Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Portugalsko

Poslední aktualizace: 25-09-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Portugalsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou náklady soudního řízení a kdo je za normálních okolností platí? 1.
2. Co je právní ochrana? 2.
3. Kdo může právní ochranu využít? 3.
4. Vztahuje se právní ochrana na libovolný druh sporu? 4.
5. Existuje pro urgentní případy zvláštní postup? 5.
6. Kde mohu získat formulář žádosti o právní pomoc? 6.
7. Jaké doklady se musí k žádosti přiložit? 7.
8. Kam mám žádost podat? 8.
9. Jak se dozvím, zda mi byla právní pomoc poskytnuta? 9.
10. Co bych měl dělat, když je mi udělena právní pomoc? 10.
11. Jestliže je mi přidělena právní pomoc, kdo jmenuje právníka? 11.
12. Pokrývá přidělená právní pomoc všechny náklady řízení? 12.
13. Jestliže obdržím částečnou právní pomoc, kdo zaplatí zbytek? 13.
14. Jestliže se chci proti rozsudku odvolat, pokrývá právní ochrana, která mi byla poskytnuta, i takové odvolání? 14.
15. Může dojít ke stornování přidělené právní pomoci před uzavřením řízení? 15.
16. Jestliže byla moje žádost o právní pomoc zamítnuta, mohu se proti rozhodnutí odvolat? 16.

 

1. Jaké jsou náklady soudního řízení a kdo je za normálních okolností platí?

Náklady soudního řízení se týkají úhrady nákladů a poplatků zákonných zástupců (advokát, asistent advokáta nebo právní poradce);
 1. Náklady zahrnují soudní poplatky a taxy;
 2. Soudní poplatky pokrývají platby, které hradí uživatelé soudních služeb a administrativy justice; částky vycházejí ze soupisu, který bere za základ peněžní hodnotu případu; u odvolání platí náklady strana, která prohrála; vedlejší výdaje se vyměřují separátně, ale závisí na hodnotě opatření;
 3. Taxy sestávají z úhrady výdajů, které předem zaplatil soud, platby organizacím za vyhotovení potvrzení, která nebyla soudu oficiálně předložena, doklady, posudky, soupisy, další důkazní doklady a služby, které soud může požadovat, částky splatné účastníkům řízení, včetně právně stanovených poplatků, cestovních náhrad a výdajů, úhrady poštovného, telefonních poplatků, telegramů, faxů, fotokopií, úhrady za opatření magnetických nosičů nezbytných pro zaznamenání svědectví a náhrady, kterou za utracené náklady obdrží vítězná strana; patří sem i honorář právního poradce;
 4. Honoráře právních zástupců stanoví soud, který pro tento účel musí vzít v úvahu spotřebovaný čas, obtížnost případu, význam poskytnuté služby, finanční prostředky zainteresovaných stran, výsledek soudního řízení a částky, které v podobných situacích figurovaly u daného soudního okrsku;
 5. Odpovědnost za úhradu nákladů je založena na rozhodnutí soudu v dané věci, přičemž náklady hradí poražená strana nebo strana, která žalobou získala;
 6. Některá řízení jsou z moci právních ustanovení od úhrady nákladů osvobozena, což může platit i pro některé strany procesu;
 7. U občanských řízení jsou konečné soudní poplatky stanoveny na závěr případu; platí se proto postupně; jedna čtvrtina se skládá v okamžiku předložení případu nebo nároku, obhajoby nebo odvolání; u většiny případů se další soudní poplatek rovnající se úvodnímu poplatku platí v okamžiku oznámení data závěrečného slyšení;
 8. Uhrazený úvodní soudní poplatek a další soudní poplatek hrazený úspěšnou stranou se této straně refunduje spolu s veškerými zálohami na úhradu výdajů.

2. Co je právní ochrana?

Právní ochrana je ústavně a právně stanovený systém zajišťující, že nikomu nelze s ohledem na jeho společenské nebo kulturní postavení nebo nedostatek financí ztěžovat či bránit v získávání informací nebo v uplatňování a výkonu jeho práv.

Sestává ze dvou částí:

a.Právní informace, jejichž úkolem je informovat každého o jeho právech a o právním systému umožňujícím optimální vykonávání těchto práv a o plnění právně stanovených povinností, především prostřednictvím postupného vytváření služeb zajišťujících přístup k soudu a právním službám; a
b.Právní ochrana, která zahrnuje:
b.1.Právní poradu, poskytovanou právními firmami na celém uzemí státu; občané mohou od těchto firem žádat bezplatnou profesionální právní poradu. Právní porada může vyžadovat provádění mimoprávních kroků nebo použití neformálních smírčích mechanizmů;
b.2.Právní pomoc, jež má následující formy:
b.2.1.Úplné nebo částečné prominutí soudních poplatků a dalších tax plynoucích z řízení;
b.2.2.Odložení úhrady soudních poplatků a dalších tax plynoucích z řízení;
b.2.3.Stanovení a uhrazení honoráře právních zástupců nebo případně uhrazení honoráře právního zástupce, kterého si žadatel zvolil.

Posledně jmenovaný model je možno poskytnout společně s kterýmkoliv ze dvou předchozích.

3. Kdo může právní ochranu využít?

Příjemcem právní ochrany (právní rady a právní pomoci) jsou:

NahoruNahoru

 • Občané Portugalska a občané Evropské unie, kteří prokáží, že nemají dostatečné finanční prostředky na úhradu honorářů právních zástupců a na úplnou či částečnou úhradu běžných nákladů soudních řízení;
 • Cizinci a osoby bez státní příslušnosti běžně sídlící v Portugalsku;
 • Cizinci bez trvalého pobytu v Portugalsku mohou právní ochrany použít v té míře, v jaké se portugalským občanům dostává právní ochrany v rámci právních řádů příslušných zemí;
 • Právnické osoby a firmy schopné prokázat, že nemají dostatečné finanční prostředky na zaplacení honorářů profesionálních právníků, na částečné nebo úplné krytí běžných nákladů soudních řízení;
 • Firmy a obchodníci v případech vztahujících se k výkonu jejich činnosti a společnosti s ručením omezeným, jestliže soudní poplatky a další náklady plynoucí z řízení dosahují částky, která významně překračuje jejich odhadované finanční možnosti, především pokud se týká obratu, hodnoty vlastního jmění, kapitálu a počtu zaměstnanců.

4. Vztahuje se právní ochrana na libovolný druh sporu?

Právní ochranu lze aplikovat na jakýkoliv druh právního sporu či řízení a právní pomoc nezávisí na žádném předchozím posouzení účelu a složitosti akce, která má být nebo již byla zahájena, na její povaze, či typu řízení.

5. Existuje pro urgentní případy zvláštní postup?

Pro urgentní případy neexistuje žádný zvláštní postup.

NahoruNahoru

Je však vhodné podotknout následující:

 • Zainteresovaná strana může vždy, u urgentních případů především, případ vysvětlit právnímu zástupci nebo jeho asistentovi, a ti budou předložení žádosti o právní pomoc směrovat podle specifických použitelných pravidel řízení;
 • Pokud s případem žádosti o právní pomoc souvisí otevřená soudní žaloba a žadatel si přeje jmenovat právní zástupce, běh lhůty se přeruší v okamžiku předložení dokladu o tom, že žadatel podal na sociálním zabezpečení žádost o poskytnutí právní pomoci;
 • Lhůta pro uzavření administrativních záležitostí a pro posouzení žádosti o poskytnutí právní pomoci je 30 dní. Jestliže tato lhůta uplyne, aniž by bylo vydáno rozhodnutí, považuje se žádost za schválenou mlčky.

6. Kde mohu získat formulář žádosti o právní pomoc?

Formuláře žádosti o právní pomoc je možno bezplatně získat:

 • V tištěné formě na kterémkoliv veřejně přístupném pracovišti sociálního zabezpečení.
 • V elektronické formě na internetu (website English - português)

7. Jaké doklady se musí k žádosti přiložit?

Libovolnou vhodnou formou je třeba doložit nedostatek finančních prostředků. Z toho důvodu je možno přiložit doklady prokazující, že žadatel nemá dostatečné finanční prostředky na úplné či částečné krytí běžných nákladů soudního řízení.

NahoruNahoru

8. Kam mám žádost podat?

Žádost o poskytnutí právní pomoci lze předložit kterémukoliv veřejně přístupnému úřadu sociálního zabezpečení:

 • osobně;
 • faxem;
 • poštou;
 • elektronickou poštou (zatím není k dispozici).

9. Jak se dozvím, zda mi byla právní pomoc poskytnuta?

Konečné rozhodnutí ohledně žádosti o právní pomoc vydá příslušný úřad sociálního zabezpečení písemně.

Jestliže takové vyrozumění není vydáno ve lhůtě 30 dnů, považuje se právní pomoc za udělenou mlčky.

V tomto případě bude vhodné obstarat si od sociálního zabezpečení informaci ohledně stavu právní pomoci, protože mezitím mohlo dojít k pozastavení běžící lhůty nebo mohlo být potvrzení odesláno až po vypršení 30 dnů.

10. Co bych měl dělat, když je mi udělena právní pomoc?

Pokud certifikát právní pomoci pokrývá jmenování právního zástupce, dostane v tomto smyslu vyrozumění i asociace právníků a ta pak bude mít 10 dnů od data vyrozumění, aby právního zástupce jmenovala.

O jmenování bude vyrozuměn žadatel i určený právník a jestliže se žádost týká dosud projednávané žaloby, bude takové vyrozumění sloužit i jako upozornění na opětovné zahájení příslušné právní lhůty.

Oznámení o rozhodnutí jmenovat právního zástupce bude žadateli výslovně uvádět jméno a adresu právního zástupce a povinnost zástupce poskytnout právní služby.

NahoruNahoru

Žadatel by měl jmenovaného právního zástupce ihned kontaktovat a ten mu poskytne potřebné informace.

Jestliže certifikát právní pomoci kryje jen částečnou nebo úplnou výjimku z placení, či případné odložení úhrady soudních poplatků a dalších tax vztahujících se k řízení, musí žadatel předložit doklad o tom, že zmíněnou právní pomoc obdržel.

11. Jestliže je mi přidělena právní pomoc, kdo jmenuje právníka?

V případech, kdy je vyžádáno a uděleno jmenování právního zástupce, vybere a jmenuje takového právního zástupce příslušná asociace právníků, pokud si už zainteresovaná strana právníka sama nevybrala.

12. Pokrývá přidělená právní pomoc všechny náklady řízení?

Jestliže vám byla přidělena právní pomoc, kryjící úplnou výjimku z hrazení soudních poplatků a dalších tax a úhrady honorářů právních zástupců, pokrývá certifikát právní pomoci všechny náklady řízení.

13. Jestliže obdržím částečnou právní pomoc, kdo zaplatí zbytek?

Taxy, které nejsou kryty právní pomocí, platí žadatel.

14. Jestliže se chci proti rozsudku odvolat, pokrývá právní ochrana, která mi byla poskytnuta, i takové odvolání?

Právní pomoc platí i pro odvolání, bez ohledu na rozhodnutí týkající se podstaty případu.

15. Může dojít ke stornování přidělené právní pomoci před uzavřením řízení?

Přidělená právní pomoc může být před uzavřením případu stornována:

 1. Jestliže žadatel získá dostatečné finanční prostředky a pomoc dále nepotřebuje;
 2. Jestliže se prostřednictvím nových dokladů prokáže, že důvody pro udělení právní pomoci už neplatí;
 3. Jestliže doklady, které sloužily jako základ pro přidělení právní pomoci, jsou jako věc rozhodnutá prohlášeny za nepravé.

16. Jestliže byla moje žádost o právní pomoc zamítnuta, mohu se proti rozhodnutí odvolat?

Rozhodnutí ohledně právní pomoci nelze napadnout, ani se proti němu odvolat; je však možno poslat úřadu sociálního zabezpečení, který se případem zabýval, žádost o právní přezkoumání.

Konečné rozhodnutí je pak v kompetenci okresního soudu, pod který spadá příslušný úřad sociálního zabezpečení, nebo pokud byla žádost předložena u projednávané žaloby, je konečné rozhodnutí v kompetenci soudu projednávajícího žalobu.

Bližší informace

 1. Další informace o portugalském systému právní pomoci je možno získat na následující adrese:

  Direcção Geral da Administração Extrajudicial

  Rua de Alcolena n º 1

  P - 1400-004 Lisbon

  Tel.: 351 213041340

  Fax: 351 213041349

  www.dgae.mj.pt português

  correio@dgae.mj.pt

 2. Přístupu k právu a soudům se týkají především následující texty:
  • Čl. 20 português ústavy Portugalské republiky;
  • Zákon čl. 30-E/2000, z 20.prosince (který modifikuje systém přístupu k právu a soudům a sociálnímu zabezpečení přisuzuje úkol posuzovat žádosti o právní pomoc);
  • Směrnice 150/2002, z 19.02 (přehled honorářů právních zástupců poskytujících v rámci jurisdikce právní pomoc)
  • Výnos-zákon 224-A/96 português, z 26. listopadu (schvalující systém právních nákladů).

« Právní pomoc - Obecné informace | Portugalsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 25-09-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království