Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Poľsko

Posledná úprava: 21-02-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Poľsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto ich obvykle platí? 1.
2. Čo je právna pomoc? 2.
3. Mám nárok na právnu pomoc? 3.
4. Môžem získať právnu pomoc v prípade všetkých druhov konaní? 4.
5. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady? 5.
6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Ktoré dokumenty mám pripojiť k svojej žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. Kde mám zaregistrovať svoju žiadosť o právnu pomoc? 8.
9. Akým spôsobom budem informovaný o tom, či spĺňam alebo nespĺňam podmienky na získanie právnej pomoci? 9.
10. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, čo mám urobiť? 10.
11. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, kto mi vyberie právnika? 11.
12. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, pokryje trovy celého súdneho konania? 12.
13. Ak spĺňam podmienky na získanie čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí zvyšné trovy? 13.
14. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, pokryje aj akékoľvek preskúmanie, o ktoré by som mohol požiadať po súdnom konaní? 14.
15. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, môže sa zrušiť pred skončením súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)? 15.
16. Ak nespĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, môžem sa odvolať proti rozhodnutiu o nepriznaní právnej pomoci? 16.

 

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto ich obvykle platí?

Nákladmi súdneho konania sú súdne trovy odmeny pre právnikov – v prípadoch, keď stranu zastupuje právnik. Ak sa strane prizná úplná alebo čiastočná právna pomoc so súdnymi trovami, môže požiadať aj o určenie advokáta, ktorého odmenu zaplatí štát.

Súdne trovy zahŕňajú súdne poplatky a výdavky, ktoré vznikli súdu.

Súdnymi poplatkami sú registračný poplatok a právne poplatky.

Súdnymi výdavkami, ktoré vznikli súdu, sú:

 • cestovné výdavky strany, ktorej súd nariadil, aby sa osobne dostavila na súd,
 • cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie svedka, ako aj strata príjmu svedka v dôsledku jeho dostavenia sa na súd,
 • odmena a výdavky svedkov – znalcov, prekladateľov a sociálnych kurátorov,
 • odmena a výdavky ďalších osôb a inštitúcií;
 • náklady na zabezpečenie ďalších dôkazov,
 • náklady na prepravu a úschovu zvierat a vecí,
 • náklady na inzerát,
 • náklady na úschovu,
 • odmena pre sociálnych kurátorov za ich preskúmanie prostredia.

Osoba môže získať úplnú právnu pomoc so súdnymi trovami alebo iba čiastočnú právnu pomoc. Ak osoba získala čiastočnú právnu pomoc so súdnymi trovami, musí zostatok zaplatiť z vlastných prostriedkov.

Je však dôležité, aby rozhodnutie o právnej pomoci neoslobodilo stranu, ktorá prehrá spor, od zaplatenia trov súdneho konania, ktoré vznikli strane, ktorá vyhrá spor.

HoreHore

2. Čo je právna pomoc?

Právna pomoc sa riadi Občianskym zákonníkom, právnymi predpismi týkajúcimi sa súdnych trov v občianskoprávnych veciach a právnymi predpismi týkajúcimi sa právnej pomoci v občianskoprávnych konaniach na súdoch členských štátov EÚ.

Existujú dve hlavné formy právnej pomoci:

 1. pomoc so súdnymi trovami,
 2. pomoc s poplatkom pre právnika.

3. Mám nárok na právnu pomoc?

Právna pomoc je k dispozícii poľským štátnym príslušníkom, štátnym príslušníkom členských krajín EÚ a všetkým fyzickým osobám, ktorých legálnym miestom bydliska je jeden z členských štátov EÚ. Fyzická osoba môže využiť právnu pomoc za predpokladu, že si nemôže dovoliť zaplatiť trovy súdneho konania bez toho, aby utrpela škodu pokiaľ ide o prostriedky na jej výživu alebo na výživu jej rodiny. Právnická osoba môže využiť právnu pomoc, ak nemá žiadne zdroje, aby si mohla dovoliť konanie. Ak sú splnené všetky tieto podmienky, súd môže nariadiť, že žiadateľ má nárok na právnu pomoc.

Niektoré skupiny sa automaticky oslobodzujú od všetkých súdnych trov. Sú to osoby, ktoré:

 1. žiadajú o určenie otcovstva a súvisiace nároky,
 2. žiadajú o výživné,
 3. reklamujú protiprávne podmienky v spotrebiteľských dohodách.

Rovnaké oslobodenie od všetkých súdnych trov sa vzťahuje na všetky prípady príspevkov v nezamestnanosti a sociálnych dávok (napríklad dôchodky).

HoreHore

4. Môžem získať právnu pomoc v prípade všetkých druhov konaní?

Právnu pomoc možno získať vo všetkých občianskoprávnych sporoch vrátane: rodinných záležitostí, prípadov súvisiacich so zamestnaním a sociálnych prípadov.

5. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady?

Existuje možnosť ústnej žiadosti o právnu pomoc pri vypočutí, takže nie je potrebné podať oficiálnu žiadosť pred začatím prípadu a čakať na rozhodnutie až do konečného rozsudku.

6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc?

Žiadosť o právnu pomoc možno získať na každom krajskom alebo okresnom súde. Neexistuje žiadny oficiálny formulár žiadosti o právnu pomoc. Žiadosť je iba v písomnej forme. Existujú však osobitné formuláre na vyhlásenia, ktoré by sa mali pripojiť k žiadosti (pozri odsek 7).

7. Ktoré dokumenty mám pripojiť k svojej žiadosti o právnu pomoc?

Žiadosť o právnu pomoc by mala obsahovať vyhlásenie žiadateľa o jeho rodine, finančných pomeroch, majetku a zdrojoch príjmov. K žiadosti by mali byť pripojené aj úradné dokumenty potvrdzujúce uvedené informácie, ako aj štátnu príslušnosť žiadateľa, jeho miesto obvyklého bydliska a v prípade, že žiadateľ nie je štátnym príslušníkom členského štátu EÚ, dokumenty preukazujúce, že má legálny pobyt v jednom z členských štátov EÚ.

HoreHore

8. Kde mám zaregistrovať svoju žiadosť o právnu pomoc?

Žiadosti o právnu pomoc by sa mali predložiť súdu, na ktorom prebieha konanie, alebo na súde, na ktorom by sa konanie malo začať. V prípade, že žiadateľ nemá trvalé bydlisko v Poľsku, môže predložiť žiadosť prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má trvalé bydlisko, alebo prostredníctvom poľského ministerstva spravodlivosti. Ministerstvo spravodlivosti odošle žiadosť príslušnému súdu.

9. Akým spôsobom budem informovaný o tom, či spĺňam alebo nespĺňam podmienky na získanie právnej pomoci?

Informácie o pomoci v rámci systému právnej pomoci možno získať od súdu, na ktorý bola podaná žiadosť. O žiadosti rozhoduje súd, ktorý doručí žiadateľovi rozhodnutie.

10. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, čo mám urobiť?

Ak žiadateľ spĺňa podmienky iba na získanie právnej pomoci, mal by predložiť žiadosť súdu, na ktorom prebieha konanie, spolu so všetkými vyhláseniami uvedenými v odseku 7.

V prípadoch, keď právna pomoc zahŕňa aj náklady na pomoc právnika, miestna advokátska komora vymenuje advokáta, ktorý bude zastupovať žiadateľa. Žiadateľ by sa mal v prípade akýchkoľvek pochybností potom obrátiť na svojho advokáta.

11. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, kto mi vyberie právnika?

Advokátov vymenúva na konkrétne konanie miestna komora advokátov. Existuje však možnosť, aby žiadateľ zmenil vymenovaného advokáta, ale iba vtedy, ak je to opodstatnené okolnosťami. Aj advokát môže odmietnuť prevzatie prípadu vtedy, ak na to existujú vážne dôvody.

HoreHore

Je však dôležité, aby súd priznal právnu pomoc týkajúcu sa odmien právnikov iba vtedy, ak sa domnieva, že žiadateľ musí byť v tomto konkrétnom prípade zastupovaný advokátom.

12. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, pokryje trovy celého súdneho konania?

Pomoc sa poskytuje na:

 • súdne trovy,
 • odmeny právnikom – v prípadoch, v ktorých je strana zastupovaná právnikom.

Právnu pomoc možno získať na obidve oblasti, takže žiadateľ nemusí zaplatiť nič, pokiaľ neprehrá súdny spor, pretože potom musí zaplatiť strane, ktorá spor vyhrala, procedurálne náklady, ktoré jej vznikli.

13. Ak spĺňam podmienky na získanie čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí zvyšné trovy?

V prípade, že žiadateľ spĺňa podmienky na získanie čiastočnej právnej pomoci, musí zaplatiť zostávajúce náklady.

14. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, pokryje aj akékoľvek preskúmanie, o ktoré by som mohol požiadať po súdnom konaní?

Schválenie právnej pomoci na súde prvej inštancie sa automaticky rozširuje na konanie vo veci odvolania a výkonu rozsudku. V prípade, že čiastočná právna pomoc sa vzťahuje iba na trovy konania na súde prvej inštancie, žiadateľ môže predložiť novú žiadosť.

15. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, môže sa zrušiť pred skončením súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)?

Pomoc so súdnymi trovami a odmenami pre právnikov sa môže zrušiť, ak bola udelená na základe situácie, ktorá nikdy nenastala alebo ktorá zanikla po priznaní právnej pomoci.

V uvedených situáciách musí žiadateľ zaplatiť všetky súdne trovy, ako aj odmenu advokáta. Existuje však výnimka týkajúca sa druhej situácie, keď žiadateľ musí zaplatiť náklady iba čiastočne, úmerne k s svojim pomerom.

Tieto pravidlá neplatia v prípade, keď bola právna pomoc zrušená, pretože nárok alebo obhajoba boli neprimerané.

16. Ak nespĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, môžem sa odvolať proti rozhodnutiu o nepriznaní právnej pomoci?

Existuje možnosť podať sťažnosť proti rozhodnutiu o nepriznaní právnej pomoci alebo o jej zrušení. Táto sťažnosť sa zasiela súdu vyššej inštancie ako je súd, ktorý rozhodol o nepriznaní právnej pomoci, ale mala by sa predložiť súdu, ktorý rozhodol o nepriznaní právnej pomoci. Lehota na predloženie tejto sťažnosti je jeden týždeň a začína plynúť po skutočnom doručení rozhodnutia súdu o právnej pomoci žiadateľovi. Ak žiadateľ nepožiadal o doručenie rozhodnutia o právnej pomoci, potom lehota na predloženie sťažnosti začína plynúť od dátumu uverejnenia rozhodnutia súdu. Ak rozhodnutie o nepriznaní právnej pomoci bolo prijaté na neverejnom zasadnutí, rozsudok sa doručuje žiadateľovi automaticky, takže lehota na predloženie sťažnosti začína plynúť od dátumu doručenia.

Bližšie informácie

internetová stránka ombudsmana

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Poľsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 21-02-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo