan ja asianajotoimiston nimi hakijan tiedoksi sekä asianajajan velvollisuus toimia yhteistyössä hakijan kanssa.

Hakijan pitäisi heti ottaa yhteyttä nimettyyn asianajajaan, jonka antaa tarvittavat tiedot.

Jos myönnetty oikeusapu koskee täydellistä tai osittaista vapautusta tuomioistuimen perimistä maksuista ja muista oikeudenkäyntikuluista tai niiden lykkäämistä, hakijan on liitettävä kanteeseensa todistus tästä.

11. Jos hakijalle myönnetään oikeusapua, kuka valitsee asianajajan?

Jos oikeusapua haetaan ja myönnetään asianajajan nimeämiseen, oikeusalan ammattilaisten toiminnasta vastaavien asianajajayhdistysten (Ordem dos Advogados tai Câmara dos Solicitadores) tehtävänä on valita ja nimetä oikeusavustaja.

Vain silloin, kun asianosainen on valinnut ennalta asianajajan, ei menetellä näin.

Sivun alkuunSivun alkuun

12. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset?

Jos oikeusapua on myönnetty vapautukseen kaikista tuomioistuimen perimistä maksuista ja muista oikeudenkäyntikuluista sekä asianajajien palkkioista, kaikki oikeudenkäyntiin liittyvät kulut kuuluvat myönnetyn oikeusavun piiriin.

13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset?

Hakija joutuu itse maksamaan kulut, joita oikeusapu ei kata.

14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireille paneman muutoksenhaun kustannukset?

Oikeusapu koskee myös muutoksenhakua riippumatta siitä, mihin ratkaisuun päädytään.

15. Voidaanko myönnetty oikeusapu peruuttaa ennen oikeudenkäynnin päättymistä ?

Myönnetty oikeusapu voidaan peruuttaa seuraavissa tapauksissa:

 1. Hakija saa riittävästi varallisuutta selvitäkseen ilman oikeusapua.
 2. Uusien asiakirjatodisteiden perusteella ilmenee, että oikeusavun myöntämiselle ei ollut perusteita.
 3. Oikeusavun myöntämisen perusteena olleet asiakirjat osoitetaan oikeuden lainvoimaisella päätöksellä väärennöksiksi.

16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko tästä päätöksestä valittaa?

Oikeusapupäätöksestä ei voi valittaa eikä siihen voi hakea muutosta ylemmältä virkataholta tai valvontaviranomaisilta. Asiaan voi kuitenkin hakea muutosta esittämällä valituksen päätöksen tehneelle sosiaaliturvaviranomaiselle.

Toimivalta valituksen tutkimiseen ja ratkaisemiseen korkeimpana asteena on sen alioikeuden tuomioistuimella, jonka alueella sosiaaliturvaviranomaisen toimipaikka on. Jos hakemus on esitetty jo aloitetun oikeusmenettelyn yhteydessä, toimivalta on asiaa käsittelevällä tuomioistuimella.

Lisätietoja

 1. Lisätiedot Portugalin oikeusapujärjestelmästä:

  Direcção – Geral da Administração Extrajudicial

  Rua de Alcolena n º 1

  P - 1400-004 Lisboa

  P. 351 21 30 41 340

  F. 351 21 30 41 349

  www.dgae.mj.pt português

  correio@dgae.mj.pt

 2. Seuraavat säädökset koskevat oikeuspalvelujen ja tuomioistuinten palvelujen käyttöä:
  • Portugalin tasavallan perustuslaki 20 § (Art. 20 português)
  • Laki nro 30-E/2000, annettu 20.12.2000 (oikeuspalvelujen ja tuomioistuinten palvelujen käyttöä muutetaan siten, että oikeusapuhakemuksen käsittelevät sosiaaliturvaviranomaiset)
  • Päätös nro 150/2002, annettu 19.2.2002 (oikeusavustajien paikkakuntakohtaiset palkkiotaulukot)
  • Asetus nro 224-A/96 (Decreto-Lei n.º 224-A/96 português), annettu 26.11.1996 (oikeudenkäyntikuluista annetun lain hyväksyminen).

« Oikeusapu - Yleistä | Portugali - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 18-08-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta