Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Poljska

Zadnja sprememba: 19-02-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Poljska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je brezplačna pravna pomoč? 2.
3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči? 3.
4. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore? 4.
5. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek? 5.
6. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 6.
7. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 7.
8. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 8.
9. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 9.
10. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 10.
11. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika? 11.
12. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka? 12.
13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč? 13.
14. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva? 14.
15. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)? 15.
16. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči? 16.

 

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi?

Stroški, povezani s sodnim postopkom, so sodni stroški in plačilo odvetnika, če stranko zastopa odvetnik. Kadar je osebi v celoti ali delno odobrena brezplačna pravna pomoč za plačilo sodnih stroškov, lahko zahteva, da se mu dodeli tudi odvetnik, ki ga plača država.

Sodni stroški vključujejo sodne takse in izdatke, ki jih ima sodišče.

Sodne takse so vpisnina in pravni stroški.

Izdatki, ki jih ima sodišče, so:

 • potni stroški stranke, ki mora na zahtevo sodišča osebno priti na sodišče,
 • potni stroški in stroški nastanitve v hotelu, ki jih ima priča, ter izgubljeni dohodek zaradi prihoda na sodišče,
 • plačilo in izdatki izvedenskih prič, prevajalcev in svetovalcev za pogojno izpuščene,
 • plačilo in izdatki drugih oseb in ustanov;
 • stroški pridobivanja drugih dokazov,
 • stroški prevoza ter varstva živali in predmetov,
 • stroški razglasov,
 • stroški skrbništva,
 • plačila svetovalcem za pogojno izpuščene za proučitev okolja

Brezplačna pravna pomoč za plačilo sodnih stroškov se lahko dodeli v celoti ali delno. Kadar se osebi delno dodeli brezplačna pravna pomoč za plačilo sodnih stroškov, mora preostali del stroškov plačati sama.

Kljub temu pa odločba o brezplačni pravni pomoči ne odpravlja obveznosti stranke, ki ni uspešna, v skladu s katero mora plačati stroške sodnega postopka, ki jih ima uspešna stranka.

2. Kaj je brezplačna pravna pomoč?

Brezplačno pravno pomoč ureja Zakonik o civilnem postopku, zakon o sodnih stroških v civilnih zadevah in zakon o brezplačni pravni pomoči v civilnih postopkih pred sodišči držav članic EU.

Na vrh straniNa vrh strani

Na voljo sta dva glavna mehanizma brezplačne pravne pomoči:

 1. pomoč za plačilo sodnih stroškov
 2. pomoč za plačilo honorarja odvetnika.

3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči?

Do brezplačne pravne pomoči so upravičeni državljani Poljske, državljani vseh držav članic EU in vse fizične osebe z zakonitim prebivališčem v eni od držav članic EU. Fizična oseba je upravičena do brezplačne pravne pomoči, če ne more plačati stroškov sodnega postopka, ker bi tako ogrozila preživljanje sebe ali svoje družine. Pravna oseba je upravičena do brezplačne pravne pomoči, če nima sredstev, s katerimi bi lahko plačala postopek. Ko so izpolnjeni ti pogoji, lahko sodišče odloči, da je prosilec upravičen do brezplačne pravne pomoči.

Nekatere skupine so samodejno oproščene plačila vseh sodnih stroškov. V te skupine spadajo osebe, katerih prošnje so povezane z:

 1. določitvijo starševskega razmerja in s tem povezanimi zahtevki
 2. preživnino
 3. nepoštenimi pogoji v potrošniških pogodbah.

Takšna oprostitev od plačila vseh sodnih stroškov velja tudi za vse zadeve, povezane s prejemki iz zaposlitve in socialnimi prejemki (npr. pokojnine).

4. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore?

Brezplačna pravna pomoč se lahko uveljavlja v vseh civilnih zadevah, vključno z družinskimi zadevami, zadevami v zvezi z zaposlovanjem in socialnimi zadevami.

Na vrh straniNa vrh strani

5. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek?

Brezplačna pravna pomoč se lahko zahteva ustno na sodni obravnavi, tako da ni treba vložiti pisne prošnje pred začetkom postopka in čakati na odločitev do končne sodne odločbe.

6. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči je mogoče dobiti pri vsakem regionalnem sodišču ali okrožnem sodišču. Na voljo ni uradnega obrazca prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči. Prošnja mora biti le v pisni obliki. Uporabiti pa je treba posebne obrazce za izjavo, ki jo je treba priložiti prošnji (glejte odgovor 7).

7. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči mora vključevati izjavo prosilca, v kateri so navedeni podatki o njegovi družini, njegovo finančno stanje, premoženje in viri dohodka. Prošnji je treba priložiti uradne dokumente, ki dokazujejo navedene informacije, državljanstvo prosilca in njegovo običajno prebivališče, če pa prosilec ni državljan države članice EU, mora priložiti tudi dokumente, ki dokazujejo, da zakonito prebiva v eni od držav članic EU.

8. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči je treba vložiti pri sodišču, pri katerem poteka postopek ali pri katerem ga je treba začeti. Če prosilec nima stalnega prebivališča na Poljskem, lahko vloži prošnjo prek pristojnega organa v državi članici, v kateri prebiva, ali prek Ministrstva za pravosodje Poljske. Ministrstvo za pravosodje pošlje prošnjo pristojnemu sodišču.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Informacije o pomoči iz sistema brezplačne pravne pomoči so na voljo pri sodišču, pri katerem je bila vložena prošnja. Potem ko sodišče odloči o prošnji, se prosilcu vroči sodna odločba.

10. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Če je prosilec upravičen do brezplačne pravne pomoči, mora vložiti prošnjo ter vse izjave iz odgovora 7 pri sodišču, pri katerem poteka postopek.

V zadevah, v katerih brezplačna pravna pomoč vključuje tudi stroške za odvetnika, bo območna odvetniška zbornica določila odvetnika, ki bo zastopal prosilca. Prosilec mora potem stopiti v stik z odvetnikom, če ima kakršna koli vprašanja.

11. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika?

Odvetnike določi za posamezen postopek območna odvetniška zbornica. Kljub temu pa lahko prosilec zamenja določenega odvetnika, če to utemeljujejo okoliščine. Poleg tega pa lahko tudi odvetnik zavrne prevzem zadeve, če za to obstajajo resni razlogi.

V zvezi s tem je treba navesti, da sodišče odobri brezplačno pravno pomoč za plačilo odvetnika, le če meni, da mora prosilca v tej zadevi zastopati odvetnik.

Na vrh straniNa vrh strani

12. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka?

Pomoč se dodeli za:

 • sodne stroške,
 • plačilo odvetnika – če stranko zastopa odvetnik.

Brezplačna pravna pomoč se lahko dodeli za oba namena, tako da prosilcu ni treba plačati nobenih stroškov, razen če je v zadevi neuspešen, ker mora v tem primeru plačati stroške postopka, ki jih je imela uspešna stranka.

13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč?

Če se prosilcu lahko le delno dodeli brezplačna pravna pomoč, ostale stroške plača sam.

14. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva?

Dodelitev brezplačne pravne pomoči pri sodišču prve stopnje se samodejno razširi na pritožbeni in izvršilni postopek. Vendar če je dodeljena  delna brezplačna pravna pomoč, ki zajema le stroške postopka pri sodišču prve stopnje, lahko prosilec vloži novo prošnjo.

15. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)?

Pomoč za plačilo sodnih stroškov in plačilo odvetnika se lahko prekliče, če je bila dodeljena na podlagi okoliščin, ki niso nikoli obstajale ali so prenehale po dodelitvi brezplačne pravne pomoči.

V navedenih okoliščinah mora prosilec vrniti vsa plačila za sodne stroške in plačilo odvetnika. Vendar pa obstaja v zvezi z drugo možnostjo izjema, da mora prosilec vrniti del stroškov v sorazmerju s spremembo okoliščin v zvezi z njim.

Ta pravila se ne uporabljajo v okoliščinah, v katerih se brezplačna pravna pomoč prekliče zaradi nerazumnosti zahtevka ali obrambe.

16. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči?

Prosilec se lahko pritoži zoper odločbo o zavrnitvi ali preklicu brezplačne pravne pomoči. Pritožba mora biti naslovljena na sodišče višje stopnje glede na sodišče, ki je izdalo odločbo o zavrnitvi brezplačne pravne pomoči, vložiti pa jo je treba pri slednjem. Pritožbo je treba vložiti v enem tednu od dneva, ko je bila prosilcu vročena sodna odločba o brezplačni pravni pomoči. Če prosilec ni zahteval vročitve odločbe o brezplačni pravni pomoči, začne rok za vložitev pritožbe teči na dan objave sodne odločbe. Če je bila odločba o zavrnitvi brezplačne pravne pomoči sprejeta na zaprti obravnavi, se sodna odločba samodejno vroči prosilcu, tako da začne teči rok za vložitev pritožbe na dan vročitve.

Nadaljnje informacije

Spletna stran varuha človekovih pravic

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Poljska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 19-02-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo